Agenda

Geen evenementen

Art. 33 Vragen. Nehalenniagebied Domburg

VRAGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 33 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN VEERE – ONDERWERP NEHALENNIAGEBIED DOMBURG

Domburg, 23 juli 2018

Geacht college,

In de “visie Domburg” is onder meer opgenomen dat het Nehalenniagebied te Domburg toe is aan totale herontwikkeling. Verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum zou daarvoor de basis moeten zijn. In de visie staat verder dat de hotels en het bijbehorende parkeren een kwaliteitsimpuls dienen te ondergaan, in samenhang met het museum en dat dit onder meer mogelijk is door het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening.

Het is de fractie van PvdA/GroenLinks bekend dat er besprekingen worden gevoerd met het bestuur van het MTvP museum en hoteleigenaren, de eigenaar van de Stenen Toko en ontwikkelaars en dat met deze partijen intentieovereenkomsten worden voorbereid.

Zoals u weet, maakt een groot deel van onze inwoners zich zorgen over de groei van verblijfsrecreatieve mogelijkheden en ruimtelijke ontwikkelingen in vooral de kuststrook van onze gemeente. In Domburg zijn deze zorgen er voor onder meer het Nehalenniagebied.

Onze fractie vindt dat het karakteristieke, kwetsbare Nehalenniagebied, naast goed ingepaste nieuwbouw van het MtvP museum, niet veel verstening en zeker geen hogere bebouwing dan de huidige hotels kan hebben.

Om te voorkomen dat we als gemeenteraad op achterstand komen te staan en om te bevorderen dat alle eigenaren in het Nehalenniagebied en de inwoners van Domburg van meet af aan betrokken worden in het proces, hebben wij over de voorbereidingen voor de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied, en met name de hotel- en parkeervoorzieningen, de volgende vragen.

1. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat in de visie Domburg geen/nauwelijks kaders voor de hotel- en parkeervoorzieningen in het Nehalenniagebied zijn opgenomen en dat de gemeenteraad juist heldere kaders aan de voorkant van dit proces zou moeten stellen?

2. Hoe gaat u de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om heldere kaders voor deze ontwikkelingen vast te stellen?

3. Zijn er al afspraken gemaakt met hoteleigenaren en/of ontwikkelaars? Zo ja, hoe luiden die afspraken?

4. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat pas overeenkomsten met hoteleigenaren en ontwikkelaars kunnen worden gesloten als deze heldere kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld?

5. In het werkprogramma van de coalitie staat onder meer “We ontwikkelen voor alle kustkernen een plan waarin we nieuwe en innovatieve keuzes maken ten behoeve van een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur”. Wanneer start de ontwikkeling van dit plan voor de kern Domburg? En bent u het met ons eens dat de plannen voor het Nehalenniagebied op dit plan moeten wachten?

6. In het werkprogramma van de coalitie staat tevens dat u autoluwe kernen wil om de leefbaarheid te verbeteren.

't Groentje, dat zal worden heringericht om het verblijf van inwoners en gasten aangenamer te maken, en de Badstraat zijn flaneer-gebieden. Het aantal auto's op 't Groentje en in de Badstraat zal eerder moeten afnemen dan toenemen.

Bent u het met ons eens dat een ondergrondse parkeervoorziening in het Nehalenniagebied, met een capaciteit groter dan de huidige parkeercapaciteit voor de hotels, een verkeers- aantrekkende werking zal hebben en daarmee in strijd zal zijn met het werkprogramma en met de plannen voor 't Groentje?

7. In de “visie Domburg” staat ook dat de twee parkeerplaatsen onderaan de duinen worden getransformeerd voor “hoogwaardig lang parkeren” voor inwoners. Wanneer worden de plannen hiervoor voorbereid en op welke wijze worden de inwoners en de gemeenteraad daarbij betrokken?

Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

namens de fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Veere, Chris Maas


Motie rubbergranulaat in Kunstgras

                                                                 

Motie

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 4 juli 2018,

Constaterende dat:

  • Uit recent onderzoek van RIVM is gebleken dat rondom negen voetbalvelden waar rubbergranulaat is gebruik verontreiniging is aangetroffen,

  • Er ook sterke aanwijzingen zijn dat het drainagewater dat van de velden komt verontreinigd is,

  • Er steeds meer bewijs komt over de schadelijkheid van rubbergranulaat voor mens, dier, natuur en milieu,

  • Hoe langer de rubbergranulaatkorrels op het kunstgrasveld blijven liggen, hoe hoger de kosten zijn voor het saneren van verontreinigde bodem.

  • Onduidelijk is in hoeverre er bij het voetbalveld van VCK in Koudekerke sprake is van verontreiniging met zink, cobalt en minerale olie,

Overwegende dat

  • Gezondheid een speerpunt van de Veerse raad is voor de komende jaren,

  • De gemeente een zorgplicht heeft in het kader van de wet bodembescherming,

Is van mening dat:

  • Recente onderzoeksresultaten zorgelijk zijn en dat daarom snel actie gewenst is,                              

Draagt het college op om:

  • na te gaan of deze korrels ook bij VCK zijn gebruikt,

  • En zo ja, om maatregelen te nemen om schade aan het milieu te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie PvdA/GroenLinks

- Tom Lievense

- Chris Maas

- Ineke Rijken

- Maaike Walraven

- Peter Meijs


Brief aan de leden

Beste Veerse leden van de PvdA en GroenLinks,

U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat we als PvdA/GroenLinks Veere, samen met het CDA op een onbegrijpelijke en onbeschofte manier buiten spel zijn gezet bij de vorming van een nieuw college voor Veere. Met deze brief wil ik u informeren over de gang van zaken vanaf het moment van de prachtige verkiezingsuitslag die we op woensdag 21 maart jl. hebben behaald.

De dag na de verkiezingen hebben twee vertegenwoordigers van alle fracties gezamenlijk gesproken met de beoogd informateur, de heer G. van der Haar. Voor onze fractie hebben Maaike Walraven en ik alle gesprekken gevoerd. We spraken af dat de informateur verkennende gesprekken zou houden met alle fracties afzonderlijk. Verder werd door SGP/CU meegedeeld dat, als wethouder-kandidaat J. Melse zich zou moeten terugtrekken als gevolg van het integriteits-onderzoek, ze dan een andere kandidaat zouden hebben. In dat gesprek hebben we de verkiezingsuitslag geduid en de voor ons belangrijke punten aangegeven. Op 10 april jl. deelde de informateur zijn conclusies: ga gesprekken aan voor een coalitie SGP/CU, PvdA/GroenLinks, DTV en CDA. De VVD was voor alle andere partijen geen optie. Tijdens het eerste formatiegesprek op 17 april jl. zegden SGP/CU en CDA het vertrouwen op in DTV. Als reden werd gegeven de manier waarop de lijsttrekker van DTV, A. Roelse, de kwestie van het raadslid A. Maljaars van de SGP/CU aan de orde had gesteld. Wij hebben aangegeven dat we dat oordeel van SGP/CU en CDA erg hard vonden. Volgens ons was de manier waarop DTV de kwestie aan de orde stelde misschien niet handig, maar de bedoeling was goed. Raadslid A. Maljaars was vanaf januari 2017 mededirecteur van een bouwbedrijf dat zaken doet met de gemeente. Dat is in de Gemeentewet duidelijk verboden.

Verder dus met PvdA/GroenLinks, SGP/CU en CDA. Vijf weken goede gesprekken, zorgvuldig, in goede sfeer, constructief, over verschillen en overeenkomsten. In de week van 14 mei bereikten we als onderhandelaars een akkoord. Een evenwichtig programma, dat de drie partijen in die week met de fracties en besturen hebben besproken. Over de portefeuilleverdeling was oriënterend gesproken, nog geen afspraken gemaakt. De opmerkingen van de drie partijen werden gewisseld, over de portefeuilleverdeling en over deze opmerkingen zouden we nog een gesprek hebben. Op donderdag 17 mei jl. hadden we ons laatste gesprek. Ondertussen was (beoogd) wethouder J. Melse afgetreden omdat uit onafhankelijk onderzoek bleek dat hij in drie kwesties niet had gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. De integriteits-regels overschreden dus. Als nieuwe kandidaat-wethouder werd de fractievoorzitter A. Schot naar voren geschoven. Op 17 mei jl. spraken we af dat de integriteitsrapporten in de gemeenteraad van 31 mei besproken zullen worden en dat we zouden streven naar benoeming van het nieuwe college op 7 juni. En dat we de tussentijd zouden benutten om over de opmerkingen van de fracties en besturen te praten en om de portefeuilleverdeling te bespreken.

Daar is het dus niet van gekomen. Op 21 mei, Tweede Pinksterdag, werd ik gebeld door de formateur met de mededeling dat SGP/CU de coalitie-besprekingen had beëindigd en dat SGP/CU met VVD en DTV een intentie-overeenkomst had gesloten om een college te vormen. Een pinkstercoup dus. Met DTV waarin het vertrouwen was opgezegd en met de VVD die voor alle partijen onbespreekbaar was. Hoezo onbetrouwbaar?

De mededeling kwam bij ons en het CDA als een donderslag bij heldere hemel. Als reden (PZC en Omroep Zeeland) werd gegeven: ontbreken van de chemie, geen klik meer en de portefeuilleverdeling. Ook vertelde A. Schot tegen de pers dat hij niet meer kon zeggen omdat hij dan anderen zou schaden. Zowel CDA als wij herkennen ons absoluut niet in deze vage redenen. De gesprekken waren tot op het laatste moment constructief en de portefeuilleverdeling was nog niet goed besproken. Tot op heden heeft nog niemand van de SGP/CU fractie contact met mij opgenomen en naar de werkelijke reden is het gissen: waren ze het al langer van plan, hebben we weken onderhandeld met een partij met een dubbele agenda? Vonden ze het concept-programma te groen en te links? Daar was tijdens de besprekingen niks van te merken trouwens. Nog steeds overheersen verbijstering en ongeloof. Niet alleen bij ons en het CDA, maar ook bij heel veel inwoners.

Tijdens het raadsdebat op 31 mei, over integriteit nota bene, hebben wij de SGP/CU gevraagd naar de werkelijke reden van het beëindigen van de coalitiebesprekingen. Onder het mom van “vertrouwelijke coalitie-besprekingen” deed A. Schot daar geen mededelingen over, terwijl hij wel een paar drogredenen naar de pers heeft genoemd. Een beschamende, arrogante vertoning, van een partij die zich na de integriteits-schendingen bescheiden had moeten opstellen. Geen verantwoordelijk nemen voor de eigen niet-integere daden en de schuld vooral bij anderen proberen te leggen. Ondertussen hebben wij er, tijdens het debat op 31 mei jl. en via allerlei andere kanalen, alles aan gedaan om VVD en DTV tot andere gedachten te brengen. We kunnen onze prachtige verkiezingsuitslag helaas niet in een coalitie verzilveren. Natuurlijk hebben wij de afgelopen dagen, ook samen met het CDA, goed in de spiegel gekeken, hoe kon dit mislopen? We hebben geen signalen ontvangen dat er een coup gepleegd zou worden, daar waren ook geen redenen voor. We hebben er geen verklaring voor kunnen vinden, anders dan dat we te goed van vertrouwen zijn geweest. Maar dat is nu eenmaal onze grondhouding: we willen een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat vertrouwen is dus ernstig geschaad door met name SGP/CU. Hadden wij eerder voor een andere route moeten kiezen? Lastig, want SGP/CU en CDA waren tot Tweede Pinksterdag elkaars natuurlijke partners. Dat werd aan het begin van de coalitie besprekingen nog eens nadrukkelijk bevestigd.

Al met al vinden wij (en het CDA) dat we bedonderd zijn door een partij die zich onbetrouwbaar en niet gewetensvol heeft getoond. En dus geen lessen heeft getrokken uit hun recente integriteitsschendingen. Twintig jaar hard werken aan goede politieke verhoudingen in Veere werd door SGP/CU in een paar uur weggegooid. Dat vinden we Veere-onwaardig en betekent een enorme deuk in het vertrouwen in de Veerse politiek. Ik maak me grote zorgen over de toekomst van Veere. Je kunt protocollen maken zo veel je wilt, integer handelen komt van binnen uit. We hadden graag door deelname aan het college bijgedragen aan de grote taken die de er voor gemeente Veere liggen: de Omgevingswet, duurzaamheid, bescherming van de kust en het landschap, het sociaal domein enz.

We begrijpen dat u misschien nog vragen heeft die met deze toelichting niet zijn beantwoord. We zijn natuurlijk graag bereid om daar in een ledenvergadering verder op in te gaan. In de tussentijd kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet namens de fractie PvdA/GroenLinks Veere,

Chris Maas & Maaike Walraven


Verslag eerste raadcyclus (Peter Meijs)

Als nieuw raadslid een volledige ronde meegedraaid in de gemeenteraad. Daarmee bedoel ik de fractievoorbereiding, commissies en de raadsvergadering zelf. Langzaam dringt het door waar we aan begonnen zijn als nieuwe raadsleden voor PvdA/GroenLinks. Daarbij denk ik met name aan al de mensen die op ons gestemd hebben en ons vertrouwen als hun volksvertegenwoordiger binnen de gemeente. We zijn ingewerkt via een introductieprogramma. Dat helpt wel. Veer reacties gehoord van zittende raadsleden en de kring er om heen. Er staat heel veel op papier. Om nog maar te zwijgen over wat er allemaal wordt gezegd. En wat er allemaal niet wordt gezegd! Soms omdat dat handig is en vaak omdat anderen niet eens in de gaten hebben wat ze als vanzelfsprekend ervaren.

Het is wel wennen aan de camera tijdens de vergaderingen en de directe uitzendingen via internet. Even niet in je neus peuteren dus. Opstelling van de vergadertafel in de raadszaal. Vergaderdiscipline en de orde. Zelf geniet ik wel van dit decor. Het gaat ergens over en dat drukken we uit in de manier waarop we aan het werk zijn.

IMG 0050
figuur 1: Alle commissie een raadsvergaderingen worden uitgezonden en gepubliceerd via raadsinformatie.veere.nl

Ik hoor u denken. Mocht je ook al wat zeggen? Ja gelukkig wel. Het gaat immers over de inhoud. Daar begint de echte worsteling. Waar ga ik precies over en wat kan ik bereiken. Afgelopen vergadering heb ik namens de fractie het woord mogen voeren over de regiovisie beschermd wonen, (opvang voor hele kwetsbare burgers) Zeeuwse samenwerking in het sociale domein en de ontvangst- en toiletvoorzieningen aan de kust.

Was tevreden over mijn eigen optreden. Kreeg complimenten van collega’s en dat was leuk. En wat heb ik bereikt? Een toezegging van de wethouder over de landschappelijke inpassing van de ontvangst- en toilet accommodatie. Stap deze zomer dus op de fiets om te controleren of deze inpassing goed genoeg is. Kan ik meteen een foto maken en deze opsturen aan mijn collega raadsleden, betrokken ambtenaren en wethouder. En natuurlijk op de website zetten zodat u als lezer mee kunt kijken.

Door ons toedoen komt ook de invoering van de nieuwe visie beschermd wonen en de samenwerking in het sociaal domein in Zeeland terug in de commissie. Daarbij wil ik samen met de fractie en andere leden van de raad richting geven aan deze samenwerking en niet achteraf als een soort jaknikker instemmen. Daar zitten we immers voor in de politiek.

Ik heb veel zin in de komende periode en we hopen binnenkort meer te kunnen melden over de resultaten van de coalitiebespreking voor de komende vier jaar. Uw hoort nog van ons.

Peter Meijs, raadslid PvdA/GroenLinks Veere.
Telefoonnummer: 0617417878


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

66
Eens
28
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.