• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Vanuit de commissievergadering (16-01-2017)

Op 16 januari was de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling bijeen. Rina noteerde de belangrijkste punten die zijn besproken:

  • De gebiedsontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in Biggekerke. Onze fractie heeft daar van harte mee ingestemd. Biggekerke wacht immers al lang op een nieuwe school en een nieuw dorpshuis.
  • De nota integrale veiligheid. We maakten kritische kanttekeningen bij de nota. We missen een goede evaluatie, die is nodig om het veiligheidsbeleid te actualiseren. De evaluatie is toegezegd voor de raad van 2 februari.
  • Twee nieuwe woningen aan de Mezgerweg in Domburg, ter compensatie van een woning bij de molen. Zo kan de ontwikkeling van het Singelgebied verder gaan. PvdA/GroenLinks vindt dat een goede zaak. 

 

De commissievergadering kan worden teruggekeken op de website van de gemeente:

https://veere.notubiz.nl/vergadering/364929/Commissie%20Ruimtelijke%20Ontwikkeling%2016-01-2017

Ontwikkelingen Fort den Haakweg

Raadslid Rina Jakobse over ontwikkelingen langs de Fort den Haakweg

Langs de Fort den Haakweg wordt een ontwikkeling voorbereid om Vrouwenpolder met de kust te verbinden. Deze plannen komen voort uit de Dorpsvisie. Wij zijn positief hierover positief als het plan als geheel wordt uitgevoerd en de meerwaarde voor het dorp duidelijk is.

Het plan bestaat uit verschillende deelplannen, o.a. uitbreiding Duinoord, een receptiegebouw voor Breezand, een outdoor park en recreatiemogelijkheden voor inwoners. Er komt ook een aparte toegangsweg om de kern niet nog meer te belasten met verkeer.

 De fractie van de PvdA/GroenLinks staat op het standpunt dat aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan voor vaststelling van een bestemmingsplan mogelijk kan zijn:

* De meerwaarde voor het dorp moet duidelijk zijn.

* Ontwikkelingen moeten passen in de omgeving. Geen massale bebouwing, maar evenwicht tussen natuur en bebouwing.

* We stellen als voorwaarde dat het gehele plan als eenheid wordt uitgevoerd.

Pas als aan deze voorwaarde is voldaan kan wat ons betreft een bestemmingsplan worden vastgesteld.


Rina Jakobsen

Standpunt over lichtverontreiniging in de Mantelingen

Onze fractie is van mening dat er geen verstoring mag zijn in de natura 2000 gebieden van de Manteling. Wat ons betreft geen compromis betreffende verlichting in dit Natura2000gebied.

Stel u voor dat u op een mooie voorjaarsavond meeloopt met een nachtwandeling over één van de duinovergangen in de Manteling bij Oostkapelle. Als je stil bent kun je Nachtegalen horen zingen in het donker! Als je naar boven kijkt zien we de Melkweg, Orion en de Grote Beer. De pracht van de hemel wordt hier niet verstoord door lichtvervuiling.

Wat onze fractie betreft steunen we de oproep van de Oostkappelse Werkgroep Duurzaamheid  en het Astronomy!project om dit unieke Natura 2000 gebied te sparen.

De manteling is bijzonder. Het hoort bij Vrouwenpolder, Oostkapelle en Domburg. Het is een stukje DNA van Walcheren.

Peter Geene

Maaike over het leefbaarheidsfonds

Raadslid Maaike Walraven over het leefbaarheidsfonds

In 2015 heeft de gemeenteraad een leefbaarheidsfonds ingesteld. Het doel  van dit fonds is om  de eigen kracht van burgers te versterken. Hiermee wordt burgerparticipatie gestimuleerd. In het coalitieakkoord 2014-2018 is besloten hiervoor extra geld vrij te maken.

De raad heeft kaders gemaakt die ruimte geven om nieuwe ontwikkeling vanuit de bewoners tot bloei te laten komen. Het leefbaarheidsfonds ondersteund projecten die een versterking oplevert voor de  kern. Dat betekent soms zelfs dat de gemeente taken overdraagt aan de samenleving. Belangrijke voorwaardes om in aanmerking te komen zijn;

* De financiële bijdrage is eenmalig;
* De initiatief nemers zorgen voor  voldoende draagvlak heeft in de  kern;
* De initiatiefnemers zullen ook zelf  bijdrage  leveren door inzet van eigen middelen en /of eigen werkzaamheden;

Tot op heden zijn er in de diverse keren  verschillende  initiatieven  gerealiseerd  mede dankzij het leefbaarheidsfonds. De regeling is nog tot van kracht tot 2018. Op dit moment is er nog voldoende geld beschikbaar om initiatieven uit de kernen te realiseren.


Maaike Walraven voor de Molen in Zoutelande

 

Werkbezoek aan Camping de Boomgaard in Westkapelle

12 feb. 2

 

Voor camping de Boomgaard is in januari het bestemmingsplan Kampeerterreinen 2015 gewijzigd. Op eigen verzoek heeft de fractie op 12 februari 2016 de camping bezocht. We werden vriendelijk ontvangen door Bram en Eric Verburg met koffie en een bolus. We hoorden over de geschiedenis van de camping, de noodzaak tot vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Tijdens een rondje over de camping hebben we het nieuwe toiletgebouw gezien. Ook registratie van stacaravans als woning en intensieve veehouderij in de nabijheid kwamen aan de orde. Met de vernieuwing wordt de camping ook fors uitgebreid. Natuurlijk juichen we kwaliteitsverbetering in de recreatieve sector toe. Maar alle kwaliteitsverbeteringen en plannen hiervoor zorgen voor een fors ruimtebeslag. We blijven daarom in de raad aandacht vragen voor zuinig ruimtegebruik. Ruimte en rust en natuur vormen uiteindelijk de kwaliteit van Veere voor inwoners én voor toeristen.

 

Rina Jakobsen

 

Rina Jakobsen

Vluchtelingenhulp in Koudekerke en op Lesbos.

 

PvdA/GroenLinks-commissielid ging naar Lesbos én Koudekerke om het leven van vluchtelingen te aanschouwen. Lees hieronder zijn bevindingen.

Lesbos 1

Ongetwijfeld heeft u, beste lezer, de berichten over de vluchtelingenopvang in Koudekerke gevolgd. Twee leden van onze fractie hebben zich als vrijwilliger aangemeld en ingezet hiervoor (naast de diverse leden van onze beide partijen !). In de voorfase had ook onze fractie natuurlijk gepleit voor deze opvang en zelfs gevraagd om de nu daadwerkelijk ook geboden 72 uurs opvang. Dit gaf ietsje meer rust dan de 36 uurs variant en dat gaf burgemeester Van der Zwaag ook zo aan in zijn toespraak op de info-avond op 2 december. Hij en ook wij zijn trots op deze opvang binnen onze gemeente  En zo was de sfeer ook positief over dit initiatief in de volle zaal op die avond: ze zijn hier welkom en we willen gezamenlijk een rondleiding door ons dorp houden of een natuurwandeling rondom, samen sporten e.d. Er meldden zich direct al meer dan 80 vrijwilligers. Ook de geestelijke verzorging, toen ik daar naar vroeg, was geregeld door zowel de Moskee van Middelburg als predikanten uit de omgeving (ervaringen vanuit de opvang in Vlissingen eerder). Zelf was ik afgelopen oktober op Lesbos een week als vrijwilliger aangemeld (met m’n vrouw) en deed daar de nodige ervaring op. Het meest onthutsende van alles was daar de ontdekking dat de Grieken gelijk hadden toen ze zeiden dat de vluchtelingenstroom ‘gestuurd was door Turkije’;  we merkten op  6 oktober, de dag dat Tsipras Brusselse ministers de keurig opgeruimde en aangeveegd kampen liet zien, er geen enkele vluchteling aankwam… die werden die dag tegengehouden aan de Turkse grens na een telefoontje aan Erdogan! Mijn ongeloof sloeg om in het geloof dat deze stroom mensen speelbal is geworden in het grote geo-politieke spel om het lidmaatschap van de EU en de regels daaromheen. Het verwijt aan Tsipras van de boze lokale bevolking was dat de kampen daarvoor geen hulp kregen van de overheid en overvol en vies waren (waarin wij dan moesten werken). Een boze Grieks-orthodoxe priester met een klein opvangkampje op het strand had zelf een poster geprint dat Tsipras beter een dagje had kunnen helpen soep uitdelen… Wij zijn toen die dag maar naar het grote kamp in de hoofdstad Mytilini gaan helpen.

 

Lesbos 2

 

En dan komt die stroom slachtoffers aan in ons land en wordt in bussen getransporteerd naar de Couburg, helemaal in Zeeland. Velen die daar uitstapten waren mat en verdoofd door al dat ‘gesleep’ na de lange (voet)reis door de landen van  Europa, dat beloofde paradijs…  We spraken mensen die in hun ogen duidelijk zowel het oorlogstrauma hadden als de verslagenheid van een lastig en langdurend opvang- en registratietraject.  Sommigen namen meteen de bus en trein naar familie ergens in het land! We spraken iemand die formeel een baan had per 1 november in Zweden, geregeld door zijn daar wonende broer, maar nu hier in Nederland verloren rondliep na een verkeerde afslag. Indringend was het verhaal van een moeder die haar kind in een rubberbootje overboord had zien slaan en wegzakken terwijl gelukkig een kustwacht in het water sprong en het kind weer opdook.

De opvang in de Couburg vroeg natuurlijk om logistiek, rondom de toiletten en het eten m.n. En er ontspon zich wel  vaak discussie tussen de vrijwilligers of we nu niet beter de mensen zelf konden laten uitdelen. Die verstrekking van eten deed wat mij betreft nogal militaristisch gedisciplineerd aan, daar ontkom je wrsch. ook niet aan. Maar het belette wel om makkelijk een praatje te maken, want je schept een bordje vol in de rij en die persoon gaat ergens anders aan tafel zitten eten , al dan niet bij bekenden. Contact maken verliep in die zin soepeler bij een wandeling door het dorp.

 

We zwaaien de groep uitgebreid uit. Deze mensen weten zelf wel heel goed hoe het klimaat is ten opzichte van vluchtelingen in de verschillende landen, horen we van de jonge Syrische tolken. Ons respect voor deze mensen is enorm. Zouden wij zelf zoiets aankunnen zonder enige wanklank? De laatste dag hebben we dan 's avonds een bijeenkomst om het af te sluiten. We horen de burgemeester, maar ook ontroerende verhalen zoals van iemand die in 1944 met zijn ouders broertjes en zusje moest vluchten voor het water op Walcheren en dat zij niet welkom waren bij een familie. Dat gunt hij niemand en daarom moest hij hier helpen. Sommige mensen geven aan dat juist het gure vluchtelingenklimaat hen heeft doen beslissen om mee te helpen. Maar ook van Arabische zijde en zelfs van Bosnische zijde werden toespraakjes gehouden door ex- vluchtelingen, tolken en andere vrijwilligers. Heel indrukwekkend. We hebben het samen gedaan. En de zaal is voor een moment een warme samenbindende, grote gemeenschap waar geen verschil meer heerst tussen religies of culturen. Was het altijd maar zo....”

 

Bespiegelingen in de Egeische zee, oktober 2015.


De wereldmachten schudden en beven van oncontroleerbaarheid;

de machten schuiven als tektonische aardplaten en

veel verdwijnt in het gloeiende magma;

 

De wereldmachten spelen hun kaartspel

met verborgen kaarten,

onzichtbaar voor de meesten

zijn ze geopolitiek zeer bedreven en

schuiven met geld en macht

achter windschermen en coulissen;

 

Voor het grote  toneelspel

vaart hier in de zee-engte tussen Turkije en Griekenland

een torpedojager heen en weer

op en neer, dag en nacht

net als het heen en weer gepraat in Brussel,

voor de show?

 

Heeft Turkije een hoofdrol gespeeld

in dit geopolitieke toneelstuk?

Schoof zij de pionnen over het schaakbord voor eigen gewin?

Om de toetreding tot de EU die gevaar liep

te versoepelen en te bespoedigen?

Heeft de VS een bijrol gespeeld

In de bewapening van IS destijds

Om Syrië te bevrijden van z’n dictator?

Wie het echt weet mag het niet zeggen…


 

 Peter Geene