• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Ingezonden brief kwestie Melse-Maljaars

Geachte dames en heren,

Tijdens mijn vakantie las ik op de website van de PZC van 28 september het artikel van verslaggever Emile Calon van zijn gesprek met Pieter Wisse, fractievoorzitter van het CDA, over de integriteitsregels, die zijn opgesteld ten behoeve van voormalig wethouder Melse. Daarna las ik ook het artikel in de PZC van 26 september, waarin dus vermeld is welke regeling met de heer Melse c.q. het bedrijf Melse-Maljaars is getroffen, namelijk door in 2018 en 2019 geen dividend uit te keren van Veerse opdrachten (bedoeld wordt opdrachten van de gemeente Veere). Volgens het college van burgemeester en wethouders wordt hiermee voldaan aan de regels.
 
Reeds tijdens mijn vakantie had ik behoefte hierop commentaar te geven en dat doe ik na terugkeer alsnog bij deze:
 
Laat ik voorop stellen, dat ik geen enkel bezwaar heb tegen het maken van winst op opdrachten, wie dan ook de opdrachtgever mag zijn. Winst maken is één van de doelstellingen van een onderneming en belangrijk voor de continuïteit.
De getroffen regeling lijkt voor de leek een geweldige oplossing, maar is dit feitelijk niet.
Want volgens het ondernemingsrecht staat de winst volgens de jaarrekening (in casu de winst-en verliesrekening) van een besloten vennootschap ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Deze kan in haar vergadering, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, besluiten een deel van de winst of de gehele winst, als dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Dus de vergadering kan de winst, die behaald is op opdrachten van de gemeente Veere uitsluiten van het uit te keren dividend. Dus lijkt de door het bedrijf Melse-Maljaars en de heer Melse getroffen regeling correct.
Maar de winst, die niet als dividend wordt uitgekeerd, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve van de vennootschap.
En behalve het toekennen van een dividend uit de jaarwinst, kan een vennootschap ook besluiten, al of niet tussentijds, een dividend uit te keren uit die Algemene reserve.
In de onderhavige situatie kan dus in 2020 of later de niet uitgekeerde winst van de opdrachten van de gemeente Veere alsnog aan de aandeelhouders, dus ook de heer Melse, uitgekeerd worden.
 
Conclusie is dus dat het een regeling is die totaal niets voorstelt. En als het bedrijf Melse-Maljaars en dus ook de heer Melse dit niet zouden weten dan zouden hun adviseurs dit toch wel moeten weten.
Jammer is ook dat het College zich niet beter heeft laten voorlichten en dit “gebaar” heeft geaccepteerd.
 
Koudekerke, 20 november 2018.
Bram van Langevelde
Accountant-administratieconsulent in ruste

Algemene politieke beschouwing 2019

Algemene beschouwingen begroting 2019 / meerjarenramingen 20202022

Begrotingsraad 8-11-2019 in het raadsinformatiesysteem

Deze raadsvergadering op YouTube

Medewerkers bedankt voor het vele werk verricht aan deze begroting. De eerste begroting die wij als oppositie-partij beoordelen. Dat doen we serieus, op inhoud, vanuit ons rood-groene gedachtegoed en we stellen alternatieven voor.

Begrotingsbeeld en financiële positie

De gemeente Veere is financieel gezond. De lastendruk voor onze inwoners is relatief laag, net zoals die voor eigenaren van tweede woningen en recreatiewoningen. En de parkeertarieven en de hoogte van de toeristenbelasting liggen ook op een relatief laag niveau. De tarieven weerhouden de verblijfstoeristen en dagjesmensen in ieder geval niet om naar de gemeente Veere te komen om te genieten van al het moois wat Veere te bieden heeft. De gemeentelijke belastingen stijgen trendmatig, afgezien van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De parkeertarieven stijgen met 10%.

Het college waarschuwt ons, onder verwijzing naar de schuldquote en de solvabiliteitsratio. En het college zegt op basis van deze parameters: 

  • we moeten de vinger aan de pols houden bij alle nieuwe investeringsbesluiten
  • we moeten de algemene reserve versterken, dus meevallers in de algemene reserve.

De signaleringswaarden van de provincie zijn geen absolute normering. Naast het adresseren van het risico valt er ook wat te zeggen over hoe om te gaan met dit risico. Met de nieuwe cijfers over het maatschappelijk vastgoed gaan we immers wel reserveren voor onderhoud en vervanging. Daarmee wordt gewerkt aan het verminderen van het toekomstig risico.

Het is volgens de fractie van de PvdA/GroenLinks natuurlijk goed om naar de financiële toekomst te kijken.
Wat wij niet goed vinden, is dat de waarschuwende vinger vervolgens alleen gericht wordt op de investeringen in het maatschappelijk vastgoed en niet op alle andere uitgaven en investeringen die het college voornemens is te gaan doen.
Niet consequent dus, en bovendien ontstaat er een beeld in onze kernen dat investeringen in de multifunctionele accommodaties, in het maatschappelijk vastgoed Veere op de rand van de financiële afgrond brengen.
Onnodige bangmakerij volgens ons, want het is nog altijd een kwestie van keuzes maken, de juiste keuzes.
Die keuzes leggen we graag aan de andere fracties voor, dat doen we per hoofdstuk van de begroting.

Wij denken graag in kansen. Onze corporatie Zeeuwland kan bijvoorbeeld nog steeds investeren in bepaalde onderdelen van maatschappelijk vastgoed, corporaties mogen niet alles meer, maar er zijn mogelijkheden. Of wellicht zijn andere partijen bereid te investeren. Niet zelf lenen heeft ook een positieve invloed op de schuldquote.
Het college trapt voor de multifunctionele accommodaties op de rem om financiële redenen.
Wij tonen aan dat de gemeente wel kan investeren in de multifunctionele accommodaties in Westkapelle, Oostkapelle, Aagtekerke en Serooskerke en vervolgens in de andere kernen. Doorgaan op de ingeslagen weg.
Vanzelfsprekend gaan we kijken hoe voorzieningen nog beter gecombineerd kunnen worden. Duurzaam, maar compacter en doelmatig. Als voorbeeld noemen we de samenvoeging van de twee scholen in Westkapelle tot één school. De leerlingenaantallen en de prognoses nopen daar sowieso toe.
Maar er kan, zonder grote, onaanvaardbare risico's, geïnvesteerd worden in alle maatschappelijk vastgoed waar behoefte aan is, in de dorpshuizen, scholen, gymzalen en sporthallen.
Door nu te investeren in toekomstbestendige kwaliteitsverbetering zullen we kosten gaan besparen in energieverbruik, onderhoud en renovatie van de gebouwen. Nu de hand op de knip houden is waarschijnlijk verspilling op de langere termijn.

Investeren in de samenleving dus, in het welzijn van onze inwoners, in de leefbaarheid, in de toekomst van de gemeente Veere.

pvda groenlinks veere 015

Bestuur en ondersteuning

Het voorstel van het college is om nogal wat geld uit te trekken, structureel, voor de gemeentelijke organisatie:
€ 442.000 voor “basis op orde” met ingang van 2019
€ 40.000 voor “basis op orde” met ingang van 2020
Totaal € 482.000
€ 235.000 “formatie werkprogramma” met ingang van 2019
€ 120.000 “formatie werkprogramma” met ingang van 2020.
Totaal € 355.000
Onder formatie werkprogramma vallen de programma-directeur, 2 FTE handhaving, 0,5 FTE administratie 2e woningen en 1 FTE accountmanager ondernemers.

Dat zijn nog al bedragen. Structureel vanaf 2020 € 837.000!
De klantwaardering van de dienstverlening aan de front-office is over 2017 goed. Een 8,3 van bezoekers en een 7,1 in het brede onderzoek. Dat wilt u minimaal zo houden. Dat vinden we prima, kan ook altijd beter, maar wat ons betreft kan dat met dezelfde formatie. Met dezelfde mensen, die zijn daartoe goed in staat.
Moet iedereen altijd meteen een antwoord op alle vragen? Een hele dure en niet doelmatige ambitie.
Welk probleem lossen we op met het aanstellen van een programmadirecteur? Met ingang van 2020 is de organisatie zo'n 45 FTE kleiner wegens het beëindigen samenwerking Porthos. Lijkt een tegenstrijdige maatregel.
Welk formatieplan, welk onderzoek, welke bedoelingen liggen er ten grondslag aan “de basis op orde”?

Op voorhand ziet de fractie van de PvdA/GroenLinks hier mogelijkheden voor andere, betere keuzes. Geen programmadirecteur, geen accountmanager ondernemers. Wel € 185.000 reserveren voor extra formatie voor onder meer handhaving en administratie tweede woningen. En € 100.000 voor de basis op orde.
En verder dus kiezen voor de multifunctionele accommodaties, voor de leefbaarheid in de kernen: Met ingang van 2020 kunnen we € 552.000 extra structureel inzetten voor de lasten maatschappelijk vastgoed. Hier hebben we amendement voor.
Bij maatregel D.0.04 schrijft het college dat de gemeente Veere alleen wil samenwerken als dit de kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en de kwetsbaarheid vermindert.
Na de brede Zeeuwse discussies en verschenen stukken over samenwerking in Zeeland, vinden we dat wel erg mager.
Wij vinden dat we serieus moeten discussiëren over “Samenwerken, hoe dan.”
Wanneer heeft u dat in de planning?

Veiligheid

Het streven om in 2019 een lagere criminaliteitsindex dan 50 te scoren en een veilige gemeente te zijn, ondersteunen wij. Ook ondersteunen we de inzet van de burgemeester op één extra wijkagent in de gemeente Veere.

Extra budget voor een toezichthouder die zich met name gaat bezig houden met de controles van illegale tweede woningen en wat extra administratieve ondersteuning vinden we een goede zaak. Wij hebben altijd gepleit voor stringente handhaving van het tweede woningbeleid.

Vraagtekens hebben wij bij de extra full time milieu toezichthouder. Waaruit blijkt dat het naleef-gedrag op milieugebied is verslechterd? Hoe verhoudt zich deze taak, deze extra formatie zich tot de taken van de RUD?

Het college stelt voor het aantal grootschalige evenementen niet uit te breiden. Er zijn er genoeg zegt het college. Dat is een nogal rigide standpunt. We willen allemaal jongeren binden aan onze gemeente en dan zijn evenementen – soms met wat lawaai ja – niet onbelangrijk. We vragen de andere fracties mee te denken over een iets minder rigide standpunt hierover. Natuurlijk niet zonder grenzen en wel onder passende voorwaarden.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderdeel van dit programma is het parkeren, waarvan ook een deel is ondergebracht in het programma “Bestuur en ondersteuning”.
Gisteren is de Bestuursrapportage vastgesteld. Daarin staat dat de opbrengst parkeren/parkeerbelasting ten opzichte van de primitieve begroting maar liefst ruim € 600.000 hoger is. Zes ton meer dan begroot. Wat wel in de begroting 2019 is meegenomen is een meeropbrengst parkeren van € 200.000 als gevolg van de voorgestelde tariefverhoging van 10%. Niet is meegenomen de hogere opbrengst waarvan een substantieel deel wat ons betreft als structureel kan worden beschouwd. Nu was de zomer 2018 weliswaar prachtig, maar met een iets mindere zomer zal de opbrengst sowieso veel hoger blijven dan begroot.
De fractie van PvdA/GroenLinks vindt dat rekening gehouden kan worden met een structurele hogere opbrengst van € 400.000. Ook dat bedrag kan ingezet worden voor de extra lasten maatschappelijk vastgoed. Hier hebben we een amendement voor.

En dan hebben we het nog maar over de bestaande betaald-parkeerplaatsen en 's winters geen betaald parkeren.
Onze inzet bij het nieuwe parkeerbeleidsplan zal zijn: uitbreiding van het betaald parkeren langs de kust, en ook de periode waarin het betaald parkeren geldt, te verlengen.

Dat sluit naadloos aan bij het steeds langere toeristenseizoen. Om de stroom aan dagrecreanten te reguleren en om deze een bijdrage te laten leveren aan de kosten die gemoeid zijn met voorzieningen voor de toerist.

Het maken van een nieuwe parkeernota is nodig voor een overkoepelende, gedragen parkeerbeleid. Dat wil niet zeggen dat met eenvoudige maatregelen of maatregelen waar al over besloten is, en die de parkeerdruk voor inwoners kunnen verminderen, gewacht moet worden op dat nieuwe parkeerbeleid.
Wij vragen de andere fracties dan ook om het college te vragen werk te maken van die maatregelen, zoals het omvormen van de parkeerterreinen onder de duinen in Domburg tot belanghebbenden-parkeerterreinen zoals in de visie Domburg is bepaald.

Bij het nieuwe parkeervergunningensysteem (maatregel 2.016) kan direct worden meegenomen dat met ingang van 2019 de eerste parkeervergunning in Veere en Domburg gratis wordt. In aanloop naar de verkiezingen waren veel partijen daartoe bereid, dus nu boter bij de vis. Dan maken we de vergunning vrij van kenteken wat duurder. Graag een reactie van de andere fracties.

De voorgestelde inspanningen op het gebied van het fiets-parkeren vinden we goed. Die ondersteunen de doelstellingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Het herinrichten van een gedeelte van de Oudestraat Veere zodat het verkeer twee richtingen kan rijden tussen de Kapellestraat en de Wagenaarstraat, vinden we geen goed plan. Het scheelt misschien wat rondjes rijden, maar zal niet echt bijdragen aan het autoluw maken van de stad Veere. Daarvoor zijn andere, meer fundamentele maatregelen nodig: parkeren in de stad alleen voor vergunninghouders en geen parkeren op het Oranjeplein.
Neem het herinrichten voor het herstellen van het twee-richtingverkeer mee in het totaal-plan om Veere autoluw te maken, en ga nu niet herinrichten, bespaart nu € 130.000. Wat vinden de andere fracties en het college hiervan?

koeien in de wei schilderij

Economie

Goed dat de bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig worden gemaakt. We wachten de voortgang of voorstellen met belangstelling af.

Maatregel 3.011 gaat over het uitvoeren van een onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie en toerisme.
Het streven naar een goede balans delen wij, dat is al decennia lang speerpunt van PvdA/GroenLinks.
Een langdurig, kostbaar onderzoek om vast te stellen in welke kernen en door welke oorzaken die balans al verstoord is, en tussentijds geen maatregelen nemen tegen de al verstoorde balans, is volgens ons niet de bedoeling. En er is al heel veel informatie.

Nog niet zo lang geleden is voor ons beschikbaar gekomen een rapport van het Kenniscentrum Kusttoerisme met alle Veerse cijfers op het gebied van recreatie en toerisme, bestedingen, werkgelegenheid enz.
Jaarlijks verschijnen belangrijke wetenschappelijke studies over cultuurtoerisme, duurzaam toerisme, toerisme-onderwijs en arbeidsmobiliteit in de toerisme-sector. De Universiteit van Tilburg maakt hier veel werk van en dichterbij doet de HZ in Vlissingen hier ook aan. De heer Kruizinga doet promotie-onderzoek naar “overtoerisme”.
Er zou aan de hand van die onderzoeken continue oog moeten zijn voor de effecten van “overtoerisme”. Maar ga nu niet overbodig data verzamelen die al voorhanden zijn.

Daarnaast beschikken de meeste kernen over een visie, een dorpsvisie. Daarin staat leefbaarheid van de kernen centraal. Onder meer hoe het toerisme in de desbetreffende kern wordt ervaren, wat de knelpunten zijn op het gebied van verkeer, parkeren, welke maatregelen de inwoners willen en hoe ze de toekomst zien. Die visies zijn op verzoek van de gemeenteraad gemaakt en nog steeds heel waardevol. Net als onze eigen waarnemingen.
De combinatie van beschikbare data en onderzoeken en dorpsvisies vormen een prima basis voor een alternatief voor een duur en langdurend onderzoek.
Schuif een deel van de € 120.000 door naar het Kenniscentrum Kusttoerisme en vraag dat centrum om met alle bestaande gegevens en onderzoeken, in samenwerking met stads- en dorpsraden een reëel en actueel beeld te schetsen van de balans tussen leefbaarheid en toerisme.
We vragen het college of ze hiervoor open staat, zodat we het daarover kunnen hebben in de commissie als we de bestuursopdracht bespreken.

We hoeven overigens geen onderzoek af te wachten om te concluderen dat in bijvoorbeeld Zoutelande en Domburg de balans is doorgeslagen en in Biggekerke en Aagtekerke niet. We hoeven geen onderzoek om te concluderen dat met elke uitbreiding van verblijfsrecreatie de druk op de leefbaarheid van kustkernen groter wordt. En dat het toegenomen dagtoerisme om regulerende maatregelen vraagt.

Weer een onderzoek, lang wachten terwijl er maatregelen voor het oprapen liggen. Een voorbeeld:
Alle fracties zijn het er volgens ons over eens dat het aantal toegestane personen bij kamers met ontbijt, 10 personen, verlaagd moet worden.
Wij vragen het college om deze maand nog de beleidsregel te veranderen en te bepalen dat bijvoorbeeld maximaal vier personen per woning in kamers met ontbijt mogen worden gehuisvest. Andere fracties akkoord?
Niet achterover leunen tijdens een langdurig onderzoek, niet afwachten maar doen. De maat is namelijk vol.
In dat verband stellen we ook voor om het maximale aantal recreatie-appartementen in het kader van NED (nu zes) te beperken tot twee of drie. Graag reactie van andere fracties.

Overigens is de visie Zoutelande, inmiddels vijf jaar geleden vastgesteld, aan herziening toe.
Is het college van plan om de dorpsraad Zoutelande te vragen een dorpsvisie op te stellen en wat ze daar voor nodig hebben?

Het college wil gaan onderzoeken of de regels voor het kleinschalig kamperen
verruimd kunnen worden. Dat onderzoek gaat dan over vaste eenheden – (moeten dat er minder worden ?) – en over de wens om het seizoen te verruimen.
De fractie van PvdA/GroenLinks vindt dat het aantal/percentage vaste eenheden niet veranderd hoeft te worden. Met het uitbreiden van vaste eenheden en het verruimen van het seizoen komen we steeds verder af van één van de de oorspronkelijke uitgangspunten en doelen van het kleinschalig kamperen, namelijk een van reguliere kampeerterreinen onderscheidende kampeervorm.

Het college wil de bijdrage voor de Toeristische Impuls verhogen van € 200.000 naar € 300.000. Dat is voor ons alleen bespreekbaar als dat gepaard gaat of een gevolg is van een verhoging van de toeristenbelasting.
Dit betekent dat we € 100.000 extra structureel kunnen inzetten voor de lasten maatschappelijk vastgoed. We hebben hier een amendement voor.

Onderwijs

Al eerder gingen we in op de samenvoeging van de twee scholen in Westkapelle. We lezen daar niets over in dit programma en wij horen dat ouders een samenvoeging van de scholen logisch en toekomstgericht vinden. Wat gaat het college ondernemen om deze twee scholen op korte termijn samen te laten gaan?

Sport, cultuur en recreatie

De bijdrage van € 900.00 voor het Marie Tak van Poortvliet museum.
We dragen cultuur en cultuurbehoud en dus ook MTvP museum een warm hart toe. Het levend houden van en onder de aandacht brengen van de kunstenaarskolonie die rond 1900 in Domburg zetelde, die van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van Domburg tot de badplaats die het nu is, verdient steun.
De vraag is echter, of we nu al steun kunnen/willen geven aan een plan dat ter discussie staat (raadsvergadering 7 november 2018) en waarop het bedrag van 9 ton is gebaseerd.

197ABB9C 4308 4170 8A59 1DC7EC1DCEE6

In de inleiding van dit programma schrijft het college onder meer dat groen en het landschap belangrijk zijn voor het welbevinden van inwoners en bezoekers en dat groen en landschap veel bezoekers naar de gemeente Veere trekken. Wat wij graag in het vervolg nadrukkelijk willen zien, dat groen er ook is om CO2 op te vangen en dat groen zorgt voor verkoeling en beschutting. Eigenschappen die gewaardeerd moeten worden want we hebben ze hard nodig met de klimaatverandering.

En dat brengt ons bij het boombeleidsplan. We vragen het college om bij het opstellen van het boombeleidsplan de brief van de Heemkundige Kring van 29 oktober jl. aan het Waterschap te betrekken. Die brief gaat over het besef van historische kennis van het typerende Walcherse landschap voor het kap- en beplantingsbeleid.

Sociaal domein

6.017 Schuldhulpverlening
De Tussenevaluatie Schuldhulpverlening stond gisteren als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering.
Bij lezing blijkt dat vooral preventie, een taak voor de gemeente, extra aandacht verdiend. Onze vraag is: Hoe wil het college deze zorg borgen zonder te verdwalen in eindeloze beloftes en studies?
De gemeente zal hier wat de fractie van de PvdA/GroenLinks betreft extra inspanningen moeten doen zodat we niet weer een jaar verliezen aan onderzoeken en een definitieve evaluatie etc. zoals in de programmabegroting wordt aangekondigd.

We kunnen en willen er niet om heen: Porthos.
In juli besloot de gemeenteraad naar aanleiding van de tussen-evaluatie van de Pentekening om de opzegtermijn voor de samenwerking te handhaven en om de samenwerking Porthos voort te zetten. De colleges van Middelburg en Vlissingen namen vervolgens andere besluiten die duiden op beëindiging van de samenwerking.
En vervolgens koerst het college op ontvlechting van Porthos en het inrichten van een nieuwe toegang. Een structuuroplossing nog voordat de raad de kaders heeft gesteld. Lijkt ons niet de juiste volgorde van zaken.
Wij hebben een debat hierover en besluitvorming in de gemeenteraad gemist.
Hiermee hebben wij geen invulling kunnen geven aan de kaderstellende rol als het gaat om deze samenwerking.
Wij vinden, met de Wmo-adviesraad, nog steeds dat de toegang tot de Wmo en de jeugdzorg Walchers georganiseerd moet worden en dat Porthos zou moeten blijven bestaan. Geografisch en wat schaal betreft volstrekt logisch, opgebouwde expertise blijft behouden, de inwoner, de klant weet de weg naar Porthos te vinden en waardeert Porthos ruim voldoende. En een dure, tijdrovende, frustrerende ontvlechting blijft de medewerkers en ons bespaard.
Wij vragen de andere fracties dan ook, bij wijze van laatste poging, een raads- brede oproep aan de gemeenteraden van Middelburg en Vlissingen te doen om Porthos in stand te houden en het college te vragen deze oproep op korte termijn naar de gemeenten Middelburg en Vlissingen te sturen.
Daarvoor dienen wij een motie in.

Volksgezondheid en milieu

In dit programma hadden we de ambities van het college op het gebied van duurzaamheid verwacht. Helaas, het enige dat we kunnen vinden is dat het college de bestaande regeling voor woningverbetering en herstructurering uitvoert. Verder geen enkele ambitie, uiterst teleurstellend en een gemiste kans.
Temeer omdat vanuit het maatschappelijk middenveld goede initiatieven worden ontwikkeld om samen met de gemeente te willen werken aan verduurzaming. Daarbij willen we de vraag vanuit CBS Het Klinket noemen. Zij willen samen met de gemeente investeren in verduurzaming van het gebouw. Ga ten aanzien van dergelijke initiatieven als college serieus met partijen om tafel zodat er een win-winsituatie ontstaat.

Wel zien we een bedrag van € 150.000, vier jaar lang voor formatie ten behoeve van de uitwerking van het duurzaamheidsplan op de gebieden energietransitie en klimaatadaptatie.
Het college blijft er bij dat Veere in 2050 energie-neutraal moet zijn. Wij vinden dat dat sneller moet en kan. We missen de inbreng van dat aanjaagteam met conclusies voor de komende jaren. Wanneer krijgt de gemeenteraad die?

Wat gaat, volgens het college, de Veerse bijdrage worden aan het Klimaatakkoord, waarin de breed gedragen opdracht staat om de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 terug te dringen tot 49% ten opzichte van 1990?
Wat neemt het college mee naar de Regionale Energie Strategie? Gemeenten moeten de RES-doelen namelijk zelf invullen. Graag reactie.

En dan nog het budget van € 310.000 om de grindpaden op de begraafplaatsen te verharden. Natuurlijk moeten de paden behoorlijk beloopbaar zijn, denk aan mensen die slecht ter been zijn, maar dat moet veel goedkoper. 

pvda groenlinks veere 012

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Bij 8.049 staat de regeling “Asbest van het dak”.
Eind 2018 is de inventarisatie van asbest op daken afgerond. Nu begint het eigenlijke werk. De fractie van PvdA/Groen Links vindt het dan ook een goede zaak dat er geld gereserveerd is voor aanvullende subsidie voor het saneren van asbest op daken. We merken bij burgers dat er ook een grote handelingsverlegenheid aanwezig is op dit onderwerp. We vragen het college daarom meer te doen dan het beschikbaar stellen van aanvullende subsidie. Bewoners actief informeren en oplossingen helpen aandragen is nodig. Daar roepen we het college toe op. In de huidige regeling staat dat deze in 2019 afloopt. Gezien de tijdsplanning denken we dat een verlenging van de regeling een goed zaak is.

Een probleem waar enkele kernen, net als steden in de randstad, mee te maken hebben is dat beleggers woningen voor de neus van lokale geïnteresseerden wegkapen. En er een zomerhuis bijbouwen, het zomerhuis permanent verhuren en de woning recreatief verhuren. Dit leidt tot grote ergernis bij de lokale bevolking en tot een gebruik dat niet gewenst en niet toegestaan is. Want feitelijk wordt er zo woning aan de voorraad onttrokken. En komen starters helemaal niet meer aan de bak.

Welke concrete maatregelen gaat u hiertegen nemen?

Chris Maas

Moties:

 

 

Ontvangsvoorzieningen parkeerterreinen

De vorige keer heb ik mijn eerste indrukken met u gedeeld over het werk in de gemeenteraad. Alles was nieuwe en deels onbekend. Gekozen worden als volksvertegenwoordiger is en blijft een hele eer. Ik geniet daar nog steeds van. Ook na het verraad van Veere tijdens de pinksterdagen. Ons uitzicht is ingrijpend gewijzigd sinds dat gedenkwaardige weekend. Onze fractievoorzitter heeft aangegeven hier nog op terug te komen. Dat zal ook zeker gebeuren. Ondertussen zijn we een oppositiepartrij en hebben we een heel andere rol. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het met “onze” onderwerpen blijft gaan zoals wij dat belangrijk vinden. Daarvoor hebt u immers op ons gestemd en hebben we 5 zetels in de raad. We zien nogal wat bedreigingen waar we mee te maken hebben. We willen er hier een uitlichten.

MFA
Wat is een MFA? De letters staan voor multifunctionele accommodatie. De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van een aantal zaken. Daarbij kan het gaan om scholen, consultatiebureaus, sportvoorzieningen en dorpshuisvoorzieningen. In Serooskerke kijken we ook naar inpassing van het zwembad. Onder het vorige College waar PvdA/Groen Links deel van uitmaakte, zijn er plannen gemaakt voor 7 MFA’s in verschillende kernen van de gemeente Veere. Over een aantal gebouwen is al overleg gevoerd met gebruikers. De multifunctionele voorzieningen staan onder het nieuwe college echter fors onder druk. De kosten zijn hoger dan gedacht door prijsstijgingen, energiemaatregelen en een aantal zaken die nog niet waren begroot. Ook zijn er nog extra wensen vanuit gebruikers naar voren die ook geld kosten.

Onze eerste vragen in de politiek zijn altijd: “Wat willen we bereiken? Wat gaan we vervolgens doen en wat mag het dan kosten (dan kunnen we het ook nog eens betalen)? Als PvdA/Groen Links zijn we voor MFA’s. Daarbij gaan we er vanuit dat we niet voor leegstand aan het bouwen zijn. Er moeten dus voorzieningen komen die ook in een behoefte voorzien. Daar is naar gekeken bij de plannen die er nu liggen. Wij denken dat de MFA’s bijdragen aan een gezonder Veere. Inwoners bewegen meer en hebben sociale contacten en een doel om voor op de fiets te springen. Ook kunnen we op deze manier het goede voorbeeld geven als het gaat over het energiezuinig bouwen in Veere. Door voorzieningen te combineren blijven ze ook in de toekomst betaalbaar. De komende tijd wordt er verder gerekend aan de haalbaarheid van de plannen. U mag van ons verwachten dat we als PvdA/Groen Links erg ons best doen de prachtige plannen die onder het vorige college zijn opgesteld ook daadwerkelijk uit te voeren. De MFA’s zijn immers voor alle inwoners van Veere.

Beloft
In Oostkapelle en Dishoek komen er dit jaar, naast een goede WC, voorzieningen waar gasten ontvangen worden en informatie kunnen inwinnen en mogelijk andere diensten kunnen kopen. Deze zullen niet concurrerend zijn voor bestaande ondernemers en bemenst worden door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit PvdA/Groen Links maakte we ons een zorgen over de landschappelijke inpassing. Het college heeft aangegeven dat hier voldoende aandacht voor is. Wij vinden het een goed plan dus we hebben ingestemd. Heb toen wel beloofd ze te gaan bekijken om na te gaan of het er inderdaad goed uit ziet.

Aan de Galgeweg in Dishoek heb ik de ontvang voorziening gevonden. In Oostkapelle was nog niets te zien. Zoals u ziet is het goed gekomen met de landschappelijke inpassing. Ziet er goed uit. Nu nog werken aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de niet concurrerende activiteiten.

Peter Meijs, raadslid PvdA/Groen Links, Koudekerke
06 17417878

Fractie PvdA/GroenLinks

In de gemeenteraad vormen de PvdA en GroenLinks een partij. Op de kieslijst zijn de kandidaten van beide partijen om en om geplaatst. Door deze intensieve samenwerking is het mogelijk om ook in de gemeenteraad van Veere een progressief geluid door te laten klinken.

Binnen de fractie van PvdA/GroenLinks zijn de volgende personen aangewezen als contactpersoon voor de kern. 

Chris Maas Domburg
Maaike Walraven
Serooskerke, Zoutelande en Meliskerke
Tom Lievense Westkapelle
Ineke Rijken Biggekerke en Grijpskerke
Peter Meijs Koudekerke en Aagtekerke
Arie van Vliet Gapinge, Veere en Zanddijk
Peter Geene Oostkapelle en Vrouwenpolder
Tiny Polderman Veere

PvdA GL Banner Middenweg

Kalender

Kalender PvdA/GroenLinks

Datum Tijd Onderwerp Locatie
22 oktober 2018  19.30   Commissie Ruimtelijke Ordening  Gemeentehuis 
23 oktober 2018  19.30  Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling  Gemeentehuis
25 oktober 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
30 oktober 2018  19.30  Algemene Ledenvergadering  Gemeentehuis
4 november 2018  19.30 Fractievergadering

PvdA/GroenLinks

 Gemeentehuis
7 november 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis
8 november 2018  15.00  Begrotingsraad  Gemeentehuis
13 november 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
19 november 2018  19.30  Fractievergadering  Gemeentehuis
20 november 2018   19.30  Regionale Commissie Walcheren  Stadskantoor Middelburg
26 november 2018  19.30  Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling  Gemeentehuis
10 december 2018  19.30  Fractievergadering PvdA/GroenLinks  Gemeentehuis
13 december 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis

Vragen Nehalenniagebied

In de “visie Domburg” is onder meer opgenomen dat het Nehalenniagebied te Domburg toe is aan totale herontwikkeling. Verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum zou daarvoor de basis moeten zijn. In de visie staat verder dat de hotels en het bijbehorende parkeren een kwaliteitsimpuls dienen te ondergaan, in samenhang met het museum en dat dit onder meer mogelijk is door het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening. 

Het is de fractie van PvdA/GroenLinks bekend dat er besprekingen worden gevoerd met het bestuur van het MTvP museum en hoteleigenaren, de eigenaar van de Stenen Toko en ontwikkelaars en dat met deze partijen intentieovereenkomsten worden voorbereid.

Zoals u weet, maakt een groot deel van onze inwoners zich zorgen over de groei van verblijfsrecreatieve mogelijkheden en ruimtelijke ontwikkelingen in vooral de kuststrook van onze gemeente. In Domburg zijn deze zorgen er voor onder meer het Nehalenniagebied.

Onze fractie vindt dat het karakteristieke, kwetsbare Nehalenniagebied, naast goed ingepaste nieuwbouw van het MtvP museum, niet veel verstening en zeker geen hogere bebouwing dan de huidige hotels kan hebben.

Om te voorkomen dat we als gemeenteraad op achterstand komen te staan en om te bevorderen dat alle eigenaren in het Nehalenniagebied en de inwoners van Domburg van meet af aan betrokken worden in het proces, hebben wij over de voorbereidingen voor de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied, en met name de hotel- en parkeervoorzieningen, de volgende vragen.

1. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat in de visie Domburg geen/nauwelijks kaders voor de hotel- en parkeervoorzieningen in het Nehalenniagebied zijn opgenomen en dat de gemeenteraad juist heldere kaders aan de voorkant van dit proces zou moeten stellen?

2. Hoe gaat u de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om heldere kaders voor deze ontwikkelingen vast te stellen?

3. Zijn er al afspraken gemaakt met hoteleigenaren en/of ontwikkelaars? Zo ja, hoe luiden die afspraken?

4. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat pas overeenkomsten met hoteleigenaren en ontwikkelaars kunnen worden gesloten als deze heldere kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld?

5. In het werkprogramma van de coalitie staat onder meer “We ontwikkelen voor alle kustkernen een plan waarin we nieuwe en innovatieve keuzes maken ten behoeve van een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur”. Wanneer start de ontwikkeling van dit plan voor de kern Domburg? En bent u het met ons eens dat de plannen voor het Nehalenniagebied op dit plan moeten wachten?

6. In het werkprogramma van de coalitie staat tevens dat u autoluwe kernen wil om de leefbaarheid te verbeteren.

't Groentje, dat zal worden heringericht om het verblijf van inwoners en gasten aangenamer te maken, en de Badstraat zijn flaneer-gebieden. Het aantal auto's op 't Groentje en in de Badstraat zal eerder moeten afnemen dan toenemen.

Bent u het met ons eens dat een ondergrondse parkeervoorziening in het Nehalenniagebied, met een capaciteit groter dan de huidige parkeercapaciteit voor de hotels, een verkeers- aantrekkende werking zal hebben en daarmee in strijd zal zijn met het werkprogramma en met de plannen voor 't Groentje?

7. In de “visie Domburg” staat ook dat de twee parkeerplaatsen onderaan de duinen worden getransformeerd voor “hoogwaardig lang parkeren” voor inwoners. Wanneer worden de plannen hiervoor voorbereid en op welke wijze worden de inwoners en de gemeenteraad daarbij betrokken?

Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

namens de fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Veere, Chris Maas