Agenda

Geen evenementen

Voorjaarsnota 2012; inleiding

Het lukt de huidige regering niet om ons vertrouwen in de toekomst te geven. Het consumentenvertrouwen is historisch laag. De negatieve berichten over onze financiële situatie maken de mensen schuw om geld uit te geven of te investeren. Het college van Veere heeft begrepen dat dit anders moet. Zij komt met een optimistisch verhaal voor de komende jaren.
 
Met een (extra) bezuinigingsvoorstel van krap 5 ton weet het college een sluitende meerjarenbegroting tot 2016 aan ons voor te leggen. Met behoud van de plannen voor de grote projecten, extra geld voor achterstallig onderhoud, een doorberekening van de CAO onderhandelingen en beperkte lastenverzwaringen. Dat geeft vertrouwen!
 
Vertrouwen in dit college.
 
Vertrouwen in de toekomst!
 


Voorjaarsnota 2012; punten van zorg

De fractie heeft vertrouwen in het college, maar er zijn ook zorgen:

Leefbaarheid kernen
Zorgelijk is dat de investeringsruimte verdampt. Initiatieven vanuit de bevolking om de leefbaarheid te behouden vragen investeringen voor o.a. scholen, verenigingsgebouwen en sportclubs. Daarom de vraag van onze fractie, samen met het CDA, aan het college om met voorstellen te komen om hier geld voor vrij te maken.
 
Personele kosten
De taakstelling van de bezuinigingsronde van 2011 wordt niet gehaald. Ook de intergemeentelijke samenwerking, die zal leiden tot efficiencywinst  komt niet van de grond. Wij hebben het college gevraagd om een toekomstvisie op de samenwerking met bijv. Vlissingen en Middelburg.
 
Toeristische voorzieningen
We willen niet meer overvallen worden door grootschalige initiatieven van investeerders.
Betrekken inwoners bij plannen
Door de gretige medewerking aan ontwikkeling van toeristische voorzieningen, zonder het actief betrekken hierbij van inwoners, groeit het ongenoegen. Wij vinden het van belang dat onze inwoners het gevoel houden dat de gemeente Veere van hun is. Wij roepen het college dan ook op om deze initiatieven serieus te nemen en waar mogelijk te ondersteunen.  

Opstelling visies op de kernen
Heeft het zin een visie op Domburg op te laten opstellen? Met plannen en realisatie van het Groentje, het Maereltje, het KPN-gebouw, strandpaviljoen de Watertoren en de badstatus vragen we ons af wat de meerwaarde is. Een visie op Domburg lijkt ons mosterd na de maaltijd, tenzij inwoners de kans wordt geboden hun ideeën naar voren te brengen. In dat geval is onze fractie voorstander!
 
Toeristenbelasting
Is voor ons geen taboe. Bij het verhogen van de toeristenbelasting zou alleen gekeken mogen worden naar de inflatie. Ons standpunt is dat een verhoging altijd mogelijk is. Wij willen ook geen andere afspraak maken met de sector, anders dan dat verhogingen tijdig worden aangekondigd.
 
Walcheren als Nationaal Landschap
Iedereen is het er over eens dat de tuin van Zeeland van het grootste belang is voor ons toeristische product. De aanwijzing van Walcheren als Nationaal Landschap biedt mogelijkheden dit te versterken. Eerder heeft onze fractie er op aangedrongen de kansen die er zijn te benutten, vooralsnog blijft het wel erg stil op dit punt. We moeten voorkomen dat het beleid t.a.v. recreatie en toerisme verwordt tot een toeristisch accommodatiebeleid.
 
Scholen in de kernen
We weten dat de wethouder hard trekt aan de totstandkoming van een visie, maar we maken ons zorgen over de betrokkenheid van de schoolbesturen. Van ouders en dorpsraden horen wij, dat het in gesprek raken met schoolbesturen nauwelijks lukt. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar de schoolbesturen zullen naar hun klanten moeten leren luisteren.
 
Halfweg raadsperiode 2012-2014
We zijn halfweg deze raadsperiode, het college heeft veel werk in uitvoering genomen de eerste twee jaar. In de bijdrage over de Voorjaarsnota heeft onze fractie aangegeven, dat het werkterrein op een aantal belangrijke punten nog onontgonnen is.
Wij gaan er vanuit dat het college de tweede helft van deze periode gaat oogsten.


Uit de voorjaarsnota blijkt dat het kan.
 


Kansen voor verblijfsrecreatie - verslag

Verslag van het Zelandusdebat over kansen voor verblijfsrecreatie gehouden op donderdag 21 juni 2012 in Oostkapelle en Domburg.
2012-06-21-Verslag-Zelandusdebat

Debat in Gemeentehuis Veere te Domburg

 


Schouw Camping De Pekelinge in Oostkapelle & Schouw door Domburg door wethouder Chris Maas       

Zie voor video-opnames website PvdA Zeeland


Kansen voor verblijfsrecreatie

Anton van HaperenWerkbezoek en debat  op donderdag 21 juni 2012 in het kader van behandeling
"Omgevingsplan 2012-2018" Provinciale Staten van Zeeland

coördinator is Anton van Haperen, lid PvdA-fractie

Verblijfsrecreatie is een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse economie. De sector heeft het echter niet gemakkelijk en moet veranderen. Recreanten stellen steeds meer eisen en verkiezen luxe boven een primitieve tent. Het recreatiekansenkaart van het omgevingsplan lijkt veel ruimte te bieden voor nieuwe vakantiewoningen, hotels en appartementencomplexen. Het is onduidelijk of dit nieuwe vestigingen zijn of transformatie van kampeerbedrijven. Ook is onduidelijk hoe dit wordt ingebed in andere ruimtelijke maatregelen. Toeristen zullen Zeeland alleen blijven bezoeken als het ook een aantrekkelijk gebied blijft. Een ook voor de eigen bewoners is het ongewenst om ‘de hele kuststrook dicht te bouwen’. Kortom: hoe integraal is de recreatiekansenkaart?

Programma

  • Camping de Pekelinge, Oostkapelle (15.00 uur)
  • Schouw door Domburg
  • Inleidingen met debat gemeentehuis in Domburg (afsluiting 19.00 uur)

Lees meer...


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

66
Eens
28
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.