• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Veere doorbreek gezamenlijk Zeeuwse Corona-aanpak niet

Deze week ontvingen wij in onze mail raadsvragen van dhr Maris, namens SGP/CU, VVD en Lijst van Kervinck. De vragen suggereerden dat de gemeente Veere eigen beleid zou moeten formuleren om toch nog gasten te kunnen ontvangen op o.a. vakantieparken. Als PvdA/GroenLinks willen wij hier graag afstand van nemen. Wij willen niet dat een gezamenlijke Zeeuwse Corona-aanpak eenzijdig door de gemeente Veere wordt ondermijnd. Tot slot vinden wij het belangrijk om in deze crisis de varen op de kennis van de experts van het VRZ, het RIVM en onze burgemeester.

De heer Maris stelde een aantal vragen over de gevolgen die dit heeft voor de gemeentelijke begroting. Wij zijn ons bewust van de impact van de maatregelen en daar zullen we op een later moment zeker over moeten spreken. Wel staat bij het nemen van maatregelen de volksgezondheid op dit moment op één. 

Tom Lievense

Uit de Raad: Kent u die ‘mop’ van die Duitse toeristen uit 2029?

Die gaat over een Duits echtpaar dat al sinds zijn jeugd naar Walcheren komt. Eerst met hun eigen ouders, toen met de kinderen en nu met de kleinkinderen. Hebben elkaar leren kennen in De Hooizolder. Bleken drie km bij elkaar vandaan te wonen in Krefeld. Waren in het najaar 2029 weer in hun vaste huis in Domburg op vakantie. De verhuur van dit huis was overgenomen door een professionele verhuurder, want het werd toch te zwaar voor de vorige uitbater. Een jong stel had het huis, inclusief verhuur, graag willen kopen, maar kon het financieel niet rond krijgen. Zo gaat dat in de gemeente Veere. Dat viel tegen. De huurprijs was een stuk hoger, huisje gerenoveerd en de inrichting helemaal veranderd. Beetje IKEA-achtig. Jammer, maar helaas.

Op tijd vertrokken uit de heimat om vroeg in Domburg te zijn. Kunnen we nog even naar de winkel voor we inchecken. Hé, weer een nieuwe supermarkt. Wat is het hier druk. Nu eerst een frisse neus halen. Met de auto naar Dishoek. Kijk nu, file op de nieuwe rondweg bij Meliskerke. Is even niet anders. Geduld is ook in Duitsland een schone zaak. Oei, geen parkeerplek voor de auto. Dan maar iets meer richting Valkenisse geparkeerd. Geluk. Nog een paar plekken over. Van hieruit over de duinen richting Vlissingen. De voetgangersfile valt vandaag gelukkig mee. Moet je zien al die vakantiehuisjes. Lijken wel paddenstoelen, die de grond uit ploppen. Dat was toch vorig jaar nog een camping?
Met de auto op naar het wonderschone plaatsje Veere. Artist Impression Residence Hof van Mariekerke, aan de weg richting Serooskerke. Koop hier uw vakantiewoning. Mooie verhuurmogelijkheden. Permanente bewoning niet toegestaan. Eindelijk in het mooie plaatsje Veere. Altijd leuk. Kinderkopjes en pittoreske straatjes. Niks kinderkopjes. Je kunt over de mensenkoppen lopen. Op naar het terras; wegens gebrek aan personeel gesloten. Dan maar aan de overkant gaan zitten. Daar zijn twee stoelen over. Misschien mogen we bij die mensen daar links wel aan hun tafeltje erbij. ‘Nein, diese Plätze sind leider nicht frei’. Daar zitten de laatste twee autochtonen van het terras somber te wezen en verdrietig te zijn over de teloorgang van de leefbaarheid van Walcheren. Geen gezellig stel. Doen erg onaardig tegen toeristen, die hun stoelen inpikken. Het is voor hen ook echt niet meer te doen met deze drukte. Parkeerproblemen, geen huizen voor ouderen en starters, jongeren die vertrekken (omdat er geen echte banen zijn, maar alleen seizoenswerk in de horeca en schoonmaak), verkeersoverlast, fietsersfile op de Middelburgsestraat en een gemeente, die geen keuzes maakt. U snapt het al waar dit naar toe gaat met die ‘mop’ over de toeristen in 2029.

Die toeristen, die komen niet (meer).

Aan ons van de gemeenteraad de vraag of we het zo ver laten komen. Het rapport uit 2019 is helder. De huidige toeristische druk is echt de max. Optimistische praatjes over dat het allemaal wel meevalt en er groot draagvlak is voor toerisme zijn ongepast. Ja, er is draagvlak, voor de gemeente Veere als toeristische gemeente, maar niet voor uitbreiding ervan. Het gaat de bewoners van Veere óók om natuurwaarden, goede voorzieningen voor de kernen en het terugdringen van de overlast en onveiligheid, die samenhangen met de huidige toeristische druk.
De acties van het huidige college ten aanzien van dit rapport stemmen ons niet optimistisch. Stuur dit rapport door aan de beleidsambtenaren, zodat het als bouwsteen kan dienen voor nieuw beleid. Als we dit als gemeenteraad goed vinden, kan iedereen de lekkerste hapjes uit het rapport naar eigen nut en belang eruit pikken. Stevenen we recht af op Veere anno 2029, zoals hierboven beschreven. Beste gemeenteraad, doe waar u voor bedoeld bent. Bespreek het rapport, duid de cijfers en bovenal, stel kaders voor een ook op termijn leefbaar Veere. Wij zijn er immers allereerst voor onze (toekomstige) inwoners!

Peter Meijs
PvdA/GroenLinks Veere
06 17417878

Uit de Raad van Veere.

Veilig “Veilig Thuis”

Meer kinderen op de radar die te maken hebben met kindermishandeling. Het aantal meldingen van niet-pluisgevoelens en vermoedens van kindermishandeling is met 80% gestegen. Meer kinderen die daarmee te maken hebben zijn in beeld bij “Veilig Thuis”. Complimenten aan al die huisartsen, politieagenten, onderwijsgevenden en hulpverleners. Jullie nemen jullie meldingsplicht serieus. Dank daarvoor. Minder goed nieuws voor de begroting van de gemeenten. De kosten voor “Veilig Thuis”, onderdeel van de GGD die namens ons de meldingen afhandelt, nemen toe. Gelukkig doen we dat samen met twaalf andere Zeeuwse gemeenten. Het gaat voor Veere om 16.000,- euro extra op jaarbasis. Best een bedrag maar ook weer niet het einde van de financiële gezondheid van de mooie gemeente Veere zou je denken.


De praktijk ziet er anders uit. Het college stelt voor om volgend jaar 1658,80 extra aan de GGD over te maken om 80% meer meldingen te onderzoeken en van advies te voorzien. Let wel, het gaat hier over kinderen die mogelijk in een zeer kwetsbare situatie zitten en waarvan het college van Burgemeester en Wethouders zélf aangeeft toch echt het beste met deze groep voor te hebben. Moet toch kunnen, dat de GGD met 10% van het extra benodigde geld 80% meer meldingen afhandelt. Ondertussen vragen we ze ook nog zichzelf opnieuw uit te vinden door anders te gaan werken en de samenwerking met andere jeugdhulporganisaties beter in te richten (waar op zich niets mis mee is).


Wat betekent dat in de praktijk? Een ondernemer uit Veere belt volgend jaar naar de gemeente met een vraag over de nieuwe regels voor het uitstallen van zijn reclameborden op straat. Dat komt goed uit. We hebben net twee nieuwe medewerkers in dienst die speciaal de dienstverlening aan ondernemers op een hoger niveau moeten brengen. Ze zijn vandaag alle twee op het werk. “Met wie van de twee kan ik u doorverbinden?” Klinkt goed. Dan belt er een Veerse huisarts naar “Veilig Thuis” met vermoedens van kindermishandeling bij een patiënt van vier jaar oud. “Ik verbind u door, maar ik moet u wel melden dat we op dit moment slechts een eerste inschatting van het acute gevaar kunnen maken, maar in verband met onvoldoende geld kunnen we ons niet houden aan onze wettelijke termijn om binnen 7 dagen een melding af te handelen... Verantwoordelijkheden ten aanzien van de serieuze risico’s die daarmee ontstaan liggen waarschijnlijk bij de gemeente Veere”. Klinkt verschrikkelijk. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?


Mijn theorie is, dat we als gemeente Veere ontevreden zijn over de mogelijkheid te sturen in de wijze waarop ons geld besteed wordt in de samenwerkingsverbanden die we met andere gemeenten in Zeeland/op Walcheren hebben. Deze zogenaamde “Gemeenschappelijke Regelingen” komen regelmatig om meer geld vragen. Twijfel over de besteding van dat geld en de mogelijkheid om er zelf op te sturen is de aanleiding om over de rug van “Veilig Thuis” nu nee te zeggen, op een vraag, die toch niet onredelijk is. Wat ons betreft is het duidelijk. Wij wensen iedereen een goed 2020 met voldoende geld voor “Veilig Thuis”. Zit toch net iets lekkerder onder de kerstboom dit jaar.


Peter Meijs,
Raadslid PvdA/Groen Links
06 17417878

Sportvelden Oostkapelle niet verplaatsen

Sportvelden in Oostkapelle verplaatsen? Nee, zegt de fractie van PvdA/GroenLinks Veere. 

In de raadsvergadering van 7 november jl. werden de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle besproken. Voor Oostkapelle gaat het om het renoveren en verduurzamen van de Halve Maan en het bouwen van één schoolgebouw voor de twee scholen. Prima plan tot zover....

Maar dan komt het. Het voorstel is namelijk om het sportcomplex (de tennisbanen en voetbalvelden) te verplaatsen en op die plek woningen en recreatiewoningen te bouwen en de opbrengsten te gebruiken voor de financiering van alle maatschappelijke voorzieningen in de Veerse kernen. We hebben het dan al gauw over enkele miljoenen!

PvdA/GroenLinks vindt verkoop van het sportcomplex ten behoeve van woningbouw en recreatie een heel slechte oplossing, onacceptabel.
Het betekent ruimtelijk nogal wat, de groene buffer tussen het dorp en het recreatiegebied vol bouwen. Wij willen niet nog meer recreatiewoningen, dat verstoort de balans leefbaarheid/recreatie nog meer. Daarnaast is het een zeer risicovolle hypotheek op de toekomst. Het financiële draagvlak is dus uiterst onzeker en flinterdun.

Uit de inspraakreacties in oktober jl. blijkt dat de verenigingen en de dorpsraad tegen verplaatsing van het sportcomplex uit de kern zijn. Er is dus geen draagvlak voor deze door geld ingegeven oplossing. Zij wijzen terecht op de ideale, unieke clustering onderwijs, welzijn, en alle sportvoorzieningen in de kern.

De fracties van PvdA/GroenLinks (en het CDA) hebben in de gemeenteraad voorgesteld om andere middelen te zoeken om de plannen in Oostkapelle en de andere kernen uit te kunnen voeren. Mogelijkheden genoeg. Zodat de sportvelden kunnen blijven liggen op de prachtige plek waar ze nu liggen. We hebben dus tegen deze plannen gestemd.De coalitiepartijen steunden echter het plan van het college om de sportvelden te verplaatsen en waren niet gevoelig voor ons pleidooi. En luisteren dus ook niet naar de inwoners en verenigingen van Oostkapelle.

Hopelijk komt daar verandering in na de dorpsraadvergadering van 11 december a.s.

De macht van het getal

Tijdens de raadsvergadering waarin de begroting 2020 werd besproken, bleek weer eens dat de coalitie van SGP/CU, DTV en VVD de formule van de “macht van het getal” graag hanteert. Een inhoudelijk debat over de voorgestelde bezuinigingen werd door de coalitiepartijen consequent afgehouden. Bang voor een goede, inhoudelijke discussie.

Onderdeel van de begroting 2020 was een voorstel om met ingang van 2020 structureel € 525.000 te bezuinigen, oplopend tot € 725.000 vanaf 2021. Normaal gesproken is de raadsvergadering over de begroting het moment voor een discussie over financiële voorstellen, dus ook over bezuinigingen. Het college stelde onder meer voor te bezuinigen op het aantal nummers van de Veerse Krant, garantiebanen, de landschapsvisie, milieucommunicatie, de boomplantdag, de klachtencommissie, uitvoering dorpsvisies (€ 100.000) en het verfraaien van dorpentrees. Deze bezuinigingen zijn structureel, dus de genoemde taken zijn voor de toekomst wegbezuinigd. Een aantal bezuinigingen heeft negatieve gevolgen voor (de communicatie met) de inwoners, de afstand burger-overheid, het Veerse landschap en de leefbaarheid van de kernen.

Neem nu de € 100.000 voor de uitvoering van de dorpsvisies. Er zijn ideeën en goede plannen genoeg: bijvoorbeeld herinrichting Dorpsplein Koudekerke, verfraaien Markt Westkapelle en Torenstraat Serooskerke. Daar was die € 100.000 nu juist voor bedoeld. En straks zeggen dat er geen geld voor is? Te gek voor woorden vinden wij. Om in ieder geval deze taken en initiatieven te behouden, dienden wij samen met het CDA een motie in. Er werd door de coalitie-partijen echter met geen woord over gerept, behalve “wij stemmen tegen de motie”.

Waarom was er geen debat mogelijk?
Wij denken dat de coalitiepartijen koste wat het kost wilden voorkomen dat onderlinge (SGP/CU, DTV, VVD) meningsverschillen over de bezuinigingen duidelijk zouden worden. Bang om het gesprek aan te gaan over zin en onzin van de bezuinigingen en dus niet bereid om met de oppositie te zoeken naar een grootst gemene deler, naar compromissen. Een strategie van zwijgen. Vasthouden aan de macht van het getal (11 stemmen voor en 8 stemmen tegen) betekent “geen debat”. Dat is ook een manier om je voorstellen door te drukken. Een manier die wij niet alleen teleurstellend maar ook onacceptabel vinden.


Deze gang van zaken is overigens geen uitzondering. Vrijwel alle constructieve pogingen van PvdA/GroenLinks (en het CDA) – of het nu over bezuinigingen, maatschappelijke voorzieningen of een motie over bomen of kaders voor het Nehalennia-gebied in Domburg gaat – worden stelselmatig, vaak zonder inhoudelijke discussie, door de coalitie naar de prullenbak verwezen. Wat bij de bezuinigingen ook een belangrijke rol speelde is dat de coalitie zichzelf in haar werkprogramma heeft vastgezet. Daarin staat namelijk: geen extra verhoging (dan met de inflatie) van toeristenbelasting, OZB en andere belastingen. Geen extra inkomsten mogelijk dus voor goede voorzieningen en initiatieven die alle inwoners en toeristen ten goede komen.
Maar wel veel geld beschikbaar stellen voor twee casus-regisseurs voor ondernemers en verdere vergroting van de ambtelijke organisatie. Het is dus niet een kwestie van “niet kunnen”, maar van “niet willen”. Een keuze dus.

Hoe krijgen we de coalitie-partijen dan wel op een ander, het goede spoor?
Wij blijven het, vaak met het CDA, proberen voor onze inwoners. Met goed onderbouwde sociale en groene voorstellen. Voor leefbare kernen, een rechtvaardig sociaal beleid en een gezonde, duurzame toekomst. Over onderwerpen die we horen in de kernen, die onze inwoners belangrijk vinden. Dat is onze volks-vertegenwoordigende taak. Verder geloven wij in de kracht van de samenleving. Als inwoners in groten getale hun wensen en opvattingen zelf kenbaar blijven maken, zal steun voor goede voorstellen een kwestie van tijd zijn. Uiteindelijk is dat de doorslaggevende “macht van het getal”.

Chris Maas
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Veere

Druk bezochte inloopbijeenkomst PvdA/GroenLinks in Westkapelle Herrijst

Ongeveer 50 Westkappelaars gaven een duidelijke boodschap mee aan de raadsleden van PvdA/GroenLinks Veere: Herrijst niet verkopen maar in gemeentehanden houden voor de Westkappelse verenigingen. En bouw één nieuw schoolgebouw voor de twee scholen bij een nieuwe sportzaal.
Omdat er binnenkort in de gemeenteraad een aantal onderwerpen op de agenda staan die de leefbaarheid van Westkapelle beïnvloeden, wilde de fractie van PvdA/GroenLinks Veere
graag van de inwoners van Westkapelle horen wat ze belangrijk vinden. De inloopbijeenkomst in ‘Herrijst’werd door zo'n 50 inwoners bezocht.
Er ontstond een levendige discussie over de scholen, sportzaal De Bellink en Herrijst.

Verenigingsgebouw Herrijst
Iedereen is het er over eens. Herrijst niet verkopen en grondig opknappen zodat het een mooi, gezellig en duurzaam verenigingsgebouw wordt met uitstraling naar de Markt. Zo blijft Herrijst het centrum voor repetities, uitvoeringen en andere activiteiten van de verenigingen en blijft Herrijst van de inwoners van Westkapelle.

Huisvesting scholen
De aanwezigen zien het plan van het college van burgemeester en wethouders om de twee basisscholen in Westkapelle, de Lichtstraal en de Lichtboei, te renoveren en afzonderlijk te laten voortbestaan, echt niet zitten. Zonde van het geld, en slecht voor de toekomst van beide scholen, van het basisonderwijs in Westkapelle. Daar is niemand bij gebaat. De nieuwe school moet bij de nieuwe Bellink worden gebouwd. Zo ontstaat er een win-win situatie.

Sportzaal De Bellink
Een nieuwe sportzaal die groot genoeg is voor de grootste gebruikers: gymvereniging Hygiëa en Korfbalvereniging De Stormvogels. Met het nieuwe schoolgebouw er bij. Het liefst op de beoogde locatie aan de Molenwal of eventueel op een andere geschikte plek in het dorp.

Tweede woningen en andere onderwerpen
De bezoekers van de bijeenkomst brachten ook andere onderwerpen ter sprake.
Een doorn in het oog is dat er steeds meer illegale tweede woningen bijkomen. Dat bedreigt de leefbaarheid en stuwt de woningprijzen op zodat jongeren niet meer in staat zijn een woning te kopen. Ook was er eensgezindheid over het centrumgebied waarbinnen tweede woningen zijn toegestaan: snel verkleinen of helemaal schrappen.

Veel aanwezigen spraken hun verbazing uit over het plan om zes dijkwoningen voor recreatie aan het Abraham Calandplein te bouwen. Daar moeten woningen komen voor permanent bewoning, liefst starterswoningen. Verder gaven de aanwezige Westkappelaars goede suggesties en tips over verschillende andere onderwerpen mee aan de fractie van de PvdA/GroenLinks. De fractie bedankt de aanwezigen en zal de meningen inbrengen in de komende raadsvergaderingen. Voor velen schoot de koffie of thee er bij in. Volgende keer nemen we de daar ook de tijd voor.

Fractie PvdA/GroenLinks Veere