• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Licht en donker

 

Aanstaande weekend is het Nacht van de Nacht en hebben we aandacht voor de waarde van duisternis. Op 18 september sprak de Commissie Ruimtelijke Ordening over de ontwerpnota  Donkerbeleid van de gemeente.  Ons uitgangspunt is om gebieden, die nu nog donker zijn, donker te houden. De gezondheidsraad stelde al in 2000 dat Lichtvervuiling en lichthinder een bedreiging voor de gezondheid (rapport Hinder van nachtelijk kunstlicht voor mens en natuur). In 2007 verklaarde Unesco het nachtelijk firmament tot wereld erfgoed. “Een niet door licht vervuilde nachthemel is een onvervreemdbaar recht van de mens om tot geluk en contemplatie te komen, even belangrijk als alle andere sociale en culturele rechten van de mens”, aldus de VN-organisatie.

 

Onze fractie heeft in december 2016 het belang van donker in de kustzone en de bebouwde omgeving al eens ingebracht. Wij vinden donkerteeen groot goed. In het Natura 2000 gebied  is donkerte  belangrijk voor de fauna, het wild komt tot rust en nachtdieren worden niet verstoord. Oostkapelle is bekend als een van de donkerste plek op Walcheren en waar de sterrenhemel goed is te zien. Dit zouden we ook graag willen realiseren voor de overige kernen in Veere.

 

Tegelijkertijd wil de gemeente duidelijkheid scheppen over welke verlichting is toegestaan in het kustgebied en de Natura 2000 gebieden, waaronder de Manteling. In de nota lazen we de  wensen  van ondernemers  in recreatie/horecasector. Zij vragen nadrukkelijke aandacht voor de veiligheid en de noodzaak totverlichting bij paden en duinovergangen en parkeerplaatsen.

 

Het blijft  de vraag of  het mogelijk is om oplossingen te vinden die naar tevredenheid zijn van alle partijen? Alleen als het niet anders kan, is wat ons betreft, slimme verlichting in de kustzone beperkt en onder voorwaarden toegestaan. We willen de donkere gebieden in onze gemeente graag donker houden! We willen zo min mogelijk verlichting in de kustzone!.

 

Ook inwoners kunnen  een bijdrage leveren om lichtverstoring te voorkomen door minder verlichting te laten branden en te zorgen dat de sfeerverlichting ook op tijd uit gaat! Dat scheelt ook energieverbruik!

- Maaike Walraven

MaaikeW

 

Een indruk van de Raadsvergadering 5 oktober 2017

Afronding bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke, wij stemmen in met de afronding van het bedrijventerrein. De fractie pleit voor een goede inpassing in het landschap en bij het dorp. Dit besluit biedt hiertoe een prima kans.

Zeeuwse Kustvisie, het opnemen van de leefbaarheid in de kustkernen is positief. We zijn zeker nog niet gerust op het punt van hotspots en pijplijnprojecten. Voor PvdA/GroenLinks betekent de kustvisie: Geen kust en strandbebouwing, verduurzamen van de recreatie, natuurbeheer. We zullen hier zeker aan vasthouden bij behandeling van het overgangsbeleid.

Vaststelling Zoekweg 2 Vrouwenpolder, legalisering van illegale bebouwing, omdat de illegale bebouwing al lang bestaat. Een goede structurele controle is nodig.

Cofinanciering voucherregeling verblijfsrecreatie. Streven naar kwaliteitsverbetering is prima. Wel moet ons van het hart dat kwaliteitsverbetering en uitbreiding voor ons twee verschillende zaken zijn.

Zeeuwse muziekschool, we stemmen in met de brede variant, muziekles ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.         

Ingekomen stukken, subsidie VVV. We vinden dat subsidie voor de VVV minder ad hoc en meer structureel moet zijn.

De fractie vraagt zich af of een bijdrage voor sfeerverlichting in Zoutelande past binnen het leefbaarheidsfonds en het Veerse donker beleid.

- Rina Jakobsen

Middelburg keer terug op uw schreden

Motie

In de raadsvergadering van Veere van 5 oktober jl. werd door de fracties van SGP/ChristenUnie, CDA, PvdA/GroenLinks, VVD en D'66 een motie ingediend over Porthos. DTV steunde die motie niet. De motie was een initiatief van de Walcherse fracties van de SGP en CU en roept op om in Porthos te blijven samenwerken en om samen met Middelburg en Vlissingen de toegang tot de zorg te evalueren en te verbeteren.

Onze PvdA/GroenLinks wethouder Chris Maas omarmde de motie namens het Veerse college van Burgemeester en wethouders. Want de motie toont de betrokkenheid bij onze inwoners, de klant, maar ook bij Porthos en haar medewerkers. De motie is ook een ultieme poging om de Walcherse samenwerking in de zorg voort te zetten.

Gezamenlijke toegang

De gemeente Veere wil graag de gezamenlijke toegang tot de Wmo en de jeugdzorg (Porthos) samen met Middelburg en Vlissingen evalueren en verbeteren. In die gezamenlijkheid past niet dat de gemeenteraad van Middelburg een besluit neemt over een andere koers. Samen met de overgrote meerderheid van de raad ziet onze wethouder Chris Maas de motie dan ook als een oproep aan de Middelburgse gemeenteraad om besluitvorming over een andere inrichting van Porthos “on hold” te zetten. Want pas dan kan je samenwerken aan verbeteringen. Niet door wat we samen hebben opgebouwd na een jaar of drie jaar af te breken. 

Rust en stabiliteit

Er moet rust en stabiliteit komen voor Porthos. De medewerkers van Porthos zorgen er met hart en ziel voor dat onze inwoners de zorg krijgen die nodig is. Dat doen ze op een goede manier vanuit een doordachte filosofie. Natuurlijk kan dat na drie hectische start-jaren altijd beter, “met minder papierwerk” en sneller. Daarom willen we continu werken aan verbeteringen, samen met de Wmo-adviesraad, andere betrokken partijen en onze inwoners.

Dus gemeente Middelburg: keer terug op uw schreden zodat we kunnen blijven samenwerken.

Chris Maas

 ChrisM

Beschouwingen op de kadernota voor de begroting van 2018

Drie jaar geleden constateerden we dat er fors bezuinigd moest worden, nu is er genoeg geld om zaken op te pakken. We missen daar wel een visie bij van het college.

Vooral op de volgende onderwerpen:

-Toerisme, dat is booming, loop door Zoutelande of Domburg en je ervaart de drukte. Deze groei hebben we als gemeente zelf mogelijk gemaakt. Meer staplaatsen op minicampings, uitbreidingen hotels, meer zomerhuisjes, meer tot appartementen omgebouwde schuren, meer tweede woningen. Verder groei van B&B en Airbnb. Dit alles met vergaande consequenties voor het ruimtebeslag, vooral langs de kust. Niemand wil de kust volbouwen, dat staat in visies, nota's en hoe het verder allemaal heet. In de Kustvisie is vastgelegd hoe die groei in te dammen. Wij geloven daar niet zo in. Alleen een absolute stop van de groei van het aantal toeristische bedden werkt, zeker zolang we niet eens weten hoeveel er zijn in Veere.

Dus alleen nog kwaliteitsverbetering, zonder groei. De Walcherse kust moet mooi blijven!

-Duurzaamheid, er is weinig aandacht hiervoor in de kadernota. Het aanjaagteam kan volgens ons zaken oppakken als zonnepanelen en laadpalen op parkeerterreinen, afvalverwerking. Dit kan met een Walcherse denktank met bedrijfsleven, milieuorganisaties, onderwijs, burgers. Spreek ambitie uit.

-Zorg, de uitvoering van taken op dit gebied baart ons zorgen, het lukt niet bestuurlijk op één lijn te komen. Dit kan de toegankelijkheid nadelig beïnvloeden. Het uitgangspunt moet zijn dat burgers de zorg krijgen die ze nodig hebben.

We willen ook geld uittrekken voor vervanging van de rubberkorrels op het kunstgrasveld Koudekerke.

-Natuur en landschap, het college roemt de aandacht hiervoor, we zien dit niet terug. Denk alleen al aan de gedachte grond te verkopen voor een tankstation, midden in het natuurgebied bij Biggekerke, op basis van een heel oud bestemmingsplan. Dit is strijdig met alle visies en beleidsnota’s in Veere. Wij roepen op een actief natuurbeleid te ontwikkelen.

We zij enthousiast over de volgende zaken in de kadernota:

verbetering komentrees, het GVVP, meer geld voor zelfstandig wonen voor jongeren met een handicap, aanpassing toegankelijkheid gebouwen, verplaatsing trapveld en skatebaan Domburg.

En we willen de opbrengst van de kabelbelasting besteden voor de jeugd, sport en cultuur!!

Beschouwingen PvdA/GroenLinks op de kadernota voor de begroting van 2018

Drie jaar geleden constateerden we dat er fors bezuinigd moest worden, nu is er genoeg geld om zaken op te pakken. We missen daar wel een visie bij van het college.

Vooral op de volgende onderwerpen:

-Toerisme, dat is booming, loop door Zoutelande of Domburg en je ervaart de drukte. Deze groei hebben we als gemeente zelf mogelijk gemaakt. Meer staplaatsen op minicampings, uitbreidingen hotels, meer zomerhuisjes, meer tot appartementen omgebouwde schuren, meer tweede woningen. Verder groei van B&B en Airbnb. Dit alles met vergaande consequenties voor het ruimtebeslag, vooral langs de kust. Niemand wil de kust volbouwen, dat staat in visies, nota's en hoe het verder allemaal heet. In de Kustvisie is vastgelegd hoe die groei in te dammen. Wij geloven daar niet zo in. Alleen een absolute stop van de groei van het aantal toeristische bedden werkt, zeker zolang we niet eens weten hoeveel er zijn in Veere.

Dus alleen nog kwaliteitsverbetering, zonder groei. De Walcherse kust moet mooi blijven!

-Duurzaamheid, er is weinig aandacht hiervoor in de kadernota. Het aanjaagteam kan volgens ons zaken oppakken als zonnepanelen en laadpalen op parkeerterreinen, afvalverwerking. Dit kan met een Walcherse denktank met bedrijfsleven, milieuorganisaties, onderwijs, burgers. Spreek ambitie uit.

-Zorg, de uitvoering van taken op dit gebied baart ons zorgen, het lukt niet bestuurlijk op één lijn te komen. Dit kan de toegankelijkheid nadelig beïnvloeden. Het uitgangspunt moet zijn dat burgers de zorg krijgen die ze nodig hebben.

We willen ook geld uittrekken voor vervanging van de rubberkorrels op het kunstgrasveld Koudekerke.

-Natuur en landschap, het college roemt de aandacht hiervoor, we zien dit niet terug. Denk alleen al aan de gedachte grond te verkopen voor een tankstation, midden in het natuurgebied bij Biggekerke, op basis van een heel oud bestemmingsplan. Dit is strijdig met alle visies en beleidsnota’s in Veere. Wij roepen op een actief natuurbeleid te ontwikkelen.

We zij enthousiast over de volgende zaken in de kadernota:

verbetering komentrees, het GVVP, meer geld voor zelfstandig wonen voor jongeren met een handicap, aanpassing toegankelijkheid gebouwen, verplaatsing trapveld en skatebaan Domburg.

En we willen de opbrengst van de kabelbelasting besteden voor de jeugd, sport en cultuur.

Raadsvergadering 8 juni 2017

Standpunten PvdA/GroenLinks


Agendapunt 4 vragenuurtje


Grotere projecten waaraan ambtelijk wordt gewerkt moeten volgens ons eerder aan de raad worden gemeld. Zulke ontwikkelingen hebben een grote impact op leefbaarheid, verkeers(overlast) en beeldkwaliteit. We willen niet het risico lopen dat we alleen nog ja kunnen zeggen. Het CDA vroeg in aansluiting hierop hoe het kan dat de dorpsraad in Biggekerke met de vraag komt of er een tankstation bij Biggekerke komt. De burgemeester zegde toe dat we dit onderwerp in een commissievergadering zullen bespreken.

Agendapunt 7. masterplan Fort den Haakweg


De plannen voor Vrouwenpolder hebben zich anders ontwikkeld dan in het begin is besproken. Er wordt veel verblijfsrecreatie gerealiseerd. Is er nog een meerwaarde voor het dorp? Het college verzekert dat realisatie van het groen rond de bebouwing goed geborgd is. De raad gaat het hele proces naar de besluitvorming evalueren. We zijn, met deze kritische noten, akkoord gegaan met het plan.

Agendapunt 8. Grote Kerk Veere

We staan achter de plannen voor een goed cultuuraanbod in de Grote Kerk.

We erkennen de financiële risico’s, maar achten deze veel kleiner dan de kansen.

De bewoning van de kerk door vleermuizen is geborgd, goed voor de biodiversiteit.

Agendapunt 9. Optimaliseren windparken op en rondom de Oosterscheldekering

Wij zijn een voorstander van windmolens op Neeltje Jans. Voor een vlotte vergunningverlening stemmen we in met een vlotte verwerking van de vergunningverlening.

Agendapunt 10. Zonnepark aan de Braamweg

Wij denken ook positief over zonne-energie, we stemmen uiteraard in met het verlenen van een omgevingsvergunning.