• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Coalitie Veere sluit een akkoord voor nieuwe periode

Jaap Melse (SGP/CU), Rene Molenaar (CDA) en Chris Maas (PvdA)

Afbeelding: Wethouders Rene Molenaar, Jaap Melse en Chris Maas gaan in dezelfde formatie door.

“Doorzetten in Veere en voeren van regie”. Met deze ambitie gaat de coalitie van SGP/Christen Unie, CDA en PvdA/Groen Links, de komende 4 jaren aan de slag in Veere. De coalitie is een voortzetting van de bestaande coalitie. Het college gaat in dezelfde samenstelling verder te weten: Jaap Melse (SGP/Christen Unie), Rene Molenaar (CDA) en Chris Maas (PvdA/Groen Links). De leefbaarheid in de kernen staat voorop. Maatschappelijke initiatieven op dit gebied uit de keren worden ondersteund. De coalitie heeft daar een investeringsbedrag van € 800.000,-- voor beschikbaar. In de zorg is het uitgangspunt dat er voldoende zorg moet kunnen worden geboden aan de mensen die dat echt nodig hebben. Structurele maatregelen om financieel gezond te blijven zijn noodzakelijk. Veere heeft op bezuinigingsopgave van 1,644 miljoen in 2017. Uitgangspunt bij de bezuinigingen is de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Bezuinigingen vinden plaats op de ambtelijke organisatie en het uitvoeren van werkzaamheden. De toeristenbelasting wordt verhoogd en subsidies worden verlaagd. Tarieven van gemeentelijke diensten moeten kostendekkend zijn. In de raadsvergadering van donderdag 24 april wordt het coalitieakkoord besproken (Bron: website gemeente Veere /http://goo.gl/dVm7kE).


Het coalitieprogramma vindt u hier: goo.gl/lc10Vd

Raadsleden PvdA/GroenLinks beëdigd.

In het gemeentehuis te Domburg zijn 27 maart Chris Maas, Peter Holtring en Maaike Walraven beëdigd als raadslid. Zij gaan samen aan de slag voor een natuurlijk en sociaal Veere.

Chris Maas, Peter Holtring en Maaike Walraven zijn beëdigd als raadslid.

Kiezers 19 maart 2014, bedankt!

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202Bedankt!

Iedereen die op 19 maart op PvdA/GroenLinks heeft gestemd, hartelijk bedankt! 

Jullie hebben ons drie zetels bezorgd en dat is een goede basis voor een rood-groene inbreng in de gemeenteraad en voor de gewenste deelname aan het college de komende vier jaar. 

In 2010 haalden we 2.186 stemmen, dat was goed voor vier zetels. Drie “volle” zetels en één restzetel. Deze keer hebben 2.031 mensen op PvdA/GroenLinks gestemd, 155 stemmen minder. En dat betekent helaas één zetel minder. Wel zijn we de VVD gepasseerd en zijn we nu de derde partij. 

Afgezet tegen de resultaten van PvdA en GroenLinks in andere gemeenten en in het licht van de moeilijke en soms pijnlijke besluiten die de PvdA in Den Haag heeft moeten nemen, is het verlies beperkt gebleven.  

Dat heel veel mensen op PvdA/GroenLinks Veere hebben gestemd, zien we ook als een waardering van het werk van onze raadsfractie en wethouder de afgelopen vier jaar.  

De vele mensen van PvdA en GroenLinks die in de campagne keihard hebben gewerkt, bedankt voor jullie inzet! Onze campagne heeft zeker bijgedragen aan het resultaat.  

Kiezers, bedankt voor het vertrouwen! We gaan er alles aan doen om het waar te maken.

Mede namens de andere kandidaten PvdA/GroenLinks Veere,
Chris Maas, lijsttrekker PvdA/GroenLinks

 

Dankwoord Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Fotoverkleindjandejongefotografie-70213

Bedankt!

Iedereen die op 19 maart op PvdA/GroenLinks heeft gestemd, hartelijk bedankt!

Jullie hebben ons drie zetels bezorgd en dat is een goede basis voor een rood-groene inbreng in de gemeenteraad en voor de gewenste deelname aan het college de komende vier jaar. In 2010 haalden we 2.186 stemmen, dat was goed voor vier zetels. Drie “volle” zetels en één restzetel. Deze keer hebben 2.031 mensen op PvdA/GroenLinks gestemd, 155 stemmen minder. En dat betekent helaas één zetel minder. Wel zijn we de VVD gepasseerd en zijn we nu de derde partij. Afgezet tegen de resultaten van PvdA en GroenLinks in andere gemeenten en in het licht van de moeilijke en soms pijnlijke besluiten die de PvdA in Den Haag heeft moeten nemen, is het verlies beperkt gebleven. 

Dat heel veel mensen op PvdA/GroenLinks Veere hebben gestemd, zien we ook als een waardering van het werk van onze raadsfractie en wethouder de afgelopen vier jaar. 

De vele mensen van PvdA en GroenLinks die in de campagne keihard hebben gewerkt, bedankt voor jullie inzet! Onze campagne heeft zeker bijgedragen aan het resultaat. 

Kiezers, bedankt voor het vertrouwen! We gaan er alles aan doen om het waar te maken.

Namens kandidaten PvdA/GroenLinks Veere,

Chris Maas

Zorg dichtbij

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202Zorg eenvoudig en dichtbij in Veere 

Er gaat heel veel veranderen in de zorg, voor ouderen, voor jongeren en voor mensen met een beperking. De gemeenten moeten de komende jaren veel van deze taken overnemen van het Rijk en de Provincie. Sommige politieke partijen en ook grote zorginstellingen in den lande zeggen dat dit niet goed gaat komen. Dat mensen uit verzorgingshuizen worden gezet. Dat de dagbesteding wordt afgeschaft. Dat de huishoudelijke hulp verdwijnt. Dat is niet zo. 

PvdA/GroenLinks Veere wil de zorg dichtbij de inwoners organiseren en minder ingewikkeld maken. Dat is wat mensen die zorg nodig hebben het liefst willen. We willen niet bezuinigen op de mensen, op de zorg, maar op de organisatie van de zorg. 

Wij gaan daarbij uit van draagkracht en we zorgen dat er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.Mensen die professionele zorg of hulp nodig hebben jong en oud, krijgen die professionele zorg.

De verzorgings- en verpleeghuizen in Veere, Simnia en Nieuw Sandenburgh, anticiperen al geruime tijd op de veranderingen in de zorg, op de verandering van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Ouderen die nu in Simnia en Nieuw Sandenburh verblijven, blijven daar natuurlijk wonen. Als ouderen in de toekomst verpleeghuiszorg nodig hebben, dan is die daar beschikbaar. Ook in de groepswoningen in de verschillende woonzorg-complexen in de kernen.

Voor ouderen die lichtere zorg nodig hebben, organiseren we zorg dichtbij zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving of in één van de woonzorg-complexen die we de afgelopen jaren hebben gebouwd. Dat doen we door professionals zoals de wijkverpleegkundige goed te laten samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Door te stimuleren dat woningeigenaren en Woonburg woningen geschikt maken om langer te kunnen wonen. En door de woonomgeving geschikt te maken voor ouderen zodat zij zonder obstakels een ommetje kunnen maken en naar de supermarkt kunnen. 

Maar ook door te investeren in netwerken rond onze oudere inwoners. We vinden dat zorg niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeente is, maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Die samenredzaamheid willen we stimuleren. 

De zorg is in goede handen bij de PvdA/GroenLinks Veere: we laten niemand aan de kant staan en zijn er altijd voor mensen in een kwetsbare positie in de gemeente Veere. 

Chris Maas, lijsttrekker en wethouderskandidaat PvdA/GroenLinks Veere

(foto: www.jandejongefotografie.nl)

Samenwerking Middelburg-Veere-Vlissingen

Fotoverkleindjandejongefotografie-70203

Vergaande ambtelijke samenwerking Veere-Middelburg-Vlissingen noodzakelijk om kosten te besparen en herindeling buiten de deur te houden

Ook de gemeente Veere moet de komende jaren flink bezuinigen.

PvdA/GroenLinks Veere ziet kansen en besparingsmogelijkheden in vergaande ambtelijke samenwerking op Walcheren.

Kansen om de steeds zwaardere taken gezamenlijk uit te voeren zodat we als zelfstandige gemeente Veere kunnen blijven bestaan. En besparingen door delen van de ambtelijke organisaties samen te voegen. 

De lijn doorzetten die is gekozen en gegroeid voor het sociale domein in “Walcheren voor Elkaar”. Daar heeft onze wethouder Chris Maas aan gewerkt de afgelopen jaren, in het belang van de zorg voor en het welzijn van de Veerse inwoners. Op dat terrein werkt het en zal de samenwerking ook vorm krijgen in één Walchers ambtelijk organisatieonderdeel. 

Als we op die manier kunnen samenwerken laten we zien dat de gemeente Veere als zelfstandige gemeente de toekomst aan kan. Samenwerking op alle andere terreinen zoals ICT, belastingen, personeelszaken, groenbeheer, wegenonderhoud enz. moet dan ook wel echt vorm gaan krijgen. 

Zo kunnen we flink kosten besparen zonder dat dat ten koste gaat van de voorzieningen voor onze inwoners. 

Chris Maas, lijsttrekker PvdA/GroenLinks en wethouderskandidaat
(foto: www.jandejongefotografie.nl)