Agenda

ma jan 29 @19:30 - 09:30PM
Fractievergadering
ma feb 26 @19:30 - 09:30PM
Fractievergadering

Beschouwingen op de kadernota voor de begroting van 2018

Drie jaar geleden constateerden we dat er fors bezuinigd moest worden, nu is er genoeg geld om zaken op te pakken. We missen daar wel een visie bij van het college.

Vooral op de volgende onderwerpen:

-Toerisme, dat is booming, loop door Zoutelande of Domburg en je ervaart de drukte. Deze groei hebben we als gemeente zelf mogelijk gemaakt. Meer staplaatsen op minicampings, uitbreidingen hotels, meer zomerhuisjes, meer tot appartementen omgebouwde schuren, meer tweede woningen. Verder groei van B&B en Airbnb. Dit alles met vergaande consequenties voor het ruimtebeslag, vooral langs de kust. Niemand wil de kust volbouwen, dat staat in visies, nota's en hoe het verder allemaal heet. In de Kustvisie is vastgelegd hoe die groei in te dammen. Wij geloven daar niet zo in. Alleen een absolute stop van de groei van het aantal toeristische bedden werkt, zeker zolang we niet eens weten hoeveel er zijn in Veere.

Dus alleen nog kwaliteitsverbetering, zonder groei. De Walcherse kust moet mooi blijven!

-Duurzaamheid, er is weinig aandacht hiervoor in de kadernota. Het aanjaagteam kan volgens ons zaken oppakken als zonnepanelen en laadpalen op parkeerterreinen, afvalverwerking. Dit kan met een Walcherse denktank met bedrijfsleven, milieuorganisaties, onderwijs, burgers. Spreek ambitie uit.

-Zorg, de uitvoering van taken op dit gebied baart ons zorgen, het lukt niet bestuurlijk op één lijn te komen. Dit kan de toegankelijkheid nadelig beïnvloeden. Het uitgangspunt moet zijn dat burgers de zorg krijgen die ze nodig hebben.

We willen ook geld uittrekken voor vervanging van de rubberkorrels op het kunstgrasveld Koudekerke.

-Natuur en landschap, het college roemt de aandacht hiervoor, we zien dit niet terug. Denk alleen al aan de gedachte grond te verkopen voor een tankstation, midden in het natuurgebied bij Biggekerke, op basis van een heel oud bestemmingsplan. Dit is strijdig met alle visies en beleidsnota’s in Veere. Wij roepen op een actief natuurbeleid te ontwikkelen.

We zij enthousiast over de volgende zaken in de kadernota:

verbetering komentrees, het GVVP, meer geld voor zelfstandig wonen voor jongeren met een handicap, aanpassing toegankelijkheid gebouwen, verplaatsing trapveld en skatebaan Domburg.

En we willen de opbrengst van de kabelbelasting besteden voor de jeugd, sport en cultuur!!


Beschouwingen PvdA/GroenLinks op de kadernota voor de begroting van 2018

Drie jaar geleden constateerden we dat er fors bezuinigd moest worden, nu is er genoeg geld om zaken op te pakken. We missen daar wel een visie bij van het college.

Vooral op de volgende onderwerpen:

-Toerisme, dat is booming, loop door Zoutelande of Domburg en je ervaart de drukte. Deze groei hebben we als gemeente zelf mogelijk gemaakt. Meer staplaatsen op minicampings, uitbreidingen hotels, meer zomerhuisjes, meer tot appartementen omgebouwde schuren, meer tweede woningen. Verder groei van B&B en Airbnb. Dit alles met vergaande consequenties voor het ruimtebeslag, vooral langs de kust. Niemand wil de kust volbouwen, dat staat in visies, nota's en hoe het verder allemaal heet. In de Kustvisie is vastgelegd hoe die groei in te dammen. Wij geloven daar niet zo in. Alleen een absolute stop van de groei van het aantal toeristische bedden werkt, zeker zolang we niet eens weten hoeveel er zijn in Veere.

Dus alleen nog kwaliteitsverbetering, zonder groei. De Walcherse kust moet mooi blijven!

-Duurzaamheid, er is weinig aandacht hiervoor in de kadernota. Het aanjaagteam kan volgens ons zaken oppakken als zonnepanelen en laadpalen op parkeerterreinen, afvalverwerking. Dit kan met een Walcherse denktank met bedrijfsleven, milieuorganisaties, onderwijs, burgers. Spreek ambitie uit.

-Zorg, de uitvoering van taken op dit gebied baart ons zorgen, het lukt niet bestuurlijk op één lijn te komen. Dit kan de toegankelijkheid nadelig beïnvloeden. Het uitgangspunt moet zijn dat burgers de zorg krijgen die ze nodig hebben.

We willen ook geld uittrekken voor vervanging van de rubberkorrels op het kunstgrasveld Koudekerke.

-Natuur en landschap, het college roemt de aandacht hiervoor, we zien dit niet terug. Denk alleen al aan de gedachte grond te verkopen voor een tankstation, midden in het natuurgebied bij Biggekerke, op basis van een heel oud bestemmingsplan. Dit is strijdig met alle visies en beleidsnota’s in Veere. Wij roepen op een actief natuurbeleid te ontwikkelen.

We zij enthousiast over de volgende zaken in de kadernota:

verbetering komentrees, het GVVP, meer geld voor zelfstandig wonen voor jongeren met een handicap, aanpassing toegankelijkheid gebouwen, verplaatsing trapveld en skatebaan Domburg.

En we willen de opbrengst van de kabelbelasting besteden voor de jeugd, sport en cultuur.


Raadsvergadering 8 juni 2017

Standpunten PvdA/GroenLinks


Agendapunt 4 vragenuurtje


Grotere projecten waaraan ambtelijk wordt gewerkt moeten volgens ons eerder aan de raad worden gemeld. Zulke ontwikkelingen hebben een grote impact op leefbaarheid, verkeers(overlast) en beeldkwaliteit. We willen niet het risico lopen dat we alleen nog ja kunnen zeggen. Het CDA vroeg in aansluiting hierop hoe het kan dat de dorpsraad in Biggekerke met de vraag komt of er een tankstation bij Biggekerke komt. De burgemeester zegde toe dat we dit onderwerp in een commissievergadering zullen bespreken.

Agendapunt 7. masterplan Fort den Haakweg


De plannen voor Vrouwenpolder hebben zich anders ontwikkeld dan in het begin is besproken. Er wordt veel verblijfsrecreatie gerealiseerd. Is er nog een meerwaarde voor het dorp? Het college verzekert dat realisatie van het groen rond de bebouwing goed geborgd is. De raad gaat het hele proces naar de besluitvorming evalueren. We zijn, met deze kritische noten, akkoord gegaan met het plan.

Agendapunt 8. Grote Kerk Veere

We staan achter de plannen voor een goed cultuuraanbod in de Grote Kerk.

We erkennen de financiële risico’s, maar achten deze veel kleiner dan de kansen.

De bewoning van de kerk door vleermuizen is geborgd, goed voor de biodiversiteit.

Agendapunt 9. Optimaliseren windparken op en rondom de Oosterscheldekering

Wij zijn een voorstander van windmolens op Neeltje Jans. Voor een vlotte vergunningverlening stemmen we in met een vlotte verwerking van de vergunningverlening.

Agendapunt 10. Zonnepark aan de Braamweg

Wij denken ook positief over zonne-energie, we stemmen uiteraard in met het verlenen van een omgevingsvergunning.


Impressie uit de Raadsvergadering van 20 april 2017

Lees hier de raadsimpressie van ons raadslid Rina. De gehele vergadering is terug te lezen op veere.nl.

 

Vragenuur

In april 2015 stelden we vragen over een goede inning van de toeristenbelasting. Nu, april 2017, stelden we vragen over de voortgang van het toegezegde proces. De  wethouder had de antwoorden niet paraat. Dit onderwerp komt in de commissievergadering in mei aan de orde.

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

We zijn het inprincipe eens met het voorstel. De nadruk moet liggen op het autoluw maken van de kernen, met onthaalplaatsen voor parkeren om zoekverkeer te verminderen. We vragen ook aandacht voor het openbaar vervoer. Aandacht voor verkeersveiligheid in Gapinge moet eerder de aandacht krijgen,communiceer goed met de inwoners van Gapinge over de mogelijkheden. We steunen het amendement van de VVD om binnen een jaar een onderzoek naar een rondweg voor Domburg niet. Eerst moeten de effecten van de maatregelen beschreven in het GVVP gemeten worden. Ook de verkeersveiligheid in Zoutelande na de reconstructie van de doorgaande weg moet goed gemonitord worden. Het voorstel wordt aangenomen.

 

Eindadvies van de supervisor project Fort den Haakweg in Vrouwenpolder

We kunnen ons vinden in het eindadvies. We moeten wel de voorwaarden van de supervisor ter harte nemen. Bij de voortgang van het hele project moet de supervisor betrokken blijven worden. De inhoud van de plannen is nu niet aan de orde. In juni staat het wijzigen van het bestemmingsplan op de agenda. 

 

Aankoop grond

We stemmen in met de aankoop van een perceel grond aan de Roosjesweg 8 en 8a. We vragen aandacht voor de jeugd bij het invullen van de ruimte.

 

Ingekomen stukken

Een ingekomen stuk over de Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein zal in de eerstvolgende commissie behandeld worden. Dit verdient de nodige aandacht.

 

De complete agenda van de raadsvergadering vindt u op www.veere.nl

Hier is ook de discussie in de raadsvergadering te beluisteren.


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

30
Eens
15
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.