• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Terugblik op behandeling Financieel Perspectief 2021

Een gemeenteraad is er om een verscheidenheid aan standpunten te vertegenwoordigen. Er zijn in elke gemeente meer standpunten dan inwoners. Uit al die verschillende standpunten moet een beleid gemaakt worden waar we allemaal achter kunnen staan. In het ideale geval krijg je na een goed debat - een clash van verschillende meningen - het besef dat we gezamenlijk verder moeten. Er volgen dan aanpassingen en het resultaat is een gezamenlijk besluit. Bij de meeste voorstellen verloop het ongeveer zo.

Soms zijn er debatten waarbij het verschil van mening te groot blijkt. In dat geval is het de meerderheid die beslist. De afgelopen jaren zaten wij vaak niet bij deze meerderheid. Het enige wat je dan als partij dan kunt doen is blijven komen met goede voorstellen. Op deze manier laat je als oppositiepartij zien waarvoor je staat en hoe jij het anders zou doen.

Dit jaar was voor ons net even anders dan voorbijgaande jaren. Er zit nu een college met een koers waar wij onszelf goed in kunnen vinden. Natuurlijk blijven er punten waarop je als partij vindt dat het anders moet. De PvdA/GroenLinks zal altijd overal kritisch naar kijken. Denk bijvoorbeeld aan de thema's biodiversiteit en duurzaamheid. Hier mag nog wat meer aandacht voor zijn.

Het dragen van verantwoordelijkheid is ook niet altijd leuk. Een verhoging van de gemeentelijke lasten, toeristenbelasting en de parkeergelden is niet leuk. Maar toch doen we dit omdat extra geld voor belangrijke dingen als WMO en jeugdzorg. Ook gaat de gemeente werk maken van goede moderne voorzieningen als dorpshuizen en scholen die voldoen aan de behoeften van nu en de toekomst.

Tot slot, ook dit jaar was er een inbreng van oppositiepartijen. Deze vertolken ook stemmen van inwoners van de gemeente Veere en het is belangrijk goed naar ze te luisteren. In de afgelopen maanden is het vaker voorgekomen dat voorstellen zijn aangenomen door alternatieve meerderheden bestaande uit coalitiepartijen en oppositiepartij. Het geeft mij het gevoel dat we langzaamaan de goede kant op gaan.

De uitspraak vertrouwen komt te voet en gaat te paard heb ik een aantal keren gehoord op de avond. Volgens sommigen was er de afgelopen jaren sprake van een vechtcultuur in de gemeenteraad. Deze cultuur willen wij graag veranderen en cultuurveranderingen kosten tijd. De komende jaren zullen wij ons ervoor inzetten om telkens stapjes in de juiste richting te zetten.

Tom Lievense
Raadslid PvdA/GroenLinks Veere

 

Algemene beschouwing 2021

Voorzitter, leden van de raad, college, inwoners van Veere,

Inleiding
Ongeveer drie maanden geleden hebben we het huidige college geïnstalleerd. Vervolgens moest een groot deel van het personeel van de gemeente naar huis, vanwege de COVID19-crisis. Vandaag bespreken we het ‘Financieel Perspectief Veere 2021-2024’. Dat het gelukt is om deze nota tijdig gereed te hebben, is te danken aan de enorme inzet van alle medewerkers van onze gemeente en aan het college. Zij verdienen een groot compliment voor de uitwerking van het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, Samen Verder!’. Een kadernota opstellen tijdens een pandemie is een huzarenstukje.
Er ligt een grote uitdaging voor ons, in de keuzes die gemaakt moeten worden en in de afstemming van onze ambities op de harde realiteit van de COVID19-crisis. Niet alle gemaakte keuzes zijn gemakkelijk te accepteren en we kunnen ons voorstellen dat het perspectief dat nu aangeboden wordt door menigeen als een overval wordt ervaren.
De voorgestelde verhoging van b.v. de OZB in combinatie met een stijging van de kosten voor riool- en afvalheffing vinden we zeer pijnlijk. Toch steunen we als fractie PvdA/GroenLinks dit voorstel wel en nemen onze verantwoordelijkheid. We vragen aan anderen om dit óók te doen.


Voor onze steun hebben we een aantal argumenten:
1. De uitdaging voor Veere is mooi verwoord in het rapport ‘Leefbaarheid en Toerisme’. Het
behoud van een evenwicht tussen die twee heeft ook een financiële dimensie. De kracht van het voorgestelde ‘Financieel Perspectief 2021-2024’ zit naar ons idee in de mix van maatregelen. Inwoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen dragen gezamenlijk de kosten voor een sterke en vitale gemeente Veere. De lusten en de lasten worden over het geheel gezien eerlijk verdeeld. We kunnen ons ook vinden in het differentiëren van de tarieven voor toeristenbelasting. Daarbij vragen we ons wel af of groepen die overnachten in groepsaccommodaties niet te zwaar worden getroffen. Is het college bereid om de mogelijkheden van een aangepaste differentiatie voor groepsaccommodaties te onderzoeken?


2. Wij vinden het een goede zaak om de financiële risico’s voor de komende tijd behoedzaam te benaderen en dat er een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Onze fractie steunt daarmee het huidige gekozen scenario, waar het gaat om de inschatting van de effecten van de COVID19-crisis. We achten deze maatregelen de gemeente Veere waardig. Partijen en organisaties die zich, op basis van dagkoersen, daarover optimistisch uitlaten, stellen we de vraag: Wie komt er over de brug met geld als het in november 2020 of in april 2021 tegen blijkt te vallen?


3. We hebben gehoord en gelezen dat een verhoging van belastingen door sommigen als een groot probleem wordt ervaren. Wij zijn het er mee eens dat het geen gemakkelijke maatregelen zijn en begrijpen de weerstand. Maar draai de vraag eens om! Wat betekent het als we niet kiezen? Een jaar geleden stuurde deze raad het college zonder financiële middelen op pad. De klem die daar uit voortkwam, was groot en had uiteindelijk grote consequenties. Onze inwoners hebben dat gezien en waren daar zeer ontstemd over. Wij denken dat onze inwoners een stabiel en vooruitdenkend gemeentebestuur belangrijk vinden en dat zij begrijpen dat een goede WMO en een goede Jeugdzorg geld kosten. Daarnaast is er tot nu toe is nooit gespaard voor maatschappelijke voorzieningen in de nabije en verdere toekomst. Díe inhaalslag moeten we nu wel maken. Met Investeringen in maatschappelijk vastgoed maken we een grote sprong voorwaarts in het halen van de vanuit de overheid gestelde klimaatdoelen en kan het juist in deze economische crisis een stimulans vormen voor de lokale en regionale economie (Zie Sectorale Routekaart Gemeentelijk Vastgoed van de VNG).


4. Het laatste argument dat we hier willen noemen, is dat we voor alle vormen van belasting, die we hier onder de loep nemen, een vergelijkingstoets met andere gemeenten glansrijk doorstaan in 2021. Inwoners en bezoekers van Veere krijgen nu én straks waar voor hun geld en kunnen daar tevreden over zijn!
Samenwerking

 

Hoofdlijnenprogramma
In het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, samen verder!’ hebben we een koerswijziging afgesproken. Een koerswijziging, en zeker een tussentijdse zoals nu, zal bij sommigen gefronste wenkbrauwen opleveren. In een crisisperiode, zoals we die met COVID-19 doormaken, zal dat eerder meer dan minder vragen oproepen. In het hoofdlijnenprogramma nemen ‘samenwerking’ en ‘verbinding’ een belangrijke plaats in. Onze vraag aan het college is hoe het deze samenwerkingsgedachte vorm gaat geven in relatie tot het financieel perspectief 2021-2024. En dan met name waar het gaat om de verhoging van de toeristenbelasting en de uitbreiding van het betaald parkeren? En ook intern, bijvoorbeeld richting de oppositie?


Duurzaamheid, Landschap en Groen.
We ervaren het kader van het ‘Financieel Perspectief’ als helder en goed leesbaar. De onderdelen duurzaamheid en landschap/groen blijven echter wat ons betreft onder de maat. Waar het gaat om natuur en groen doet de gemeente Veere al het een en ander (bijv. Vlinderidylle Veere en subsidie voor vergroening schoolpleinen). Maar het kan meer en beter! De PvdA/GroenLinks-fractie vindt dat ook wegbermen en het groen van onze steden en dorpen deel moeten gaan uitmaken van een samenhangend, groen netwerk dat de biodiversiteit versterkt. Wij vragen het college daarom om een natuur- en biodiversiteitsimpuls in de gemeente-eigendommen. Het gaat ons daarbij niet primair om extra budget (al zou het natuurlijk mooi zijn als dat gevonden kan worden), maar vooral om een aangepaste inrichting en beheer binnen het bestaande budget.


Waar het gaat om duurzaamheid staat onze gemeente voor grote uitdagingen. In 2017 hebben wij ons duurzaamheidsplan vastgesteld. Na het afschaffen van het aanjaagteam is ons verzekerd dat duurzaamheid geborgd zou worden in de eigen organisatie van de gemeente. Hoe staat het daar nu mee?
We verwachten van het college een actieve rol ten aanzien van het stimuleren van lokale initiatieven per kern of woonwijk. Hoe denkt het college hier vorm aan te geven?
Verder kijken wij reikhalzend uit naar het toetsingskader van landschappelijke inpassing van duurzame energie (Energie als Landschapsmotor) en naar de Participatienota. PvdA/GroenLinks wil dat duurzaamheid een prominente plaats krijgt in deze laatste nota. Wanneer kunnen we die overigens verwachten?

Leefbaarheid
We roepen iedereen op om de conclusies uit het onderzoek ‘Leefbaarheid en Toerisme’ ter harte te nemen en dit te vertalen naar beleid. Ons streven is dat het voor iedereen in de gemeente Veere goed toeven is en blijft! Al jarenlang gaat er binnen de gemeente veel aandacht naar de grote toeristische trekpleisters. PvdA/GroenLinks pleit ervoor om ook de andere kernen de aandacht te geven die ze verdienen en ook daarin te investeren. Als voorbeeld noemen we de verkeersituatie in Grijpskerke en de mogelijke herinrichting van het dorpsplein in Koudekerke. Kan het college aangeven of hiermee rekening is gehouden in het financieel perspectief?


Tot slot

We leven in onzekere tijden. De risico’s van COVID-19 zijn moeilijk in te schatten en de kosten zijn hoog. We steunen de ‘voorzichtige’ koers van het college. Juist in deze ingewikkelde tijd verdienen onze inwoners perspectief en duidelijkheid. We vragen het college om een vergezicht te schetsen dat inspireert en uitdaagt. Wat PvdA/GroenLinks betreft is dit financieel perspectief dan ook een ambitieus en veelbelovend begin.

Dank voor uw aandacht, 

Ineke Rijken, fractie PvdA/GroenLinks

De bijdrages van de overige partijen vind u hier.

 

'Kom op de koffie'

Even op de koffie. Dat is helaas niet mogelijk. Ook wij volksvertegenwoordigers voelen ons een beetje verloren. Hoe komen wij nou te weten wat er leeft wanneer iedereen binnen moet blijven en we alleen nog op afstand contact kunnen hebben? Juist in deze tijd willen wij graag weten hoe het met u gaat en waar u tegenaan loopt.

Mijmeringen bij corona

De coronacrisis heeft onmiskenbaar nare gevolgen voor de wereld, Nederland en onze eigen gemeente Veere. Onze huidige consumptiemaatschappij blijkt een efficiënt distributiesysteem te zijn voor nieuwe virussen. Daar werd al jaren lang voor gewaarschuwd. Maar deze crisis kan een wake-up call zijn! En kansen bieden om snel over te schakelen naar een nieuwe, circulaire economie. Oók in de gemeente Veere.

De coronacrisis raakt ons allemaal, de negatieve aspecten wegen zwaar. Dagelijks lezen we hierover in de krant. We hebben met eigen ogen gezien hoe kwetsbaar we zijn in het rijke Westen.

Ook in Zeeland en onze eigen gemeente kennen we de problemen. De horeca en recreatiesector worden hard getroffen. De landbouw merkt de grote gevolgen van het ‘op slot gaan’ van grenzen en het niet meer kunnen leveren aan de horeca. Winkels moeten dicht. Verpleeghuizen houden de deuren gesloten voor bezoek. In een vergrijsde gemeente als de onze komt deze maatregel hard aan: heel veel Veerenaren hebben familieleden of kennissen die in een tehuis wonen, waar zij niet meer op bezoek mogen. De werkenden in de zorg staan onder grote druk en de angst voor besmetting is groot. En er zijn veel zieken en ook binnen onze gemeente zijn er mensen overleden. PvdA/GroenLinks Veere leeft met u allen mee.

Het gemeentebestuur kan niet meer op de oude voet functioneren en het is de vraag wanneer er weer ‘normaal’ vergaderd mag worden. Onder uitzonderlijke omstandigheden is het nieuwe college geïnstalleerd. Zonder familie, zonder publiek, met de raad in een minimale bezetting. PvdA/GroenLinks heeft weer een wethouder, in de persoon van Chris Maas. Daarover is in de media uitgebreid bericht. Arie van Vliet is nu ons nieuwe raadslid. Door de coronacrisis wordt het nieuwe college ernstig in zijn functioneren beperkt. Voor de plannen uit het hoofdlijnenprogramma zal er minder, veel minder geld beschikbaar zijn, met name door de terugval in de toeristenbelasting. De aandacht zal de komende tijd vooral gericht moeten zijn op de volksgezondheid, de rest lijkt ineens ver weg, …en onbelangrijk.

Maar de voordelen van de coronacrisis zijn evident. Het fileprobleem is opgelost, de lucht wordt schoner en ook de stikstofuitstoot neemt af. Allemaal door het massale thuiswerken en -blijven. Zwerfafval is verminderd. Onze toeristische kernen zijn rustig. Als fractie hebben we jarenlang geijverd voor een betere balans tussen leefbaarheid en toerisme, maar op deze radicale – en bijna beangstigende – manier willen we het natuurlijk ook niet.

Deze crisis heeft verschillende problemen in het huidige systeem blootgelegd. Een voorbeeld is de afhankelijkheid van andere landen, voor medische producten maar ook voor bepaalde productonderdelen, waardoor sommige productieprocessen stil komen te liggen. Het grenzeloos over de aardbol rondreizen voor een ultiem gevoel van vrijheid, ondanks het veelgebruikte en overbekende begrip ‘vliegschaamte’. Ook door het 24/7 overal en altijd alles te kunnen kopen. Met als gevolg een zo groot mogelijke productie tegen een maximale winst, met te weinig oog voor mensenrechten of milieu-impact. Onze industriële en onethische omgang met (levende en dode) dieren. Dat is de hedonistische basis waarop de moderne samenleving is gebouwd. Onze consumptiemaatschappij blijkt dus ook een uiterst efficiënt distributiesysteem voor virussen. Het is goed om hier lessen uit te trekken en de kans te grijpen om een radicale verandering in gang te zetten. Het momentum is er.

De weg naar een nieuwe economie - waarin financieel, milieu- en maatschappelijk rendement in balans zijn - is al ingeslagen; er is een groeiende groep van leidende duurzame ondernemers, die opstaat om echte veranderingen in gang te zetten; óók in de gemeente Veere.

Er bestaat natuurlijk een groot risico dat we de schade na de uitbraak zo snel mogelijk willen inhalen op de oude manier. In dat scenario zijn klimaat en samenleving uiteindelijk de grote verliezers en consumeren we ons snel naar een volgende klap. Maar uiteindelijk hebben we geen keuze: we móeten overstappen naar een nieuwe, circulaire, economie.

Broeikasgassen zijn afgenomen, we gebruiken minder grondstoffen en energie en sparen zo de natuur. Dat is winst. Of we die winst kunnen vasthouden hangt mede af van hoe we ons gedrag, dat we nu gedwongen veranderen, kunnen voortzetten. We reizen niet meer en vervoer naar werk is minimaal geworden. Grote groepen zijn aan het telewerken. Hopelijk went en bevalt dat; en is het eenvoudig om hiermee (gedeeltelijk) door te gaan.

In tijden van crises is er geld, dat heeft minister Hoekstra wel bewezen met zijn steunmaatregelen voor de economie. Juist bij de inzet van een hoop publiek geld is het mogelijk én wenselijk hier duurzame eisen aan te verbinden.

Het is een feit dat grote veranderingen tot stand komen of versneld worden door rampen. Denk aan de Deltawerken; al decennia voor de watersnoodramp van 1953 was bekend dat er actie ondernomen moest worden. Een recenter voorbeeld zijn de aardbevingen in Groningen. De grootste ramp is niet het virus, een grotere ramp zal zijn als we hier géén lering uit trekken. Laten we de klimaatcrisis voor zijn, door ook dáár nu meer dan ooit in te investeren. Hopelijk kan de lokale politiek daar ook een steentje aan bijdragen.

Tiny Polderman

Veere doorbreek gezamenlijk Zeeuwse Corona-aanpak niet

Deze week ontvingen wij in onze mail raadsvragen van dhr Maris, namens SGP/CU, VVD en Lijst van Kervinck. De vragen suggereerden dat de gemeente Veere eigen beleid zou moeten formuleren om toch nog gasten te kunnen ontvangen op o.a. vakantieparken. Als PvdA/GroenLinks willen wij hier graag afstand van nemen. Wij willen niet dat een gezamenlijke Zeeuwse Corona-aanpak eenzijdig door de gemeente Veere wordt ondermijnd. Tot slot vinden wij het belangrijk om in deze crisis de varen op de kennis van de experts van het VRZ, het RIVM en onze burgemeester.

De heer Maris stelde een aantal vragen over de gevolgen die dit heeft voor de gemeentelijke begroting. Wij zijn ons bewust van de impact van de maatregelen en daar zullen we op een later moment zeker over moeten spreken. Wel staat bij het nemen van maatregelen de volksgezondheid op dit moment op één. 

Tom Lievense

Uit de Raad: Kent u die ‘mop’ van die Duitse toeristen uit 2029?

Die gaat over een Duits echtpaar dat al sinds zijn jeugd naar Walcheren komt. Eerst met hun eigen ouders, toen met de kinderen en nu met de kleinkinderen. Hebben elkaar leren kennen in De Hooizolder. Bleken drie km bij elkaar vandaan te wonen in Krefeld. Waren in het najaar 2029 weer in hun vaste huis in Domburg op vakantie. De verhuur van dit huis was overgenomen door een professionele verhuurder, want het werd toch te zwaar voor de vorige uitbater. Een jong stel had het huis, inclusief verhuur, graag willen kopen, maar kon het financieel niet rond krijgen. Zo gaat dat in de gemeente Veere. Dat viel tegen. De huurprijs was een stuk hoger, huisje gerenoveerd en de inrichting helemaal veranderd. Beetje IKEA-achtig. Jammer, maar helaas.

Op tijd vertrokken uit de heimat om vroeg in Domburg te zijn. Kunnen we nog even naar de winkel voor we inchecken. Hé, weer een nieuwe supermarkt. Wat is het hier druk. Nu eerst een frisse neus halen. Met de auto naar Dishoek. Kijk nu, file op de nieuwe rondweg bij Meliskerke. Is even niet anders. Geduld is ook in Duitsland een schone zaak. Oei, geen parkeerplek voor de auto. Dan maar iets meer richting Valkenisse geparkeerd. Geluk. Nog een paar plekken over. Van hieruit over de duinen richting Vlissingen. De voetgangersfile valt vandaag gelukkig mee. Moet je zien al die vakantiehuisjes. Lijken wel paddenstoelen, die de grond uit ploppen. Dat was toch vorig jaar nog een camping?
Met de auto op naar het wonderschone plaatsje Veere. Artist Impression Residence Hof van Mariekerke, aan de weg richting Serooskerke. Koop hier uw vakantiewoning. Mooie verhuurmogelijkheden. Permanente bewoning niet toegestaan. Eindelijk in het mooie plaatsje Veere. Altijd leuk. Kinderkopjes en pittoreske straatjes. Niks kinderkopjes. Je kunt over de mensenkoppen lopen. Op naar het terras; wegens gebrek aan personeel gesloten. Dan maar aan de overkant gaan zitten. Daar zijn twee stoelen over. Misschien mogen we bij die mensen daar links wel aan hun tafeltje erbij. ‘Nein, diese Plätze sind leider nicht frei’. Daar zitten de laatste twee autochtonen van het terras somber te wezen en verdrietig te zijn over de teloorgang van de leefbaarheid van Walcheren. Geen gezellig stel. Doen erg onaardig tegen toeristen, die hun stoelen inpikken. Het is voor hen ook echt niet meer te doen met deze drukte. Parkeerproblemen, geen huizen voor ouderen en starters, jongeren die vertrekken (omdat er geen echte banen zijn, maar alleen seizoenswerk in de horeca en schoonmaak), verkeersoverlast, fietsersfile op de Middelburgsestraat en een gemeente, die geen keuzes maakt. U snapt het al waar dit naar toe gaat met die ‘mop’ over de toeristen in 2029.

Die toeristen, die komen niet (meer).

Aan ons van de gemeenteraad de vraag of we het zo ver laten komen. Het rapport uit 2019 is helder. De huidige toeristische druk is echt de max. Optimistische praatjes over dat het allemaal wel meevalt en er groot draagvlak is voor toerisme zijn ongepast. Ja, er is draagvlak, voor de gemeente Veere als toeristische gemeente, maar niet voor uitbreiding ervan. Het gaat de bewoners van Veere óók om natuurwaarden, goede voorzieningen voor de kernen en het terugdringen van de overlast en onveiligheid, die samenhangen met de huidige toeristische druk.
De acties van het huidige college ten aanzien van dit rapport stemmen ons niet optimistisch. Stuur dit rapport door aan de beleidsambtenaren, zodat het als bouwsteen kan dienen voor nieuw beleid. Als we dit als gemeenteraad goed vinden, kan iedereen de lekkerste hapjes uit het rapport naar eigen nut en belang eruit pikken. Stevenen we recht af op Veere anno 2029, zoals hierboven beschreven. Beste gemeenteraad, doe waar u voor bedoeld bent. Bespreek het rapport, duid de cijfers en bovenal, stel kaders voor een ook op termijn leefbaar Veere. Wij zijn er immers allereerst voor onze (toekomstige) inwoners!

Peter Meijs
PvdA/GroenLinks Veere
06 17417878