• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Kiezers 19 maart 2014, bedankt!

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202Bedankt!

Iedereen die op 19 maart op PvdA/GroenLinks heeft gestemd, hartelijk bedankt! 

Jullie hebben ons drie zetels bezorgd en dat is een goede basis voor een rood-groene inbreng in de gemeenteraad en voor de gewenste deelname aan het college de komende vier jaar. 

In 2010 haalden we 2.186 stemmen, dat was goed voor vier zetels. Drie “volle” zetels en één restzetel. Deze keer hebben 2.031 mensen op PvdA/GroenLinks gestemd, 155 stemmen minder. En dat betekent helaas één zetel minder. Wel zijn we de VVD gepasseerd en zijn we nu de derde partij. 

Afgezet tegen de resultaten van PvdA en GroenLinks in andere gemeenten en in het licht van de moeilijke en soms pijnlijke besluiten die de PvdA in Den Haag heeft moeten nemen, is het verlies beperkt gebleven.  

Dat heel veel mensen op PvdA/GroenLinks Veere hebben gestemd, zien we ook als een waardering van het werk van onze raadsfractie en wethouder de afgelopen vier jaar.  

De vele mensen van PvdA en GroenLinks die in de campagne keihard hebben gewerkt, bedankt voor jullie inzet! Onze campagne heeft zeker bijgedragen aan het resultaat.  

Kiezers, bedankt voor het vertrouwen! We gaan er alles aan doen om het waar te maken.

Mede namens de andere kandidaten PvdA/GroenLinks Veere,
Chris Maas, lijsttrekker PvdA/GroenLinks

 

Dankwoord Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Fotoverkleindjandejongefotografie-70213

Bedankt!

Iedereen die op 19 maart op PvdA/GroenLinks heeft gestemd, hartelijk bedankt!

Jullie hebben ons drie zetels bezorgd en dat is een goede basis voor een rood-groene inbreng in de gemeenteraad en voor de gewenste deelname aan het college de komende vier jaar. In 2010 haalden we 2.186 stemmen, dat was goed voor vier zetels. Drie “volle” zetels en één restzetel. Deze keer hebben 2.031 mensen op PvdA/GroenLinks gestemd, 155 stemmen minder. En dat betekent helaas één zetel minder. Wel zijn we de VVD gepasseerd en zijn we nu de derde partij. Afgezet tegen de resultaten van PvdA en GroenLinks in andere gemeenten en in het licht van de moeilijke en soms pijnlijke besluiten die de PvdA in Den Haag heeft moeten nemen, is het verlies beperkt gebleven. 

Dat heel veel mensen op PvdA/GroenLinks Veere hebben gestemd, zien we ook als een waardering van het werk van onze raadsfractie en wethouder de afgelopen vier jaar. 

De vele mensen van PvdA en GroenLinks die in de campagne keihard hebben gewerkt, bedankt voor jullie inzet! Onze campagne heeft zeker bijgedragen aan het resultaat. 

Kiezers, bedankt voor het vertrouwen! We gaan er alles aan doen om het waar te maken.

Namens kandidaten PvdA/GroenLinks Veere,

Chris Maas

Zorg dichtbij

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202Zorg eenvoudig en dichtbij in Veere 

Er gaat heel veel veranderen in de zorg, voor ouderen, voor jongeren en voor mensen met een beperking. De gemeenten moeten de komende jaren veel van deze taken overnemen van het Rijk en de Provincie. Sommige politieke partijen en ook grote zorginstellingen in den lande zeggen dat dit niet goed gaat komen. Dat mensen uit verzorgingshuizen worden gezet. Dat de dagbesteding wordt afgeschaft. Dat de huishoudelijke hulp verdwijnt. Dat is niet zo. 

PvdA/GroenLinks Veere wil de zorg dichtbij de inwoners organiseren en minder ingewikkeld maken. Dat is wat mensen die zorg nodig hebben het liefst willen. We willen niet bezuinigen op de mensen, op de zorg, maar op de organisatie van de zorg. 

Wij gaan daarbij uit van draagkracht en we zorgen dat er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.Mensen die professionele zorg of hulp nodig hebben jong en oud, krijgen die professionele zorg.

De verzorgings- en verpleeghuizen in Veere, Simnia en Nieuw Sandenburgh, anticiperen al geruime tijd op de veranderingen in de zorg, op de verandering van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Ouderen die nu in Simnia en Nieuw Sandenburh verblijven, blijven daar natuurlijk wonen. Als ouderen in de toekomst verpleeghuiszorg nodig hebben, dan is die daar beschikbaar. Ook in de groepswoningen in de verschillende woonzorg-complexen in de kernen.

Voor ouderen die lichtere zorg nodig hebben, organiseren we zorg dichtbij zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving of in één van de woonzorg-complexen die we de afgelopen jaren hebben gebouwd. Dat doen we door professionals zoals de wijkverpleegkundige goed te laten samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Door te stimuleren dat woningeigenaren en Woonburg woningen geschikt maken om langer te kunnen wonen. En door de woonomgeving geschikt te maken voor ouderen zodat zij zonder obstakels een ommetje kunnen maken en naar de supermarkt kunnen. 

Maar ook door te investeren in netwerken rond onze oudere inwoners. We vinden dat zorg niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeente is, maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Die samenredzaamheid willen we stimuleren. 

De zorg is in goede handen bij de PvdA/GroenLinks Veere: we laten niemand aan de kant staan en zijn er altijd voor mensen in een kwetsbare positie in de gemeente Veere. 

Chris Maas, lijsttrekker en wethouderskandidaat PvdA/GroenLinks Veere

(foto: www.jandejongefotografie.nl)

Samenwerking Middelburg-Veere-Vlissingen

Fotoverkleindjandejongefotografie-70203

Vergaande ambtelijke samenwerking Veere-Middelburg-Vlissingen noodzakelijk om kosten te besparen en herindeling buiten de deur te houden

Ook de gemeente Veere moet de komende jaren flink bezuinigen.

PvdA/GroenLinks Veere ziet kansen en besparingsmogelijkheden in vergaande ambtelijke samenwerking op Walcheren.

Kansen om de steeds zwaardere taken gezamenlijk uit te voeren zodat we als zelfstandige gemeente Veere kunnen blijven bestaan. En besparingen door delen van de ambtelijke organisaties samen te voegen. 

De lijn doorzetten die is gekozen en gegroeid voor het sociale domein in “Walcheren voor Elkaar”. Daar heeft onze wethouder Chris Maas aan gewerkt de afgelopen jaren, in het belang van de zorg voor en het welzijn van de Veerse inwoners. Op dat terrein werkt het en zal de samenwerking ook vorm krijgen in één Walchers ambtelijk organisatieonderdeel. 

Als we op die manier kunnen samenwerken laten we zien dat de gemeente Veere als zelfstandige gemeente de toekomst aan kan. Samenwerking op alle andere terreinen zoals ICT, belastingen, personeelszaken, groenbeheer, wegenonderhoud enz. moet dan ook wel echt vorm gaan krijgen. 

Zo kunnen we flink kosten besparen zonder dat dat ten koste gaat van de voorzieningen voor onze inwoners. 

Chris Maas, lijsttrekker PvdA/GroenLinks en wethouderskandidaat
(foto: www.jandejongefotografie.nl)

Verkeer en parkeren

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202

Foto: www.jandejongefotografie.nl

PvdA/GroenLinks over verkeer en parkeren

Verkeer, verkeersoverlast en parkeren houden de gemoederen in Veere bezig.

PvdA/GroenLinks Veere kiest voor de volgende speerpunten:

  • Het is belangrijk de overlast van het autoverkeer en parkeren in de dorps/stadskernen te beperken. Zo nodig, en met inspraak van zowel de betrokken ondernemers als burgers, wil PvdA/GroenLinks daarvoor infrastructurele maatregelen treffen. 
  • Wij vinden dat de (parkeer-)druk op de recreatiegebieden zoveel mogelijk moet worden gereduceerd; wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per openbaar vervoer of fiets. 
  • Op plekken waar er verkeers- of parkeerproblemen zijn, mag betaald parkeren worden ingevoerd om te reguleren, dus om de problemen op te lossen en die maatregelen te betalen. 
  • Aan de kust mag alleen tegen betaling worden geparkeerd. Gebruikers van betaald parkeerterreinen zijn in de regel dagrecreanten, die gebruik maken van allerlei voorzieningen. Door parkeergeld te heffen, dragen de dagrecreanten bij aan die voorzieningen. 
  • In Domburg en Veere betalen inwoners voor hun parkeervergunning. Wij vinden dat het vergunningensysteem zo moet werken, dat vergunninghouders verzekerd zijn van een plek, ook in de drukke zomerperiode. Nu komt het nog vaak voor dat inwoners met een vergunning hun auto niet kwijt kunnen. 

 

 

 

 

Politiek café Balans toerisme en leefbaarheid Domburg: kort verslag

 

verkleind35

 

 

 

 

 

PvdA/GroenLinks organiseerde op 22 februari een politiek café in Markt Zes in Domburg.

Aan de orde waren Domburgse zaken. Daarvoor waren als inleiders uitgenodigd Govert Janzen (directeur Badhotel Domburg), Krijn Jan Provoost (directeur Natuurmonumenten Zuid-Holland en Zeeland) en Sepko de Witte, gewone (jonge) inwoner van Domburg. In totaal waren er rond de 40 bezoekers aanwezig. Er was een levendige discussie over allerlei Domburgse kwesties.

 

Lijsttrekker Chris Maas vertolkte de mening van PvdA/GroenLinks over zaken als:

  • de eventuele uitbreiding van de golfbaan (alleen mogelijk als de golfclub één van de partijen is en als er een maximum aan groen tegenover een minimum aan rood komt)
  • parkeren in de kern (er moet een oplossing komen voor de bewoners van de straten binnen de parkeerzone, zodat zij in hun eigen straat kunnen parkeren; ze betalen er immers voor!)
  • tweede woningen/deeltijdwonen (in de kernen moet in principe permanent gewoond worden en geen verkapte recreatiewoningen toestaan; de leefbaarheid voor de inwoners staat voorop!)
  • doorgaand verkeer door de kern (Chris: duivels dilemma, want we willen het liefst het doorgaande verkeer in de kern weren, maar we willen ook niet teveel groen opofferen aan asfalt voor bijv. extra wegen buiten de kern)
  • verblijfsrecreatie (er is echt geen ruimte voor nog eens extra zomerhuizen, appartementen etc.; het beleid moet niet alleen afgestemd worden op de wensen van ondernemers!) 

Slotconclusie (die eigenlijk werd gedeeld door de inleiders en het publiek):

Domburg moet vooral Domburg blijven; er moet veel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de omgeving en er moet vooral worden geïnvesteerd in  een goede balans tussen verblijfsrecreatie, dagtoerisme en leefbaarheid voor de inwoners.

verkleind16verkleind23verkleind25verkleind50verkleind51