• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Vragen: 'Afkoppelen van hemelwater'

Wie in Son en Breugel zijn regenwater zelf opvangt in plaats van afvoert via het riool, betaalt vanaf 2020 minder aan rioolheffing. Op die manier willen ze het afvoersysteem beter bestand maken tegen extreme buien. Het college van Son en Breugel verwacht dat het niet alleen een duurzame, maar uiteindelijk ook een goedkopere oplossing is.

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/son-en-breugel-beloont-afkoppelen-regenwater
https://www.ed.nl/son-en-breugel/in-son-en-breugel-betaal-je-straks-minder-belasting-met-een- regenton~ac9257e4/

Naar aanleiding hiervan komen wij tot de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om burgers financieel te stimuleren daken en/of andere verharding van de riolering af te koppelen?

Beantwoording college:
"Wij kijken daar positief tegenaan. Tijdens de informerende raadscommissie van 1 april hebben we deze wens al vernomen."

2. Is het college ertoe bereid de mogelijkheid om een financiële prikkel in te stellen, mee te nemen bij de uitwerking van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
Beantwoording college:
"Wij zullen enkele dilemma’s voorleggen tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van september. Een van deze dilemma’s gaat over het stimuleren van burgers om schoon hemelwater af te koppelen."

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom

PvdA/GroenLinks wil een tiny forest

IVN Natuureducatie wil voor 2021 honderd Tiny Forests, minibossen ongeveer ter grootte van een tennisveld, aanleggen. Hiervoor zoekt zij nog 12 partnergemeenten. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van maximaal een tennisbaan. Medio maart 2019 is het voor gemeenten weer mogelijk zich aan te melden.

Een bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijkeleeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners.

Veere is wat de PvdA/GroenLinks betreft een groene gemeente. Echter, bij het realiseren van nieuwe wijken of recreatiegebieden gaat soms natuur verloren, dat een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Soms moeten uit veiligheidsoverwegingen bomen worden gekapt. Een Tiny Forest kan een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en hittestress binnen de bebouwde kom. Deze minibossen kunnen bovendien een bijdrage leveren op het gebied van waterberging en CO2-opslag.

De aanleg en het onderhoud ervan levert een positieve bijdrage aan de gemeenschapszin, omdat buurtbewoners (waaronder kinderen) hierbij een belangrijke rol hebben.

Onze raadsvragen vindt u hier: 

https://veere.raadsinformatie.nl/document/7318252/1/PvdAGL_vragen_Tiny_Forest

https://drive.google.com/file/d/1I_XtDF2V8-Y34UOGPoeCUrHoEmc7xWn7/view?usp=drivesdk (met antwoorden)

In de media:

https://www.pzc.nl/walcheren/nu-nog-geen-veerse-minibosjes~a56aa96d/

https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/278835/pvda-groenlinks-wil-een-tiny-forest-in-gemeente-veere

 

100 jaar vrouwenkiesrecht

2019 is het jaar waarin we 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren. In 1917 krijgen vrouwen passief kiesrecht, d.w.z. dat ze niet zelf mogen kiezen maar wel gekozen kunnen worden (en zowaar komt er voor het eerst een vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg, die dus door mannen is gekozen). In 1919, ruim 70 jaar na de invoering van de Grondwet door Thorbecke, wordt in Nederland dan eindelijk het algemeen kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 wordt er voor het eerst op Walcheren een vrouw raadslid, de 53-jarige apotheker Aleid van der Hamme-Hessel uit Veere. Haar man is dan huisarts te Veere. Na haar huwelijk blijft ze haar beroep gewoon uitoefenen, ze leidt in de Veerse apotheek apothekersassistenten op.

Foto: Aleid Hessel (Weststellingwerf 1866-Veere 1924), het eerste vrouwelijke raadslid in Veere; ca. 1920.

Vragen ‘Landschappelijke Inpassing Duurzame Energie’

Wij lazen in de PZC (28-01-2019) dat wethouder Steketee heeft gezegd dat het overdekken van alle parkeerplaatsen langs de kust met zonnepanelen een mogelijkheid is. De fractie van PvdA/GroenLinks vindt het beter om dit soort oplossingen in een breder, goed onderbouwd perspectief te bezien.

Maart 2018 is in opdracht van de gemeente het rapport ‘Energie als landschapsmotor’ van OTO Landscape Architecture verschenen [zie link]. De opgaven die in dit rapport uitgewerkt worden, zijn: 

- Hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen om het landschap van Veere te versterken?
- Welke Walcherse landschappen zijn geschikt voor welk type duurzame energie?
- En op basis van welke criteria?
- Hoe houden we het landschap aantrekkelijk voor bewoners, recreanten, dieren en planten op een manier die de energietransitie verder helpt?
- En hoe kunnen we het landschap hierbij inzetten, bijvoorbeeld door het vastleggen van CO2 in bodem en gewas?

Helaas is dit rapport van het aanjaagteam nooit behandeld in de gemeenteraad of in een raadscommissie. Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de raadsfractie van PvdA/GroenLinks de volgende vragen aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere:

1. Wat is de status van het rapport ENERGIE ALS LANDSCHAPSMOTOR? Wanneer kan de gemeenteraad inhoudelijke bespreking verwachten?
2. Is het college het met PvdA/GroenLinks eens dat Veere haar doelstelling, om in 2050 energieneutraal te zijn, dient te halen?
3. En welke rol ziet het college voor het rapport ‘Energie als Landschapsmotor’ bij het behalen van de energiedoelstellingen?
4. In hoeverre loopt de gemeente op schema met de kortetermijndoelstellingen uit het duurzaamheidsplan? Wanneer kan het college een tussenstand van deze doelstellingen presenteren?

Indieners hebben een voorkeur voor schriftelijke beantwoording.

Hoogachtend namens de fractie PvdA/GroenLinks,

Chris Maas
Maaike Walraven-Janssen
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom

de beantwoording vindt u hier: https://veere.raadsinformatie.nl/document/7483770/1/s19b_00745_3_58202_tds

 

Initiatiefvoorstel Maatschappelijk Vastgoed

In de raadsvergadering van 31 januari komen PvdA/GroenLinks en CDA met een initiatiefvoorstel over het maatschappelijk vastgoed. Er zijn nu extra middelen nodig om in de Veerse kernen de multifunctionele dorpsvoorzieningen te realiseren die nodig zijn. Dit initiatiefvoorstel beoogt het vrijmaken van middelen voor dit doel zodat er over een aantal jaren in alle kernen toekomstbestendige, bij de kern passende, energie-neutrale voorzieningen zijn.

Je kunt meer lezen: 

- In de PZC

- In de Middelburgse en Veerse Bode

- In ons initiatiefvoorstel