• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Algemene beschouwing begrotingsbespreking 11 november 2021 Gemeenteraad Veere

Vandaag bespreken we alweer de laatste begroting van deze raadsperiode, een mooi moment om de balans op te maken. Allereerst willen we de organisatie hartelijk danken voor het vele werk dat ook dit jaar verzet is bij het opstellen van de begroting. Het geduld bij het beantwoorden van de vragen van de raadsleden tijdens de toelichting en de heldere uitleg daarbij. Naar ons idee is het ook dit jaar weer gelukt de begroting scherper en beter in beeld te brengen dan het jaar ervoor. De presentatie van de programmabegroting en infographics online zijn gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Onze complimenten daarvoor. 

We willen vanuit de fractie PvdA/GroenLinks onze inhoudelijke bijdrage via een drietal deelonderwerpen vormgeven. 

1.Wat zijn de effecten van deze begroting op de financiële positie van de gemeente Veere en hoe duiden we deze effecten?

Oftewel, hoe financieel gezond is de gemeente Veere eigenlijk? Een paar opvallende feiten. De algemene reserves nemen dit jaar en de komende jaren fors toe. Tegelijk is er in deze periode investeringsruimte voor de realisatie van scholen, maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties. We begroten ook structureel en incidenteel geld voor het oplossen van knelpunten en de realisatie van fase twee van het maatschappelijk vastgoed. De schuldquote in 2031 verbetert van 133% naar 114%. We zien een verbetering van de solvabiliteit richting 2031 en er is ook nog investeringsruimte van ongeveer 4 miljoen voor noodzakelijke zaken na 2025. Er zijn leningen afgesloten voor geplande investeringen tegen zeer gunstige voorwaarden. Gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers worden in 2022 slechts verhoogd met een bescheiden compensatie voor de inflatie, niet meer de eerder voorziene extra 5%. Daarmee blijft Veere behoren bij de goedkoopste gemeenten in Zeeland. Dit is geen doel op zich, maar wel goed om te beseffen.

Hoe is deze positieve kanteling in onze financiën met dit college tot stand gekomen? Enerzijds zijn er een aantal meevallers vanuit het gemeentefonds te melden, hetgeen zich afspeelt op landelijk niveau. Anderzijds is er vanuit de coalitie voor gekozen om betaald parkeren verder uit te breiden, verblijfstoeristen meer bij te laten dragen aan de kosten en eigen inwoners een hogere bijdrage te vragen. Aan die knoppen hebben we durven draaien, waardoor we weer in staat zijn te investeren in de mooie gemeente Veere en kosten eerlijker te verdelen.

Een begroting is een financiële belofte en inschatting voor de toekomst. Zaken kunnen verkeren en we zien ook een aantal financiële risico’s. Onvoorziene situaties zullen er altijd blijven, maar voor nu kan de fractie PvdA/GroenLinks alleen maar concluderen dat dit college het op financieel gebied heel goed geregeld heeft. 

2. Gaan we met deze begroting de gedane beloftes realiseren?

Met deze begroting lukt het om WMO en jeugdhulp op peil te houden, zoals onze wettelijke taak voorschrijft. Dit is voor veel gemeenten een grote uitdaging en vraagt een onevenredig deel van de besteedbare ruimte. Vaak leidt het tot allerlei pijnlijke bezuinigingen. Gelukkig kennen we dat dilemma in onze gemeente niet.

We kunnen de beloofde investeringen in leefbaarheid realiseren. Op dit gebied was het hard nodig dat we een inhaalslag maakten en dat is gelukt. In de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle gaan nu plannen echt gerealiseerd worden. Kinderen van deze kernen hebben weer zicht op een nieuwe school. Nieuwe, duurzaam uitgevoerde sportaccommodaties en verenigingsgebouwen staan gepland.

In onze toeristische voorzieningen wordt verder geïnvesteerd. Vernieuwing van de toegang tot het strand bij Oranjezon is 1 van de aansprekende voorbeelden.

Met een extra storting in het Energiefonds faciliteren we inwoners en ondernemers om te verduurzamen. Onze conclusie is dat we goed op stoom zijn geraakt met onze plannen. Een knappe prestatie gezien het feit dat deze coalitie maar twee jaar heeft gefunctioneerd en nog wel in een tijd waarin de coronapandemie in alle hevigheid woedde. 

3. Welke mogelijkheden biedt deze begroting bij het oppakken van de uitdagingen waar we als gemeente voor staan?

We lichten de belangrijkste uitdagingen eruit. 

De technische invoering van het betaald parkeren is nagenoeg perfect verlopen. De uitbreiding van het betaald parkeren en de verhoging van de tarieven heeft echter wat commotie en bij verschillende groepen mensen de nodige weerstand opgeleverd. We zijn dan ook blij met de aanpassingen die het college heeft voorgesteld ten aanzien van dit onderwerp. Dat deze bijstellingen op basis van een gedegen evaluatie zijn gekozen, getuigt van bestuurlijke kwaliteit. In combinatie met het maatwerk dat in 2020 in gang is gezet, ontstaat naar ons idee een evenwichtig pakket. De kosten voor betaald parkeren zijn met de aanvullende wijzigingen voor inwoners van Veere en ondernemers wat onze fractie betreft bijzonder redelijk te noemen. 

We verdelen de parkeerkosten eerlijk, waarbij het uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt. Bij het toekennen van vergunningen hanteren we het principe van gelijke monniken/gelijke kappen. De regulerende werking van betaald parkeren is daarbij een belangrijke overweging. Ook in deze fase houden we vast aan het uniform houden van het beleid. 

Onze fractie staat ook achter de oplossing om een extra verhoging van de OZB het komend jaar achterwege te laten. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners/ondernemers dubbel worden getroffen in hun portemonnee. 

Een andere grote uitdaging is de interne organisatie. We doelen hier op de aansturing van het ambtelijk apparaat, tijdsoverschrijdingen en capaciteitsproblemen bij vergunningverlening en problemen met het vinden van nieuwe medewerkers. De fractie PvdA/GroenLinks maakt zich hier zorgen over en ziet die zorgen vertaald in de begroting. Daarmee is het nog niet opgelost, maar er is voorzien in de middelen. 

Mogelijk is er meer nodig om problemen op te lossen. Als dat zo is zal een dergelijke vraag door onze fractie serieus genomen worden. Het is een onderwerp dat ook na de aanstaande verkiezingen verdere aandacht behoeft en dat naar ons idee ook leeft bij de andere fracties.

De derde uitdaging die we zien, heeft betrekking op Leefbaarheid en toerisme. We willen niet het Venetië van het noorden of Barcelona aan de Noordzee worden. Tegelijkertijd is toerisme als economische motor waardevol. Het valt niet mee hier een goed evenwicht in te houden. Als we de drukte van het afgelopen jaar zien, maakt onze fractie zich zorgen over de toekomst. Wiens belangen wegen het zwaarst. Het meest actuele voorbeeld speelt momenteel in Biggekerke. Daar staan inwoners en toeristische ondernemers tegenover elkaar. Goed dat het college hier aandacht voor heeft en actie op onderneemt.

Om de juiste afweging te maken ten aanzien van Leefbaarheid en toerisme moeten we ons realiseren dat het een complex thema is dat betrekking heeft op veel onderwerpen. Denk aan overlast, schaarste in betaalbare huizen, gebruik van de openbare ruimte en groen, verkeersdrukte, een vitaal platteland, ruimte voor landbouw en een eerlijke verdeling van de kosten. Vanuit de gemeente wordt hier met verschillende instrumenten op gestuurd. Handhaving op verschillende gebieden, kamerverhuur, SSV, tweedewoningbeleid, stimuleringsbeleid via toeristische impuls en betaald parkeren. De afgelopen twee jaar is op veel deelonderwerpen vooruitgang geboekt en zijn er grote stappen gezet om leefbaarheid en toerisme meer in balans te brengen. Onze fractie denkt tegelijk dat we nog veel winst kunnen behalen via een betere integratie van beleid. Door te weinig samenhang komt de leefbaarheid nog steeds te veel onder druk te staan. De fractie ziet dit als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Deelt het college deze analyse van de PvdA/GroenLinks en hoe denkt u hier op te handelen?

Richting afronding.

Als fractie PvdA/GroenLinks Veere zijn we zeer tevreden met de resultaten die we de laatste anderhalf jaar geboekt hebben. Er is veel werk verzet door het huidige college en veel bereikt op belangrijke en ook lastige dossiers.

Er blijven nog uitdagingen op ons af komen, zoals bv de Omgevingswet en klimaatadaptatie. De verandering van het klimaat is wellicht de grootste uitdaging, zo niet bedreiging, van de komende tijd. Zeker voor ons als kustgemeente. Onze fractie is dan ook gemotiveerd om met al deze vraagstukken aan te slag te gaan. 

We zien de middelen beschikbaar komen om ook daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Het college heeft gekozen voor financiële ruimte voor keuzes na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Vanuit democratisch oogpunt is dat een groot goed. 

Wij steunen dan ook deze begroting. Dank u voor uw aandacht.

Planten in de openbare ruimte

Vorige week was het Hertshoornweegbree het stoepplantje van de week. Sommige mensen zouden het onkruid of vuulte noemen. Toch is het een bijzonder plantje. Het is een plantje dat van oorsprong voorkomt aan de kust, omdat het plantje zouttolerant is. Vanuit de kust heeft het plantje zich verspreid landinwaarts op plaatsen waar regelmatig gepekeld wordt, zoals langs wegen en bij bruggen. 

De oplettende burger heeft gezien dat de afgelopen jaren meer onkruid op straat te vinden is dan pakweg tien jaar geleden. Dat heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is dat wij anders zijn gaan kijken naar het vuulte. Zelfs de paardenbloem is belangrijk voor het in stand houden van insecten. De tweede oorzaak is dat we anders zijn gaan kijken tegen het gebruik van gif voor het bestrijden van onkruid. 

Op 18 oktober bespraken we in de commissie de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR). Bij de bespreking hiervan hebben we het belang van de inheemse beplanting benadrukt. Ook hebben we benadrukt dat er met eenvoudige acties meer gedaan kan worden om onze leefomgeving aantrekkelijker te maken. Groen in de wijk maakt mensen gelukkiger en heeft een positief effect op de woonbeleving. 

Ik neem jullie even mee naar de Markt van Westkapelle. Op de markt staan een aantal bomen. Onder enkele bomen staat in de boomspiegels een enkel plantje: Kattenkruid. Kattenkruid is een plant die belangrijk is voor vlinders en voor hommels, maar met alleen kattenkruid schiet je niet veel op. Er zijn nog meer boomspiegels, maar daar is slechts een rooster aangebracht en is helemaal niets. Daar moet toch meer uit te halen zijn!

0500299C FEB2 4D32 B8D1 56B4F0635E7E

 

In de media (zomer 2021)

In de zomer heeft u mogelijk meer tijd om te lezen. Zelf zijn wij uiteraard ook van onze zomer aan het genieten. Tijdens de zomer en vlak voor de zomer is het één en ander in het nieuws verschenen. Hierbij een beknopt overzicht van artikelen die u kunt lezen om weer helemaal bij te zijn.

In de bijdrage van PvdA/GroenLinks over het financieel perspectief  lees je wat we voor ogen hebben voor de gemeente Veere in 2022. Om goede voorzieningen te financieren is een gunstige lening afgesloten. Dat betekent dat de gemeente echt aan de slag kan met het realiseren van fase 1 van het maatschappelijk vastgoed. 

In de PZC verschenen interessante artikelen over: 

Grote projecten die op stapel staan
Voortgang van het nieuwe Amicitia
Het toeristisch inspiratiepunt in Oostkapelle

Duurzaamheidsplan

Voor PvdA/GroenLinks is duurzaamheid een speerpunt. In de raadsvergadering stond het actualiseren van het duurzaamheidsplan op de agenda. De afgelopen maanden zijn er al duidelijke ontwikkelingen geweest op het gebied van duurzaamheid. In de door ons gesteunde begroting zijn voor ons belangrijke intenties opgenomen:

  • Het versterking van de groene ruimte en meer groen (bijvoorbeeld bomen, vlindertuinen).
  • In de openbare ruimte komt meer groen en we maken het minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen.
  • In 2021 komt er beleid voor bewustere en duurzamer gebruik van de bodem.
  • Er wordt hard gewerkt aan een Regionale Energie Strategie.
  • Er komt een duurzaamheidsfonds.
  • Er komt een nulmeting over de biodiversiteit.

Met al deze punten kunnen wij ons vinden in de duurzame koers die Veere op dit moment heeft. Om die reden hebben we ook met overtuiging voor een verlenging van het duurzaamheidsplan gestemd. 

De onze inbreng in de raadsvergadering kunt u hier terugkijken: 
https://youtu.be/hv4KG-w2lZU

Hogere lasten in Veere, maar inwoners en toeristen krijgen er veel voor terug

U hebt het waarschijnlijk al gehoord: in 2021 moeten de inwoners en toeristen in Veere meer belasting gaan betalen. Dat is echter niet voor niks. Dankzij de hogere inkomsten hoeft de gemeente niet te bezuinigen op de sociale voorzieningen en kan er geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van steden en dorpen en in de toeristische kwaliteit van onze kust.

In de komende jaren zullen er in de kernen van onze gemeente 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties en dorpshuizen worden gebouwd. Verder zal het zwembad in Serooskerke worden vernieuwd. Met deze investering is ongeveer één miljoen euro extra gemoeid. Het resterende bedrag van de circa vier miljoen extra inkomsten wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van WMO en de Jeugdzorg, die tot nu toe niet structureel op de begroting van de gemeente stonden. Ook wordt er in de komende jaren jaarlijks 338.000 euro uitgetrokken voor een zandfonds, waarmee de Veerse stranden op voldoende breedte en hoogte gehouden kunnen  worden. Ook is er nu geld om een aantal knelpunten in de infrastructuur aan te pakken. Zo zullen de Duinweg en de Langedam in Zoutelande worden opgeknapt, kunnen parkeerterreinen en voorzieningen voor fietsparkeren worden verbeterd en is er geld voor hoognodige verkeersmaatregelen in Grijpskerke en een plan voor de vernieuwing van het dorpsplein in Koudekerke.

De kosten voor deze investeringen (ca. 4 miljoen euro) worden zo eerlijk mogelijk over de verschillende groepen en belangen van de Veerse samenleving verdeeld. Voor de inwoners gaan de tarieven voor de OZB omhoog. Van de toeristen gaat een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting geheven worden. De tarieven voor campinggasten blijven gelijk en die voor een verblijf in een hotel, zomerhuis of B&B worden verhoogd van 1,30 naar 2,00 euro. Om ook de dagjesmensen structureel te laten meebetalen aan de infrastructuur en de toeristische voorzieningen in de gemeente Veere wordt in alle kustplaatsen betaald parkeren ingevoerd. Uiteraard hoeven de eigen inwoners in hun woonkern niet te betalen en wordt er ook voor gezorgd dat zij geen overlast hebben van het betaald parkeren.

Overigens blijft de gemeente Veere, ondanks deze stijging van de gemeentelijke lasten, nog steeds een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland. En wat veel belangrijker is: de leefbaarheid en het toeristisch-recreatieve klimaat van onze gemeente worden nog mooier en beter dan die al waren.  

Waar gaan in de komende jaren de vier miljoen investeringen per jaar in Veere heen en waar komt het geld vandaan?

Beide grafieken naast elkaar

 

Betaald parkeren, wie wil dat niet?

Veere telt rond de 85 dijk- en strandovergangen en zo'n vijftien kilometer duinpaden. Aangenomen dat een gemiddelde duinovergang €100.000,- per stuk kost, en dat ze twintig jaar meegaan, kosten die trappen ons elk jaar ongeveer een half miljoen euro. Dit is voor het gemak inclusief de aanleg en het onderhoud van 15 km duinpaden. Daarmee komen we alleen nog maar op het strand. Wegen, riolering, bewegwijzering, groen en afvalverwerking hebben we ook. Dit is geen volledige opsomming. Met andere woorden: goede voorzieningen in de openbare ruimte zijn duur. Gelukkig hoeven we dit als inwoners van Veere niet alleen op te brengen. Andere gebruikers in onze mooie gemeente dragen hun steentje bij. Verblijfstoeristen betalen immers toeristenbelasting.

Maar: aan het eind van een mooie eerste pinksterdag, met om tien uur ’s avonds nog steeds een file op de A58. Grote groepen dagtoeristen zijn bruinverbrand en gaan welgedaan weer terug naar huis. Die niet zijn blijven slapen, geen belasting hebben betaald, maar wel de hele dag de auto gratis hebben geparkeerd in Zoutelande of bij Vrouwenpolder. Die hier wel naar de wc zijn geweest en hun afval uit hun goed gevulde koelboxen in de vele afvalbakken op het strand hebben gestopt. Die wc’s moeten worden schoongemaakt en de afvalbakken geleegd. Van publiek geld. We gunnen iedereen een fijne dag en gasten zijn van harte welkom in het mooie Veere, maar het is onrechtvaardig dat grote groepen op de dure voorzieningen meeliften. Het geld klotst ook in de gemeente Veere niet tegen de plinten. Daar komt nog bij dat er steeds meer (dag)toeristen komen en het vaker nodig is die toestroom goed te ordenen, omdat anders de overlast toe- en de leefbaarheid afneemt. Op dit moment zijn er nog steeds veel plekken waar we geen middelen hebben het parkeergedrag van onze gasten te regelen. Tijd voor een verandering dus.

Hoe pakken we dit aan? Veel opties zijn er niet. Op toegangswegen tol heffen? Opbrengsten komen vast en zeker niet in Veere terecht. Slagboom tussen Middelburg en Serooskerke? Dat zal bij Rijkswaterstaat geen doorgang vinden. Maar wat dan wel? U snapt het al, ordening via de portemonnee: betaald parkeren als het Ei van Columbus. Vrijwel iedereen ziet dat het nodig is, maar veel mensen zien op tegen de invoering ervan. Dit bleek ook uit de vele insprekers, voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 oktober. Een meerderheid van de gemeenteraad van Veere heeft toch de moed opgebracht om voor betaald parkeren langs de hele Veerse kust te kiezen. Dit doen we niet lichtzinnig. Belangrijk voor ons als gemeenteraad is de aard van de bezwaren van de insprekers.

De bezwaren zijn veelal praktisch van aard. Angst bij inwoners (sporters, middenstanders, dorps- en stadsraden, kerkgangers etc.) dat in plaats van minder overlast er juist problemen ontstaan. Twijfel of de gemeente Veere dit op een goede manier kan invoeren. Hoe moet het nu met mijn bezoek en wat als de thuiszorg langskomt? Waar moeten die dan parkeren? Wij snappen deze reacties en nemen die heel serieus. Vandaar de opdracht aan het college om maatwerk te leveren bij de invoering van het nieuwe parkeerbeleid. Daarmee voorkomen we dat er structureel nadeel en overlast ontstaan bij inwoners en hun bezoekers.

Niets doen is voor nu en in de toekomst met een toenemende verkeers- en parkeerdruk echter geen optie. We zijn blij dat met het nieuwe parkeerbeleid de eerste stap is gezet.

 

Leo Dalebout en Peter Meijs, fractie PvdA/GroenLinks.