• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Kandidatenlijst bekend

PERSBERICHT OVER KANDIDATENLIJST EN VERKIEZINGSPROGRAMMA

De Veerse leden van de PvdA en GroenLinks hebben Chris Maas gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Hij is tevens kandidaat wethouder voor de PvdA/GroenLinks.

Nummer twee op de lijst is het huidige GroenLinks-raadslid Maaike Walraven uit Zoutelande. Fractievolger Tom Lievense (PvdA) uit Westkapelle is nummer drie op de gezamenlijke lijst van PvdA/GroenLinks. Ineke Rijken (GroenLinks) en Peter Meijs  (PvdA), beiden uit Koudekerke staan achtereenvolgens op plaats vier en vijf op de lijst. De huidige raadsleden Rina Jakobsen en Peter Holtring staan als lijstduwers op plaats 17 en 20.

Sinds 2002 doen de PvdA en GroenLinks in Veere met een gecombineerde lijst mee aan de Veerse gemeenteraadsverkiezingen. 

De leden stelden ook het verkiezingsprogramma vast. Het programma, met als titel “Samen verder”, is gebaseerd op uitgangspunten als: leefbaarheid, samenwerking, iedereen telt mee en een duurzame toekomst.


Kandidatenlijst PvdA/GroenLinks Veere

1.

Chris Maas

1960

PvdA

Domburg

2.

Maaike Walraven-Janssen

1953

GroenLinks

Zoutelande

3.

Tom Lievense

1990

PvdA

Westkapelle

4.

Ineke Rijken

1966

GroenLinks

Koudekerke

5.

Peter Meijs

1959

PvdA

Koudekerke

6.

Peter Geene

1952

GroenLinks

Oostkapelle

7.

Arie van Vliet

1960

PvdA

Vrouwenpolder

8.

Leo Dalebout

1959

GroenLinks

Gapinge

9.

Anton van Haperen

1949

PvdA

Koudekerke

10.

Peter Blom

1963

GroenLinks

Veere

11.

Wouter van Zandbrink

1958

PvdA

Aagtekerke

12.

Tom Caljouw

1945

GroenLinks

Biggekerke

13.

Wibo Lievense

1959

PvdA

Westkapelle

14.

Tiny Polderman

1964

GroenLinks

Veere

15.

Doede Holtkamp

1945

PvdA

Koudekerke

16.

Jan Bostelaar

1949

PvdA

Westkapelle

17.

Rina Jakobsen-Huibregtse

1948

PvdA

Westkapelle

18.

Dorien Maas-Stevens

1962

PvdA

Domburg

19.

Frans de Bruijn

1947

PvdA

Oostkapelle

20.

Peter Holtring

1949

PvdA

Koudekerke

 

 

 

Beschouwingen bij de begroting 2018, een verkorte versie

De laatste begroting van dit college. Het moment om de balans op te maken. Is Veere de afgelopen “regeerperiode” duurzamer, socialer, mooier, leefbaarder en groener geworden.

Misschien nog wel een grotere vraag: zijn de inwoners van Veere gelukkiger geworden in de afgelopen periode?

Ons oordeel is dat dit college niet heeft stilgezeten. In de inleiding van de begroting geeft het college een overzicht van de zaken die zijn opgepakt. En die hebben zeker bijgedragen aan dat duurzamer, socialer, mooier, leefbaarder en groener Veere.

Eén onderwerp wil ik daar nog wel uitlichten en wel het begrip duurzaamheid, dit is  gaan behoren tot het dagelijks taalgebruik in de gemeenteraad. En dat is winst.

Blijft die ene grote vraag zijn onze inwoners er gelukkiger van geworden?

Door geluk als principe te bestempelen ga je anders naar dingen kijken. Meer dan de moeite waard om dit in de volgende periode op te pakken.

Nu de vraag: wat we nog willen bereiken, want helaas niet alles is bereikt.

De begroting ziet er in financiële zin goed uit. Er is zelfs de komende jaren een ruim overschot en de lasten voor de inwoners kunnen omlaag. Niet veel gemeenten doen ons dat na.

Het college snijdt het onderwerp leefbaarheid en de verhouding toerisme en vaste inwoners gelukkig zelf aan. Want dat staat wat ons betreft al langer onder druk. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer we de toename van de druk op dorpskernen en omgeving een halt toe roepen veel van onze inwoners gelukkiger worden.

Waar staan we nu? Hoeveel verblijfseenheden hebben we nu? Als we dat weten kunnen we afspreken hoeveel groei we nog acceptabel vinden. Nul, vijf, tien, vijftien procent? Wij zien uit naar die discussie. Daar moeten we niet mee wachten. Het is vijf voor twaalf.

Over de ontwikkelingen in het buitengebied zijn we tijdens de behandeling van de kadernota uitgebreid ingegaan. Het beleid van Nieuwe Economische Dragers, ingezet om het platteland vitaal te houden, is verworden tot een simpele uitbreiding van het toerisme. We zien het allemaal gebeuren maar hebben het er niet over. College wanneer is deze maat vol?

Het oneigenlijke recreatieve gebruik van permanente woningen in de kernen en de daarmee gepaard gaande overlast zijn steeds meer inwoners beu. Vraag inwoners ernaar en je hebt zo een lijstje van adressen waar dit speelt. Wij vinden dat de handhaving op met name tweede woninggebruik moet worden geïntensiveerd.

We kunnen niet om het debacle bij Orionis heen. Bijna drie en half miljoen euro aan uitkeringslast te laag ingeschat. Op een totaal bedrag aan uitkeringslast van 50 miljoen. Oftewel een misser van 7% op je grootste kostenpost! Onbegrijpelijk.

Toegezegd is dat er in december openheid van zaken wordt gegeven hoe dit is kunnen ontstaan en welke maatregelen er getroffen worden om herhaling te voorkomen. We willen dat afwachten. En we willen weten of er niet nog meer verrassingen komen.

Recent zijn we geïnformeerd door medewerkers van Orionis en Porthos over het project Entry. Het lijkt niet meer dan een voor de hand liggende samenwerking tussen Porthos en Orionis. Gewoon een integrale aanpak lijkt ons. Iets waar betrokken inwoners gelukkig van worden.

We hebben niet de indruk dat integraal werken is geïmplementeerd binnen dit huis. Voorbeelden:

De verkoop van een stukje grond bij Biggekerke voor het realiseren van een tankstation. Het beleid is verkoop ongebruikt onroerend goed. Er zijn geen alarmbellen gaan rinkelen over een andere bestemming van dat stukje grond omdat het mooi aansluit bij een natuurgebied.

Het opdoeken van stukjes moeilijk bereikbare openbaar groen en deze vervolgens betegelen. Het beleid is bezuinigen op openbaar groen. Er is niemand die nu aan de bel trekt en zegt dat bezuinigen niet meer de grootste prioriteit is en in het kader van duurzaamheid bestraten niet echt past.

De sloop van het pompgebouw Oranjezon. Het beleid is alleen nieuwbouw als oud wordt gesloopt. Er is geen alarmbel gaan rinkelen toen deze sloopvergunning werd aangevraagd terwijl we al maanden bezig waren een lijst van historische gebouw vast te stellen. Hoe is het mogelijk dat het op dit soort punten fout gaat?

Integraal werken gaat ook over samenwerking in breder verband.

We gaan er vanuit dat de samenwerking binnen Porthos de komende weken weer perspectief krijgt. Het is zaak niet te blijven hangen in het eigen gelijk, verbeteringen gewoon doorvoeren, ruimte geven aan de professional, nadenken over betere werkwijzen en vooral elkaar opzoeken.

Walcheren voor elkaar wordt opgeblazen omdat er geen goede samenwerkingsvorm aan gegeven kan worden. Ondanks de aanbeveling van de Rekenkamer om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Gevolg is dat er nu in deze begroting extra personeel wordt gevraagd voor het sociaal domein. Daar wordt niemand gelukkig van.

Hoe is het met onze duurzaamheidaanjagers? Wat is hun inbreng geweest en wat heeft dat opgeleverd? Hebben ze meegepraat over de inrichting van het parkeerterrein aan het eind van de Verlengde Dishoekseweg waar het college ruim een half miljoen voor vraagt.

Het proces voor  nieuw parkeerbeleid is van start gegaan. Eerder hebben wij gepleit om te experimenteren met zonnepanelen op parkeerterreinen. Waarom is dat niet meegenomen?

We zijn ongerust over de voortgang van het duurzaamheidsplan. Duurzaamheid verdient voortvarendheid en nog meer enthousiasme bij het college. In de begroting zijn de maatregelen beperkt tot het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis, Couburg en drie openbare toiletten. Voorwaar geen spektakel.

We juichen een verruiming van de asbestregeling toe. Althans als dat betekent dat ook particuliere huizenbezitters aanspraak kunnen maken op de regeling.

Waar onze inwoners zeker ook gelukkig van worden is uw voornemen om tot een boombeleidsplan te komen. Op het stukje grond bij Biggekerke waar het benzinestation dreigde te komen kunnen we zo beginnen. Wij zouden het toejuichen als u bij het opstellen van dit beleidsplan ook het groenbeheerplan tegen het licht houdt. Dat stamt uit 2013 en geldt tot 2023, een erg lange periode. Inzichten veranderen in zo’n lange periode.

Uw voornemen schoolbesturen in staat te stellen om kwalitatief goed onderwijs te bieden ondersteunen wij van harte. Er van uitgaand dat u van plan bent meer te doen dan de wettelijke taken. Wij verwachten dat u met voorstellen komt hoe een rijke gemeente als Veere kan helpen de werkdruk binnen het onderwijs te verminderen en letterlijk en figuurlijk meer ruimte geeft aan de kinderen.

Over het geluk van kinderen gesproken. Wij zijn van mening dat clusteren van speelterreinen om bezuiniging redenen niet kan en niet moet.

Ver lopen om bij een bushalte te komen maakt niemand blij. Dit college vindt de “overlast” van hooguit één bus per uur door een kern zwaarder wegen dan een halte ver weg op een unheimische plek. Zo draaien we het openbaar vervoer zeker de nek om.

Tot slot nog iets echt financieels.

De lasten voor onze burgers kunnen we dit jaar verlichten. Dankzij het verlagen van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. We zijn aan onze stand verplicht dat de lastenverlichting eerlijk wordt verdeeld. Het college stelt voor als grondslag voor de rioolheffing de WOZ objectafbakening te hanteren. Voor zover wij nu zijn geïnformeerd pakt dit nadelig uit voor de huurder van een kleine woning en spint de eigenaar van grote objecten er meer garen bij. Dat moeten we niet willen. Daarom roepen we per motie het college op om de effecten van de herberekening in beeld te brengen zodat we een zodanige keuze kunnen maken dat de zwaarste schouders ook de zwaarste  lasten blijven dragen.

- Peter Holtring

Licht en donker

 

Aanstaande weekend is het Nacht van de Nacht en hebben we aandacht voor de waarde van duisternis. Op 18 september sprak de Commissie Ruimtelijke Ordening over de ontwerpnota  Donkerbeleid van de gemeente.  Ons uitgangspunt is om gebieden, die nu nog donker zijn, donker te houden. De gezondheidsraad stelde al in 2000 dat Lichtvervuiling en lichthinder een bedreiging voor de gezondheid (rapport Hinder van nachtelijk kunstlicht voor mens en natuur). In 2007 verklaarde Unesco het nachtelijk firmament tot wereld erfgoed. “Een niet door licht vervuilde nachthemel is een onvervreemdbaar recht van de mens om tot geluk en contemplatie te komen, even belangrijk als alle andere sociale en culturele rechten van de mens”, aldus de VN-organisatie.

 

Onze fractie heeft in december 2016 het belang van donker in de kustzone en de bebouwde omgeving al eens ingebracht. Wij vinden donkerteeen groot goed. In het Natura 2000 gebied  is donkerte  belangrijk voor de fauna, het wild komt tot rust en nachtdieren worden niet verstoord. Oostkapelle is bekend als een van de donkerste plek op Walcheren en waar de sterrenhemel goed is te zien. Dit zouden we ook graag willen realiseren voor de overige kernen in Veere.

 

Tegelijkertijd wil de gemeente duidelijkheid scheppen over welke verlichting is toegestaan in het kustgebied en de Natura 2000 gebieden, waaronder de Manteling. In de nota lazen we de  wensen  van ondernemers  in recreatie/horecasector. Zij vragen nadrukkelijke aandacht voor de veiligheid en de noodzaak totverlichting bij paden en duinovergangen en parkeerplaatsen.

 

Het blijft  de vraag of  het mogelijk is om oplossingen te vinden die naar tevredenheid zijn van alle partijen? Alleen als het niet anders kan, is wat ons betreft, slimme verlichting in de kustzone beperkt en onder voorwaarden toegestaan. We willen de donkere gebieden in onze gemeente graag donker houden! We willen zo min mogelijk verlichting in de kustzone!.

 

Ook inwoners kunnen  een bijdrage leveren om lichtverstoring te voorkomen door minder verlichting te laten branden en te zorgen dat de sfeerverlichting ook op tijd uit gaat! Dat scheelt ook energieverbruik!

- Maaike Walraven

MaaikeW

 

Een indruk van de Raadsvergadering 5 oktober 2017

Afronding bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke, wij stemmen in met de afronding van het bedrijventerrein. De fractie pleit voor een goede inpassing in het landschap en bij het dorp. Dit besluit biedt hiertoe een prima kans.

Zeeuwse Kustvisie, het opnemen van de leefbaarheid in de kustkernen is positief. We zijn zeker nog niet gerust op het punt van hotspots en pijplijnprojecten. Voor PvdA/GroenLinks betekent de kustvisie: Geen kust en strandbebouwing, verduurzamen van de recreatie, natuurbeheer. We zullen hier zeker aan vasthouden bij behandeling van het overgangsbeleid.

Vaststelling Zoekweg 2 Vrouwenpolder, legalisering van illegale bebouwing, omdat de illegale bebouwing al lang bestaat. Een goede structurele controle is nodig.

Cofinanciering voucherregeling verblijfsrecreatie. Streven naar kwaliteitsverbetering is prima. Wel moet ons van het hart dat kwaliteitsverbetering en uitbreiding voor ons twee verschillende zaken zijn.

Zeeuwse muziekschool, we stemmen in met de brede variant, muziekles ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.         

Ingekomen stukken, subsidie VVV. We vinden dat subsidie voor de VVV minder ad hoc en meer structureel moet zijn.

De fractie vraagt zich af of een bijdrage voor sfeerverlichting in Zoutelande past binnen het leefbaarheidsfonds en het Veerse donker beleid.

- Rina Jakobsen

Middelburg keer terug op uw schreden

Motie

In de raadsvergadering van Veere van 5 oktober jl. werd door de fracties van SGP/ChristenUnie, CDA, PvdA/GroenLinks, VVD en D'66 een motie ingediend over Porthos. DTV steunde die motie niet. De motie was een initiatief van de Walcherse fracties van de SGP en CU en roept op om in Porthos te blijven samenwerken en om samen met Middelburg en Vlissingen de toegang tot de zorg te evalueren en te verbeteren.

Onze PvdA/GroenLinks wethouder Chris Maas omarmde de motie namens het Veerse college van Burgemeester en wethouders. Want de motie toont de betrokkenheid bij onze inwoners, de klant, maar ook bij Porthos en haar medewerkers. De motie is ook een ultieme poging om de Walcherse samenwerking in de zorg voort te zetten.

Gezamenlijke toegang

De gemeente Veere wil graag de gezamenlijke toegang tot de Wmo en de jeugdzorg (Porthos) samen met Middelburg en Vlissingen evalueren en verbeteren. In die gezamenlijkheid past niet dat de gemeenteraad van Middelburg een besluit neemt over een andere koers. Samen met de overgrote meerderheid van de raad ziet onze wethouder Chris Maas de motie dan ook als een oproep aan de Middelburgse gemeenteraad om besluitvorming over een andere inrichting van Porthos “on hold” te zetten. Want pas dan kan je samenwerken aan verbeteringen. Niet door wat we samen hebben opgebouwd na een jaar of drie jaar af te breken. 

Rust en stabiliteit

Er moet rust en stabiliteit komen voor Porthos. De medewerkers van Porthos zorgen er met hart en ziel voor dat onze inwoners de zorg krijgen die nodig is. Dat doen ze op een goede manier vanuit een doordachte filosofie. Natuurlijk kan dat na drie hectische start-jaren altijd beter, “met minder papierwerk” en sneller. Daarom willen we continu werken aan verbeteringen, samen met de Wmo-adviesraad, andere betrokken partijen en onze inwoners.

Dus gemeente Middelburg: keer terug op uw schreden zodat we kunnen blijven samenwerken.

Chris Maas

 ChrisM

Beschouwingen op de kadernota voor de begroting van 2018

Drie jaar geleden constateerden we dat er fors bezuinigd moest worden, nu is er genoeg geld om zaken op te pakken. We missen daar wel een visie bij van het college.

Vooral op de volgende onderwerpen:

-Toerisme, dat is booming, loop door Zoutelande of Domburg en je ervaart de drukte. Deze groei hebben we als gemeente zelf mogelijk gemaakt. Meer staplaatsen op minicampings, uitbreidingen hotels, meer zomerhuisjes, meer tot appartementen omgebouwde schuren, meer tweede woningen. Verder groei van B&B en Airbnb. Dit alles met vergaande consequenties voor het ruimtebeslag, vooral langs de kust. Niemand wil de kust volbouwen, dat staat in visies, nota's en hoe het verder allemaal heet. In de Kustvisie is vastgelegd hoe die groei in te dammen. Wij geloven daar niet zo in. Alleen een absolute stop van de groei van het aantal toeristische bedden werkt, zeker zolang we niet eens weten hoeveel er zijn in Veere.

Dus alleen nog kwaliteitsverbetering, zonder groei. De Walcherse kust moet mooi blijven!

-Duurzaamheid, er is weinig aandacht hiervoor in de kadernota. Het aanjaagteam kan volgens ons zaken oppakken als zonnepanelen en laadpalen op parkeerterreinen, afvalverwerking. Dit kan met een Walcherse denktank met bedrijfsleven, milieuorganisaties, onderwijs, burgers. Spreek ambitie uit.

-Zorg, de uitvoering van taken op dit gebied baart ons zorgen, het lukt niet bestuurlijk op één lijn te komen. Dit kan de toegankelijkheid nadelig beïnvloeden. Het uitgangspunt moet zijn dat burgers de zorg krijgen die ze nodig hebben.

We willen ook geld uittrekken voor vervanging van de rubberkorrels op het kunstgrasveld Koudekerke.

-Natuur en landschap, het college roemt de aandacht hiervoor, we zien dit niet terug. Denk alleen al aan de gedachte grond te verkopen voor een tankstation, midden in het natuurgebied bij Biggekerke, op basis van een heel oud bestemmingsplan. Dit is strijdig met alle visies en beleidsnota’s in Veere. Wij roepen op een actief natuurbeleid te ontwikkelen.

We zij enthousiast over de volgende zaken in de kadernota:

verbetering komentrees, het GVVP, meer geld voor zelfstandig wonen voor jongeren met een handicap, aanpassing toegankelijkheid gebouwen, verplaatsing trapveld en skatebaan Domburg.

En we willen de opbrengst van de kabelbelasting besteden voor de jeugd, sport en cultuur!!