Wonen en Leefbaarheid

Aangenaam wonen in Veere

De leefbaarheid in de kernen wordt bepaald door veel factoren, onder meer: goede woningen, welzijns-, sport- en culturele voorzieningen, permanent wonen, bedrijvigheid, verkeer, sociale netwerken, zorg en vrijwilligerswerk.
Door optimaal combineren van voorzieningen is de kans groter dat deze levensvatbaar blijven.
De inwoners van de kernen dragen voor een groot deel zelf bij aan de leefbaarheid van de kernen door in verenigingen of andere sociale verbanden activiteiten te ontplooien,
Voor PvdA/GroenLinks is blijven investeren in betaalbare woningen en goede bereikbaarheid van leefbare dorpen van het grootse belang. Een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.
Demografische ontwikkelingen geven aan dat er op termijn sprake is van krimp in de regio. Het aantal inwoners zal de komende jaren geleidelijk afnemen. Daarentegen zal het aantal huishoudens nog enigszins toenemen. Het is van groot belang om samenhang te brengen in de investeringen op lange termijn op de woningmarkt. Daarbij is regionale afstemming noodzakelijk.
Regionaal is afgesproken om de komende 10 jaar ongeveer 500 woningen in Veere te bouwen. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken voor wie en waar we gaan bouwen.
Woningbouwcorporatie Woonburg is de Veerse partner bij sociale huur- en woningbouw.

Daarom willen wij in Veere:

- Herstructureren en nieuwbouw hand in hand laten gaan
Bij de realisering van bouwplannen is het voor PvdA/GroenLinks vanzelfsprekend dat de vraag van zowel de koop- als huursector leidend is. Om oude woningen in de kern geschikt te houden voor permanente huisvesting willen we de subsidieregelingen van Rijk, Provincie en het gemeentelijke herstructuringsfonds optimaal benutten.
Nieuwe woningen moeten levensloopbestendig en duurzaam gebouwd worden. Door nieuwbouw in de kernen te realiseren kunnen ouderen blijven wonen in hun dorp en komen er woningen beschikbaar voor starters. Bij nieuwbouwplannen vragen we aandacht voor inwoners met een laag inkomen.
Om jonge starters te ondersteunen wil PvdA/GroenLinks de gemeentelijke starterlening handhaven en steunen we initiatieven als gezamenlijke nieuwbouw volgens Zeeuws collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast willen we direct aan de slag met de geïnventariseerde woonwensen van jongeren.

- Stimuleren van energiezuinig bouwen en wonen
De gemeente hanteert soepele regels bij vergunningverlening bij lokale initiatieven om duurzame energiebesparende maatregelen te realiseren.
PvdA/GroenLinks wil extra inspanningen om de woningvoorraad en andere gebouwen energieneutraal te maken. Het gemeentelijk herstructuringsfonds zal hier een bijdrage aan kunnen leveren, zodanig dat in 2020 50% van de sociale woningvoorraad energieneutraal is. PvdA/GroenLinks wil hiervoor voldoende middelen beschikbaar stellen. Zo willen we onder meer het plaatsen van zonnepanelen bevorderen; eigenaren/burgergemeenschappen kunnen lenen tegen een gunstig tarief en woningbouwcorporaties wordt gevraagd hierin rendabel te investeren.

- Voldoende middelen voor sociale woningbouw, inbreiden en grondsanering
Bouwplannen moeten kostendekkend zijn. Een uitzondering kan worden gemaakt voor sociale woningbouw of woningbouw op inbreidingslocaties en bij grondsaneringen. Het moet dan vooraf duidelijk zijn hoe in het tekort wordt voorzien!

- Maatregelen tegen verkeersoverlast
PvdA/GroenLinks acht het van belang de overlast van het autoverkeer en parkeren in de dorps/stadskernen te beperken. Zo nodig, en met inspraak van zowel de betrokken ondernemers als burgers, wil PvdA/GroenLinks daarvoor infrastructurele maatregelen treffen.
Ook vinden wij dat de (parkeer)druk op de recreatiegebieden zoveel mogelijk moet worden gereduceerd; wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per openbaar vervoer of fiets.

- Permanente bewoning in de kern
PvdA/GroenLinks wil het tweede woningbeleid handhaven omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid van de kernen. Permanente bewoning draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen en zorgt voor aantrekkelijke kernen, zowel voor de inwoners als voor toeristen. De beschikbaarheid van woningen voor permanente huisvesting is bovendien goed voor starters.

- Voorzieningen op maat in elke kern
Voorzieningen als scholen, dorpshuizen en gymzalen staan onder druk. PvdA/GroenLinks streeft ernaar om voorzieningen, privaat en publiek, te combineren in een multifunctioneel gebouw, zodat ze behouden kunnen worden, op maat, in elke kern. Denk aan combinaties van school, zorg, kinderopvang, woningen voor senioren en voor starters, huisarts, loketfuncties en de buurtsuper.
Zo kan een dergelijk gebouw, met de school als belangrijk onderdeel, de ontmoetingsplaats voor het hele dorp worden.
PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente, als zich kansen voor de realisering van een dergelijk gebouw voordoen - en dat hoeft niet per se nieuwbouw te zijn, maar kan ook in bestaande situaties worden toegepast - de regie neemt om er voor te zorgen dat zo'n gebouw tot stand komt.
Gemeenschapshuizen kunnen meer door vrijwilligers(-organisaties) worden beheerd. Zo blijven de voorzieningen betaalbaar en kunnen deze flexibel worden gebruikt.
Beheer van bestaande en nieuw gebouwde voorzieningen door Woonburg biedt kansen en moet onderzocht worden.

- Alle voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar onder één dak
PvdA/GroenLinks is enthousiast over het zogenaamde Integraal Kindcentrum, een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en soms welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, ontwikkelen, spelen en ontmoeten. Het onder één organisatie brengen vergroot de kans op behoud van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, die als gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling en andere ontwikkelingen onder druk staan.
We vinden dat de gemeente deze integrale aanpak de komende raadsperiode in één of meer kernen moet realiseren bij voorkeur in combinatie met het multifunctionele gebouw.
Daar waar een kindcentrum niet op korte termijn gerealiseerd kan worden, is een verdere integratie van kinderopvang en peuterspeelzaal nodig. De voorschoolse opvang, met aandacht voor taalontwikkeling, sociale vaardigheden en spel vinden we belangrijk.
Samenwerking van organisaties met verschillende grondslagen kan bijdragen aan het behoud en de kwaliteit van deze voorzieningen in de kernen.

- Passend Onderwijs
Goed onderwijs is een pijler binnen de samenleving om werk, inkomen en kansen rechtvaardig te verdelen. PvdA/GroenLinks Veere wil voor ieder kind het beste onderwijs, ongeacht leervermogen of beperking.
Passend onderwijs zorgt voor een onderwijsaanbod voor alle leerlingen, vooral voor leerlingen met speciale zorgbehoeften. Er zullen vormen van speciaal onderwijs nodig blijven, maar het principe is dat iedere leerling naar de dichtstbijzijnde school voor regulier onderwijs gaat.
Samenwerking van scholen, gemeente en zorginstellingen is voor de kinderen van belang. Het principe "één kind, één gezin, één plan, één regisseur" is leidend.

- Meer dan alleen de basisvaardigheden
Naast het aanleren van basisvaardigheden dient in het basisonderwijs voldoende aandacht te zijn voor bewegingsonderwijs, culturele vorming, natuur- en milieueducatie en mondiale bewustwording. We vinden dat de gemeente kansrijke initiatieven en/of projecten moet ondersteunen of initiëren voor samenwerking tussen basisscholen, musea en andere organisaties.

- Ruim baan voor welzijn nieuwe stijl
Om mensen in hun kracht te hebben en te houden, zodat ook het beroep op zorg kleiner wordt, is een goede basisinfrastructuur nodig. De basisvoorzieningen zorgen ervoor dat een grote groep inwoners in principe zelfredzaam kan zijn. En de kracht en ruimte hebben om af en toe anderen bij te staan.
Die basisinfrastructuur is er in Veere en moet minimaal in stand blijven; door de enorme inzet van veel vrijwilligers is er in onze gemeente een bloeiend stelsel van sociaal-culturele activiteiten op het gebied van sport, (volks-)cultuur, volksgezondheid, jongeren- en ouderenzorg en verenigingen. Het is van belang dat dit aanbod goed wordt gecommuniceerd.
Stichting Welzijn Veere is een belangrijke partner in het gemeentelijk welzijnsbeleid en zal een grotere rol gaan spelen in de integrale benadering van de domeinen zorg (voor de jeugd), participatie en maatschappelijke ondersteuning. Dat kan gebeuren door sociale netwerken te stimuleren, vrijwilligers te ondersteunen en door te signaleren als het wat minder gaat met jongeren, ouderen en gezinnen. Of door het bieden van passende hulp en ondersteuning door de inzet van vrijwilligers via het netwerk Porthos.
PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk dat er ruimte is voor allerlei initiatieven op dit terrein.

- Investeren in sport
Sport functioneert als een sociaal bindmiddel. Investeren in de breedtesport is een investering in de maatschappij. Hoewel het in essentie gaat om de eigen kracht van de clubs om goede en slechte tijden door te komen, onderkent PvdA/GroenLinks dat het aanspreken van de (financiële) veerkracht van verenigingen grenzen heeft. Intensieve samenwerking met andere sportverenigingen in de kern of in de gemeente is noodzakelijk om bij teruglopende ledenaantallen levensvatbaar te blijven. De sportverenigingen en sport in het algemeen, bevorderen de ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel. Sport levert een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. We willen initiatieven om jongeren en sociaal zwakkeren in aanraking te laten komen met sport ondersteunen.

- Alle kernen goed bereikbaar
Bij een goede woonomgeving past op de klant gericht openbaar vervoer. Wij zullen ons inzetten voor een sterk basisnetwerk met daaraan gekoppeld een fijnmazig vraagafhankelijk vervoerssysteem. Daarnaast willen we een onderzoek naar een centraal vraag- en aanbodmeldpunt voor vervoer door vrijwilligers. Een goede aansluiting op de trein en het veer Vlissingen-Breskens is een vereiste. Hierdoor ontstaat een dekkend netwerk over heel de gemeente. Daarnaast is een eenduidige tariefstelling voor zowel openbaar- als CVV-vervoer vereist.

- Inwoners die zich veilig voelen en veilig zijn
Veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet.
We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. PvdA/GroenLinks wil samenwerken met woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en bedrijven. In deze samenwerking zien wij de wijkagent als sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als regisseur.
Wij organiseren professionaliteit op het gebied van de aanpak/signalering van huiselijk geweld, alcoholmisbruik, kindermishandeling, de aanpak van geweld tegen homo's, drugs en de loverboy-problematiek.
Vuurwerk wordt door veel, vooral oudere, mensen als onprettig en onveilig ervaren. Daarom vindt PvdA/GroenLinks dat we er naar moeten streven om vuurwerk op 31 december bij voorkeur op centrale plekken bij de kern af te steken.
Veiligheid is ook wonen in een straat waar de kinderen kunnen spelen. PvdA/GroenLinks wil de straten zo inrichten, dat men automatisch kiest voor een gematigde snelheid. Rond scholen moeten er schoolzones zijn, met veilige in- en uitstapplaatsen, veilige fietsroutes en voldoende fietsstallingen.
Veiligheid is ook het redden van mensenlevens en het beschermen van de gezondheid tegen gevaarlijke stoffen. De hulpdiensten moet snel ter plekke kunnen zijn als er zich een ongeval of calamiteit voordoet. Uitrukposten op strategische punten zijn hierbij van belang.

- Aandacht voor kunst en cultuur
Kunst en cultuur spelen een rol bij de emancipatie en participatie. Beiden vergroten de aantrekkelijkheid van Veere. Ze bieden een gunstig vestigingsklimaat. Er moet aandacht zijn voor de gevestigde kunst, maar ook ruimte bestaan voor nieuwkomers. Jongerencultuur wordt extra ondersteund. PvdA/GroenLinks wil dat de toegankelijkheid van kunst en cultuur gewaarborgd blijft, en hecht eraan dat het kunst- en cultuuraanbod, waarvan de musea een wezenlijk onderdeel vormen, niet verarmt.

- Initiatieven uit de bevolking stimuleren
De gedachte van de burgermaatschappij (civil society) krijgt steeds vastere vorm. Burgers bundelen hun krachten, er ontstaan gemeenschappen (o.a. corporaties) die gezamenlijk zaken oppakken, bijvoorbeeld de inkoop van zonnepanelen, het gezamenlijk inkopen van zorg of het realiseren van voorzieningen voor jongeren. Dorpsraden en de Jeugdraad kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
In de kernen Oostkapelle en Westkapelle zijn er initiatieven ter verbetering van het leefklimaat. PvdA/GroenLinks steunt dergelijke burgerinitiatieven.

- Zuinig zijn op kenmerkende monumenten
In de gemeente staan beeldbepalende panden die geen rijksmonument zijn, maar wel het behouden waard. De gemeente draagt zorg voor het in stand houden van monumentale objecten en het beschermde stadsgezicht Veere. PvdA/GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat de gemeente beschikt over en eigen monumentenlijst en mogelijke subsidieregelingen.
We willen de regeling "oude landbouwschuren" nieuw leven inblazen en daarbij de landbouwfunctie loslaten. Ander gebruik willen we toestaan onder strikte voorwaarden van geluid, stank en verkeersbewegingen, dit alles uiteraard met behoud van het karakter van de schuur.