• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Motie Op weg naar een rookvrije generatie

Motie Op weg naar een rookvrije generatie
(Deze motie is aangenomen met steun van SGP/CU en CDA)

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 6 juni 2019

overwegende dat:
❏ In Nederland iedere week honderden kinderen verslaafd raken aan roken;
❏ Een op de vijf Zeeuwen rookt;
❏ Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen van roken;
❏ Roken veel ziektes veroorzaakt en meeroken helaas dezelfde gevolgen kan hebben als roken;
❏ Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is ontstaan om het roken een halt toe te roepen;
❏ Het goed is dat hierbij wordt gestreefd om kinderen niet in aanraking te laten komen met roken;
❏ Er nu op initiatief van Veerse organisaties zelf, zoals sportverenigingen en scholen rookvrije plekken zijn in Veere
❏ Die initiatieven uitgebreid en ondersteund dienen te worden

is van mening dat:
❏ Er helaas nog (te veel) gerookt wordt, ook op locaties waar veel kinderen zijn (schoolpleinen, speeltuinen, sportclubs etc);
❏ De gemeente Veere kan stimuleren om meer rookvrije plekken te organiseren en daarbij het goede voorbeeld kan geven door in en in de nabije omgeving van haar eigen accommodaties maatregelen te treffen;
❏ Het goed is om dit met belanghebbenden te doen, zoals scholen, speeltuinverenigingen, sportclubs, mede-overheden, muziekverenigingen.

Draagt het college op om:
❏ Zich aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie;
❏ Met belanghebbenden een plan op te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad om het roken (onder kinderen) fors te verminderen en hierbij te denken aan rookvrije gebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van PvdA/GroenLinks,
Chris Maas, Maaike Walraven, Tom Lievense, Peter Blom, Peter Meijs

Een vergelijkbare motie is op 12 november door de gemeenteraad van Middelburg unaniem vastgesteld: 

https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/6852856/1#search=%22Rookvrije%20generatie%2

 

Raadsvragen Maatschappelijk Vastgoed (28-5-2019)

Raadsvragen
Conform - Art. 33 RvO

Van: Fracties PvdA/GroenLinks en CDA
Aan: College van Burgemeester en Wethouders, Griffie
Datum: 28 mei 2019
Betreft: Maatschappelijk vastgoed

Naar wij hebben vernomen, heeft het college een besluit genomen over een nieuwe koers met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed. De leden van de gemeenteraad, in ieder geval de leden van de oppositie, zijn niet op de hoogte van het genomen besluit. Van verenigingen en dorpsraden hebben wij de inhoud van de nieuwe koers moeten vernemen.
De fracties van de PvdA/GroenLinks en CDA vinden dat de gemeenteraad hierover ten minste geïnformeerd had moeten worden. En de fracties zijn van mening dat niet het college maar de gemeenteraad (nieuwe) kaders voor het maatschappelijk vastgoed dient vast te stellen.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

1. Klopt het dat het college een besluit heeft genomen voor de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed fase 1 en klopt het dat dat besluit nieuwe kaders bevat?

2. Waarom is de gemeenteraad niet in kennis gesteld van de inhoud van het besluit?

3. Is het college het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat (nieuwe) kaders c.q. een nieuwe richting voor de toekomst van het maatschappelijk vastgoed door de gemeenteraad moeten/moet worden vastgesteld.


4. In de brief van dorpsraad, stuurgroep dorpsvisie en verenigingen in Westkapelle d.d. 9 mei 2019 wordt het besluit over het maatschappelijk vastgoed geschetst? Is dit een juiste weergave van wat het college heeft besloten?


5. Tot op heden heeft de gemeenteraad geen informatie gekregen over dit besluit. Kan dit besluit alsnog met de leden van de gemeenteraad worden gedeeld, zodat alle raadsleden over dezelfde informatie beschikken?


6. Wethouder Schot heeft toegezegd te overleggen met de schoolbesturen van de Lichtboei en de Lichtstraal te Westkapelle. Heeft dat gesprek plaatsgehad en wat heeft het opgeleverd?

Wij nemen tevens de volgende vragen vanuit Westkapelle integraal over.

7. Uit de Dorpsvisie Westkapelle blijkt duidelijk dat de bevolking kiest voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Waarom schuift het college deze wens van de bevolking, zonder verder overleg, nu volledig aan de kant?

8. Waarop baseert het college zich bij de bedragen die genoemd worden voor nieuwbouw?

9. Is er een financiële onderbouwing voor een mogelijke renovatie en uitbreiding van bestaande gebouwen?

Graag zien wij schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,
De fracties van PvdA/GroenLinks en het CDA in de gemeenteraad van Veere

Vaccinatiegraad Veere

De vaccinatiegraad in Veere volgt een dalende trend. De PvdA/GroenLinks vindt dit zorgelijk. 

De GGD geeft in haar MEMO aan dat het op verzoek mogelijk om op gemeentelijk niveau een analyse te maken van de vaccinatiegraad. De arts infectieziektebestrijding en de medisch adviseur publieke gezondheid kunnen samen met de gemeente zo’n analyse maken van de achtergronden van lokale vaccinatiegraad en daar waar nodig samen met de gemeente (en andere relevante partijen) een lokaal plan van aanpak opstellen met aanvullende maatregelen.

Als PvdA/GroenLinks hebben we voorgesteld om van dit aanbod gebruik te maken. Wethouder Van Halderen zegt toe dat er een analyse van de GGD vaccinatie informatie wordt verstrekt.

Vragen: 'Afkoppelen van hemelwater'

Wie in Son en Breugel zijn regenwater zelf opvangt in plaats van afvoert via het riool, betaalt vanaf 2020 minder aan rioolheffing. Op die manier willen ze het afvoersysteem beter bestand maken tegen extreme buien. Het college van Son en Breugel verwacht dat het niet alleen een duurzame, maar uiteindelijk ook een goedkopere oplossing is.

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/son-en-breugel-beloont-afkoppelen-regenwater
https://www.ed.nl/son-en-breugel/in-son-en-breugel-betaal-je-straks-minder-belasting-met-een- regenton~ac9257e4/

Naar aanleiding hiervan komen wij tot de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om burgers financieel te stimuleren daken en/of andere verharding van de riolering af te koppelen?

Beantwoording college:
"Wij kijken daar positief tegenaan. Tijdens de informerende raadscommissie van 1 april hebben we deze wens al vernomen."

2. Is het college ertoe bereid de mogelijkheid om een financiële prikkel in te stellen, mee te nemen bij de uitwerking van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
Beantwoording college:
"Wij zullen enkele dilemma’s voorleggen tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van september. Een van deze dilemma’s gaat over het stimuleren van burgers om schoon hemelwater af te koppelen."

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom