• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Toeristenbelasting

Fotoverkleindjandejongefotografie-70207

In Veere wordt toeristenbelasting geheven, iedere toerist die hier overnacht, betaalt een bedrag per nacht. In 2014 was dat €1,10 en voor 2015 is een tarief van €1,20 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het toerisme worden veel voorzieningen getroffen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was het aantal toeristen en ook het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland in 2014 fors hoger dan in 2013. Het is zeer waarschijnlijk dat Veere deze trend heeft gevolgd. Het zomerseizoen was lang en warm, 2014 was het warmste jaar sinds dit wordt bijgehouden. En Veere is een toeristengemeente bij uitstek.

Een paar cijfers: 

 • In Zeeland overnachtten in 2014 17% meer toeristen volgens het CBS. We mogen dit percentage niet een op een van toepassing verklaren op Veere. Het zou best iets minder kunnen zijn geweest, maar ook iets meer. 
 • Bij 17% zou de meeropbrengst ruim €700.000,00 zijn geweest.
 • Bij 10% rond €400.000,00. 
 • In Veere was de meeropbrengst in 2014 €66.000,00. Dat staat voor 1,5% meer overnachtingen.

De gemeente Veere ontvangt niet alleen toeristenbelasting, maar geeft ook veel geld uit voor het toerisme. Ook bezuinigen we al enkele jaren op alle fronten, denk aan zorg, veiligheid, gezondheid, subsidies.

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft daarom in de raadsvergadering van 23 april 2015 de volgende vragen aan het college gesteld:

 • Wat is de visie van het college op de controle en het het innen van de toeristenbelasting?
 • Hoe gaan we om met de forfaitaire (van te voren afgesproken en op het vastgestelde bedrag gebaseerde) tarieven? Wanneer was de laatste controle? 
 • Leidde deze controle tot aanpassingen?
 • Hoe effectief is de controle bij de verblijfseenheden die niet onder het forfaitaire systeem vallen? 
 • Hoe frequent wordt het aantal toeristische verblijfseenheden vastgesteld? 
 • Hoeveel eenheden zijn er in 2013 en 2014 bijgekomen? 
 • Heeft het college nu zicht op verhuur via bv. Airbnb?
 • Is het college met PvdA/GroenLinks van mening dat voor een goed toeristisch beleid een evenwichtige inning van toeristenbelasting noodzakelijk is?

In antwoord op deze vragen heeft de wethouder gezegd dat de controle geïntensiveerd gaat worden, hierbij wordt het Kenniscentrum Kusttoerisme betrokken. Er zal een risicoanalyse worden opgesteld. Het forfaitaire (afgesproken) tarief wordt dit jaar gecontroleerd en zo nodig aangepast. Er wordt indien mogelijk een verband gelegd tussen een op te stellen aantal toeristische eenheden en het aantal toeristische overnachtingen. Verblijf via Airbnb is lastig te controleren, dat is niet bedrijfsmatig.

Het college is het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat het evenwichtig innen van de toeristenbelasting noodzakelijk is. Daar hoort een goed systeem van innen bij.

Rina Jakobsen-Huibregtse, raadslid

 

Werkbezoek aan Buurtzorgteam in Veere

Fotoverkleindjandejongefotografie-70204

Onlangs is de fractie van de PvdA/Groenlinks op werkbezoek geweest bij het team Buurtzorg in Aagtekerke. De reden voor dit bezoek was om kennis te maken en om te horen hoe dit Buurtzorg-team haar werkzaamheden verricht in de gemeente Veere.

Buurtzorg is een vernieuwend concept om persoonlijk zorg en verpleging thuis te verlenen. Het team bestaat uit elf (wijk) verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Aan het team in Aagtekerke is ook verbonden een ergotherapeut en fysiotherapeut. Bijzonder aan het team is dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan de cliënten maar ook voor de werktijd en de roostering. Men regelt dit onderling. Hier is geen manager voor nodig. Ook de noodzakelijke administratie wordt geregeld via het Buurtzorgteam. De rapportage van hulpverlening is bij de cliënt thuis. En bij bijzondere problemen kan men terug vallen op de regio- manager. Op Walcheren zijn momenteel 4 Buurtzorgteams werkzaam. 

Bij het buurtzorg-team komt de cliënt meestal  na verwijzing door de huisarts. Samen met de cliënt kijkt men naar de zorg  die is nodig. De ondersteuning is ook gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid. Dat gebeurt door samen te kijken wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De zorg die wordt gegeven valt onder Persoonlijke Verzorging en Verpleging en wordt bekostigd door de ziektekosten-verzekeraar.

Onze conclusie is dat de werkwijze van Buurtzorg herkenbaar is en de zorg zelfstandig en professioneel wordt verleend. Blijkbaar is er geen ingewikkelde organisatie nodig om de gewenste zorg efficiënt en persoonlijk te verlenen. Wat ons betreft: een pluim voor het Buurtzorgteam Veere!

Maaike Walraven, raadslid PvdA/GroenLinks Veere

De Walcherse kust is vol

Fotoverkleindjandejongefotografie-70208Ruim twaalfduizend bedden meer aan de Zeeuwse en Zuid Hollandse kust dankzij Arcus, de projectontwikkelaar van Roompot. De gedeputeerde van economie Ben de Reu steekt de loftrompet uit over deze ontwikkeling. Meer werk is zijn leus.

De PvdA/GroenLinks fractie in de gemeente Veere denkt daar toch ietsjes anders over. Natuurlijk recreatie en toerisme is een belangrijke pijler van de economie in Zeeland. Maar er zijn grenzen aan de groei van nieuwe ontwikkelingen. Zeker aan de Walcherse kust. We zitten niet te wachten op meer huisjes terreinen en grootschalige hotels. Wat ons betreft is er wel te praten over kwaliteitsverbetering maar niet over uitbreiding. 

Toeristen komen voor de ruimte en de rust. Met meer, meer, meer wordt de kip met de gouden eieren geslacht. De ontwikkeling in Dishoek is helaas niet meer tegen te houden. Maar het doet wel pijn om te zien dat ook daar weer niet met respect voor de omgeving wordt omgegaan. Alle bomen in dat gebied zijn rücksichtlos gerooid. Hoezo landschappelijke inpassing?

De aangehaalde "modernisering" van de camping Domburg is wat ons betreft nog niet aan de orde. We zullen daar in de gemeenteraad nog eerst eens een robbertje moeten vechten. Onze insteek zal zijn niet meer maar minder.

Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Veere

Coalitieprogramma Veere

MaasMolenaarMelse 

 

Op grond van de uitslag van de verkiezingen en de ervaringen van de afgelopen vier jaar lag wat de PvdA/GroenLinks fractie betreft voortzetting van het zittende college voor de hand.

Tijdens de besprekingen over het coalitieprogramma bleek al snel dat partijen op een lijn zaten. De  besprekingen over het coalitieprogramma zijn dan ook vlot en in goede sfeer verlopen. De inleiding van het programma geeft duidelijk aan waar partijen elkaar op hebben weten te vinden. Doorzetten en het voeren van regie zijn daarbij de kernbegrippen. Doorzetten in de zin van continuering van het beleid. Waarbij de bezuinigingen vragen om kritisch te kijken naar de alle uitgaven.

Regie voeren om in te spelen op de veranderingen in de samenleving. Meer faciliterend en minder aanbod gericht. Dit vertaalt zich in meer samenleving en een andere overheid. In het coalitieprogramma komt dit wat ons betreft sterk naar voren. PvdA/GroenLinks fractie is tevreden over de ruimte die is gecreëerd voor nieuw beleid. Veel aandacht voor de decentralisatie opgaven en meer geld voor het herstructureringsfonds, voor stimuleren van de zorgeconomie, ruimte voor meer participatie, duurzaamheid, sport, cultuur en herstructurering van bedrijventerreinen onderschrijven we volledig.

Een mooi resultaat.

Wat ons betreft vol gas voor college en organisatie.

 

 

 

Coalitie Veere sluit een akkoord voor nieuwe periode

Jaap Melse (SGP/CU), Rene Molenaar (CDA) en Chris Maas (PvdA)

Afbeelding: Wethouders Rene Molenaar, Jaap Melse en Chris Maas gaan in dezelfde formatie door.

“Doorzetten in Veere en voeren van regie”. Met deze ambitie gaat de coalitie van SGP/Christen Unie, CDA en PvdA/Groen Links, de komende 4 jaren aan de slag in Veere. De coalitie is een voortzetting van de bestaande coalitie. Het college gaat in dezelfde samenstelling verder te weten: Jaap Melse (SGP/Christen Unie), Rene Molenaar (CDA) en Chris Maas (PvdA/Groen Links). De leefbaarheid in de kernen staat voorop. Maatschappelijke initiatieven op dit gebied uit de keren worden ondersteund. De coalitie heeft daar een investeringsbedrag van € 800.000,-- voor beschikbaar. In de zorg is het uitgangspunt dat er voldoende zorg moet kunnen worden geboden aan de mensen die dat echt nodig hebben. Structurele maatregelen om financieel gezond te blijven zijn noodzakelijk. Veere heeft op bezuinigingsopgave van 1,644 miljoen in 2017. Uitgangspunt bij de bezuinigingen is de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Bezuinigingen vinden plaats op de ambtelijke organisatie en het uitvoeren van werkzaamheden. De toeristenbelasting wordt verhoogd en subsidies worden verlaagd. Tarieven van gemeentelijke diensten moeten kostendekkend zijn. In de raadsvergadering van donderdag 24 april wordt het coalitieakkoord besproken (Bron: website gemeente Veere /http://goo.gl/dVm7kE).


Het coalitieprogramma vindt u hier: goo.gl/lc10Vd

Raadsleden PvdA/GroenLinks beëdigd.

In het gemeentehuis te Domburg zijn 27 maart Chris Maas, Peter Holtring en Maaike Walraven beëdigd als raadslid. Zij gaan samen aan de slag voor een natuurlijk en sociaal Veere.

Chris Maas, Peter Holtring en Maaike Walraven zijn beëdigd als raadslid.