• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Intensieve varkenshouderij

Fotoverkleindjandejongefotografie-70208Op 1 oktober 2015 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Veere ingestemd met een forse uitbreiding van een varkenshouderij. Op de grens van Domburg en Aagtekerke mag een stal worden gebouwd waarin 4664 vleesvarkens en 1920 gespeende biggen kunnen worden gehouden. Er was op die plek al een varkensstal maar deze was zwaar verouderd. In die stal was ruimte voor 3306 varkens.

De PvdA/GroenLinks fractie heeft tegen deze uitbreiding/vernieuwing gestemd. 

Dit is ons niet in dank afgenomen. Ons werd verweten de ondernemer dwars te zitten. Het is toch een mooi plan om een oude stal op te ruimen en een nieuwe daarvoor in de plaats te zetten. We zouden blij moeten zijn dat de ondernemer zo wil investeren in onze gemeente. 

Je kan je afvragen of intensieve veeteelt past in een kleinschalig gebied waar recreatie en toerisme van levensbelang is. Hoewel deze discussie niet direct wordt gevoerd zijn alle partijen in Veere wel van mening dat er in ieder geval geen nieuwe intensieve veehouderijen bij mogen komen. Wel is vastgesteld dat vernieuwing van bestaande bedrijven mogelijk is. Een beperkte uitbreiding (ca 20%) is daarbij bespreekbaar mits het dierenwelzijn wordt verbeterd, er sprake is van milieuwinst, de omgevingskwaliteit wordt verbeterd, er maatschappelijk draagvlak is en een verantwoord bedrijfsperspectief. 

Onze fractie heeft net als het college al deze punten gewogen. Onze fractie vindt dat het college de grenzen van wat we hebben afgesproken over de intensieve veeteelt op alle punten heeft opgerekt om deze uitbreiding mogelijk te maken. Ons oordeel alles afwegende is dat deze uitbreiding niet past binnen deze kaders. En daarom zijn we tegen deze uitbreiding. Dat is dus niet een kwestie van voor of tegen de intensieve varkenshouderij maar lijkt een kwestie van algemeen belang versus individueel belang.  

Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Veere

2015-10 Intensieve veehouderij 12015-10 Intensieve veehouderij 22015-10 Intensieve veehouderij 32015-10 Intensieve veehouderij 4

De bovenstaande foto's zijn niet afkomstig van de betreffende veehouderij uit het artikel.

Werkbezoek aan Zeeuwse Gronden Ovezande

 

mw m j a w maaike walraven-janssen

Als raadslid wordt je vaak uitgenodigd voor tal van activiteiten. Het gaat dan vooral om kennis te nemen van het werk van een organisatie of stichting. Zo werden we uitgenodigd door wooncorporatie Woonburg voor een werkbezoek aan Ovezande.

Het doel van dit werkbezoek was kennis te maken met een woonlocatie van Zeeuwse Gronden. Zeeuwse Gronden is een zorginstelling voor begeleid wonen van mensen met psychiatrische problemen. Bij Zeeuwse Gronden staat de relatie tussen familie en cliënt centraal. In Zeeland is er vraag naar deze specifieke vorm van warme zorg. De afgelopen jaren is op diverse plaatsen in de provincie deze beschermde woonvorm gerealiseerd. Ook in de gemeente Veere is er behoefte aan deze vorm van wonen en zorg. Samen met de gemeente, Zeeuwse Gronden en Woonburg is het plan gemaakt om een woonlocatie in Koudekerke te ontwikkelen.

In de afgelopen periode zijn inwoners van Koudekerke geïnformeerd. Ook zij werden uitgenodigd voor het werkbezoek aan de woonlocatie in Ovezande. Op 8 oktober gingen inwoners en enkele raadsleden onder leiding van Marco van der Wel, directeur Woonburg, naar Ovezande. Daar werd het gezelschap ontvangen door Jan van Blarikom, directeur van Zeeuwse Gronden, die uitleg gaf over de werkwijze van Zeeuwse Gronden. Bijzonder was dat de buren van de woonvorm uit Ovezande er waren om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. Verder hebben we de appartementen van enkele bewoners bezocht en gezien dat ze zich thuis voelen op hun nieuwe woonplek.

Maaike Walraven, raadslid

2015-10 Overzande 2

 2015-10 Overzande 12015-10 Overzande 4

Een nieuwe melkveehouderij in Aagtekerke

koeien in de wei fotokoeien in de wei schilderij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de raadsvergadering van 2 juli 2015 is besloten het bestemmingsplan buitengebied te wijzigen om een grondgebonden melkveehouderij mogelijk te maken aan de Hoge Duvekotseweg. Andere agrarische bedrijven zijn in dit verband gesaneerd. Onze fractie heeft hier mee ingestemd.

Levert dit bedrijf een meerwaarde op, ook voor de dieren en voor het landschap? Wij zien dan een weide voor ons, met bomen en bosjes, en als het even kan ook met een paar poelen. Dat is immers de natuurlijke omgeving voor koeien in de wei. En dan  zijn ze ook echt liever buiten in de wei dan binnen in de stal.

Ik weet het, het is een romantisch plaatje. Maar evengoed belangrijk voor dierenwelzijn, voor het milieu en voor het landschap. Pas dan kan dit bedrijf een meer dan alleen economische meerwaarde leveren. We hopen dat we blij kunnen zijn en blij kunnen blijven met de melkveehouderij.

We gaan er van uit dat het een melkveehouderij zal blijven, met koeien in de wei. Dat past bij een toeristische gemeente Veere die gaat voor rust en ruimte, duurzaamheid, dierenwelzijn en het milieu.

Fotoverkleindjandejongefotografie-70207

 Rina Jakobsen, raadslid PvdA/GroenLinks Veere

 

De nieuwe hoogspanningskabels van Tennet hangen boven ons hoofd

Fotoverkleindjandejongefotografie-70206

De beslissing van de minister om voor de Zeeuwse kust nog een Nederlands windmolenpark te gaan bouwen, naast de al bestaande Belgische, heeft tot gevolg dat netbeheerder Tennet de aansluiting van dat park in zee moet gaan verzorgen. Daartoe heeft Tennet een viertal opties gepresenteerd, die inmiddels velerlei reacties hebben gekregen van belangenpartijen. Het gaat hierbij om alternatieve routes en locaties: bovengrondse masten, ondergronds en onder water. De boeren, verenigd via de ZLTO, hebben bezwaren tegen bovengrondse masten waarvan de straling hun hightech apparatuur kan verstoren. Er zijn landschappelijke bezwaren geuit voor ‘het gezicht van Zeeland’, zowel voor het tracé over Walcheren als dat van Zuid-Beveland en er staan inmiddels protestborden langs de A58 naast die van de kerncentrale. De ZMF heeft haar voorkeur uitgesproken voor een tracé over de zeebodem en die van de Westerschelde. 

Voor de gemeente Veere is bezwaar geuit door onze fractie en die van de VVD, tegen een ondergronds tracé met een breedte van 20 m. over Walcheren. Ook de gezamenlijke colleges van B&W op Walcheren hebben de minister laten weten hiertegen te zijn en voor het traject over de zeebodem tot aan Borssele. We moeten daarbij wel oppassen voor het ‘Not-in-my-backyard syndroom’ dat we zo goed kennen van het zoeken naar windmolen-locaties. Maar goed, gemeenten hebben hun grenzen en reageren op eigen gebiedsproblematiek uiteraard. Onze voorkeur als fractie PvdA/GroenLinks Veere gaat uit naar een tracé over zee- en Westerscheldebodem. Dat is technisch goed mogelijk. Er liggen dergelijke kabels over de hele wereld en dus ook vanaf Engeland en Noorwegen naar ons toe. Er zijn wat ons betreft te veel en zeer diverse argumenten tegen de andere opties: van gezondheidsaard, landschappelijke waarden en het open landschap. En als we iets breder kijken dan ons Walcheren, dan gunnen we o.a. ook de inwoners van het dorp Krabbendijke met dezelfde argumenten een veiliger en gezonder weidse blik over Ooster- en Westerschelde. Het gezicht van Zeeland is dus hiermee stevig aan de orde. De Provincie heeft heel recent laten weten voorstander te zijn van een onder water traject, ook al hebben zij niet de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Maar gezien het megalomane project van de aansluiting A58 op de beide tunnels richting België lijkt het Zeeuwse landschappelijke vergezicht niet een eerste Provinciale prioriteit en wegen economische belangen van de grootindustrie zwaarder (ook al gaat het m.n. om transitie-transporten). Ook de Recron en SVR kunnen hun protest laten horen vanuit het toeristisch belang om het Zeeuwse landschap weids en open te houden. Helaas blijkt dat de minister al deze Zeeuwse belangen kan overrulen met zijn besluitvorming om het toch te doen. Waarschijnlijk kan alleen een gezamenlijk en zeer sterk burgerprotest naast de lobby van bovengenoemde belangenpartijen zo’n Rijksbesluit tegenhouden danwel voor zijn. Dit zal dan onze Veerse inzet overstijgen, maar we gaan er voor!

Peter Geene, fractievolger

Toeristenbelasting

Fotoverkleindjandejongefotografie-70207

In Veere wordt toeristenbelasting geheven, iedere toerist die hier overnacht, betaalt een bedrag per nacht. In 2014 was dat €1,10 en voor 2015 is een tarief van €1,20 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het toerisme worden veel voorzieningen getroffen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was het aantal toeristen en ook het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland in 2014 fors hoger dan in 2013. Het is zeer waarschijnlijk dat Veere deze trend heeft gevolgd. Het zomerseizoen was lang en warm, 2014 was het warmste jaar sinds dit wordt bijgehouden. En Veere is een toeristengemeente bij uitstek.

Een paar cijfers: 

 • In Zeeland overnachtten in 2014 17% meer toeristen volgens het CBS. We mogen dit percentage niet een op een van toepassing verklaren op Veere. Het zou best iets minder kunnen zijn geweest, maar ook iets meer. 
 • Bij 17% zou de meeropbrengst ruim €700.000,00 zijn geweest.
 • Bij 10% rond €400.000,00. 
 • In Veere was de meeropbrengst in 2014 €66.000,00. Dat staat voor 1,5% meer overnachtingen.

De gemeente Veere ontvangt niet alleen toeristenbelasting, maar geeft ook veel geld uit voor het toerisme. Ook bezuinigen we al enkele jaren op alle fronten, denk aan zorg, veiligheid, gezondheid, subsidies.

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft daarom in de raadsvergadering van 23 april 2015 de volgende vragen aan het college gesteld:

 • Wat is de visie van het college op de controle en het het innen van de toeristenbelasting?
 • Hoe gaan we om met de forfaitaire (van te voren afgesproken en op het vastgestelde bedrag gebaseerde) tarieven? Wanneer was de laatste controle? 
 • Leidde deze controle tot aanpassingen?
 • Hoe effectief is de controle bij de verblijfseenheden die niet onder het forfaitaire systeem vallen? 
 • Hoe frequent wordt het aantal toeristische verblijfseenheden vastgesteld? 
 • Hoeveel eenheden zijn er in 2013 en 2014 bijgekomen? 
 • Heeft het college nu zicht op verhuur via bv. Airbnb?
 • Is het college met PvdA/GroenLinks van mening dat voor een goed toeristisch beleid een evenwichtige inning van toeristenbelasting noodzakelijk is?

In antwoord op deze vragen heeft de wethouder gezegd dat de controle geïntensiveerd gaat worden, hierbij wordt het Kenniscentrum Kusttoerisme betrokken. Er zal een risicoanalyse worden opgesteld. Het forfaitaire (afgesproken) tarief wordt dit jaar gecontroleerd en zo nodig aangepast. Er wordt indien mogelijk een verband gelegd tussen een op te stellen aantal toeristische eenheden en het aantal toeristische overnachtingen. Verblijf via Airbnb is lastig te controleren, dat is niet bedrijfsmatig.

Het college is het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat het evenwichtig innen van de toeristenbelasting noodzakelijk is. Daar hoort een goed systeem van innen bij.

Rina Jakobsen-Huibregtse, raadslid

 

Werkbezoek aan Buurtzorgteam in Veere

Fotoverkleindjandejongefotografie-70204

Onlangs is de fractie van de PvdA/Groenlinks op werkbezoek geweest bij het team Buurtzorg in Aagtekerke. De reden voor dit bezoek was om kennis te maken en om te horen hoe dit Buurtzorg-team haar werkzaamheden verricht in de gemeente Veere.

Buurtzorg is een vernieuwend concept om persoonlijk zorg en verpleging thuis te verlenen. Het team bestaat uit elf (wijk) verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Aan het team in Aagtekerke is ook verbonden een ergotherapeut en fysiotherapeut. Bijzonder aan het team is dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan de cliënten maar ook voor de werktijd en de roostering. Men regelt dit onderling. Hier is geen manager voor nodig. Ook de noodzakelijke administratie wordt geregeld via het Buurtzorgteam. De rapportage van hulpverlening is bij de cliënt thuis. En bij bijzondere problemen kan men terug vallen op de regio- manager. Op Walcheren zijn momenteel 4 Buurtzorgteams werkzaam. 

Bij het buurtzorg-team komt de cliënt meestal  na verwijzing door de huisarts. Samen met de cliënt kijkt men naar de zorg  die is nodig. De ondersteuning is ook gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid. Dat gebeurt door samen te kijken wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De zorg die wordt gegeven valt onder Persoonlijke Verzorging en Verpleging en wordt bekostigd door de ziektekosten-verzekeraar.

Onze conclusie is dat de werkwijze van Buurtzorg herkenbaar is en de zorg zelfstandig en professioneel wordt verleend. Blijkbaar is er geen ingewikkelde organisatie nodig om de gewenste zorg efficiënt en persoonlijk te verlenen. Wat ons betreft: een pluim voor het Buurtzorgteam Veere!

Maaike Walraven, raadslid PvdA/GroenLinks Veere