• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Vragen over kwijtschelding door SaBeWa

Geacht college,

Afgelopen maand zijn er verschillende publicaties geweest over de uitvoering van de kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelasting. In de gemeenteraad van 13 december is afgesproken dat onze fractie hierover een aantal schriftelijke vragen zal stellen. Het betreft de volgende vragen:

 

1. Uit onderzoek en rapportage van de landelijke ombudsman (ombudsman.nl) blijkt dat de overheid, door een verkeerde inschatting van de financiële regelvaardigheid bij burgers, mede veroorzaker is van schuldenproblematiek. Bent u het met PvdA/Groen Links eens dat in dat kader een toegankelijk en goed functionerend gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid een rol kan spelen in de preventie van de schuldenproblematiek bij inwoners van Veere?

2. Bent u het met PvdA/Groen Links eens dat op dit moment de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid door Sabewa onder de maat is zoals onder meer blijkt uit de reactie van de Zeeuwse Ombudsman?

3. Welke criteria hanteert u als college voor een goed functionerend kwijtscheldingsbeleid, voldoet Sabewa aan deze criteria, als dat niet zo is, wat gaat u er de komende tijd aan doen de uitvoering van het beleid door Sabewa in overeenstemming te brengen met deze criteria? Wat is een redelijke termijn om hier duidelijkheid over te verschaffen?

4. Bent u bereid deze inspanning samen met de gemeente Vlisingen en Middelburg vorm te geven?

5. Hoe kijkt u aan tegen de suggesties vanuit Dhr. Herselman van Sabewa dat het beter is dat de gemeenten deze taak weer zelf gaan uitvoeren. Ook in het kader van de door de raden van Middelburg en Vlissingen aangenomen moties?

Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Fractie PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Veere,

Peter Meijs
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Blom

L
ees ook: https://www.pzc.nl/walcheren/pvda-gl-wil-duidelijkheid-over-functioneren-sabewa-in-veere~a19e2573/ 

 

Raadsvergadering 13-12-2018

Bij de raadsvergadering van 13 december heeft PvdA/GroenLinks de volgende moties ingediend:

  1. Motie huisvesting voedselbank om de voedselbank Walcheren te ondersteuen bij het realiseren van huisvesting in Middelburg, Vlissingen of Veere. Status: Aangenomen door PvdA/GroenLinks, CDA, SGP/ChristenUnie en DTV. 
  2. Motie Veere Regenbooggemeente om een startbijeenkomst voor de LHBTI-gemeentschap te organiseren. Het doel is om de lage acceptatiecijfers te verbeteren. Status: Verworpen door SGP/ChristenUnie, DTV en VVD. 
  3. Motie Kinderpardon om een oproep te doen aan de landelijke politiek voor een kinderpardon. Status: Aangenomen door PvdA/GroenLinks, CDA, DTV en ChristenUnie

Beantwoording vragen over parkeren Hopmande

Geachte leden van de fracties van PvdA/Groen Links en CDA,

In antwoord op uw vragen d.d. 30 november 2018, delen wij u het volgende mee.

Vraag 1:
In het werkprogramma van de coalitie staat dat u autoluwe kernen wil om de leefbaarheid te verbeteren en dat u streeft naar een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur. Bent u het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat door realisatie van dit plan de verkeersbewegingen in de omliggende woonstraten zullen toenemen, er groen in de woonbuurt zal verdwijnen ten gunste van “blik” en de verkeersonveiligheid zal toenemen? Bent u het met ons eens dat dit de leefbaarheid en het woongenot ingrijpend zal aantasten?

Zoals u weet vloeit het plan zoals dat nu voorligt voort uit de sanering van de Nijverheidsweg-noord. Voorheen stonden de auto’s waar het hier om gaat geparkeerd in de Nijverheidsweg. Om een herontwikkeling op gang te krijgen is in de nabijheid een andere locatie gezocht. Door een oplossing te zoeken voor het parkeren maken we de Nijverheidsweg weer tot een leefbaar gebied waar het woongenot voor de omgeving zal toenemen. De keuze voor deze oplossing heeft inderdaad tot gevolg dat een stukje groen verdwijnt. De voorzieningen werden echter niet tot nauwelijks gebruikt en door het terrein zeer gericht te bestemmen tot parkeren ten behoeve van hotelfuncties weten wij dat de hoeveelheid verkeersbewegingen beperkt zal blijven. De aantasting van de leefbaarheid en het woongenot zal derhalve niet ingrijpend worden aangetast.

Vraag 2:
Bent u bereid om samen met de ondernemer naar alternatieve
parkeerruimte te zoeken, waarbij ook terreinen die de ondernemer zelf in bezit heeft, worden betrokken?
We zijn zeker bereid om samen met de ondernemer naar een alternatieve locatie te zoeken. Vanuit een zorgvuldig proces hebben we de omwonenden gesproken over deze ontwikkeling voordat het bestemmingsplan in procedure zou gaan en voordat de volgende informatiebijeenkomst voor de plannen van Domburg zou worden gehouden. De ondernemer was hierbij ook aanwezig. We heroverwegen naar aanleiding van die avond ons besluit en onderzoeken alternatieven. Hierbij zoeken we naar een balans tussen de belangen van heel Domburg als het gaat om de herontwikkeling van de Nijverheidsweg Noord en de belangen van de omwonenden van de Hopmande.

Vraag 3:
Bent u bereid de bewoners in de omgeving van het bewuste terrein duidelijkheid te bieden en de onrust weg te nemen door de voorbereidingen voor de bestemmingsplanherziening stop te zetten?
Dit proces staat al stil en dat duurt zolang geen akkoord is bereikt over de definitieve locatie.

Vraag 4:
Bent u het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat, als u de beweegvoorzieningen voor ouderen wilt verplaatsen, u de omwonenden in de gelegenheid moet stellen om mee te denken en te beslissen over het gebruik en de inrichting van het terrein?
Zoals bekend worden bij de herinrichting van openbare ruimte en bij mogelijke herzieningen van bestemmingsplannen omwonenden betrokken.

Ingezonden stuk oud-raadslid Rina Jakobsen in Volkskrant

Van Rina Jakobsen-Huibregtse

Welk een hovaardij bij Geke Hasper­hoven en Annelies van der Meij in hun stuk over de gele hesjes (O&D, 7 december). Wat voelen zij zich als hoog­opgeleiden ver verheven boven de arbeidersstand. Ze bedoelen het misschien goed, maar zij bevestigen vooral de tweedeling in de maatschappij, wij hoogopgeleiden tegenover de arbeiders. De studentes geneeskunde en filosofie moeten nog maar eens goed gaan nadenken over hun plaats in de maatschappij.

Rina is oud-raadslid en momenteel bestuurlid van PvdA Veere. 

Ingezonden stuk Rina Jakobsen in de Volkskrant

Van Rina Jakobsen-Huibregtse

Welk een hovaardij bij Geke Hasper­hoven en Annelies van der Meij in hun stuk over de gele hesjes (O&D, 7 december). Wat voelen zij zich als hoog­opgeleiden ver verheven boven de arbeidersstand. Ze bedoelen het misschien goed, maar zij bevestigen vooral de tweedeling in de maatschappij, wij hoogopgeleiden tegenover de arbeiders. De studentes geneeskunde en filosofie moeten nog maar eens goed gaan nadenken over hun plaats in de maatschappij.

Rina is oud-raadslid en momenteel bestuurlid van PvdA Veere. 

PvdA Walcheren: ‘Einde van de Walcherse samenwerking, of toch niet?’

Op dinsdagavond 20 november wond de Vlissingse wethouder Vader er geen doekjes om. Het was klaar met de Walcherse samenwerking die de toegang tot de zorg regelt. Verdwijnt daarmee Porthos, de organisatie die de toegang tot de zorg voor de inwoners van Walcheren regelt? Mooi gekozen die naam. Porthos is namelijk één van de drie musketiers, u weet wel van dat motto: één voor allen, en allen voor één.
Porthos had een bedoeling. We wilden onze inwoners op één plek kunnen helpen bij vragen of behoefte aan zorg en ondersteuning. Op het gebied van huishoudelijke hulp, jeugdhulp, hulpmiddelen als scootmobiel of traplift en begeleiding. Eén loket, om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en met allerlei verschillende hulpverleners te maken krijgen. Met het gevaar dat daarbij een overdaad aan hulp wordt verleend en het niet duidelijk is wie nu wat gaat doen. Porthos is dus dat loket, waar ook coördinatie mogelijk is tussen alle zorg- en hulpverleners. Praten met mensen in plaats van over mensen. Met deskundige gespreksleiders van Porthos, de zogenoemde familienetwerkberaden, om sluitende afspraken te maken over wie welke hulp biedt.


Er is destijds samenwerking gezocht op Walcheren, omdat de gemeenten afzonderlijk onvoldoende in staat waren om zo’n loket goed te organiseren. Dat is nu niet anders. Een halve medewerker met verstand van woningaanpassingen voor Middelburg is kwetsbaar, twee medewerkers voor heel Walcheren is goed te doen
Daarnaast klinkt een steeds sterker geluid om de hulpverleners alle ruimte geven om te bepalen wat nodig is, en dat Porthos maar onnodige en geldverslindende bureaucratie is. Daarmee gaan we terug naar praten over mensen in plaats van met mensen. En bovendien ontbreekt dan de coördinatie, die vooral bij complexe problemen broodnodig is. Iedere hulpverlener gaat dan z’n eigen ding doen, zonder samenwerking met de andere professionals. Dat was namelijk de situatie van voor 2015. Dat maakt de hulp duur, en het betekent dat onze inwoners van het kastje naar de muur zullen gaan. Porthos is ook de plek waar mensen nu nog terecht kunnen als de hulp niet goed verloopt. Zonder Porthos zijn onze inwoners weer terug bij af. Kritisch kijken naar Porthos is goed, maar de idealen van 2015 de nek omdraaien, daar is niemand mee geholpen, vooral onze inwoners niet.


Het uiteindelijke doel is dat we de inwoners van Walcheren de best mogelijke zorg willen bieden. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. De signalen uit de samenleving om dit te bereiken, wijzen allemaal op het belang van voortgezette samenwerking. Zorgaanbieders, WMO-raden en het evaluatierapport van de Pentekening, allemaal benadrukken zijn het belang van de samenwerking. Toch wordt besloten om deze samenwerking stop te zetten. Waarop is dat gebaseerd? Op onderbuikgevoelens dat je het alleen beter kan en gekwetstheden uit het verleden. De Walcherse inwoners hebben recht op besluitvorming die gebaseerd is op iets beters dan onderbuikgevoelens en gekwetstheden. Wat betreft de Walcherse PvdA-fracties is het duidelijk: we gaan 100% voor voortzetting van de samenwerking, of misschien kunnen we beter zeggen: we moeten eindelijk eens echt gaan samenwerken!

 

De PvdA raadsleden van Middelburg, Vlissingen en Veere