• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Uit de Raad van Veere.

Veilig “Veilig Thuis”

Meer kinderen op de radar die te maken hebben met kindermishandeling. Het aantal meldingen van niet-pluisgevoelens en vermoedens van kindermishandeling is met 80% gestegen. Meer kinderen die daarmee te maken hebben zijn in beeld bij “Veilig Thuis”. Complimenten aan al die huisartsen, politieagenten, onderwijsgevenden en hulpverleners. Jullie nemen jullie meldingsplicht serieus. Dank daarvoor. Minder goed nieuws voor de begroting van de gemeenten. De kosten voor “Veilig Thuis”, onderdeel van de GGD die namens ons de meldingen afhandelt, nemen toe. Gelukkig doen we dat samen met twaalf andere Zeeuwse gemeenten. Het gaat voor Veere om 16.000,- euro extra op jaarbasis. Best een bedrag maar ook weer niet het einde van de financiële gezondheid van de mooie gemeente Veere zou je denken.


De praktijk ziet er anders uit. Het college stelt voor om volgend jaar 1658,80 extra aan de GGD over te maken om 80% meer meldingen te onderzoeken en van advies te voorzien. Let wel, het gaat hier over kinderen die mogelijk in een zeer kwetsbare situatie zitten en waarvan het college van Burgemeester en Wethouders zélf aangeeft toch echt het beste met deze groep voor te hebben. Moet toch kunnen, dat de GGD met 10% van het extra benodigde geld 80% meer meldingen afhandelt. Ondertussen vragen we ze ook nog zichzelf opnieuw uit te vinden door anders te gaan werken en de samenwerking met andere jeugdhulporganisaties beter in te richten (waar op zich niets mis mee is).


Wat betekent dat in de praktijk? Een ondernemer uit Veere belt volgend jaar naar de gemeente met een vraag over de nieuwe regels voor het uitstallen van zijn reclameborden op straat. Dat komt goed uit. We hebben net twee nieuwe medewerkers in dienst die speciaal de dienstverlening aan ondernemers op een hoger niveau moeten brengen. Ze zijn vandaag alle twee op het werk. “Met wie van de twee kan ik u doorverbinden?” Klinkt goed. Dan belt er een Veerse huisarts naar “Veilig Thuis” met vermoedens van kindermishandeling bij een patiënt van vier jaar oud. “Ik verbind u door, maar ik moet u wel melden dat we op dit moment slechts een eerste inschatting van het acute gevaar kunnen maken, maar in verband met onvoldoende geld kunnen we ons niet houden aan onze wettelijke termijn om binnen 7 dagen een melding af te handelen... Verantwoordelijkheden ten aanzien van de serieuze risico’s die daarmee ontstaan liggen waarschijnlijk bij de gemeente Veere”. Klinkt verschrikkelijk. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?


Mijn theorie is, dat we als gemeente Veere ontevreden zijn over de mogelijkheid te sturen in de wijze waarop ons geld besteed wordt in de samenwerkingsverbanden die we met andere gemeenten in Zeeland/op Walcheren hebben. Deze zogenaamde “Gemeenschappelijke Regelingen” komen regelmatig om meer geld vragen. Twijfel over de besteding van dat geld en de mogelijkheid om er zelf op te sturen is de aanleiding om over de rug van “Veilig Thuis” nu nee te zeggen, op een vraag, die toch niet onredelijk is. Wat ons betreft is het duidelijk. Wij wensen iedereen een goed 2020 met voldoende geld voor “Veilig Thuis”. Zit toch net iets lekkerder onder de kerstboom dit jaar.


Peter Meijs,
Raadslid PvdA/Groen Links
06 17417878

Sportvelden Oostkapelle niet verplaatsen

Sportvelden in Oostkapelle verplaatsen? Nee, zegt de fractie van PvdA/GroenLinks Veere. 

In de raadsvergadering van 7 november jl. werden de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle besproken. Voor Oostkapelle gaat het om het renoveren en verduurzamen van de Halve Maan en het bouwen van één schoolgebouw voor de twee scholen. Prima plan tot zover....

Maar dan komt het. Het voorstel is namelijk om het sportcomplex (de tennisbanen en voetbalvelden) te verplaatsen en op die plek woningen en recreatiewoningen te bouwen en de opbrengsten te gebruiken voor de financiering van alle maatschappelijke voorzieningen in de Veerse kernen. We hebben het dan al gauw over enkele miljoenen!

PvdA/GroenLinks vindt verkoop van het sportcomplex ten behoeve van woningbouw en recreatie een heel slechte oplossing, onacceptabel.
Het betekent ruimtelijk nogal wat, de groene buffer tussen het dorp en het recreatiegebied vol bouwen. Wij willen niet nog meer recreatiewoningen, dat verstoort de balans leefbaarheid/recreatie nog meer. Daarnaast is het een zeer risicovolle hypotheek op de toekomst. Het financiële draagvlak is dus uiterst onzeker en flinterdun.

Uit de inspraakreacties in oktober jl. blijkt dat de verenigingen en de dorpsraad tegen verplaatsing van het sportcomplex uit de kern zijn. Er is dus geen draagvlak voor deze door geld ingegeven oplossing. Zij wijzen terecht op de ideale, unieke clustering onderwijs, welzijn, en alle sportvoorzieningen in de kern.

De fracties van PvdA/GroenLinks (en het CDA) hebben in de gemeenteraad voorgesteld om andere middelen te zoeken om de plannen in Oostkapelle en de andere kernen uit te kunnen voeren. Mogelijkheden genoeg. Zodat de sportvelden kunnen blijven liggen op de prachtige plek waar ze nu liggen. We hebben dus tegen deze plannen gestemd.De coalitiepartijen steunden echter het plan van het college om de sportvelden te verplaatsen en waren niet gevoelig voor ons pleidooi. En luisteren dus ook niet naar de inwoners en verenigingen van Oostkapelle.

Hopelijk komt daar verandering in na de dorpsraadvergadering van 11 december a.s.

De macht van het getal

Tijdens de raadsvergadering waarin de begroting 2020 werd besproken, bleek weer eens dat de coalitie van SGP/CU, DTV en VVD de formule van de “macht van het getal” graag hanteert. Een inhoudelijk debat over de voorgestelde bezuinigingen werd door de coalitiepartijen consequent afgehouden. Bang voor een goede, inhoudelijke discussie.

Onderdeel van de begroting 2020 was een voorstel om met ingang van 2020 structureel € 525.000 te bezuinigen, oplopend tot € 725.000 vanaf 2021. Normaal gesproken is de raadsvergadering over de begroting het moment voor een discussie over financiële voorstellen, dus ook over bezuinigingen. Het college stelde onder meer voor te bezuinigen op het aantal nummers van de Veerse Krant, garantiebanen, de landschapsvisie, milieucommunicatie, de boomplantdag, de klachtencommissie, uitvoering dorpsvisies (€ 100.000) en het verfraaien van dorpentrees. Deze bezuinigingen zijn structureel, dus de genoemde taken zijn voor de toekomst wegbezuinigd. Een aantal bezuinigingen heeft negatieve gevolgen voor (de communicatie met) de inwoners, de afstand burger-overheid, het Veerse landschap en de leefbaarheid van de kernen.

Neem nu de € 100.000 voor de uitvoering van de dorpsvisies. Er zijn ideeën en goede plannen genoeg: bijvoorbeeld herinrichting Dorpsplein Koudekerke, verfraaien Markt Westkapelle en Torenstraat Serooskerke. Daar was die € 100.000 nu juist voor bedoeld. En straks zeggen dat er geen geld voor is? Te gek voor woorden vinden wij. Om in ieder geval deze taken en initiatieven te behouden, dienden wij samen met het CDA een motie in. Er werd door de coalitie-partijen echter met geen woord over gerept, behalve “wij stemmen tegen de motie”.

Waarom was er geen debat mogelijk?
Wij denken dat de coalitiepartijen koste wat het kost wilden voorkomen dat onderlinge (SGP/CU, DTV, VVD) meningsverschillen over de bezuinigingen duidelijk zouden worden. Bang om het gesprek aan te gaan over zin en onzin van de bezuinigingen en dus niet bereid om met de oppositie te zoeken naar een grootst gemene deler, naar compromissen. Een strategie van zwijgen. Vasthouden aan de macht van het getal (11 stemmen voor en 8 stemmen tegen) betekent “geen debat”. Dat is ook een manier om je voorstellen door te drukken. Een manier die wij niet alleen teleurstellend maar ook onacceptabel vinden.


Deze gang van zaken is overigens geen uitzondering. Vrijwel alle constructieve pogingen van PvdA/GroenLinks (en het CDA) – of het nu over bezuinigingen, maatschappelijke voorzieningen of een motie over bomen of kaders voor het Nehalennia-gebied in Domburg gaat – worden stelselmatig, vaak zonder inhoudelijke discussie, door de coalitie naar de prullenbak verwezen. Wat bij de bezuinigingen ook een belangrijke rol speelde is dat de coalitie zichzelf in haar werkprogramma heeft vastgezet. Daarin staat namelijk: geen extra verhoging (dan met de inflatie) van toeristenbelasting, OZB en andere belastingen. Geen extra inkomsten mogelijk dus voor goede voorzieningen en initiatieven die alle inwoners en toeristen ten goede komen.
Maar wel veel geld beschikbaar stellen voor twee casus-regisseurs voor ondernemers en verdere vergroting van de ambtelijke organisatie. Het is dus niet een kwestie van “niet kunnen”, maar van “niet willen”. Een keuze dus.

Hoe krijgen we de coalitie-partijen dan wel op een ander, het goede spoor?
Wij blijven het, vaak met het CDA, proberen voor onze inwoners. Met goed onderbouwde sociale en groene voorstellen. Voor leefbare kernen, een rechtvaardig sociaal beleid en een gezonde, duurzame toekomst. Over onderwerpen die we horen in de kernen, die onze inwoners belangrijk vinden. Dat is onze volks-vertegenwoordigende taak. Verder geloven wij in de kracht van de samenleving. Als inwoners in groten getale hun wensen en opvattingen zelf kenbaar blijven maken, zal steun voor goede voorstellen een kwestie van tijd zijn. Uiteindelijk is dat de doorslaggevende “macht van het getal”.

Chris Maas
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Veere

Druk bezochte inloopbijeenkomst PvdA/GroenLinks in Westkapelle Herrijst

Ongeveer 50 Westkappelaars gaven een duidelijke boodschap mee aan de raadsleden van PvdA/GroenLinks Veere: Herrijst niet verkopen maar in gemeentehanden houden voor de Westkappelse verenigingen. En bouw één nieuw schoolgebouw voor de twee scholen bij een nieuwe sportzaal.
Omdat er binnenkort in de gemeenteraad een aantal onderwerpen op de agenda staan die de leefbaarheid van Westkapelle beïnvloeden, wilde de fractie van PvdA/GroenLinks Veere
graag van de inwoners van Westkapelle horen wat ze belangrijk vinden. De inloopbijeenkomst in ‘Herrijst’werd door zo'n 50 inwoners bezocht.
Er ontstond een levendige discussie over de scholen, sportzaal De Bellink en Herrijst.

Verenigingsgebouw Herrijst
Iedereen is het er over eens. Herrijst niet verkopen en grondig opknappen zodat het een mooi, gezellig en duurzaam verenigingsgebouw wordt met uitstraling naar de Markt. Zo blijft Herrijst het centrum voor repetities, uitvoeringen en andere activiteiten van de verenigingen en blijft Herrijst van de inwoners van Westkapelle.

Huisvesting scholen
De aanwezigen zien het plan van het college van burgemeester en wethouders om de twee basisscholen in Westkapelle, de Lichtstraal en de Lichtboei, te renoveren en afzonderlijk te laten voortbestaan, echt niet zitten. Zonde van het geld, en slecht voor de toekomst van beide scholen, van het basisonderwijs in Westkapelle. Daar is niemand bij gebaat. De nieuwe school moet bij de nieuwe Bellink worden gebouwd. Zo ontstaat er een win-win situatie.

Sportzaal De Bellink
Een nieuwe sportzaal die groot genoeg is voor de grootste gebruikers: gymvereniging Hygiëa en Korfbalvereniging De Stormvogels. Met het nieuwe schoolgebouw er bij. Het liefst op de beoogde locatie aan de Molenwal of eventueel op een andere geschikte plek in het dorp.

Tweede woningen en andere onderwerpen
De bezoekers van de bijeenkomst brachten ook andere onderwerpen ter sprake.
Een doorn in het oog is dat er steeds meer illegale tweede woningen bijkomen. Dat bedreigt de leefbaarheid en stuwt de woningprijzen op zodat jongeren niet meer in staat zijn een woning te kopen. Ook was er eensgezindheid over het centrumgebied waarbinnen tweede woningen zijn toegestaan: snel verkleinen of helemaal schrappen.

Veel aanwezigen spraken hun verbazing uit over het plan om zes dijkwoningen voor recreatie aan het Abraham Calandplein te bouwen. Daar moeten woningen komen voor permanent bewoning, liefst starterswoningen. Verder gaven de aanwezige Westkappelaars goede suggesties en tips over verschillende andere onderwerpen mee aan de fractie van de PvdA/GroenLinks. De fractie bedankt de aanwezigen en zal de meningen inbrengen in de komende raadsvergaderingen. Voor velen schoot de koffie of thee er bij in. Volgende keer nemen we de daar ook de tijd voor.

Fractie PvdA/GroenLinks Veere

Inloopbijeenkomst PvdA/GroenLinks in Westkapelle 

Het komende half jaar staan er in de gemeenteraad een aantal onderwerpen op de agenda die de leefbaarheid van Westkapelle beïnvloeden. De fractie van PvdA/GroenLinks Veere wil daarom graag van u horen wat u belangrijk vindt. Daarom houden wij op woensdag 30 oktober a.s. een inloopbijeenkomst in Westkapelle. De fractie is dan van 19.30 tot 21.00 uur aanwezig in ‘Herrijst’.

Huisvesting scholen

Wat vindt u van de plannen van het college van burgemeester en wethouders om de twee basisscholen in Westkapelle, de Lichtstraal en de Lichtboei, te renoveren en afzonderlijk te laten voortbestaan? Is dat in het belang van het basisonderwijs in Westkapelle? Vindt u het net als de PvdA/GroenLinks beter om beide scholen in een nieuw – en duurzaam– gebouw onder te brengen? Voordat hierover in november a.s. in de gemeenteraad beslissingen worden genomen, horen wij graag van u hoe u over dit onderwerp denkt.

En hoe denkt u over het renoveren van sportzaal de Bellink? Moeten we hier heel blij mee zijn? Of heeft Westkapelle meer aan een toekomstgericht, multifunctioneel centrum waar kinderen naar school gaan én alle Westkapelaars elkaar ontmoeten en kunnen sporten?

Tweede woningen en andere onderwerpen 

Maar ook andere onderwerpen kunt u met de leden van de fractie PvdA/GroenLinks bespreken. We zijn bijvoorbeeld ook benieuwd of het tweede-woningenbeleid werkt. Zien we verbetering of komen er nog steeds veel woningen bij die tegen de regels als tweede woning worden gebruikt? Zijn er nog andere onderwerpen waarvoor aandacht nodig is?

Voor u een kans om onder het genot van een bakje koffie te vertellen wat u ervan vindt. Voor ons een kans om te horen wat er in Westkapelle speelt en de kracht van onze argumenten te vergroten. U komt toch ook? 

Tot woensdag 30 oktober a.s. in Herrijst.

Fractie PvdA/GroenLinks Veere 

Raadsvragen over bomenkap

Vragen aan het college van Burgemeester en wethouders van Veere.
(ex. art. 33 RvO)

Datum: 29-07-2019
Betreft: Bomenkap op diverse locaties in de gemeente Veere


Onze fractie heeft vernomen dat door Waterschap Scheldestromen verschillende aanvragen zijn gedaan voor het kappen van bomen. Alle aanvragen bij elkaar opgeteld betreft het 342(!) bomen. Bomen zijn voor onze fractie belangrijk: ze leveren zuurstof, nemen CO2 en NOx op, hebben een effect op de waterstand en temperatuur en verbeteren de luchtkwaliteit. Ook zorgen bomen voor o.a. een positief effect op de waarde van vastgoed.


Het betreft de volgende aanvragen:
1. Domineeshofweg in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 41 bomen
2. Breeweg in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 93 bomen
3. Noordweg in Biggekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 119 bomen
4. Kloosterweg in Aagtekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 41 bomen
5. Veldersweg en Kluithoekweg in Grijpskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 48 bomen

Bij het lezen van de stukken zijn ons verschillende zaken opgevallen en daarom hebben we opmerkingen en vragen.

De volgende zaken zijn ons opgevallen bij het lezen van de stukken:
1. De door het waterschap genoemde plantafstand voor herplant is 10 meter. Bij deze plantafstand zullen er aanmerkelijk minder bomen terugkeren dan er zijn verwijderd. Dit zal impact hebben op het landschap. Evenals bij de Rijnsburgseweg zou bijvoorbeeld een plantafstand van 8 meter (of minder) kunnen worden gehanteerd.

2. Onduidelijk is hoe en of het nettoverlies aan bomenbestand door het waterschap zal worden gecompenseerd. Het lijkt ons goed om hierover met het waterschap in overleg te gaan met als doel om het aantal bomen (minimaal) gelijk te houden. Dit past in onze duurzaamheidsambities. Mogelijk kan een beroep worden gedaan op het Nationaal Bossenfonds.

3. Het is onduidelijk hoe de omgeving betrokken is bij de plannen (participatie). Participatie is volgens onze fractie meer dan alleen de mogelijkheid te geven om in beroep te gaan.

4. Buijs Eco Consult B.V. benoemt fasering als mogelijkheid. Toch heeft het waterschap niet gekozen voor fasering. Fasering (eerst de ene zijde, daarna de andere) geeft nieuwe aanwas de mogelijkheid om enkele jaren in de luwte van bestaande beplanting te groeien. Dit vergroot de kans de de bomen succesvol zullen aanslaan en bovendien wordt de impact op het landschap hiermee verzacht. Ook is de impact op o.a. vleermuizen hiermee kleiner. 

5. Als reden voor de kap wordt aangevoerd verwijderen van o.a. slechte essen. Er worden dus kennelijk meer bomen verwijderd dan alleen slechte essen. Onduidelijk is welke bomen er behalve slechte essen nog meer verwijderd zullen worden. Ook hier hebben we vragen over.

6. Ook wordt gesproken over het weghalen van onderbeplanting. Dit heeft een mogelijke impact op dieren en het directe milieu rond de bomen. Er is niets terug te vinden in de aanvraag of er aandacht is voor het aanbrengen van nieuwe onderbeplanting en of er gedacht wordt aan biodiversiteit.

VRAGEN

1. We willen graag weten of, waar en waarom gezonde bomen zullen worden verwijderd?

2. Is het college het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat voor de herplant er in ieder geval een plantafstand van maximaal 8 meter moet worden gehanteerd?

3. Hoe kijkt het college aan tegen de compensatie van de te kappen bomen? Is het college bereid om hierover in overleg te treden met het waterschap met als doel geen nettoverlies aan bomenbestand?

4. Ziekte wordt aangedragen als reden voor het kappen van de bomen. Wij steunen het kappen van zieke essen, maar zijn geen voorstander van het preventief kappen van essen. Deelt het college deze mening van de fractie van PvdA/GroenLinks? Is het college bereid een second opinion te laten uitvoeren naar de staat van de betreffende bomen?

5. Met fasering van de werkzaamheden kunnen we natuurvriendelijker werken en de impact op het landschap verkleinen. Hoe kijkt het college aan tegen (het ontbreken van) de fasering van de werkzaamheden (in de aanvragen van het Waterschap)?
Is het college bereid omwonenden alsnog actief bij de plannen voor het kappen van de bomen te betrekken?

6. Is het college voornemens om de aanvragen van Waterschap Scheldestromen te honoreren en zo ja, onder welke voorwaarden?

7. Welke visie heeft het college over de eventuele herbeplanting en onderbeplanting, en specifiek ten aanzien van biodiversiteit?

Indieners hebben een voorkeur voor schriftelijke beantwoording.
Namens de fractie PvdA/GroenLinks

 

LEES MEER:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/114344/Vraagtekens-bij-omkappen-honderden-bomen-op-Walcheren

https://www.pzc.nl/walcheren/raadsleden-veere-moet-zich-bemoeien-met-de-bomenkap-door-het-waterschap~a4928013/