• Home

PvdA GL Banner Middenweg

PvdA/GroenLinks wil een tiny forest

IVN Natuureducatie wil voor 2021 honderd Tiny Forests, minibossen ongeveer ter grootte van een tennisveld, aanleggen. Hiervoor zoekt zij nog 12 partnergemeenten. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van maximaal een tennisbaan. Medio maart 2019 is het voor gemeenten weer mogelijk zich aan te melden.

Een bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijkeleeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners.

Veere is wat de PvdA/GroenLinks betreft een groene gemeente. Echter, bij het realiseren van nieuwe wijken of recreatiegebieden gaat soms natuur verloren, dat een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Soms moeten uit veiligheidsoverwegingen bomen worden gekapt. Een Tiny Forest kan een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en hittestress binnen de bebouwde kom. Deze minibossen kunnen bovendien een bijdrage leveren op het gebied van waterberging en CO2-opslag.

De aanleg en het onderhoud ervan levert een positieve bijdrage aan de gemeenschapszin, omdat buurtbewoners (waaronder kinderen) hierbij een belangrijke rol hebben.

Onze raadsvragen vindt u hier: 

https://veere.raadsinformatie.nl/document/7318252/1/PvdAGL_vragen_Tiny_Forest

https://drive.google.com/file/d/1I_XtDF2V8-Y34UOGPoeCUrHoEmc7xWn7/view?usp=drivesdk (met antwoorden)

In de media:

https://www.pzc.nl/walcheren/nu-nog-geen-veerse-minibosjes~a56aa96d/

https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/278835/pvda-groenlinks-wil-een-tiny-forest-in-gemeente-veere

 

100 jaar vrouwenkiesrecht

2019 is het jaar waarin we 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren. In 1917 krijgen vrouwen passief kiesrecht, d.w.z. dat ze niet zelf mogen kiezen maar wel gekozen kunnen worden (en zowaar komt er voor het eerst een vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg, die dus door mannen is gekozen). In 1919, ruim 70 jaar na de invoering van de Grondwet door Thorbecke, wordt in Nederland dan eindelijk het algemeen kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 wordt er voor het eerst op Walcheren een vrouw raadslid, de 53-jarige apotheker Aleid van der Hamme-Hessel uit Veere. Haar man is dan huisarts te Veere. Na haar huwelijk blijft ze haar beroep gewoon uitoefenen, ze leidt in de Veerse apotheek apothekersassistenten op.

Foto: Aleid Hessel (Weststellingwerf 1866-Veere 1924), het eerste vrouwelijke raadslid in Veere; ca. 1920.

Vragen ‘Landschappelijke Inpassing Duurzame Energie’

Wij lazen in de PZC (28-01-2019) dat wethouder Steketee heeft gezegd dat het overdekken van alle parkeerplaatsen langs de kust met zonnepanelen een mogelijkheid is. De fractie van PvdA/GroenLinks vindt het beter om dit soort oplossingen in een breder, goed onderbouwd perspectief te bezien.

Maart 2018 is in opdracht van de gemeente het rapport ‘Energie als landschapsmotor’ van OTO Landscape Architecture verschenen [zie link]. De opgaven die in dit rapport uitgewerkt worden, zijn: 

- Hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen om het landschap van Veere te versterken?
- Welke Walcherse landschappen zijn geschikt voor welk type duurzame energie?
- En op basis van welke criteria?
- Hoe houden we het landschap aantrekkelijk voor bewoners, recreanten, dieren en planten op een manier die de energietransitie verder helpt?
- En hoe kunnen we het landschap hierbij inzetten, bijvoorbeeld door het vastleggen van CO2 in bodem en gewas?

Helaas is dit rapport van het aanjaagteam nooit behandeld in de gemeenteraad of in een raadscommissie. Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de raadsfractie van PvdA/GroenLinks de volgende vragen aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere:

1. Wat is de status van het rapport ENERGIE ALS LANDSCHAPSMOTOR? Wanneer kan de gemeenteraad inhoudelijke bespreking verwachten?
2. Is het college het met PvdA/GroenLinks eens dat Veere haar doelstelling, om in 2050 energieneutraal te zijn, dient te halen?
3. En welke rol ziet het college voor het rapport ‘Energie als Landschapsmotor’ bij het behalen van de energiedoelstellingen?
4. In hoeverre loopt de gemeente op schema met de kortetermijndoelstellingen uit het duurzaamheidsplan? Wanneer kan het college een tussenstand van deze doelstellingen presenteren?

Indieners hebben een voorkeur voor schriftelijke beantwoording.

Hoogachtend namens de fractie PvdA/GroenLinks,

Chris Maas
Maaike Walraven-Janssen
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom

de beantwoording vindt u hier: https://veere.raadsinformatie.nl/document/7483770/1/s19b_00745_3_58202_tds

 

Initiatiefvoorstel Maatschappelijk Vastgoed

In de raadsvergadering van 31 januari komen PvdA/GroenLinks en CDA met een initiatiefvoorstel over het maatschappelijk vastgoed. Er zijn nu extra middelen nodig om in de Veerse kernen de multifunctionele dorpsvoorzieningen te realiseren die nodig zijn. Dit initiatiefvoorstel beoogt het vrijmaken van middelen voor dit doel zodat er over een aantal jaren in alle kernen toekomstbestendige, bij de kern passende, energie-neutrale voorzieningen zijn.

Je kunt meer lezen: 

- In de PZC

- In de Middelburgse en Veerse Bode

- In ons initiatiefvoorstel 

Veerse visie op sociaal domein

Concept reactie PvdA/Groen Links, Veere visie op sociaal domein, Com. Maatsch. Ontwikkelingen 15 januari 2010. Een eerste inhoudelijke reactie van PvdA/Groen links op het visiedocument Sociaal domein.

Deze visie is wat ons betreft bedoeld om richting te geven en te inspireren.

We hebben een compact leesbaar document voor ons liggen en de inhoud is op hoofdlijnen te onthouden. Complimenten daarvoor. Voor beide functies is dit van groot belang.
Een goede zaak dat de definitie van Machteld Huber over gezondheid en het bijbehorende gedachtengoed als onderlegger voor deze visie is opgenomen. Wij juichen dat van harte toe.

Over de definities:
Om de visie bepalend te laten zijn voor onze richting moeten de definities afbakenen. Het onderscheid tussen zorgprofessional en toegangsprofessional spreekt ons aan. We ervaren de definities echter nog als te ruim. We vragen het college deze tegen het licht te houden. Met name de definitie van toegangsprofessional is naar ons idee nog niet goed genoeg.

Dat geld ook voor het begrip veiligheid. Dat maakt een eenduidige toepassing van dit begrip voor de inwoners van Veere nog niet aannemelijk. Iets waar we wel aan hechten als fractie. Hier zijn dus nog flinke verbeteringen in dit deel van de tekst mogelijk en gewenst.

Over de ambities.
Iedereen is veilig! Zeker. Mag dat een onsje meer zijn. Mogen persoonlijk geluk, economische zelfstandigheid, zelfrealisatie en persoonlijke ontwikkeling ook mee doen! Oproep aan het college om hier in de visie werk van te maken.

Iedereen is zelfredzaam. Gezien de onderlegger “Positieve gezondheid” vragen we daar het begrip eigen regie aan toe te voegen.

De gemeente faciliteert preventie. Dat is wat ons betreft ruim onvoldoende. Wil het geheel betaalbaar blijven moet op basis van een geïntegreerde aanpak, veel meer aan bevorderen van gezond gedrag gedaan worden. Gezien haar verantwoordelijkheden heeft de gemeente daar een initiërende rol is. Wij roepen het College op de tekst hierover aan te passen. Dit is voor ons een belangrijk punt.

We maken ons zorgen over de bruikbaarheid van deze visie binnen het kader van werk en inkomen. Wordt de gemiddelde professional in dit werkgebied geïnspireerd door deze visie. Weet het granieten bestand bij Orionis zich met deze visie uitgedaagd mee te doen en gesteund in het ervaren van zingeving. Is het mogelijk om met die bril op de visie nog een keer door te lopen en waar nodig aan te passen?

Over de tekst.
Naast deze inhoudelijke reacties hebben we een aantal tekstuele suggesties die naar ons idee de visie sterker maakt.
Deze willen we graag delen maar gaan wat ons betreft te ver voor deze behandeling. Is het college geïnteresseerd in deze aanvullingen en hoe kunnen we dit praktisch organiseren.

Over de gezamenlijkheid.
Het zal vast geen verrassing zijn maar mijn fractie hecht aan een gezamenlijke visie en uitvoering op Walcheren. We vragen het college de raad goed op de hoogte te houden van de overeenkomsten en verschillen in visie die ontstaan. Kunt u ons daarin faciliteren zodat we niet steeds op zoek hoeven naar de verschillen in de relevante documenten van Middelburg, Vlissingen en Veere.

Vragen over verplaatsing Supermarkt Vrouwenpolder

Op de agenda van commissievergadering van 14 januari 2019 staat het agendapunt stedenbouwkundige versie nieuwe locatie supermarkt Vrouwenpolder. Er is wat ons betreft onvoldoende gecommuniceerd met de omwonenden en de plannen zijn voor ons nog onvoldoende duidelijk. De raadsfractie van PvdA/GroenLinks geeft hierbij schriftelijk een eerste aanzet van haar vragen aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere:

COMMUNICATIE
1. Is de gemeente op enige wijze betrokken geweest bij de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad Vrouwenpolder en gelijktijdige presentatie van de plannen van Corbijn op 9 januari in het dorpshuis in Vrouwenpolder?
2. Heeft de wethouder het initiatief genomen om in contact te treden met omwonenden, waartoe in de commissievergadering in december door meerdere partijen is opgeroepen en wat is door de wethouder toegezegd?

KEUZE VAN DE LOCATIE
3. Bij zijn inspreken vertelde de heer Corbijn dat op 10 oktober zijn initiatief door B&W behandeld is. Er werden toen drie mogelijke locaties besproken. Ervan uitgaande dat twee van deze drie locaties zijn aangegeven in respectievelijk de plannen van Stegenga en Spacevalue; wat is de derde besproken locatie?
4. In de brief van Plus Vastgoedbeheer aan de gemeente Veere dd. 31 augustus 2018 wordt gesteld dat “Het College heeft stedenbouwkundig bureau SpaceValue gevraagd om een second opinion te maken voor de locatie van de supermarkt binnen het plangebied. Dit in navolging op een eerder advies van een ander stedenbouwkundig bureau, waarbij de nodige bedenkingen waren van initiatiefnemer, de heer Corbijn en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.” Welke bedenkingen hadden initiatiefnemer en commissie?
5. In de beantwoording van de in de commissie gestelde vragen aan het college wordt gesteld dat de Groene Spie om ruimtelijke redenen afgewezen als niet geschikt en dat een supermarkt op die plek een te grote aantasting is van het zicht op het lint van de Dorpsdijk.
Wie heeft deze beoordeling gemaakt? Wie heeft dit beoordeeld?
6. In de beantwoording van de in de commissie gestelde vragen aan het college wordt gesteld dat één van de argumenten tegen de locatie van de Groene Spie is dat de aansluiting van het supermarkt terrein met de rest van het dorp onvoldoende zou zijn. Is deze aansluiting bij de huidige plannen beter en waaruit blijkt dat?
7. In de presentatie door de architect van tecton is aangegeven dat het kruisen van het fietspad een belangrijk aandachtspunt is; het hoogteverschil tussen parallelweg en de gewenste locatie vergt de aanleg van een hellingbaan. Voorziet het college geen gevaarlijke situaties tussen fiets- en autoverkeer? Zo, gaat het college eraan doen?

OVERIGE VRAGEN
8. Wat is een marktconforme waarde voor het overloopterrein?

Indieners heb een voorkeur voor mondelinge beantwoording.
Hoogachtend namens de fractie(s) PvdA/GroenLinks,
Peter Blom
Tom Lievense
Arie van Vliet