Zorg

 

Dichtbij en samenhangend in Veere

PvdA/GroenLinks hecht aan solidariteit en rechtvaardigheid. Aan een samenleving waarin voor ieder plaats is, waaraan iedereen bijdraagt en waar niemand wordt uitgesloten. Een samenleving waarin we ons veilig voelen en met elkaar leven, solidair en respectvol.

De gemeente Veere krijgt meer taken en verantwoordelijkheden in de zorgketen, daarmee wordt haar verantwoordelijkheid voor mensen die in de knel dreigen te komen groter.

Vanaf 2015 krijgt de gemeente niet alleen te maken met een overdracht van taken (transitie), maar ook met een verandering in benadering, in de toegang tot de zorg en ondersteuning en in de uitvoering (transformatie):
• De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgebreid door de overheveling van de begeleiding en persoonlijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
• Met de Participatiewet wil het Rijk bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving.
• Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming, jeugdreclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.
We moeten er rekening mee houden dat het budget voor deze taken zo'n 25% lager zal zijn dan de budgetten die nu voor het Rijk en de Provincie beschikbaar zijn voor dezelfde taken.
Het is de politiek die daarbij de keuzes maakt, hoe regel je dat de inwoners de zorg of ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en dat de eigen kracht optimaal wordt gestimuleerd en benut? Hoe ga je op verantwoorde wijze met de financiële middelen om?

Daarom willen wij in Veere:

- Niet bezuinigen op zorg
Wij denken dat het mogelijk is om de vereiste kwaliteit in de zorg en ondersteuning te bieden en de betrokkenheid in de samenleving te vergroten met de budgetten die we daar voor krijgen. Daarom kunnen zorg en ondersteuning geen onderwerp zijn van gemeentelijke bezuinigingen en moeten we het anders doen dan nu gebeurt. PvdA/GroenLinks wil vraaggericht maatwerk in de zorg zonder verdere bezuinigingen.

- Zorg minder ingewikkeld en dichtbij
PvdA/GroenLinks gaat de zorg minder ingewikkeld maken en dichtbij mensen organiseren, bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen en wijkteams. Tegelijk kan de gemeente de eigen kracht van mensen, hun netwerken en de kernen versterken. Zorg bij je thuis en ouder worden in je eigen buurt. Technische innovaties worden daarbij benut.

- Verantwoord WMO-gebruik
Het wordt de uitdaging om de door de overheid zelf veroorzaakte claimcultuur op het AWBZ-zorgrecht, te veranderen in een verantwoord WMO-gebruik, waarop geen automatisch trekkingsrecht bestaat. Het veranderen van deze gedachte bij inwoners van Veere en uitvoerende instellingen, onder meer door goede voorlichting, vindt PvdA/GroenLinks een even belangrijke opgave als de technische inrichting van de nieuwe taken. Dit met oog voor het feit dat we te maken hebben met mensen in een kwetsbare positie. Correcte bejegening spreekt vanzelf.

- Stimuleren van een zorgzame samenleving
Voor PvdA/GroenLinks blijft de zorg voor en positieverbetering van kwetsbare inwoners onverminderd belangrijk. Zorg vinden we niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal, van solidariteit.
Als PvdA/GroenLinks vinden we dat de gemeente dit private zelf organiseren, de burgermaatschappij of civil society, moet stimuleren en waar nodig faciliteren. Als dat niet lukt, is er een vangnet.

- Uitgaan van draagkracht
We zorgen dat er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen inkomensafhankelijk te zijn zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen.

- Zorg vanuit optimale samenwerking
Van alle betrokken instellingen wordt gevraagd optimaal samen te werken en hun expertise en energie te bundelen. Dat is belangrijk voor onze inwoners, belangrijker dan het in stand houden van organisaties.
PvdA/GroenLinks Veere kiest voor een samenhangende aanpak met oplossingen die passen bij de inwoners en de maat van Veere: één huishouden, één plan, één regisseur.

- Sluitend netwerk van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
Zorg gaat ook over mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Voor een goed samenspel tussen deze drie groepen zorgverleners is het belangrijk dat iedereen bewust is van de specifieke kwaliteiten van deze verschillende groepen. Met de Stichting Manteling en de Stichting Welzijn Veere heeft Veere twee belangrijke partners, naast de organisaties die professionele zorg aanbieden. PvdA/GroenLinks wil dat professionele zorg, samen met de zorg van mantelzorgers en vrijwilligers een sluitend netwerk vormen rond mensen met behoefte aan zorg en ondersteuning.

- Ondersteuning in onderlinge samenhang
In de ogen van PvdA/GroenLinks moet de gemeente als regisseur in de zorg en ondersteuning, alle wenselijke dwarsverbanden helpen tot stand te brengen tussen de WMO, de jeugdzorg, passend onderwijs en het domein van werk en inkomen, zolang ze gericht zijn op preventie en het bundelen en efficiënter aanbieden van ondersteuning. Ook hier staan participatie en eigen kracht centraal.