• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Bestemmingsplan Buitengebied Veere - vervolg september 2013

Buitengebied - verkleind

Hier is veel over gesproken, het regelt wat wel en niet kan in het buitengebied (incl. strand en duin). De gemeente hield inspraakbijeenkomsten, zoals over agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, recreatie en natuur- en landschapswaarden.

Onze fractie PvdA-GroenLinks Veere heeft oog voor kansen voor agrarische ondernemers. Het buitengebied hoeft niet op slot, maar behoud en beheer van het landschap is voor ons belangrijk. We hebben niet kunnen voorkomen dat 350 agrarische bouwvlakken kunnen uitbreiden, hopelijk gaat dit niet leiden tot een te groot ruimtebeslag op ons landschap. Wat overeind bleef is dat het college maatwerk zal bieden bij de afbouw van de elf intensieve veehouderijen.

De Commissie Milieu Effect Rapportage is betrokken bij dit bestemmingsplan en bracht een kritisch rapport uit waaruit bleek dat de stikstof-uitstoot hoger is dan gewenst. Daarin wordt gevraagd om maatregelen om de toekomstige meer-uitstoot te beperken vanwege mogelijke schadelijke effecten op de Natura 2000 –gebieden als Veerse Meer en de Manteling.

College en overige fracties tilden niet zwaar aan de rapportage, maar wij zijn van mening dat dit probleem zich de komende jaren opnieuw zal aandienen als het gaat om de bescherming van het gebied Nationaal Landschap van ZW-Zeeland. De komende jaren zullen we als fractie met eenzelfde inzet het gesprek voeren om onze Veerse natuur- en landschapswaarden te kunnen bewaren!

Bestemmingsplan Buitengebied Veere

 

foto maaike mei  2013 1

 Maaike Walraven, raadslid PvdA-GroenLinks Veere

 

In de afgelopen 2 jaar heeft de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad van Veere diverse keren gesproken over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan regelt wat wel en niet kan in het buitengebied van de gemeente Veere. En daar hoort ook bij duin en strand. Tegelijkertijd was ook de Structuurvisie volop in discussie binnen de gemeente. Deze twee processen liepen bijna gelijktijdig. Het verschil is dat de Structuurvisie een visiedocument is op hoofdlijnen en het Bestemmingsplan een wettelijk document met juridisch afdwingbare regels die vooraf worden afgesproken en vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente hield inspraakbijeenkomsten en nodigde belanghebbenden – dorpsraden, inwoners, agrariërs – uit om mee te praten over specifieke onderdelen van het conceptbestemmingsplan. Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, de recreatie en natuur- en landschapswaarde waren belangrijke onderwerpen.


Ook de conclusies uit de landbouwnota en de landschapsnota, al veel eerder vastgesteld door de raad, zijn in dit bestemmingsplan meegenomen. Voor onze fractie is behoud en beheer van het landschap een belangrijk uitgangspunt. Tijdens de discussie in commissie en raad heb ik dit standpunt namens de fractie ingebracht. Wel met oog voor kansen voor jonge agrarische ondernemers en tegelijkertijd met oog voor landschapswaarden. Onze opvatting daarbij is: "Het buitengebied hoeft niet op slot".


Uitbreiding van glastuinbouw en ruimte voor aquacultuur zijn onder voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan. Jammer dat we niet konden voorkomen dat de 350 agrarische bouwvlakken kunnen uitbreiden tot 1,5 ha. En met een wijzigingsbevoegdheid kan een volwaardig agrarisch bedrijf zijn bouwblok vergroten tot 2 ha. Ik noemde deze uitbreiding voor alle 350 bouwblokken een te ruimhartig beleid omdat dit een ruimtebeslag zal doen op het landschap! Een meerderheid in de raad maakt dit echter mogelijk. En wat wel overeind bleef is dat het college maatwerk zal bieden bij de afbouw van de 11 intensieve veehouderijen. Overigens zullen er op Walcheren geen intensieve bedrijven bij komen en dat is een (provinciaal) Zeeuws brede opvatting! Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan is ook de Commissie Milieu Effect Rapportage ofwel Commissie M.E.R. betrokken. De wet Milieubeheer regelt de inschakeling van de Commissie M.E.R. Zij bracht een kritisch rapport uit dat o.a. ging over de stikstof-uitstoot die in de gemeente Veere al hoger is dan gewenst. De Commissie M.E.R. vroeg om rapportage van maatregelen om de toekomstige meer-uitstoot te beperken vanwege mogelijke schadelijke effecten op de Natura 2000–gebieden waaronder het Veerse Meer en de Manteling van Walcheren. Het college is van mening dat het probleem in werkelijkheid wel meevalt. In de commissie RO bleek dat de overige fracties ook niet zwaar tilden aan de Rapportage van de Commissie M.E.R. Onze fractie is van mening dat dit duurzaamheidsprobleem zich de komende jaren opnieuw zal aandienen als het gaat om de bescherming van het gebied Nationaal Landschap van Zuidwest Zeeland. Terugkijkend is de fractie tevreden over het gemeenschappelijk proces zoals dat gelopen is voor dit Bestemmingsplan Buitengebied. En in de komende jaren zullen we als fractie met eenzelfde inzet het gesprek voeren voor onze Veerse natuur- en landschapswaarde!

 

Maaike Walraven, raadslid PvdA-GroenLinks Veere

Politiek: Meesturen of toekijken?

Leergang Lokale Politiek van de Partij van de Arbeid op Walcheren start op 4 maart. Wees er snel bij want voor je het weet zijn alle plaatsen bezet!

2013-02 Leergang
Ben je iemand die vindt dat je een paar jaar van je leven een deel van je tijd zou kunnen investeren in iets wat van groot maatschappelijk belang is voor jezelf en je leefomgeving? Ben je geboeid door de grote en snelle ontwikkelingen waar de gemeenten op Walcheren voor staan? Voel je jezelf aangesproken door de gedegen en betrokken manier waarop de Partij van de Arbeid zowel landelijk als in de gemeente zich inzet om haar dromen werkelijkheid te maken?

Maken deze vragen je nieuwsgierig en wil je jezelf wat dieper oriënteren, doe dan mee aan de Leergang Lokale Politiek die de Partij van de Arbeid in het voorjaar van 2013 op Walcheren organiseert. Zo kun je snel en zonder verplichtingen op een attractieve manier kennismaken met de plaatselijke politiek die dan op weg is naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Lees meer

Structuurvisie Veere 2025

Bijdrage Maaike Walraven Raadsvergadering 13 september 2012Maaike Walraven

Vanavond stellen we de Structuurvisie Veere 2025 vast. Dat is ruim twee jaar na de startnotitie (1 juni 2010). Volgens planning is dit proces qua tijd goed gelukt! Natuurlijk had u het plan al wel enkele maanden eerder willen vast stellen. De reden hiervan is in de afgelopen weken voldoende besproken. (Gelukkig gaat kwaliteit boven snelheid!). In de Commissie Ruimtelijke Ordening heeft onze fractie reeds haar complimenten uitgesproken aan college en organisatie over de wijze waarop men met reacties van de inwoners en de fracties is omgegaan.

Nu het document er ligt is het de vraag of het ons is gelukt te voldoen aan de doelstellingen zoals verwoord in de startnotitie Structuren en Contouren? Met andere woorden is de visie voldoende samenhangend en richtinggevend genoeg om ad hoc beslissingen en gelegenheidsplanologie te voorkomen?

Het was niet eenvoudig een breed visiedocument samen te stellen en misschien is het in deze snelle en snel veranderde tijd ook niet altijd handig!

Toch menen wij dat het wel is gelukt om keuzes te maken en vooral het koesteren en behouden spreekt ons aan. En er is ruimte voor duurzame ontwikkeling. We gooien de zaken niet op slot!

De Structuurvisie geeft aan hoe Veere er in 2025 uit zou kunnen zien! Dat brengt ons wel bij het volgende hoofdstuk namelijk die van het Hoe! Hoe gaan we in de komende jaren uitvoering geven aan zaken? Wij vinden de hoe vraag erg belangrijk. Onze fractie wil nieuwe ontwikkelingen kunnen toetsen aan eigen politieke visie en waarden (denk aan de onderwijshuisvestingsdiscussie, wonen, toerisme, landschap en strand.

Wij menen daarom dat geen uitvoering aan nieuwe projecten kan worden gegeven zonder de Raad er bij te betrekken, tenzij het college op onderdelen over zaken zelfstandig mag besluiten.

Tot slot: wij kunnen ons vinden in uw voorstel om de Uitvoeringsnota van de structuurvisie tweejaarlijks bij te stellen/te actualiseren. Om op deze wijze de Uitvoeringsagenda als Raad te bewaken lijkt het ons prima om de uitvoeringsnota iedere twee jaar te  evalueren en bij te stellen.

Voorjaarsnota 2012; inleiding

Het lukt de huidige regering niet om ons vertrouwen in de toekomst te geven. Het consumentenvertrouwen is historisch laag. De negatieve berichten over onze financiële situatie maken de mensen schuw om geld uit te geven of te investeren. Het college van Veere heeft begrepen dat dit anders moet. Zij komt met een optimistisch verhaal voor de komende jaren.
 
Met een (extra) bezuinigingsvoorstel van krap 5 ton weet het college een sluitende meerjarenbegroting tot 2016 aan ons voor te leggen. Met behoud van de plannen voor de grote projecten, extra geld voor achterstallig onderhoud, een doorberekening van de CAO onderhandelingen en beperkte lastenverzwaringen. Dat geeft vertrouwen!
 
Vertrouwen in dit college.
 
Vertrouwen in de toekomst!
 

Voorjaarsnota 2012; punten van zorg

De fractie heeft vertrouwen in het college, maar er zijn ook zorgen:

Leefbaarheid kernen
Zorgelijk is dat de investeringsruimte verdampt. Initiatieven vanuit de bevolking om de leefbaarheid te behouden vragen investeringen voor o.a. scholen, verenigingsgebouwen en sportclubs. Daarom de vraag van onze fractie, samen met het CDA, aan het college om met voorstellen te komen om hier geld voor vrij te maken.
 
Personele kosten
De taakstelling van de bezuinigingsronde van 2011 wordt niet gehaald. Ook de intergemeentelijke samenwerking, die zal leiden tot efficiencywinst  komt niet van de grond. Wij hebben het college gevraagd om een toekomstvisie op de samenwerking met bijv. Vlissingen en Middelburg.
 
Toeristische voorzieningen
We willen niet meer overvallen worden door grootschalige initiatieven van investeerders.
Betrekken inwoners bij plannen
Door de gretige medewerking aan ontwikkeling van toeristische voorzieningen, zonder het actief betrekken hierbij van inwoners, groeit het ongenoegen. Wij vinden het van belang dat onze inwoners het gevoel houden dat de gemeente Veere van hun is. Wij roepen het college dan ook op om deze initiatieven serieus te nemen en waar mogelijk te ondersteunen.  

Opstelling visies op de kernen
Heeft het zin een visie op Domburg op te laten opstellen? Met plannen en realisatie van het Groentje, het Maereltje, het KPN-gebouw, strandpaviljoen de Watertoren en de badstatus vragen we ons af wat de meerwaarde is. Een visie op Domburg lijkt ons mosterd na de maaltijd, tenzij inwoners de kans wordt geboden hun ideeën naar voren te brengen. In dat geval is onze fractie voorstander!
 
Toeristenbelasting
Is voor ons geen taboe. Bij het verhogen van de toeristenbelasting zou alleen gekeken mogen worden naar de inflatie. Ons standpunt is dat een verhoging altijd mogelijk is. Wij willen ook geen andere afspraak maken met de sector, anders dan dat verhogingen tijdig worden aangekondigd.
 
Walcheren als Nationaal Landschap
Iedereen is het er over eens dat de tuin van Zeeland van het grootste belang is voor ons toeristische product. De aanwijzing van Walcheren als Nationaal Landschap biedt mogelijkheden dit te versterken. Eerder heeft onze fractie er op aangedrongen de kansen die er zijn te benutten, vooralsnog blijft het wel erg stil op dit punt. We moeten voorkomen dat het beleid t.a.v. recreatie en toerisme verwordt tot een toeristisch accommodatiebeleid.
 
Scholen in de kernen
We weten dat de wethouder hard trekt aan de totstandkoming van een visie, maar we maken ons zorgen over de betrokkenheid van de schoolbesturen. Van ouders en dorpsraden horen wij, dat het in gesprek raken met schoolbesturen nauwelijks lukt. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar de schoolbesturen zullen naar hun klanten moeten leren luisteren.
 
Halfweg raadsperiode 2012-2014
We zijn halfweg deze raadsperiode, het college heeft veel werk in uitvoering genomen de eerste twee jaar. In de bijdrage over de Voorjaarsnota heeft onze fractie aangegeven, dat het werkterrein op een aantal belangrijke punten nog onontgonnen is.
Wij gaan er vanuit dat het college de tweede helft van deze periode gaat oogsten.


Uit de voorjaarsnota blijkt dat het kan.