Kernachtig verder

Kernachtig verder

Veere staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Zo krijgt de gemeente de directe verantwoordelijkheid voor de zorg, hebben we te maken met hogere werkloosheid, krimp en vergrijzing en zal er minder te besteden zijn. PvdA/GroenLinks wil daar bestuursverantwoordelijkheid voor nemen. We luisteren naar inwoners en ondernemers, zoeken de samenwerking op, staan dichtbij de kernen en staan garant voor optimale dienstverlening. Onze bestuursstijl is integraal, transparant en krachtdadig.

De uitgangspunten waarmee we willen bouwen aan een goede samenleving en deze doorgeven zijn:

1. Eerlijk delen

Lastenverzwaringen worden tot een minimum beperkt; de laagste inkomens worden zoveel mogelijk ontzien; we schuiven de rekening niet door.

2. Een duurzame toekomst

Duurzaamheid is leidraad bij plannen voor de toekomst van onze gemeente.

3. Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

We werken aan een samenleving waarin we ons veilig voelen en in een gezonde en prettige leefomgeving solidair en respectvol met elkaar leven. Verpaupering en overlast worden tegengegaan.

4. Iedereen telt mee

Onze maatregelen dragen bij aan een samenleving waarin plaats is voor iedereen en waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt en niemand wordt uitgesloten.

De belangrijkste onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn onder te verdelen in vier speerpunten:

- Zorg;
- Werk en Economie;
- Wonen en Leefbaarheid;
- Natuur en Milieu.

Door de financieel-economische crisis en andere bezuinigingen van de landelijke overheid worden op vele terreinen de financiële mogelijkheden van de gemeente kleiner. Voorzieningen komen onder druk te staan. Dit vraagt om creatieve oplossingen en om een grotere bijdrage van de gebruiker.

Ook de gemeentelijke organisatie moet daar een bijdrage aan leveren. Die moet slagvaardig zijn om te kunnen werken aan een lokale participerende samenleving, zoals die PvdA/GroenLinks voor ogen staat. Regionale samenwerking is nodig op terreinen als arbeidsmarkt, economie en woningmarkt, we moeten waken voor een wildgroei van nieuwe gemeenschappelijke regelingen.

Niet alles wat wij willen, zal kunnen. Maar bij het maken van keuzes staat voorop dat Veere sterker, socialer en duurzamer moet worden.