• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Fractie PvdA/GroenLinks

In de gemeenteraad vormen de PvdA en GroenLinks een partij. Op de kieslijst zijn de kandidaten van beide partijen om en om geplaatst. Door deze intensieve samenwerking is het mogelijk om ook in de gemeenteraad van Veere een progressief geluid door te laten klinken.

Binnen de fractie van PvdA/GroenLinks zijn de volgende personen aangewezen als contactpersoon voor de kern. 

Chris Maas Domburg
Maaike Walraven
Serooskerke, Zoutelande en Meliskerke
Tom Lievense Westkapelle
Ineke Rijken Biggekerke en Grijpskerke
Peter Meijs Koudekerke en Aagtekerke
Arie van Vliet Gapinge, Veere en Zanddijk
Peter Geene Oostkapelle en Vrouwenpolder
Tiny Polderman Veere

PvdA GL Banner Middenweg

Kalender

Kalender PvdA/GroenLinks

Datum Tijd Onderwerp Locatie
22 oktober 2018  19.30   Commissie Ruimtelijke Ordening  Gemeentehuis 
23 oktober 2018  19.30  Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling  Gemeentehuis
25 oktober 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
30 oktober 2018  19.30  Algemene Ledenvergadering  Gemeentehuis
4 november 2018  19.30 Fractievergadering

PvdA/GroenLinks

 Gemeentehuis
7 november 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis
8 november 2018  15.00  Begrotingsraad  Gemeentehuis
13 november 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
19 november 2018  19.30  Fractievergadering  Gemeentehuis
20 november 2018   19.30  Regionale Commissie Walcheren  Stadskantoor Middelburg
26 november 2018  19.30  Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling  Gemeentehuis
10 december 2018  19.30  Fractievergadering PvdA/GroenLinks  Gemeentehuis
13 december 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis

Vragen Nehalenniagebied

In de “visie Domburg” is onder meer opgenomen dat het Nehalenniagebied te Domburg toe is aan totale herontwikkeling. Verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum zou daarvoor de basis moeten zijn. In de visie staat verder dat de hotels en het bijbehorende parkeren een kwaliteitsimpuls dienen te ondergaan, in samenhang met het museum en dat dit onder meer mogelijk is door het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening. 

Het is de fractie van PvdA/GroenLinks bekend dat er besprekingen worden gevoerd met het bestuur van het MTvP museum en hoteleigenaren, de eigenaar van de Stenen Toko en ontwikkelaars en dat met deze partijen intentieovereenkomsten worden voorbereid.

Zoals u weet, maakt een groot deel van onze inwoners zich zorgen over de groei van verblijfsrecreatieve mogelijkheden en ruimtelijke ontwikkelingen in vooral de kuststrook van onze gemeente. In Domburg zijn deze zorgen er voor onder meer het Nehalenniagebied.

Onze fractie vindt dat het karakteristieke, kwetsbare Nehalenniagebied, naast goed ingepaste nieuwbouw van het MtvP museum, niet veel verstening en zeker geen hogere bebouwing dan de huidige hotels kan hebben.

Om te voorkomen dat we als gemeenteraad op achterstand komen te staan en om te bevorderen dat alle eigenaren in het Nehalenniagebied en de inwoners van Domburg van meet af aan betrokken worden in het proces, hebben wij over de voorbereidingen voor de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied, en met name de hotel- en parkeervoorzieningen, de volgende vragen.

1. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat in de visie Domburg geen/nauwelijks kaders voor de hotel- en parkeervoorzieningen in het Nehalenniagebied zijn opgenomen en dat de gemeenteraad juist heldere kaders aan de voorkant van dit proces zou moeten stellen?

2. Hoe gaat u de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om heldere kaders voor deze ontwikkelingen vast te stellen?

3. Zijn er al afspraken gemaakt met hoteleigenaren en/of ontwikkelaars? Zo ja, hoe luiden die afspraken?

4. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat pas overeenkomsten met hoteleigenaren en ontwikkelaars kunnen worden gesloten als deze heldere kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld?

5. In het werkprogramma van de coalitie staat onder meer “We ontwikkelen voor alle kustkernen een plan waarin we nieuwe en innovatieve keuzes maken ten behoeve van een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur”. Wanneer start de ontwikkeling van dit plan voor de kern Domburg? En bent u het met ons eens dat de plannen voor het Nehalenniagebied op dit plan moeten wachten?

6. In het werkprogramma van de coalitie staat tevens dat u autoluwe kernen wil om de leefbaarheid te verbeteren.

't Groentje, dat zal worden heringericht om het verblijf van inwoners en gasten aangenamer te maken, en de Badstraat zijn flaneer-gebieden. Het aantal auto's op 't Groentje en in de Badstraat zal eerder moeten afnemen dan toenemen.

Bent u het met ons eens dat een ondergrondse parkeervoorziening in het Nehalenniagebied, met een capaciteit groter dan de huidige parkeercapaciteit voor de hotels, een verkeers- aantrekkende werking zal hebben en daarmee in strijd zal zijn met het werkprogramma en met de plannen voor 't Groentje?

7. In de “visie Domburg” staat ook dat de twee parkeerplaatsen onderaan de duinen worden getransformeerd voor “hoogwaardig lang parkeren” voor inwoners. Wanneer worden de plannen hiervoor voorbereid en op welke wijze worden de inwoners en de gemeenteraad daarbij betrokken?

Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

namens de fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Veere, Chris Maas

Operatie Steenbreek

De gemeente Veere bereidt zich voor op een veranderend klimaat met hevige buien en langere periodes van droogte. En in het werkprogramma is uitgesproken om klimaat-adaptief inrichten van de leefomgeving te stimuleren. Ook bewoners kunnen bijdragen aan het klimaatadaptief maken van onze omgeving, bijvoorbeeld door verharding in tuinen te vervangen door groen.  Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen.

Operatie Steenbreek is een initiatief die wil enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Onder andere de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Goes zijn al aangesloten bij Operatie Steenbreek (www.operatiesteenbreek.nl).  

Lees meer

Art. 33 Vragen. Nehalenniagebied Domburg

In de “visie Domburg” is onder meer opgenomen dat het Nehalenniagebied te Domburg toe is aan totale herontwikkeling.Verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum zou daarvoor de basis moeten zijn. In de visie staat verder dat de hotels en het bijbehorende parkeren een kwaliteitsimpuls dienen te ondergaan, in samenhang met het museum en dat dit onder meer mogelijk is door het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening.

Verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum zou daarvoor de basis moeten zijn. In de visie staat verder dat de hotels en het bijbehorende parkeren een kwaliteitsimpuls dienen te ondergaan, in samenhang met het museum en dat dit onder meer mogelijk is door het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening.

Lees meer

Motie rubbergranulaat in Kunstgras

                                                                 

Motie

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 4 juli 2018,

Constaterende dat:

Lees meer