Werk en Economie

 

Iedereen telt mee in Veere

Ook in Veere zijn helaas velen werkloos. Werk is belangrijk omdat je meetelt, omdat armoede buiten de deur blijft, er sociale contacten zijn en werk mensen een gevoel van eigenwaarde geeft.
PvdA/GroenLinks zet zich er daarom voor in dat in Veere zo veel mogelijk mensen werk hebben. Extra aandacht is er voor werkzoekenden, starters en jongeren. PvdA/GroenLinks wil dat ook mensen met een uitkering actief blijven.
Naar verwachting zal in 2015 de Participatiewet in werking treden. Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe leerwerkbedrijf.
De gemeente Veere voert de huidige wetten en de nieuwe wet uit samen met de andere Walcherse gemeenten in Orionis Walcheren.
Economische groei creëert banen. Voor de economie van Veere zijn recreatie en toerisme, landbouw en detailhandel belangrijke pijlers. Uitgangspunt van beleid is dat we streven naar een duurzame ontwikkeling.

Daarom willen wij in Veere:
- Optimaal begeleiden bij het vinden van passend werk
PvdA/GroenLinks gelooft in ondersteuning op maat. Dat betekent dat we zoeken naar de beste tussenstap naar aansluiting op de arbeidsmarkt: scholing, stage of onbetaalde arbeid.
Om werkzoekenden beter te begeleiden naar regulier werk is het noodzakelijk dat Orionis Walcheren zich verder ontwikkelt tot een leerwerkbedrijf. Daarvoor is ook een goede werkgeversdienstverlening nodig: kennis van de arbeidsbehoeften van de werkgevers en het "ontzorgen" van werkgevers, bijvoorbeeld door het inzetten van instrumenten als loonkostensubsidies.
Hoewel er in de toekomst minder financiële ruimte is voor beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking, wil PvdA/GroenLinks deze voorziening in stand houden voor mensen die echt niet bij een reguliere werkgever kunnen werken.

- Iedereen laten meedoen
Als (betaald) werk nog niet kan, vindt PvdA/GroenLinks dat je dan actief moet blijven met stages, vrijwilligerswerk en/of voorbereiding op een nieuwe baan door scholing.
Meedoen om zo snel mogelijk door te kunnen stromen naar (betaald) werk.
Wij willen dat er voor dat doel binnen de gemeentelijke organisatie stageplaatsen en leerwerkplaatsen worden geboden.
Voorkomen moet worden dat mensen met een arbeidsbeperking die niet afhankelijk zijn van een eigen inkomen, langs de kant staan. Vrijwilligerswerk of andere zinvolle activiteiten zorgen er voor dat deze mensen ook meedoen.

- Social return on investment
Als de gemeente werk of diensten aanbesteedt wil PvdA/GroenLinks dat 5% van de aanneemsom wordt gebruikt voor het inzetten van langdurig werklozen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente past het principe van 'social return on investment' toe binnen de eigen organisatie, o.a. door voldoende stageplaatsen en leerwerk/leerervaringsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en mensen met een beperking.

- Terugdringen van jeugdwerkloosheid
Jeugdwerkloosheid is ook in Veere een probleem. Jongeren onder de 27 jaar moeten onderwijs volgen, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en de weg naar werk is "school eerst".
Onderwijs wordt gevolgd en afgerond met minimaal een startkwalificatie (mbo niveau 2, havo of vwo). Door effectieve inzet van de leerplichtambtenaar moet voortijdige schooluitval worden voorkomen.
Stageplaatsen en leerwerkplaatsen helpen jongeren en starters op weg naar werk.
PvdA/GroenLinks wil dat bewezen effectieve methodes, zoals individuele begeleiding en contacten met werkgevers, worden ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

- Menselijk en kordaat optreden tegen armoede
Het sociaal beleid in Veere is humaan inzake schuldenproblematiek en armoedebestrijding.
PvdA/GroenLinks is ervan overtuigd dat doelgroepmaatregelen nodig blijven om participatie te bevorderen en de koopkracht niet verder aan te tasten. Minimaregelingen, bijzondere bijstand en kwijtschelding van belastingen zijn belangrijk voor mensen met een bijstandsuitkering en anderen met een laag inkomen. Effectiviteit en integrale aanpak gaan hierbij hand in hand.
PvdA/GroenLinks wil actieve voorlichting over deze ondersteuning van inkomen, zodat mensen optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare voorzieningen. We willen extra financiële zorg voor kinderen die, als gevolg van (financiële) problemen thuis, niet meer mee kunnen doen aan normale sociale en buitenschoolse activiteiten. Middelen die daarvoor het Rijk beschikbaar worden gesteld, moeten optimaal worden benut.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat fraude op dit terrein effectief wordt bestreden.

- Bedrijvigheid stimuleren en toetsen aan inpassingmogelijkheden, werkgelegenheid en milieu
Bedrijfsverzamelgebouwen op de bedrijventerreintjes dichtbij de kern kunnen een oplossing zijn voor het ruimtegebrek voor de zelfstandige ondernemer zonder personeel (ZZP-er) in de kern. PvdA/GroenLinks vindt dat milieubelastende bedrijfsactiviteiten niet thuis horen in de gemeente Veere. Wij vinden dat bedrijfsterreinen moeten voldoen aan eisen van duurzaamheid en goed landschappelijk worden ingepast.
De detailhandel, met ruim 200 bedrijven, is een belangrijke economische motor in Veere. Het betrekken van de lokale ondernemersverenigingen én de inwoners bij plannen in de gemeente Veere geeft meerwaarde voor het draagvlak. De gemeente moet er voor zorgen dat de vergunningverlening voor het midden- en kleinbedrijf helder en eenvoudig is.

- Het gemeentehuis als bedrijfsverzamelgebouw
Onder andere door verdergaande samenwerking ontstaat ruimte in het Gemeentehuis in Domburg. PvdA/GroenLinks is er voorstander van om de ontstane ruimte (met faciliteiten) kostendekkend beschikbaar te stellen aan startende ondernemers in de ITC, dienstverlening enz. Mogelijk dat ook andere vrijkomende gebouwen hier voor in aanmerking komen.

- Werkcorporaties helpen opzetten
Een werkcorporatie biedt mensen die geen werk hebben de mogelijkheid werkervaring op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en daarbij scholing te volgen. Jongeren en ouderen kunnen hier met elkaar samen naar een doel toewerken, ook ter bevordering van de zelfredzaamheid. We dagen onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en Orionis uit met ons mee te denken om dit nader uit te werken.

- Recreatie en toerisme passend bij de schaal en kwaliteiten van Veere
Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers. De aantrekkingskracht en het imago van Veere liggen besloten in de kleinschaligheid, kwaliteit, rust en ruimte in combinatie met aantrekkelijke kernen. Daarom wil PvdA/GroenLinks kleinschalige, duurzame, vernieuwende en onderscheidende initiatieven die dit imago versterken, ondersteunen. Geen grootschalige ontwikkelingen maar vervanging en vernieuwing van het aanbod staan centraal.
Bij kwaliteitsverbetering van de bestaande verblijfsaccommodaties kan het acceptabel zijn om wat meer ruimte te geven aan de recreatieve functie, uiteraard binnen kaders van verantwoorde landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Beperkte uitbreiding van verblijfsaccommodatie is alleen mogelijk als er sprake is van aanmerkelijke versterking van landschaps- en natuurwaarden en de omgevingskwaliteit.
Het kleinschalig kamperen (minicampings) is een kenmerkend onderdeel van Veere. Maximaal 25 eenheden per minicamping met in het totaal 3025 eenheden is de regel waar voor PvdA/GroenLinks niet aan te tornen valt. Een minicamping onderscheidt zich qua inrichting en voorzieningen nadrukkelijk van grote campings. Met goede regelgeving die helder en eenduidig is wordt er voor gezorgd dat de recreant op de minicampings van de rust en het prachtige landschap van Veere kan genieten.