• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Dat is nog typisch strand, zon, zee en zand

Een plan voor strand, duinen en zee

Strand duinen Zoutelande

Veere is een recreatiegemeente vanwege de recreatie, maar ook vanwege rust en ruimte. Uit enquête onder gebruikers blijkt dat stranden en duingebieden zeer gewaardeerd worden.

Het college van B&W zegt rust, natuur en kleinschaligheid te koesteren, maar dit staat volgens onze fractie PvdA-GroenLinks Veere haaks op aan de gemeenteraad voorgelegde beleidsvoornemens tot nieuwe uitgangspunten, beleidswijzigingen en de wens om álle ingediende plannen van ondernemers te gaan onderzoeken. 

Wij willen pas op de plaats, een beperkter plan voor de komende vijf jaar! Juist om het strand en het duingebied te sparen. 

De fractie PvdA-GroenLinks Veere is blij dat in de gemeenteraad van 12 september mede door ons zes amendementen zijn aangenomen. Dat betekent:

  • géén strandhotel,
  • géén uitbreiding slaapstrandhuisjes NW-kust en jaar-rond gebruik,
  • géén omzetting strandhuisjes in slaapstrandhuisjes aan de ZW-kust,
  • géén zandterrassen,
  • géén bbq's,
  • en géén aanmeermogelijkheden zeilboten. 

Daarmee missen we niet de slag om de toeristen. Met het uitgangspunt dat het strand van en voor iedereen is blijft de fractie de discussie voeren!

De gemeente en zorgtaken

De gezondheidszorg gaat iedereen aan. Tot nu toe had de gemeente daar niet veel over te zeggen, maar dat gaat veranderen. Voor vrijwel alle, niet-ziekenhuiszorg, moet na 2015 aangeklopt worden bij de gemeente.

De gemeenten moeten allerlei taken op het gebied van o.a jeugdzorg, ouderenzorg en verpleegzorg gaan regelen voor haar inwoners. Over hoe dat allemaal gaat is nog veel onduidelijk.

Voor de fractie PvdA-GroenLinks Veere is het belangrijk dat bij de invulling van de plannen ook goed geluisterd wordt naar de inwoners. Wat goed loopt moet geluisterd worden en lang niet alles kan zomaar door mantelzorgers worden gedaan.

We geloven dat de gemeente in staat is de verschillende soorten zorg beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor moet goed worden samengewerkt. Dat gaat niet zomaar, het is aan de gemeenteraad om deze hele verandering kritisch te volgen en als het nodig is om in te grijpen.

Bestemmingsplan Buitengebied Veere - vervolg september 2013

Buitengebied - verkleind

Hier is veel over gesproken, het regelt wat wel en niet kan in het buitengebied (incl. strand en duin). De gemeente hield inspraakbijeenkomsten, zoals over agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, recreatie en natuur- en landschapswaarden.

Onze fractie PvdA-GroenLinks Veere heeft oog voor kansen voor agrarische ondernemers. Het buitengebied hoeft niet op slot, maar behoud en beheer van het landschap is voor ons belangrijk. We hebben niet kunnen voorkomen dat 350 agrarische bouwvlakken kunnen uitbreiden, hopelijk gaat dit niet leiden tot een te groot ruimtebeslag op ons landschap. Wat overeind bleef is dat het college maatwerk zal bieden bij de afbouw van de elf intensieve veehouderijen.

De Commissie Milieu Effect Rapportage is betrokken bij dit bestemmingsplan en bracht een kritisch rapport uit waaruit bleek dat de stikstof-uitstoot hoger is dan gewenst. Daarin wordt gevraagd om maatregelen om de toekomstige meer-uitstoot te beperken vanwege mogelijke schadelijke effecten op de Natura 2000 –gebieden als Veerse Meer en de Manteling.

College en overige fracties tilden niet zwaar aan de rapportage, maar wij zijn van mening dat dit probleem zich de komende jaren opnieuw zal aandienen als het gaat om de bescherming van het gebied Nationaal Landschap van ZW-Zeeland. De komende jaren zullen we als fractie met eenzelfde inzet het gesprek voeren om onze Veerse natuur- en landschapswaarden te kunnen bewaren!

Bestemmingsplan Buitengebied Veere

 

foto maaike mei  2013 1

 Maaike Walraven, raadslid PvdA-GroenLinks Veere

 

In de afgelopen 2 jaar heeft de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad van Veere diverse keren gesproken over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan regelt wat wel en niet kan in het buitengebied van de gemeente Veere. En daar hoort ook bij duin en strand. Tegelijkertijd was ook de Structuurvisie volop in discussie binnen de gemeente. Deze twee processen liepen bijna gelijktijdig. Het verschil is dat de Structuurvisie een visiedocument is op hoofdlijnen en het Bestemmingsplan een wettelijk document met juridisch afdwingbare regels die vooraf worden afgesproken en vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente hield inspraakbijeenkomsten en nodigde belanghebbenden – dorpsraden, inwoners, agrariërs – uit om mee te praten over specifieke onderdelen van het conceptbestemmingsplan. Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, de recreatie en natuur- en landschapswaarde waren belangrijke onderwerpen.


Ook de conclusies uit de landbouwnota en de landschapsnota, al veel eerder vastgesteld door de raad, zijn in dit bestemmingsplan meegenomen. Voor onze fractie is behoud en beheer van het landschap een belangrijk uitgangspunt. Tijdens de discussie in commissie en raad heb ik dit standpunt namens de fractie ingebracht. Wel met oog voor kansen voor jonge agrarische ondernemers en tegelijkertijd met oog voor landschapswaarden. Onze opvatting daarbij is: "Het buitengebied hoeft niet op slot".


Uitbreiding van glastuinbouw en ruimte voor aquacultuur zijn onder voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan. Jammer dat we niet konden voorkomen dat de 350 agrarische bouwvlakken kunnen uitbreiden tot 1,5 ha. En met een wijzigingsbevoegdheid kan een volwaardig agrarisch bedrijf zijn bouwblok vergroten tot 2 ha. Ik noemde deze uitbreiding voor alle 350 bouwblokken een te ruimhartig beleid omdat dit een ruimtebeslag zal doen op het landschap! Een meerderheid in de raad maakt dit echter mogelijk. En wat wel overeind bleef is dat het college maatwerk zal bieden bij de afbouw van de 11 intensieve veehouderijen. Overigens zullen er op Walcheren geen intensieve bedrijven bij komen en dat is een (provinciaal) Zeeuws brede opvatting! Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan is ook de Commissie Milieu Effect Rapportage ofwel Commissie M.E.R. betrokken. De wet Milieubeheer regelt de inschakeling van de Commissie M.E.R. Zij bracht een kritisch rapport uit dat o.a. ging over de stikstof-uitstoot die in de gemeente Veere al hoger is dan gewenst. De Commissie M.E.R. vroeg om rapportage van maatregelen om de toekomstige meer-uitstoot te beperken vanwege mogelijke schadelijke effecten op de Natura 2000–gebieden waaronder het Veerse Meer en de Manteling van Walcheren. Het college is van mening dat het probleem in werkelijkheid wel meevalt. In de commissie RO bleek dat de overige fracties ook niet zwaar tilden aan de Rapportage van de Commissie M.E.R. Onze fractie is van mening dat dit duurzaamheidsprobleem zich de komende jaren opnieuw zal aandienen als het gaat om de bescherming van het gebied Nationaal Landschap van Zuidwest Zeeland. Terugkijkend is de fractie tevreden over het gemeenschappelijk proces zoals dat gelopen is voor dit Bestemmingsplan Buitengebied. En in de komende jaren zullen we als fractie met eenzelfde inzet het gesprek voeren voor onze Veerse natuur- en landschapswaarde!

 

Maaike Walraven, raadslid PvdA-GroenLinks Veere

Politiek: Meesturen of toekijken?

Leergang Lokale Politiek van de Partij van de Arbeid op Walcheren start op 4 maart. Wees er snel bij want voor je het weet zijn alle plaatsen bezet!

2013-02 Leergang
Ben je iemand die vindt dat je een paar jaar van je leven een deel van je tijd zou kunnen investeren in iets wat van groot maatschappelijk belang is voor jezelf en je leefomgeving? Ben je geboeid door de grote en snelle ontwikkelingen waar de gemeenten op Walcheren voor staan? Voel je jezelf aangesproken door de gedegen en betrokken manier waarop de Partij van de Arbeid zowel landelijk als in de gemeente zich inzet om haar dromen werkelijkheid te maken?

Maken deze vragen je nieuwsgierig en wil je jezelf wat dieper oriënteren, doe dan mee aan de Leergang Lokale Politiek die de Partij van de Arbeid in het voorjaar van 2013 op Walcheren organiseert. Zo kun je snel en zonder verplichtingen op een attractieve manier kennismaken met de plaatselijke politiek die dan op weg is naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Lees meer

Structuurvisie Veere 2025

Bijdrage Maaike Walraven Raadsvergadering 13 september 2012Maaike Walraven

Vanavond stellen we de Structuurvisie Veere 2025 vast. Dat is ruim twee jaar na de startnotitie (1 juni 2010). Volgens planning is dit proces qua tijd goed gelukt! Natuurlijk had u het plan al wel enkele maanden eerder willen vast stellen. De reden hiervan is in de afgelopen weken voldoende besproken. (Gelukkig gaat kwaliteit boven snelheid!). In de Commissie Ruimtelijke Ordening heeft onze fractie reeds haar complimenten uitgesproken aan college en organisatie over de wijze waarop men met reacties van de inwoners en de fracties is omgegaan.

Nu het document er ligt is het de vraag of het ons is gelukt te voldoen aan de doelstellingen zoals verwoord in de startnotitie Structuren en Contouren? Met andere woorden is de visie voldoende samenhangend en richtinggevend genoeg om ad hoc beslissingen en gelegenheidsplanologie te voorkomen?

Het was niet eenvoudig een breed visiedocument samen te stellen en misschien is het in deze snelle en snel veranderde tijd ook niet altijd handig!

Toch menen wij dat het wel is gelukt om keuzes te maken en vooral het koesteren en behouden spreekt ons aan. En er is ruimte voor duurzame ontwikkeling. We gooien de zaken niet op slot!

De Structuurvisie geeft aan hoe Veere er in 2025 uit zou kunnen zien! Dat brengt ons wel bij het volgende hoofdstuk namelijk die van het Hoe! Hoe gaan we in de komende jaren uitvoering geven aan zaken? Wij vinden de hoe vraag erg belangrijk. Onze fractie wil nieuwe ontwikkelingen kunnen toetsen aan eigen politieke visie en waarden (denk aan de onderwijshuisvestingsdiscussie, wonen, toerisme, landschap en strand.

Wij menen daarom dat geen uitvoering aan nieuwe projecten kan worden gegeven zonder de Raad er bij te betrekken, tenzij het college op onderdelen over zaken zelfstandig mag besluiten.

Tot slot: wij kunnen ons vinden in uw voorstel om de Uitvoeringsnota van de structuurvisie tweejaarlijks bij te stellen/te actualiseren. Om op deze wijze de Uitvoeringsagenda als Raad te bewaken lijkt het ons prima om de uitvoeringsnota iedere twee jaar te  evalueren en bij te stellen.