• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Een terugblik van de wethouder op de eerste 100 dagen

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van 14 maart jl. keurden de aanwezige leden het “Hoofdlijnenprogramma 2020-2022, Veere, samen verder” van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV goed. Een programma op hoofdlijnen, met een focus op een aantal speerpunten voor de komende twee jaar. Inmiddels zijn we vier maanden verder. Hieronder een impressie van de eerste (ruim) 100 dagen in een bijzondere tijd.

het nieuwe college en de impact van Covid-19 
In de raadsvergadering op 19 maart jl. – vanwege de corona-maatregelen met een
kleine, evenredige vertegenwoordiging van de verschillende fracties – werd het Hoofdlijnenprogramma 2020–2022 door een meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld en werd ik, samen met mijn collega’s Pieter Wisse (CDA) en Adri Roelse (DTV) benoemd. We spraken af dat we het Hoofdlijnenprogramma nog een keer in de volle breedte en in openbaarheid zouden bespreken, zodra dat weer mogelijk zou zijn.
Op 20 maart jl. zijn we als nieuw college begonnen in een nagenoeg leeg gemeentehuis, de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken, volgden elkaar snel op. En al gauw werd duidelijk dat zich, naast de uitdagingen en ambities die we in ons Hoofdlijnenprogramma hebben geformuleerd, nieuwe uitdagingen aandienden. Uitdagingen die we in het college in een fijne sfeer en goede samenwerking aangaan.


De zorg voor de gezondheid van onze inwoners stond en staat natuurlijk bovenaan. Over noodmaatregelen en de richtlijnen wordt door de regering en de Veiligheidsregio besloten. Maar om de gevolgen ervan te beperken, neem je passende besluiten. Je bent een luisterend oor en wil laten zien dat we er voor iedereen zijn. Die zichtbaarheid is belangrijk. We doen wat we kunnen, maar kunnen niet alles oplossen. Ik heb met bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcomplexen gesproken. En ook met verzorgers en verplegers. Het personeel, dat fantastisch werk verricht, heeft er alles aan gedaan om het de bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken, maar de verdrietige situatie van maanden zonder bezoek raakte mij bijzonder.

Veiligheidsregio, GGD en medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen maanden uitstekend werk verricht en doen dat nog steeds. Een tweede uitbraak ligt op de loer, we moeten alert en voorzichtig blijven. Ook de medewerkers van Orionis hebben hun steentje bijgedragen om de effecten van de corona-maatregelen te beperken: snelle afdoening van de duizenden verzoeken van ZZP’ers om tijdelijke steun en daarnaast het toenemende aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening en inkomensondersteuning op een goede manier helpen.

financieel perspectief voor de komende jaren
Een andere zorg: het achterblijvende toerisme, de gevolgen voor de bedrijven en indirect voor de inkomsten van de gemeente (minder inkomsten toeristenbelasting en parkeergelden) en kosten als gevolg van de corona-crisis. Waar mogelijk hebben we
de negatieve gevolgen van de corona-maatregelen voor ondernemers enigszins kunnen beperken. Onder andere door latere inning belastingen en ruimte voor uitbreiding terrassen.

In deze voor iedereen moeilijke tijd hebben we een Financieel Perspectief aan de gemeenteraad kunnen voorleggen, dat het hoofd kan bieden aan financiële tegenslagen en tegelijkertijd mogelijkheden biedt om te blijven investeren in leefbaarheid, zorg en goede voorzieningen voor onze inwoners en toeristen. Eerst doen we een beroep op de Algemene Reserve om het financiële tekort aan te vullen.

Dat kan maar één keer. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad besloten dat de tarieven in 2021 voor iedereen omhoog gaan. Dat gebeurt op een evenwichtige manier. De toeristenbelasting krijgt in 2021 twee tarieven. Voor toeristen met een eigen verblijfsmiddel blijft het tarief € 1,30 per persoon per nacht. Voor toeristen die verblijven in accommodaties zoals hotels en vakantiehuisjes, de zogenaamde vaste eenheden, wordt de toeristenbelasting € 2,– per persoon per nacht.

Op alle parkeerterreinen langs de kust gaan we betaald parkeren invoeren. Daarmee betaalt ook de dagtoerist mee aan voorzieningen. De onroerend-zaak-belasting (OZB) wordt in 2021 en 2022 jaarlijks verhoogd met 5% bovenop de indexering. We vinden deze maatregel verdedigbaar, gelet op de forse stijging van de kosten in het Sociaal Domein (jeugdzorg, Wmo en uitkeringen) en de wensen voor betere maatschappelijke voorzieningen in de kernen, die we hiermee op peil houden. Veere blijft bij de goedkoopste gemeenten horen en het kwijtscheldingsbeleid voor de minima houden we in stand.

Afgelopen twee jaar zijn de stijgende uitgaven in het Sociaal Domein met eenmalig geld gedekt. Voor uitgaven die elk jaar terugkomen, kan dat natuurlijk niet. Daarom is nu besloten om structureel € 1,3 miljoen meer voor het Sociaal Domein in de
begroting op te nemen. Zodat onze inwoners kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Net als andere gemeenten gaan wij ook kijken hoe we de stijgende kosten kunnen beheersen. Vanzelfsprekend kijken we dan goed
wat de effecten van bepaalde maatregelen zullen zijn. Wat de mensen nodig hebben om goed mee te kunnen doen aan de samenleving en kwaliteit van de zorg en ondersteuning staan voorop.

onze speerpunten
Gelukkig hebben we de afgelopen maanden ook een begin kunnen maken met de aangekondigde koerswijziging op het gebied van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties en de beperking van de groei van de recreatie. We zijn zeer terughoudend met plannen voor groei van verblijfsrecreatie. Zo hebben we bijvoorbeeld de regeling voor Nieuwe Economische Dragers voor wat betreft
recreatieappartementen in agrarische schuren, “on hold” gezet. We gaan onderzoeken of en in welke vorm we daarmee verder willen.
Direct na de zomer gaan we met de kernen in gesprek over de Omgevingsvisie, die de gemeenteraad moet vaststellen. Die gaat over de toekomst van de gemeente Veere. Over het landschap, duurzaamheid, de sociale samenhang, gezondheid, wonen en de
balans leefbaarheid en toerisme. We gaan voor goede voorzieningen in de kernen. Er is geld om het volledige
programma voor de multifunctionele dorpsvoorzieningen uit te voeren.

Voorzieningen waar onze inwoners behoefte aan hebben. Eerst in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. Daarna volgen de multifunctionele accomodaties in andere kernen. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de herinrichting van het Dorpsplein Koudekerke en voor het verkeersluw maken van Domburg en Veere. En we kunnen echt werk gaan maken van de ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat-adaptatie, energietransitie en circulair bouwen.

Als er meer inzet nodig is voor handhaving van bijvoorbeeld het tweede woningbeleid, zullen we daar geld voor beschikbaar stellen.
Twee jaar is er nauwelijks overleg geweest met onze woningcorporatie Zeeuwland. De afgelopen drie maanden heb ik goede gesprekken gehad met Zeeuwland en zijn er tussen de gemeente en Zeeuwland afspraken gemaakt en vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Afspraken over de kwaliteit, verduurzaming en betaalbaarheid van de bestaande sociale huurwoningen en over plannen om betaalbare koopwoningen voor starters en doorstromers te bouwen.

En nu samen verder
Hierboven heb ik een impressie gegeven van mijn eerste (ruim) 100 dagen in het nieuwe college, van het financieel perspectief voor de komende jaren dat door (een meerderheid van) de gemeenteraad is vastgesteld en van enkele van onze speerpunten waar ik mee aan de slag ben gegaan. Covid-19, de grote impact van het virus zelf en de ingrijpende gevolgen ervan hebben wereldwijd iets pijnlijk duidelijk gemaakt. En dus ook in Nederland en in onze gemeente Veere. Kwetsbaarheid: mensen met een kwetsbare gezondheid die het hardst getroffen worden, economische sectoren zoals het toerisme, die kwetsbaar blijken te zijn, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die als eerste ontslagen worden. Het is ongewis wat de maatschappelijke, financiële en economische schade op de lange termijn zal zijn. Waar zal de grootste sociale schade zich manifesteren. Waar wordt straks de rekening gelegd?

Als PvdA/GroenLinks’ers kunnen we ook op lokaal niveau op bepaalde momenten het verschil maken voor onze kwetsbare inwoners.
Ik blijf me komende tijd vol goede moed inzetten voor ons prachtige landschap, leefbare kernen, een duurzame toekomst, goede zorg en goede voorzieningen voor onze inwoners en gasten. Voor een rood-groen Veere!

Neem gerust contact met me op als u vragen of suggesties heeft.
Ik wens u een goede gezondheid en een fijne zomervakantie.

Chris Maas
wethouder PvdA/GroenLinks Veere
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terugblik op behandeling Financieel Perspectief 2021

Een gemeenteraad is er om een verscheidenheid aan standpunten te vertegenwoordigen. Er zijn in elke gemeente meer standpunten dan inwoners. Uit al die verschillende standpunten moet een beleid gemaakt worden waar we allemaal achter kunnen staan. In het ideale geval krijg je na een goed debat - een clash van verschillende meningen - het besef dat we gezamenlijk verder moeten. Er volgen dan aanpassingen en het resultaat is een gezamenlijk besluit. Bij de meeste voorstellen verloop het ongeveer zo.

Soms zijn er debatten waarbij het verschil van mening te groot blijkt. In dat geval is het de meerderheid die beslist. De afgelopen jaren zaten wij vaak niet bij deze meerderheid. Het enige wat je dan als partij dan kunt doen is blijven komen met goede voorstellen. Op deze manier laat je als oppositiepartij zien waarvoor je staat en hoe jij het anders zou doen.

Dit jaar was voor ons net even anders dan voorbijgaande jaren. Er zit nu een college met een koers waar wij onszelf goed in kunnen vinden. Natuurlijk blijven er punten waarop je als partij vindt dat het anders moet. De PvdA/GroenLinks zal altijd overal kritisch naar kijken. Denk bijvoorbeeld aan de thema's biodiversiteit en duurzaamheid. Hier mag nog wat meer aandacht voor zijn.

Het dragen van verantwoordelijkheid is ook niet altijd leuk. Een verhoging van de gemeentelijke lasten, toeristenbelasting en de parkeergelden is niet leuk. Maar toch doen we dit omdat extra geld voor belangrijke dingen als WMO en jeugdzorg. Ook gaat de gemeente werk maken van goede moderne voorzieningen als dorpshuizen en scholen die voldoen aan de behoeften van nu en de toekomst.

Tot slot, ook dit jaar was er een inbreng van oppositiepartijen. Deze vertolken ook stemmen van inwoners van de gemeente Veere en het is belangrijk goed naar ze te luisteren. In de afgelopen maanden is het vaker voorgekomen dat voorstellen zijn aangenomen door alternatieve meerderheden bestaande uit coalitiepartijen en oppositiepartij. Het geeft mij het gevoel dat we langzaamaan de goede kant op gaan.

De uitspraak vertrouwen komt te voet en gaat te paard heb ik een aantal keren gehoord op de avond. Volgens sommigen was er de afgelopen jaren sprake van een vechtcultuur in de gemeenteraad. Deze cultuur willen wij graag veranderen en cultuurveranderingen kosten tijd. De komende jaren zullen wij ons ervoor inzetten om telkens stapjes in de juiste richting te zetten.

Tom Lievense
Raadslid PvdA/GroenLinks Veere

 

Algemene beschouwing 2021

Voorzitter, leden van de raad, college, inwoners van Veere,

Inleiding
Ongeveer drie maanden geleden hebben we het huidige college geïnstalleerd. Vervolgens moest een groot deel van het personeel van de gemeente naar huis, vanwege de COVID19-crisis. Vandaag bespreken we het ‘Financieel Perspectief Veere 2021-2024’. Dat het gelukt is om deze nota tijdig gereed te hebben, is te danken aan de enorme inzet van alle medewerkers van onze gemeente en aan het college. Zij verdienen een groot compliment voor de uitwerking van het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, Samen Verder!’. Een kadernota opstellen tijdens een pandemie is een huzarenstukje.
Er ligt een grote uitdaging voor ons, in de keuzes die gemaakt moeten worden en in de afstemming van onze ambities op de harde realiteit van de COVID19-crisis. Niet alle gemaakte keuzes zijn gemakkelijk te accepteren en we kunnen ons voorstellen dat het perspectief dat nu aangeboden wordt door menigeen als een overval wordt ervaren.
De voorgestelde verhoging van b.v. de OZB in combinatie met een stijging van de kosten voor riool- en afvalheffing vinden we zeer pijnlijk. Toch steunen we als fractie PvdA/GroenLinks dit voorstel wel en nemen onze verantwoordelijkheid. We vragen aan anderen om dit óók te doen.


Voor onze steun hebben we een aantal argumenten:
1. De uitdaging voor Veere is mooi verwoord in het rapport ‘Leefbaarheid en Toerisme’. Het
behoud van een evenwicht tussen die twee heeft ook een financiële dimensie. De kracht van het voorgestelde ‘Financieel Perspectief 2021-2024’ zit naar ons idee in de mix van maatregelen. Inwoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen dragen gezamenlijk de kosten voor een sterke en vitale gemeente Veere. De lusten en de lasten worden over het geheel gezien eerlijk verdeeld. We kunnen ons ook vinden in het differentiëren van de tarieven voor toeristenbelasting. Daarbij vragen we ons wel af of groepen die overnachten in groepsaccommodaties niet te zwaar worden getroffen. Is het college bereid om de mogelijkheden van een aangepaste differentiatie voor groepsaccommodaties te onderzoeken?


2. Wij vinden het een goede zaak om de financiële risico’s voor de komende tijd behoedzaam te benaderen en dat er een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Onze fractie steunt daarmee het huidige gekozen scenario, waar het gaat om de inschatting van de effecten van de COVID19-crisis. We achten deze maatregelen de gemeente Veere waardig. Partijen en organisaties die zich, op basis van dagkoersen, daarover optimistisch uitlaten, stellen we de vraag: Wie komt er over de brug met geld als het in november 2020 of in april 2021 tegen blijkt te vallen?


3. We hebben gehoord en gelezen dat een verhoging van belastingen door sommigen als een groot probleem wordt ervaren. Wij zijn het er mee eens dat het geen gemakkelijke maatregelen zijn en begrijpen de weerstand. Maar draai de vraag eens om! Wat betekent het als we niet kiezen? Een jaar geleden stuurde deze raad het college zonder financiële middelen op pad. De klem die daar uit voortkwam, was groot en had uiteindelijk grote consequenties. Onze inwoners hebben dat gezien en waren daar zeer ontstemd over. Wij denken dat onze inwoners een stabiel en vooruitdenkend gemeentebestuur belangrijk vinden en dat zij begrijpen dat een goede WMO en een goede Jeugdzorg geld kosten. Daarnaast is er tot nu toe is nooit gespaard voor maatschappelijke voorzieningen in de nabije en verdere toekomst. Díe inhaalslag moeten we nu wel maken. Met Investeringen in maatschappelijk vastgoed maken we een grote sprong voorwaarts in het halen van de vanuit de overheid gestelde klimaatdoelen en kan het juist in deze economische crisis een stimulans vormen voor de lokale en regionale economie (Zie Sectorale Routekaart Gemeentelijk Vastgoed van de VNG).


4. Het laatste argument dat we hier willen noemen, is dat we voor alle vormen van belasting, die we hier onder de loep nemen, een vergelijkingstoets met andere gemeenten glansrijk doorstaan in 2021. Inwoners en bezoekers van Veere krijgen nu én straks waar voor hun geld en kunnen daar tevreden over zijn!
Samenwerking

 

Hoofdlijnenprogramma
In het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, samen verder!’ hebben we een koerswijziging afgesproken. Een koerswijziging, en zeker een tussentijdse zoals nu, zal bij sommigen gefronste wenkbrauwen opleveren. In een crisisperiode, zoals we die met COVID-19 doormaken, zal dat eerder meer dan minder vragen oproepen. In het hoofdlijnenprogramma nemen ‘samenwerking’ en ‘verbinding’ een belangrijke plaats in. Onze vraag aan het college is hoe het deze samenwerkingsgedachte vorm gaat geven in relatie tot het financieel perspectief 2021-2024. En dan met name waar het gaat om de verhoging van de toeristenbelasting en de uitbreiding van het betaald parkeren? En ook intern, bijvoorbeeld richting de oppositie?


Duurzaamheid, Landschap en Groen.
We ervaren het kader van het ‘Financieel Perspectief’ als helder en goed leesbaar. De onderdelen duurzaamheid en landschap/groen blijven echter wat ons betreft onder de maat. Waar het gaat om natuur en groen doet de gemeente Veere al het een en ander (bijv. Vlinderidylle Veere en subsidie voor vergroening schoolpleinen). Maar het kan meer en beter! De PvdA/GroenLinks-fractie vindt dat ook wegbermen en het groen van onze steden en dorpen deel moeten gaan uitmaken van een samenhangend, groen netwerk dat de biodiversiteit versterkt. Wij vragen het college daarom om een natuur- en biodiversiteitsimpuls in de gemeente-eigendommen. Het gaat ons daarbij niet primair om extra budget (al zou het natuurlijk mooi zijn als dat gevonden kan worden), maar vooral om een aangepaste inrichting en beheer binnen het bestaande budget.


Waar het gaat om duurzaamheid staat onze gemeente voor grote uitdagingen. In 2017 hebben wij ons duurzaamheidsplan vastgesteld. Na het afschaffen van het aanjaagteam is ons verzekerd dat duurzaamheid geborgd zou worden in de eigen organisatie van de gemeente. Hoe staat het daar nu mee?
We verwachten van het college een actieve rol ten aanzien van het stimuleren van lokale initiatieven per kern of woonwijk. Hoe denkt het college hier vorm aan te geven?
Verder kijken wij reikhalzend uit naar het toetsingskader van landschappelijke inpassing van duurzame energie (Energie als Landschapsmotor) en naar de Participatienota. PvdA/GroenLinks wil dat duurzaamheid een prominente plaats krijgt in deze laatste nota. Wanneer kunnen we die overigens verwachten?

Leefbaarheid
We roepen iedereen op om de conclusies uit het onderzoek ‘Leefbaarheid en Toerisme’ ter harte te nemen en dit te vertalen naar beleid. Ons streven is dat het voor iedereen in de gemeente Veere goed toeven is en blijft! Al jarenlang gaat er binnen de gemeente veel aandacht naar de grote toeristische trekpleisters. PvdA/GroenLinks pleit ervoor om ook de andere kernen de aandacht te geven die ze verdienen en ook daarin te investeren. Als voorbeeld noemen we de verkeersituatie in Grijpskerke en de mogelijke herinrichting van het dorpsplein in Koudekerke. Kan het college aangeven of hiermee rekening is gehouden in het financieel perspectief?


Tot slot

We leven in onzekere tijden. De risico’s van COVID-19 zijn moeilijk in te schatten en de kosten zijn hoog. We steunen de ‘voorzichtige’ koers van het college. Juist in deze ingewikkelde tijd verdienen onze inwoners perspectief en duidelijkheid. We vragen het college om een vergezicht te schetsen dat inspireert en uitdaagt. Wat PvdA/GroenLinks betreft is dit financieel perspectief dan ook een ambitieus en veelbelovend begin.

Dank voor uw aandacht, 

Ineke Rijken, fractie PvdA/GroenLinks

De bijdrages van de overige partijen vind u hier.

 

'Kom op de koffie'

Even op de koffie. Dat is helaas niet mogelijk. Ook wij volksvertegenwoordigers voelen ons een beetje verloren. Hoe komen wij nou te weten wat er leeft wanneer iedereen binnen moet blijven en we alleen nog op afstand contact kunnen hebben? Juist in deze tijd willen wij graag weten hoe het met u gaat en waar u tegenaan loopt.

Mijmeringen bij corona

De coronacrisis heeft onmiskenbaar nare gevolgen voor de wereld, Nederland en onze eigen gemeente Veere. Onze huidige consumptiemaatschappij blijkt een efficiënt distributiesysteem te zijn voor nieuwe virussen. Daar werd al jaren lang voor gewaarschuwd. Maar deze crisis kan een wake-up call zijn! En kansen bieden om snel over te schakelen naar een nieuwe, circulaire economie. Oók in de gemeente Veere.

De coronacrisis raakt ons allemaal, de negatieve aspecten wegen zwaar. Dagelijks lezen we hierover in de krant. We hebben met eigen ogen gezien hoe kwetsbaar we zijn in het rijke Westen.

Ook in Zeeland en onze eigen gemeente kennen we de problemen. De horeca en recreatiesector worden hard getroffen. De landbouw merkt de grote gevolgen van het ‘op slot gaan’ van grenzen en het niet meer kunnen leveren aan de horeca. Winkels moeten dicht. Verpleeghuizen houden de deuren gesloten voor bezoek. In een vergrijsde gemeente als de onze komt deze maatregel hard aan: heel veel Veerenaren hebben familieleden of kennissen die in een tehuis wonen, waar zij niet meer op bezoek mogen. De werkenden in de zorg staan onder grote druk en de angst voor besmetting is groot. En er zijn veel zieken en ook binnen onze gemeente zijn er mensen overleden. PvdA/GroenLinks Veere leeft met u allen mee.

Het gemeentebestuur kan niet meer op de oude voet functioneren en het is de vraag wanneer er weer ‘normaal’ vergaderd mag worden. Onder uitzonderlijke omstandigheden is het nieuwe college geïnstalleerd. Zonder familie, zonder publiek, met de raad in een minimale bezetting. PvdA/GroenLinks heeft weer een wethouder, in de persoon van Chris Maas. Daarover is in de media uitgebreid bericht. Arie van Vliet is nu ons nieuwe raadslid. Door de coronacrisis wordt het nieuwe college ernstig in zijn functioneren beperkt. Voor de plannen uit het hoofdlijnenprogramma zal er minder, veel minder geld beschikbaar zijn, met name door de terugval in de toeristenbelasting. De aandacht zal de komende tijd vooral gericht moeten zijn op de volksgezondheid, de rest lijkt ineens ver weg, …en onbelangrijk.

Maar de voordelen van de coronacrisis zijn evident. Het fileprobleem is opgelost, de lucht wordt schoner en ook de stikstofuitstoot neemt af. Allemaal door het massale thuiswerken en -blijven. Zwerfafval is verminderd. Onze toeristische kernen zijn rustig. Als fractie hebben we jarenlang geijverd voor een betere balans tussen leefbaarheid en toerisme, maar op deze radicale – en bijna beangstigende – manier willen we het natuurlijk ook niet.

Deze crisis heeft verschillende problemen in het huidige systeem blootgelegd. Een voorbeeld is de afhankelijkheid van andere landen, voor medische producten maar ook voor bepaalde productonderdelen, waardoor sommige productieprocessen stil komen te liggen. Het grenzeloos over de aardbol rondreizen voor een ultiem gevoel van vrijheid, ondanks het veelgebruikte en overbekende begrip ‘vliegschaamte’. Ook door het 24/7 overal en altijd alles te kunnen kopen. Met als gevolg een zo groot mogelijke productie tegen een maximale winst, met te weinig oog voor mensenrechten of milieu-impact. Onze industriële en onethische omgang met (levende en dode) dieren. Dat is de hedonistische basis waarop de moderne samenleving is gebouwd. Onze consumptiemaatschappij blijkt dus ook een uiterst efficiënt distributiesysteem voor virussen. Het is goed om hier lessen uit te trekken en de kans te grijpen om een radicale verandering in gang te zetten. Het momentum is er.

De weg naar een nieuwe economie - waarin financieel, milieu- en maatschappelijk rendement in balans zijn - is al ingeslagen; er is een groeiende groep van leidende duurzame ondernemers, die opstaat om echte veranderingen in gang te zetten; óók in de gemeente Veere.

Er bestaat natuurlijk een groot risico dat we de schade na de uitbraak zo snel mogelijk willen inhalen op de oude manier. In dat scenario zijn klimaat en samenleving uiteindelijk de grote verliezers en consumeren we ons snel naar een volgende klap. Maar uiteindelijk hebben we geen keuze: we móeten overstappen naar een nieuwe, circulaire, economie.

Broeikasgassen zijn afgenomen, we gebruiken minder grondstoffen en energie en sparen zo de natuur. Dat is winst. Of we die winst kunnen vasthouden hangt mede af van hoe we ons gedrag, dat we nu gedwongen veranderen, kunnen voortzetten. We reizen niet meer en vervoer naar werk is minimaal geworden. Grote groepen zijn aan het telewerken. Hopelijk went en bevalt dat; en is het eenvoudig om hiermee (gedeeltelijk) door te gaan.

In tijden van crises is er geld, dat heeft minister Hoekstra wel bewezen met zijn steunmaatregelen voor de economie. Juist bij de inzet van een hoop publiek geld is het mogelijk én wenselijk hier duurzame eisen aan te verbinden.

Het is een feit dat grote veranderingen tot stand komen of versneld worden door rampen. Denk aan de Deltawerken; al decennia voor de watersnoodramp van 1953 was bekend dat er actie ondernomen moest worden. Een recenter voorbeeld zijn de aardbevingen in Groningen. De grootste ramp is niet het virus, een grotere ramp zal zijn als we hier géén lering uit trekken. Laten we de klimaatcrisis voor zijn, door ook dáár nu meer dan ooit in te investeren. Hopelijk kan de lokale politiek daar ook een steentje aan bijdragen.

Tiny Polderman

Veere doorbreek gezamenlijk Zeeuwse Corona-aanpak niet

Deze week ontvingen wij in onze mail raadsvragen van dhr Maris, namens SGP/CU, VVD en Lijst van Kervinck. De vragen suggereerden dat de gemeente Veere eigen beleid zou moeten formuleren om toch nog gasten te kunnen ontvangen op o.a. vakantieparken. Als PvdA/GroenLinks willen wij hier graag afstand van nemen. Wij willen niet dat een gezamenlijke Zeeuwse Corona-aanpak eenzijdig door de gemeente Veere wordt ondermijnd. Tot slot vinden wij het belangrijk om in deze crisis de varen op de kennis van de experts van het VRZ, het RIVM en onze burgemeester.

De heer Maris stelde een aantal vragen over de gevolgen die dit heeft voor de gemeentelijke begroting. Wij zijn ons bewust van de impact van de maatregelen en daar zullen we op een later moment zeker over moeten spreken. Wel staat bij het nemen van maatregelen de volksgezondheid op dit moment op één. 

Tom Lievense