• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Algemene beschouwingen bij de Kaderbrief 2019

De Kaderbrief 2019, de richting voor de begroting 2020 en volgende jaren. Organisatie bedankt voor de stukken en de heldere technische toelichting.

Inleiding
De Kaderbrief, dit is ook het moment om aan te geven wat PvdA/GroenLinks zou willen. Om aan te geven wat voor gemeente wij
zouden willen zijn. Wij willen: moderne overheidsparticipatie, een gemeente die naast haar inwoners staat en luistert, die open staat voor kritiek. Een gemeente waar het vanzelfsprekend is om te reflecteren op het eigen handelen en op integriteit.  Waar keuzes worden gemaakt voor zinvolle investeringen met oog voor de langere termijn, zeker betreffende duurzaamheid, milieu en sociaal domein. Waar ondernemers kansen worden geboden en economische en maatschappelijke belangen en belangen van natuur en milieu zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Gelijkwaardigheid, respect, autonomie en sociale betrokkenheid zijn kernwaardes. Dat is in een notendop wat wij zouden willen en waar wij voor staan vanuit ons groene, sociaal-democratische gedachtegoed. 

Deze Kaderbrief komt niet in de buurt van wat wij willen. We zien in de kaderbrief juist “minder samenleving/meer overheid”. Inwoners en organisaties zijn gedaald op de participatieladder en de gemeentelijke organisatie groeit. Gelijkwaardigheid is ver te zoeken. Beloftes worden gebroken. Er wordt geen draagvlak gecreëerd maar eerder vervreemding, vervreemding van de samenleving, inwoners en ondernemers. Dat is niet dat wij willen. Het vertrouwen is dus geschaad. En wij vinden: alleen op vertrouwen kun je bouwen. Wat gaat het college doen om dat vertrouwen terug te krijgen? Het college doet een aanzet haar werkprogramma om te zetten naar nieuwe beleid. Daarbij wordt fors geïnvesteerd. PvdA/GroenLinks vindt dat bij nieuw beleid eerst gekeken moet worden wat we dan niet meer of anders gaan doen. Dat zien wij niet terug in de voornemens van dit college. De reflex is: uitbreiden, grotere formatie, meer geld erbij. Dat kan anders.

Voorbeelden:
Invoeren van de Omgevingswet.
Scholing is nodig, maar haal dat geld dan uit de scholingspot die er nu al is. Gebruik de ruimte die ontstaat omdat er minder aanvragen ID-bewijzen zullen komen (10 jaar geldig i.p.v. 5). Zoek meer Walcherse en Zeeuwse ambtelijke samenwerking.

€ 152.000 structureel voor twee casusregisseurs voor ondernemers.
Ondernemers kunnen hun vergunningen via een regisseur verkrijgen.Circa 2.800 uur per jaar. Als er 100 ondernemers een aanvraag doen in een jaar betekent dat 28 uur per ondernemer. Heel veel voor een regisseur die de aanvraag niet zelf hoeft af te handelen. De verenigde Veerse ondernemers zijn hier ook heel duidelijk over: verbeter de bestaande organisatie en maak niet iets nieuws. Het college kiest niet, maar breidt uit. En dat vinden we onacceptabel. Als er nieuw beleid moet komen, dan zorg je voor draagvlak. Als eenolifant in de porseleinkast weet deze coalitie de toeristische sector op de kast te jagen met eigenmachtig optreden.Dorpsraden, verenigingen en schoolbesturen staan op hun achterste benen over het maatschappelijk vastgoed. Inwoners van Veere zijn teleurgesteld door niet nagekomen verkiezingsbeloftes (geen extra verhoging OZB).

Plotselinge verhoging belastingen
Nog gekker: In het werkprogramma staat: “Gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief de toeristenbelasting, worden maximaal met het inflatiepercentage verhoogd“. Een jaar later is het zo ver. Alle belastingen extra omhoog.

Als de beleidskeuzes die gemaakt worden de juiste zijn, dan was dit misschien nog wel te pruimen. Maar wat gaat het college met het extra geld doen? Toeristisch zand en meer personeel op het gemeentehuis. Is het dan allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet. De top prioriteit maatschappelijk vastgoed is het kleine lichtpuntje in de duisternis. Alleen heel jammer dat er niet gekozen wordt voor voldoende geld en niet voor nieuw bouwen maar renoveren. Niet duurzaam, niet wat de mensen willen en dan hebben we over 25 jaar weer een probleem. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

€ 350.000 structureel voor zandsuppletie
Toeristisch zand: net als de toerist bezoekt het ons en gaat het na een tijdje weer weg. Absoluut niet duurzaam. Heeft het college überhaupt gelobbyd richting Ministeries, Tweede Kamer, Kabinet met de vraag om vaker zand te komen spuiten? Laat het vooral een verantwoordelijkheid van het rijk, en als u dat zo graag wilt, zorg er dan voor dat ze frequenter langs komen en breng de effecten in beeld. Hoe erg is het als de stranden hier en daar wat minder breed zijn? Over vier jaar € 1,4 miljoen, dat kunnen we beter ergens anders aan geven en niet “naar de zee dragen”. [ZIE MOTIE ZANDSUPPLETIE]

Topprioriteit ‘Duurzaamheid’

Uit het geraamde bedrag voor duurzaamheid wordt pijnlijk duidelijk dat duurzaamheid voor dit college helemaal geen topprioriteit is.
Dat merk je aan:
 Het hele lage bedrag wat hiervoor geraamd is. 4x € 150.000 staat zeker in schril contrast met de ernst van de klimaatcrisis en zeker in vergelijking met de kosten van zandsuppletie).
 Het duurzaamheidsplan 2017-2020 is in tegenspraak tot wat in het werkprogramma staat, niet verder uitgewerkt. In het duurzaamheidsplan 2017-2020 worden mijlpalen genoemd die voor 2020 moeten worden bereikt. Als PvdA/GroenLinks hechten wij er waarde aan in 2019 te kunnen bepalen in hoeverre we hierin succesvol zijn geweest. Wij missen de urgentie. We weten niet hoe de vlag er bij hangt v.w.b. de doelen voor 2030 en 2050. [ZIE MOTIE DUURZAAMHEID]

PvdA/GroenLinks steunt ook de oproep van de Agrarische Natuurvereniging “Natuurlijk Walcheren” om een bijdrage voor de
akkerranden. [ZIE MOTIE AKKERRANDEN]

Topprioriteit ‘structuur en cultuur organisatie’

33B5B39B 401D 426E 8F34 EB830998FBFC
We hebben het al gezegd, weer een forse uitbreiding van de organisatie. Structureel geld voor een te zware overhead waar we tot in lengte van
dagen aan vast zitten. Dat is een keuze van het college waar PvdA/GroenLinks niet achter staat. Het gaat om circa € 500.000 totaal,
exclusief Porthos. Kijk nu eerst eens goed naar mogelijkheden waar het wat minder kan, anders kan, waar intern geschoven kan worden, schuif naar juridische kwaliteit en het voorkomen van procedures. Het adagium van een financieel gezonde gemeente, wordt door het college
gebruikt als het gaat om investeringen in de samenleving, bijv. in maatschappelijk vastgoed, maar verdwijnt volledig uit het zicht bij de
groei van de eigen organisatie. [ZIE MOTIE Structuur en cultuur organisatie] 

Topprioriteit ‘vraaggerichte woningbouw’
In het werkprogramma lazen wij: We maken een specifiek handhavingsplan m.b.t. tweede woningen? Is dit plan al klaar? Wanneer
krijgen we dat plan? Uitlating wethouder Steketee in PZC d.d. 22 december 2018: “volgend jaar pakken we 100 illegale tweede woningen aan”.
In 2018 zijn 6 woningen teruggehaald naar de permanente voorraad.

Wij willen meer resultaat op dit punt. Elke woning terug is mooi, maar te mager, veel te mager. Meer voorlichting, efficiëntere handhaving en sneller reageren op situaties die niet lijken te deugen. We kunnen ze allemaal wel aanwijzen. Hoeveel woningen zijn er in de eerste helft 2019 teruggehaald naar de permanente woningvoorraad? Hoe staat het met de starterswoningen in onze gemeente?

Vacc

Topprioriteit ‘Toekomstgericht maatschappelijk vastgoed’
Door het kiezen voor een andere richting, is de voortgang in dit dossier in groot gevaar gebracht. In bestuurlijke gesprekken van mei jl. is draagvlak gevraagd voor de nieuwe koers in het maatschappelijk vastgoed. Wij horen graag vandaag de resultaten van deze gesprekken.
We lezen dat per kern begrip is gevraagd. Voor onze afweging is het belangrijk om te weten of dit begrip is verkregen. Wat wij namelijk terug
horen en lezen uit Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle, is dat er heel weinig begrip is voor de nieuwe richting.
In het werkprogramma lezen we: Steekwoorden zijn: van buiten naar binnen denken en van binnen naar buiten gaan, dialoog naast debat en
samen in plaats van alleen. De huidige opstelling van het college ligt volgens ons niet in lijn met deze insteek. Investeren in het maatschappelijk vastgoed doe je voor heel lange tijd. Het is ongelooflijk belangrijk om een goed draagvlak te hebben. Van de
hele gemeenteraad en de bevolking. De onderbesteding 2019 van € 318.000 gaat via de algemene reserve naar andere doelen. Wij stellen voor ook het niet bestede geld van 2019 beschikbaar te houden voor MV. En dus niet gebruiken voor parkeerautomaten, inhuur derden voor
gebiedsontwikkelingen, openbare verlichting enz. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

De programma's
Op de verschillende programma's gaan we nu niet in, we komen na de zomer op een aantal onderwerpen terug, zoals:
de twee parkeerterreinen onder de duinen in Domburg, die, zoals toegezegd, in 2020 worden veranderd in parkeerterreinen voor
belanghebbenden, de ontbrekende Zeeuwse en Walcherse samenwerking, de hoge snelheid op de Middelburgsestraat en de Vlissingsestraat in
Koudekerke en het nieuwe afwegingskader zonne-energie en kleine windmolens. PvdA/GroenLinks wil geen nieuwe rondwegen meer i.v.m. aantasting van het landschap en verdwijnen van groen. Dus ook geen tracé-studies.

GELD
Financiën
Een paar maanden geleden vond een meerderheid van de raad een onderzoek naar lastenverhoging voor maatschappelijk vastgoed niet
nodig. Wij hadden goede financiële voorstellen in het initiatiefvoorstel die meegenomen zouden worden. Daar zien we niks van terug.
Nu wordt er een belastingverhoging voorgesteld die zijn weerga in de Veerse geschiedenis niet kent. Er is geen draagvlak bij toeristische sector voor verhoging TB (te laat/geen/nauwelijks overleg). PvdA/GroenLinks is niet per definitie tegen verhoging TB en een eventuele andere lastenverhoging voor inwoners, als de inwoners er maar iets voor terugkrijgen. Goede maatschappelijke voorzieningen bijvoorbeeld. U kiest voor tijdelijk zand en vast personeel. 

Financieel gezond
De signaleringswaarden. We kunnen op vergelijkingssites en in onze eigen jaarrekening zien hoe we er nu voor staan ten aanzien van die
signaleringswaarden. Als het uitgangspunt “gemiddeld risico” is, zien we – met de stijgingen die al te voorzien waren - flink wat ruimte, ruimte die ingezet moet worden voor maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid wat PvdA/GroenLinks betreft.

Ineke Rijken keert terug als raadslid

DOMBURG - Ineke Rijken (PvdA/GL) keert terug als lid van de Veerse gemeenteraad. Ze neemt de plaats in van Maaike Walraven die namens GroenLinks Statenlid wordt.

De terugkeer van de Koudekerkse in de Veerse raad is opvallend. Een half jaar geleden trok ze zich zwaar teleurgesteld terug. Want vooral op het gebied van integriteit was er in Veere veel mis, zei ze destijds. Ook was er volgens haar binnen de coalitie van SGP/CU, DTV en VVD en het college van burgemeester en wethouders niet de bereidheid serieus om te gaan met de kritiek van de oppositie. Ze zei toen ook dat ze niet het doorzettingsvermogen op kon brengen als gemeenteraadslid daar verandering in te brengen.

Ruim een half jaar later wil ze dat alsnog proberen. ,,Ik wil strijden voor onze idealen.” Ze geeft ook aan dat er de afgelopen tijd veel gesprekken met haar zijn gevoerd over terugkeer. ,,Het bestuur van de partij vroeg aan mij of ik terug wilde keren.”

Ze geeft aan dat ze het afgelopen half jaar als fractieassistent de politiek nauw bleef volgen. ,,Ik weet wat er speelt.’ Ze keert terug om zich in te zetten voor een meer duurzamer beleid. Ook wil ze ervoor zorgen dat er meer en beter geluisterd wordt naar de inwoners, de leefbaarheid wordt bevorderd en dat er in de verschillende kernen goede dorpsvoorzieningen komen. ,,Ik wil de uitdaging aangaan.” Tot slot zegt ze: ,,Soms is het nodig  even wat afstand te nemen voor je de zaak weer oppakt.”

Bron: PZC, 1 juli 2019
https://www.pzc.nl/walcheren/ineke-rijken-terug-als-raadslid-in-veere-na-plotseling-vertrek~a1db358a/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Motie ontwikkelingen Nehalenniagebied Domburg

Motie ontwikkelingen Nehalenniagebied Domburg
(De motie is verworpen: CDA stemde voor, SGP/CU, DTV en VVD tegen)


De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 6 juni 2019;

Constaterende dat:
 de gemeenteraad op 7 november 2018 in meerderheid heeft besloten dat het college een inventarisatie maakt van het Nehalenniagebied en dat verkennende gesprekken worden gevoerd met belanghebbenden over de mogelijke ontwikkelingen;
 de gemeenteraad op 7 november 2018 ook heeft besloten dat het college de gemeenteraad in het voorjaar tussentijds in de positie zou stellen om desgewenst kaders te stellen;
 dat dit laatste niet is gebeurd;
 uit de enquête van het Comité Domburg Waarheen (respons 47,4%) gebleken is dat 87% van de respondenten tegen het verplaatsen van het Marie Tak van Poortvliet Museum (MTvP) naar het Nehalenniagebied is, 99% van de respondenten tegen verstening van het duingebied is en 93% van oordeel is dat Domburg zijn authenticiteit moet behouden;
 het college desondanks een plan voor de bouw van een museum en gehele vernieuwing en forse vergroting van twee hotels aan de klankbordgroep heeft gepresenteerd;
 deze plannen in de klankbordgroep en onder de Veerse bevolking op geen enkel draagvlak kunnen rekenen;
 alternatieve locaties voor het MTvP museum (raadsbesluit 7 november 2018) niet zijn onderzocht;
 het college nieuwe plannen gaat ontwikkelen in overleg met een delegatie van de Klankbordgroep;

Overwegende dat:
 het college plannen voor de bouw van een museum en gehele vernieuwing en vergroting van twee hotels heeft gepresenteerd en daarmee heeft aangegeven dat zij die plannen in overeenstemming acht met de visie Domburg;
 de gepresenteerde plannen een ongewenste verstening van het duingebied tot gevolg hebben;
 de gepresenteerde plannen qua aard, omvang en verschijningsvorm niet passen bij de schaal en het karakter van Domburg;
 het college, ondanks duidelijke signalen uit de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep en in weerwil van de uitkomsten van de enquête, een zeer ruime en onaanvaardbare invulling aan het begrip
“kwaliteitsverbetering” voor de aangrenzende hotels heeft gegeven;
 het college blijkens een bericht in de PZC van 10 mei 2019 bij monde van
wethouder Schot aangeeft “niet voorzien te hebben dat er zoveel
weerstand zou zijn tegen de plannen”;
 het college niets heeft gedaan met de mening van belanghebbenden en
wat er onder de Domburgse bevolking leeft;
 met het louter het presenteren van grootschalige plannen geen sprake is van interactieve beleidsontwikkeling, maar de indruk wordt gewekt dat alleen de belangen van de ondernemers hebben meegeteld;
 er onvoldoende door de raad vastgestelde kaders zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het Nehalenniagebied;
 besteding van tijd, kosten en energie aan het ontwikkelen van irreële, niet aanvaardbare plannen moet worden voorkomen;

Is van mening dat:
 de raad eerst heldere kaders voor de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied moet vaststellen voordat de haalbaarheid van ontwikkelingen verder door het college kan worden onderzocht;
 belanghebbenden, waaronder (een delegatie van) de klankbordgroep bij het ontwerpen van de kaders moeten worden betrokken;
 de gemeenteraad op deze wijze invulling kan geven aan zijn kaderstellende rol;

Draagt het college op om:
 de gemeenteraad door middel van een duidelijk beschreven proces met tijdpad in de gelegenheid te stellen om, met betrokkenheid van alle belanghebbenden, heldere kaders voor de ontwikkeling van het Nehalenniagebied vast te stellen;
 dit procesvoorstel in de raadsvergadering van 26 september 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie PvdA/GroenLinks
Chris Maas Maaike Walraven Tom Lievense Peter Blom
Peter Meijs

Foto afkomstig van de gemeente Veere

Motie Op weg naar een rookvrije generatie

Motie Op weg naar een rookvrije generatie
(Deze motie is aangenomen met steun van SGP/CU en CDA)

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 6 juni 2019

overwegende dat:
❏ In Nederland iedere week honderden kinderen verslaafd raken aan roken;
❏ Een op de vijf Zeeuwen rookt;
❏ Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen van roken;
❏ Roken veel ziektes veroorzaakt en meeroken helaas dezelfde gevolgen kan hebben als roken;
❏ Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is ontstaan om het roken een halt toe te roepen;
❏ Het goed is dat hierbij wordt gestreefd om kinderen niet in aanraking te laten komen met roken;
❏ Er nu op initiatief van Veerse organisaties zelf, zoals sportverenigingen en scholen rookvrije plekken zijn in Veere
❏ Die initiatieven uitgebreid en ondersteund dienen te worden

is van mening dat:
❏ Er helaas nog (te veel) gerookt wordt, ook op locaties waar veel kinderen zijn (schoolpleinen, speeltuinen, sportclubs etc);
❏ De gemeente Veere kan stimuleren om meer rookvrije plekken te organiseren en daarbij het goede voorbeeld kan geven door in en in de nabije omgeving van haar eigen accommodaties maatregelen te treffen;
❏ Het goed is om dit met belanghebbenden te doen, zoals scholen, speeltuinverenigingen, sportclubs, mede-overheden, muziekverenigingen.

Draagt het college op om:
❏ Zich aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie;
❏ Met belanghebbenden een plan op te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad om het roken (onder kinderen) fors te verminderen en hierbij te denken aan rookvrije gebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van PvdA/GroenLinks,
Chris Maas, Maaike Walraven, Tom Lievense, Peter Blom, Peter Meijs

Een vergelijkbare motie is op 12 november door de gemeenteraad van Middelburg unaniem vastgesteld: 

https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/6852856/1#search=%22Rookvrije%20generatie%2

 

Raadsvragen Maatschappelijk Vastgoed (28-5-2019)

Raadsvragen
Conform - Art. 33 RvO

Van: Fracties PvdA/GroenLinks en CDA
Aan: College van Burgemeester en Wethouders, Griffie
Datum: 28 mei 2019
Betreft: Maatschappelijk vastgoed

Naar wij hebben vernomen, heeft het college een besluit genomen over een nieuwe koers met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed. De leden van de gemeenteraad, in ieder geval de leden van de oppositie, zijn niet op de hoogte van het genomen besluit. Van verenigingen en dorpsraden hebben wij de inhoud van de nieuwe koers moeten vernemen.
De fracties van de PvdA/GroenLinks en CDA vinden dat de gemeenteraad hierover ten minste geïnformeerd had moeten worden. En de fracties zijn van mening dat niet het college maar de gemeenteraad (nieuwe) kaders voor het maatschappelijk vastgoed dient vast te stellen.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

1. Klopt het dat het college een besluit heeft genomen voor de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed fase 1 en klopt het dat dat besluit nieuwe kaders bevat?

2. Waarom is de gemeenteraad niet in kennis gesteld van de inhoud van het besluit?

3. Is het college het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat (nieuwe) kaders c.q. een nieuwe richting voor de toekomst van het maatschappelijk vastgoed door de gemeenteraad moeten/moet worden vastgesteld.


4. In de brief van dorpsraad, stuurgroep dorpsvisie en verenigingen in Westkapelle d.d. 9 mei 2019 wordt het besluit over het maatschappelijk vastgoed geschetst? Is dit een juiste weergave van wat het college heeft besloten?


5. Tot op heden heeft de gemeenteraad geen informatie gekregen over dit besluit. Kan dit besluit alsnog met de leden van de gemeenteraad worden gedeeld, zodat alle raadsleden over dezelfde informatie beschikken?


6. Wethouder Schot heeft toegezegd te overleggen met de schoolbesturen van de Lichtboei en de Lichtstraal te Westkapelle. Heeft dat gesprek plaatsgehad en wat heeft het opgeleverd?

Wij nemen tevens de volgende vragen vanuit Westkapelle integraal over.

7. Uit de Dorpsvisie Westkapelle blijkt duidelijk dat de bevolking kiest voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Waarom schuift het college deze wens van de bevolking, zonder verder overleg, nu volledig aan de kant?

8. Waarop baseert het college zich bij de bedragen die genoemd worden voor nieuwbouw?

9. Is er een financiële onderbouwing voor een mogelijke renovatie en uitbreiding van bestaande gebouwen?

Graag zien wij schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,
De fracties van PvdA/GroenLinks en het CDA in de gemeenteraad van Veere