Natuur en Milieu

Rust en ruimte in Veere

Veere is een echte plattelandsgemeente met een uitgebreid buitengebied waarin landbouw prominent aanwezig (en belangrijke economische drager) is. Met een cultuurhistorisch interessant landschap waar de natuur nog volop de ruimte heeft.
PvdA/GroenLinks is zuinig op natuur en landschap en streeft naar een milieuvriendelijk Veere, waarin ruim aandacht is voor dierenwelzijn. Aantasting van de natuur en Natura 2000-gebieden wijzen wij vanzelfsprekend af.
We vinden het vanzelfsprekend dat bij beleidsontwikkelingen inwoners en lokale organisaties worden betrokken die zich inzetten voor natuur-en landschapsbeheer en dierenwelzijn.
De gemeente heeft naast de regiefunctie ook een voorbeeldrol. Zij moet vooruitlopen in gewenste innovaties en gedragsverandering. Zo willen we bij alle gemeentelijke aanbestedingen en inkopen een duurzaamheidtoets toepassen, gebaseerd op de uitgangspunten in dit verkiezingsprogramma.
Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om broeikasgassen terug te dringen, ook gemeenten hebben hierin een taak. Milieuzorg, in de zin van duurzame ontwikkeling, is slechts mogelijk als milieumaatregelen worden geïntegreerd in alle sectoren. De bescherming van het milieu is in de gemeente Veere integraal opgenomen in het Duurzaamheidplan. Handhaving en controle, bewustwording en voorlichting zijn belangrijke pijlers in het plan.

Daarom willen wij in Veere:

- Het Nationaal Landschap Walcheren handhaven
De gemeente Veere maakt deel uit van het Nationaal Landschap Zuidwest Nederland en is daarmee een van de twintig erkende authentieke landschappen in Nederland. Een landschap dat door de combinatie van cultuurhistorie en natuurlijke elementen het behouden waard is.
Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de Nationale Landschappen overgedragen aan de Provincies.
PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente er bij de provincie voor zorgt dat de uitgangspunten van het Nationaal Landschap worden gehandhaafd.
Wij pleiten ervoor dat Europese middelen voor agrarisch natuurbeheer en vergroening van de landbouw worden ingezet om dit landschap en de bijbehorende natuurwaarden verder te versterken.
De middelen komen daarmee ook ten goede aan duurzame landbouw en toerisme.

- Economische groei in balans met andere belangen
Economische ontwikkeling is noodzakelijk, creëert banen en is dus goed voor onze inwoners. PvdA/GroenLinks streeft naar een duurzame economische ontwikkeling, die in balans is met andere dan economische belangen zoals natuur, landschap en milieu. Alle voorgenomen ontwikkelingen zullen wij hieraan kritisch toetsen.

- Aandacht en ondersteuning voor versterking van natuur en landschap
Het voortbestaan van allerlei planten en dieren staat onder druk. Als gemeente kunnen we verdere achteruitgang helpen te voorkomen door de aanleg van landschapselementen, bijvoorbeeld groenstroken, heggen en drinkputten te stimuleren en ondersteunen. PvdA/GroenLinks wil de aanleg van "groene daken" bij scholen, landbouwschuren, strandtenten en bedrijvenloodsen stimuleren en initiatieven ondersteunen met gerichte informatie.
PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente de plaatsing van bijenkorven moet bevorderen. Bijenvolken zorgen voor bestuiving en bevorderen de biodiversiteit en helpen bij het monitoren van milieueffecten.
Wij willen gerichte aandacht voor voorlichting over de aanleg van dichte hagen, nestkasten en zwaluwtorens en de toepassing van vogelvides onder daken.
PvdA/GroenLinks is voor natuurvriendelijke oevers. Deze leveren een bijdrage aan de waterkwaliteit en soortenrijkdom en zijn bovendien goedkoper in onderhoud.

- Geen verdere aantasting van de kuststrook
Het toerisme is een belangrijke economische pijler die vooral te danken is aan de rust en ruimte die Veere te
bieden heeft, de natuur en het unieke landschap. Toeristen waarderen onze schone, ruime en hier en daar nog
ongerepte stranden. PvdA/GroenLinks wil niet dat toeristische ontwikkelingen aan kust en strand de
natuurlijkheid en de ruimte op het strand verder aantasten.
Verblijfsrecreatie op en rond de Veerse Dam, op de eilandjes in het Veerse Meer en op Neeltje Jans wijzen wij af.

- Geen verdere verstening van het landschap
PvdA/GroenLinks vindt dat harde overgangen tussen het stadgewest Middelburg/Vlissingen en het landelijke gebied moeten worden voorkomen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen wanneer initiatieven door instanties/overheden of buurgemeenten de natuur- en landschapswaarden in de gemeente aantasten.
Wij zijn er alert op dat het fraaie Veerse landschap niet wordt aangetast door de bouw van huizen, bouw of vergroten van bedrijfsgebouwen of de aanleg van nieuwe wegen. Nieuwe vestiging van bedrijven, ook van niet grondgebonden veehouderijbedrijven, willen we om die reden alleen toestaan op de bestaande bedrijfsterreinen.
PvdA/GroenLinks vindt het buitengebied van Veere niet de eerst aangewezen plaats voor de ontwikkeling van biogasinstallaties. Ook die zien wij bij voorkeur op een bedrijventerrein.

- Inwoners en toeristen actief betrekken bij natuur, landschap en milieu
PvdA/GroenLinks wil de kennis over en de betrokkenheid bij natuur, landschap en milieu versterken, zowel bij inwoners als toeristen. Dat kan o.a. door publiciteit en PR. Maar ook door activiteiten en excursies bij agrarische bedrijven en natuurorganisaties. Clubs of instellingen die zich hierop richten en bijdragen aan de bewustwording, m.n. van jongeren, kunnen rekenen op onze steun.
Wij vinden het van belang dat lespakketten over natuur, milieu en landschap in stand worden gehouden.

Braakliggende gronden gebruiken voor tijdelijke (speel)natuur en/of (school)tuinen
Voor kinderen is het belangrijk om plaatsen voor 'natuuravonturen' te creëren, speelplaatsen waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. We willen vergroening van schoolpleinen en de aanleg van schooltuinen stimuleren en ondersteunen. Als er langdurig gronden braak liggen omdat geplande ontwikkelingen stagneren zijn die ideaal als 'tijdelijke natuur' en/of ecologische (school)tuin in te zetten.

- Mondiaal denken, lokaal handelen
De PvdA/GroenLinks zal bij de jaarlijks vast te stellen duurzaamheidsagenda extra aandacht vragen voor Veere Millennium Gemeente: denk mondiaal, handel lokaal. De gemeente geeft het goede voorbeeld door lokale, biologische en fair trade producten te voeren in de gemeentelijke catering.
PvdA/GroenLinks wil biologische landbouw en kringloopboerderijen stimuleren. Bekeken moet worden of langdurig braakliggende gronden hiervoor tijdelijk kunnen worden ingezet.

- Een groene gemeente, ecologisch beheerd
PvdA/GroenLinks wil een ecologisch groenbeheer: geen chemische bestrijdingsmiddelen, beplanting met inheemse soorten en selectief maaien.. Dat is goed voor ieders gezondheid en bevordert de soortenrijkdom. Hierover dient de gemeente waar mogelijk ook afspraken te maken met anderen, zoals agrariërs en het Waterschap. Vooral het terugdringen van neonicotinoïden is van belang voor herstel van de bijenstand en belangrijk om bestuiving van veel economische gewassen te garanderen.
Buurtbewoners die groenbermen in hun straat willen adopteren kunnen rekenen op gemeentelijke steun bij het beheer ervan. PvdA/GroenLinks wil groene parkjes en de monumentale kerkpleinen en begraafplaatsen in de kernen in stand houden.

- Actief inzetten op verduurzaming
PvdA/GroenLinks wil een actieve gemeente waar wordt ingezet op energiebesparing en waar duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd door concrete afspraken te maken met ondernemers. Door voorlichting (ook op scholen) en door tariefdifferentiatie, voorschriften en vergunningen kunnen milieumaatregelen actief worden ondersteund. Daarbij zijn kwaliteit, innovatie en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. Wij willen dat het gemeentelijke Duurzaamheidplan wordt geactualiseerd en versneld wordt uitgevoerd.

- Werken aan een energie neutrale gemeente
PvdA/GroenLinks wil de komende jaren specifieke maatregelen van de gemeente en inwoners om te komen tot een energie neutrale gemeente. Om aan te geven hoe hier aan kan worden gewerkt, willen we dat de gemeente een Veerse Klimaatkaart maakt, zodat duidelijk is welke maatregelen nodig zijn om dit doel te bereiken. Inwoners en bedrijven kunnen de Klimaatkaart vrijelijk gebruiken.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij energiebesparing en moet in eigen huis alle mogelijke maatregelen nemen. Wij vinden dat de gemeente soepele regels dient te hanteren bij vergunningverlening bij lokale initiatieven om duurzame energiebesparende maatregelen te realiseren.
PvdA/GroenLinks wil extra inspanningen om de woningvoorraad en andere gebouwen energieneutraal te maken.

- Een schone bodem, zuiver water en frisse lucht
Het beleid van de gemeente richt zich op verbetering van de kwaliteit van de omgeving en adequate handhaving. PvdA/GroenLinks wil geen aantasting van de bodem als gevolg van onomkeerbare activiteiten. Wettelijk vastgelegde geluidsnormen worden gehandhaafd. Licht- en luchtvervuiling dienen te worden voorkomen. Wij willen bescherming van de duisternis en geen onnodige straatverlichting.
PvdA/GroenLinks vindt dat we zuinig moeten omgaan met water. Daarom investeren we in maatregelen die er voor zorgen dat het regenwater niet via het riool wordt afgevoerd maar benut wordt voor het z.g. grijswatercircuit, liefst vastgehouden in de bodem of afgevoerd naar vijvers, sloten of kanalen.
We willen dat maatregelen voor het scheiden van afvalwater – in het riool wat moet en elders wat kan – wordt vastgelegd in bouwvoorschriften.

- Aandacht voor dierenwelzijn
PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente een beleid voert dat rekening houdt met het welzijn van dieren, die in de gemeente worden gehouden of verblijven.
We vinden dat de burger in de eerste plaats verantwoordelijk is voor zijn huisdier en de gemeente voor het algemeen dierenwelzijn. Daarom vinden we het de taak van de gemeente te zorgen voor heldere voorlichting over dierenwelzijn. Dat kan door een up-to-date informatie en verwijzing op de gemeentelijke website over dierenwelzijnsorganisaties zoals de dierenbescherming, dierenambulance, dierenasiel etc.
Vooruitlopend op wetgeving willen wij dat de gemeente alleen circussen toestaat die zonder wilde dieren werken.
PvdA/GroenLinks stelt grenzen aan de maximale maat van stallen en werkt alleen mee aan het vergroten als dit ten goede komt aan het dierenwelzijn. We willen dat de gemeente de komende periode bekijkt hoe het weiden van landbouwhuisdieren in de open lucht kan worden bevorderd.