Agenda

Geen evenementen

Vluchtelingenhulp in Koudekerke en op Lesbos.

 

PvdA/GroenLinks-commissielid ging naar Lesbos én Koudekerke om het leven van vluchtelingen te aanschouwen. Lees hieronder zijn bevindingen.

Lesbos 1

Ongetwijfeld heeft u, beste lezer, de berichten over de vluchtelingenopvang in Koudekerke gevolgd. Twee leden van onze fractie hebben zich als vrijwilliger aangemeld en ingezet hiervoor (naast de diverse leden van onze beide partijen !). In de voorfase had ook onze fractie natuurlijk gepleit voor deze opvang en zelfs gevraagd om de nu daadwerkelijk ook geboden 72 uurs opvang. Dit gaf ietsje meer rust dan de 36 uurs variant en dat gaf burgemeester Van der Zwaag ook zo aan in zijn toespraak op de info-avond op 2 december. Hij en ook wij zijn trots op deze opvang binnen onze gemeente  En zo was de sfeer ook positief over dit initiatief in de volle zaal op die avond: ze zijn hier welkom en we willen gezamenlijk een rondleiding door ons dorp houden of een natuurwandeling rondom, samen sporten e.d. Er meldden zich direct al meer dan 80 vrijwilligers. Ook de geestelijke verzorging, toen ik daar naar vroeg, was geregeld door zowel de Moskee van Middelburg als predikanten uit de omgeving (ervaringen vanuit de opvang in Vlissingen eerder). Zelf was ik afgelopen oktober op Lesbos een week als vrijwilliger aangemeld (met m’n vrouw) en deed daar de nodige ervaring op. Het meest onthutsende van alles was daar de ontdekking dat de Grieken gelijk hadden toen ze zeiden dat de vluchtelingenstroom ‘gestuurd was door Turkije’;  we merkten op  6 oktober, de dag dat Tsipras Brusselse ministers de keurig opgeruimde en aangeveegd kampen liet zien, er geen enkele vluchteling aankwam… die werden die dag tegengehouden aan de Turkse grens na een telefoontje aan Erdogan! Mijn ongeloof sloeg om in het geloof dat deze stroom mensen speelbal is geworden in het grote geo-politieke spel om het lidmaatschap van de EU en de regels daaromheen. Het verwijt aan Tsipras van de boze lokale bevolking was dat de kampen daarvoor geen hulp kregen van de overheid en overvol en vies waren (waarin wij dan moesten werken). Een boze Grieks-orthodoxe priester met een klein opvangkampje op het strand had zelf een poster geprint dat Tsipras beter een dagje had kunnen helpen soep uitdelen… Wij zijn toen die dag maar naar het grote kamp in de hoofdstad Mytilini gaan helpen.

 

Lesbos 2

 

En dan komt die stroom slachtoffers aan in ons land en wordt in bussen getransporteerd naar de Couburg, helemaal in Zeeland. Velen die daar uitstapten waren mat en verdoofd door al dat ‘gesleep’ na de lange (voet)reis door de landen van  Europa, dat beloofde paradijs…  We spraken mensen die in hun ogen duidelijk zowel het oorlogstrauma hadden als de verslagenheid van een lastig en langdurend opvang- en registratietraject.  Sommigen namen meteen de bus en trein naar familie ergens in het land! We spraken iemand die formeel een baan had per 1 november in Zweden, geregeld door zijn daar wonende broer, maar nu hier in Nederland verloren rondliep na een verkeerde afslag. Indringend was het verhaal van een moeder die haar kind in een rubberbootje overboord had zien slaan en wegzakken terwijl gelukkig een kustwacht in het water sprong en het kind weer opdook.

De opvang in de Couburg vroeg natuurlijk om logistiek, rondom de toiletten en het eten m.n. En er ontspon zich wel  vaak discussie tussen de vrijwilligers of we nu niet beter de mensen zelf konden laten uitdelen. Die verstrekking van eten deed wat mij betreft nogal militaristisch gedisciplineerd aan, daar ontkom je wrsch. ook niet aan. Maar het belette wel om makkelijk een praatje te maken, want je schept een bordje vol in de rij en die persoon gaat ergens anders aan tafel zitten eten , al dan niet bij bekenden. Contact maken verliep in die zin soepeler bij een wandeling door het dorp.

 

We zwaaien de groep uitgebreid uit. Deze mensen weten zelf wel heel goed hoe het klimaat is ten opzichte van vluchtelingen in de verschillende landen, horen we van de jonge Syrische tolken. Ons respect voor deze mensen is enorm. Zouden wij zelf zoiets aankunnen zonder enige wanklank? De laatste dag hebben we dan 's avonds een bijeenkomst om het af te sluiten. We horen de burgemeester, maar ook ontroerende verhalen zoals van iemand die in 1944 met zijn ouders broertjes en zusje moest vluchten voor het water op Walcheren en dat zij niet welkom waren bij een familie. Dat gunt hij niemand en daarom moest hij hier helpen. Sommige mensen geven aan dat juist het gure vluchtelingenklimaat hen heeft doen beslissen om mee te helpen. Maar ook van Arabische zijde en zelfs van Bosnische zijde werden toespraakjes gehouden door ex- vluchtelingen, tolken en andere vrijwilligers. Heel indrukwekkend. We hebben het samen gedaan. En de zaal is voor een moment een warme samenbindende, grote gemeenschap waar geen verschil meer heerst tussen religies of culturen. Was het altijd maar zo....”

 

Bespiegelingen in de Egeische zee, oktober 2015.


De wereldmachten schudden en beven van oncontroleerbaarheid;

de machten schuiven als tektonische aardplaten en

veel verdwijnt in het gloeiende magma;

 

De wereldmachten spelen hun kaartspel

met verborgen kaarten,

onzichtbaar voor de meesten

zijn ze geopolitiek zeer bedreven en

schuiven met geld en macht

achter windschermen en coulissen;

 

Voor het grote  toneelspel

vaart hier in de zee-engte tussen Turkije en Griekenland

een torpedojager heen en weer

op en neer, dag en nacht

net als het heen en weer gepraat in Brussel,

voor de show?

 

Heeft Turkije een hoofdrol gespeeld

in dit geopolitieke toneelstuk?

Schoof zij de pionnen over het schaakbord voor eigen gewin?

Om de toetreding tot de EU die gevaar liep

te versoepelen en te bespoedigen?

Heeft de VS een bijrol gespeeld

In de bewapening van IS destijds

Om Syrië te bevrijden van z’n dictator?

Wie het echt weet mag het niet zeggen…


 

 Peter Geene

 


Intensieve varkenshouderij

Fotoverkleindjandejongefotografie-70208Op 1 oktober 2015 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Veere ingestemd met een forse uitbreiding van een varkenshouderij. Op de grens van Domburg en Aagtekerke mag een stal worden gebouwd waarin 4664 vleesvarkens en 1920 gespeende biggen kunnen worden gehouden. Er was op die plek al een varkensstal maar deze was zwaar verouderd. In die stal was ruimte voor 3306 varkens.

De PvdA/GroenLinks fractie heeft tegen deze uitbreiding/vernieuwing gestemd. 

Dit is ons niet in dank afgenomen. Ons werd verweten de ondernemer dwars te zitten. Het is toch een mooi plan om een oude stal op te ruimen en een nieuwe daarvoor in de plaats te zetten. We zouden blij moeten zijn dat de ondernemer zo wil investeren in onze gemeente. 

Je kan je afvragen of intensieve veeteelt past in een kleinschalig gebied waar recreatie en toerisme van levensbelang is. Hoewel deze discussie niet direct wordt gevoerd zijn alle partijen in Veere wel van mening dat er in ieder geval geen nieuwe intensieve veehouderijen bij mogen komen. Wel is vastgesteld dat vernieuwing van bestaande bedrijven mogelijk is. Een beperkte uitbreiding (ca 20%) is daarbij bespreekbaar mits het dierenwelzijn wordt verbeterd, er sprake is van milieuwinst, de omgevingskwaliteit wordt verbeterd, er maatschappelijk draagvlak is en een verantwoord bedrijfsperspectief. 

Onze fractie heeft net als het college al deze punten gewogen. Onze fractie vindt dat het college de grenzen van wat we hebben afgesproken over de intensieve veeteelt op alle punten heeft opgerekt om deze uitbreiding mogelijk te maken. Ons oordeel alles afwegende is dat deze uitbreiding niet past binnen deze kaders. En daarom zijn we tegen deze uitbreiding. Dat is dus niet een kwestie van voor of tegen de intensieve varkenshouderij maar lijkt een kwestie van algemeen belang versus individueel belang.  

Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Veere

2015-10 Intensieve veehouderij 12015-10 Intensieve veehouderij 22015-10 Intensieve veehouderij 32015-10 Intensieve veehouderij 4

De bovenstaande foto's zijn niet afkomstig van de betreffende veehouderij uit het artikel.


Werkbezoek aan Zeeuwse Gronden Ovezande

 

mw m j a w  maaike walraven-janssen

Als raadslid wordt je vaak uitgenodigd voor tal van activiteiten. Het gaat dan vooral om kennis te nemen van het werk van een organisatie of stichting. Zo werden we uitgenodigd door wooncorporatie Woonburg voor een werkbezoek aan Ovezande.

Het doel van dit werkbezoek was kennis te maken met een woonlocatie van Zeeuwse Gronden. Zeeuwse Gronden is een zorginstelling voor begeleid wonen van mensen met psychiatrische problemen. Bij Zeeuwse Gronden staat de relatie tussen familie en cliënt centraal. In Zeeland is er vraag naar deze specifieke vorm van warme zorg. De afgelopen jaren is op diverse plaatsen in de provincie deze beschermde woonvorm gerealiseerd. Ook in de gemeente Veere is er behoefte aan deze vorm van wonen en zorg. Samen met de gemeente, Zeeuwse Gronden en Woonburg is het plan gemaakt om een woonlocatie in Koudekerke te ontwikkelen.

In de afgelopen periode zijn inwoners van Koudekerke geïnformeerd. Ook zij werden uitgenodigd voor het werkbezoek aan de woonlocatie in Ovezande. Op 8 oktober gingen inwoners en enkele raadsleden onder leiding van Marco van der Wel, directeur Woonburg, naar Ovezande. Daar werd het gezelschap ontvangen door Jan van Blarikom, directeur van Zeeuwse Gronden, die uitleg gaf over de werkwijze van Zeeuwse Gronden. Bijzonder was dat de buren van de woonvorm uit Ovezande er waren om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. Verder hebben we de appartementen van enkele bewoners bezocht en gezien dat ze zich thuis voelen op hun nieuwe woonplek.

Maaike Walraven, raadslid

2015-10 Overzande 2

 2015-10 Overzande 12015-10 Overzande 4


Een nieuwe melkveehouderij in Aagtekerke

koeien in de wei fotokoeien in de wei schilderij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de raadsvergadering van 2 juli 2015 is besloten het bestemmingsplan buitengebied te wijzigen om een grondgebonden melkveehouderij mogelijk te maken aan de Hoge Duvekotseweg. Andere agrarische bedrijven zijn in dit verband gesaneerd. Onze fractie heeft hier mee ingestemd.

Levert dit bedrijf een meerwaarde op, ook voor de dieren en voor het landschap? Wij zien dan een weide voor ons, met bomen en bosjes, en als het even kan ook met een paar poelen. Dat is immers de natuurlijke omgeving voor koeien in de wei. En dan  zijn ze ook echt liever buiten in de wei dan binnen in de stal.

Ik weet het, het is een romantisch plaatje. Maar evengoed belangrijk voor dierenwelzijn, voor het milieu en voor het landschap. Pas dan kan dit bedrijf een meer dan alleen economische meerwaarde leveren. We hopen dat we blij kunnen zijn en blij kunnen blijven met de melkveehouderij.

We gaan er van uit dat het een melkveehouderij zal blijven, met koeien in de wei. Dat past bij een toeristische gemeente Veere die gaat voor rust en ruimte, duurzaamheid, dierenwelzijn en het milieu.

Fotoverkleindjandejongefotografie-70207

 Rina Jakobsen, raadslid PvdA/GroenLinks Veere

 


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

65
Eens
27
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.