• Home
  • Algemene beschouwing begrotingsbespreking 11 november 2021 Gemeenteraad Veere

PvdA GL Banner Middenweg

Algemene beschouwing begrotingsbespreking 11 november 2021 Gemeenteraad Veere

Vandaag bespreken we alweer de laatste begroting van deze raadsperiode, een mooi moment om de balans op te maken. Allereerst willen we de organisatie hartelijk danken voor het vele werk dat ook dit jaar verzet is bij het opstellen van de begroting. Het geduld bij het beantwoorden van de vragen van de raadsleden tijdens de toelichting en de heldere uitleg daarbij. Naar ons idee is het ook dit jaar weer gelukt de begroting scherper en beter in beeld te brengen dan het jaar ervoor. De presentatie van de programmabegroting en infographics online zijn gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Onze complimenten daarvoor. 

We willen vanuit de fractie PvdA/GroenLinks onze inhoudelijke bijdrage via een drietal deelonderwerpen vormgeven. 

1.Wat zijn de effecten van deze begroting op de financiële positie van de gemeente Veere en hoe duiden we deze effecten?

Oftewel, hoe financieel gezond is de gemeente Veere eigenlijk? Een paar opvallende feiten. De algemene reserves nemen dit jaar en de komende jaren fors toe. Tegelijk is er in deze periode investeringsruimte voor de realisatie van scholen, maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties. We begroten ook structureel en incidenteel geld voor het oplossen van knelpunten en de realisatie van fase twee van het maatschappelijk vastgoed. De schuldquote in 2031 verbetert van 133% naar 114%. We zien een verbetering van de solvabiliteit richting 2031 en er is ook nog investeringsruimte van ongeveer 4 miljoen voor noodzakelijke zaken na 2025. Er zijn leningen afgesloten voor geplande investeringen tegen zeer gunstige voorwaarden. Gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers worden in 2022 slechts verhoogd met een bescheiden compensatie voor de inflatie, niet meer de eerder voorziene extra 5%. Daarmee blijft Veere behoren bij de goedkoopste gemeenten in Zeeland. Dit is geen doel op zich, maar wel goed om te beseffen.

Hoe is deze positieve kanteling in onze financiën met dit college tot stand gekomen? Enerzijds zijn er een aantal meevallers vanuit het gemeentefonds te melden, hetgeen zich afspeelt op landelijk niveau. Anderzijds is er vanuit de coalitie voor gekozen om betaald parkeren verder uit te breiden, verblijfstoeristen meer bij te laten dragen aan de kosten en eigen inwoners een hogere bijdrage te vragen. Aan die knoppen hebben we durven draaien, waardoor we weer in staat zijn te investeren in de mooie gemeente Veere en kosten eerlijker te verdelen.

Een begroting is een financiële belofte en inschatting voor de toekomst. Zaken kunnen verkeren en we zien ook een aantal financiële risico’s. Onvoorziene situaties zullen er altijd blijven, maar voor nu kan de fractie PvdA/GroenLinks alleen maar concluderen dat dit college het op financieel gebied heel goed geregeld heeft. 

2. Gaan we met deze begroting de gedane beloftes realiseren?

Met deze begroting lukt het om WMO en jeugdhulp op peil te houden, zoals onze wettelijke taak voorschrijft. Dit is voor veel gemeenten een grote uitdaging en vraagt een onevenredig deel van de besteedbare ruimte. Vaak leidt het tot allerlei pijnlijke bezuinigingen. Gelukkig kennen we dat dilemma in onze gemeente niet.

We kunnen de beloofde investeringen in leefbaarheid realiseren. Op dit gebied was het hard nodig dat we een inhaalslag maakten en dat is gelukt. In de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle gaan nu plannen echt gerealiseerd worden. Kinderen van deze kernen hebben weer zicht op een nieuwe school. Nieuwe, duurzaam uitgevoerde sportaccommodaties en verenigingsgebouwen staan gepland.

In onze toeristische voorzieningen wordt verder geïnvesteerd. Vernieuwing van de toegang tot het strand bij Oranjezon is 1 van de aansprekende voorbeelden.

Met een extra storting in het Energiefonds faciliteren we inwoners en ondernemers om te verduurzamen. Onze conclusie is dat we goed op stoom zijn geraakt met onze plannen. Een knappe prestatie gezien het feit dat deze coalitie maar twee jaar heeft gefunctioneerd en nog wel in een tijd waarin de coronapandemie in alle hevigheid woedde. 

3. Welke mogelijkheden biedt deze begroting bij het oppakken van de uitdagingen waar we als gemeente voor staan?

We lichten de belangrijkste uitdagingen eruit. 

De technische invoering van het betaald parkeren is nagenoeg perfect verlopen. De uitbreiding van het betaald parkeren en de verhoging van de tarieven heeft echter wat commotie en bij verschillende groepen mensen de nodige weerstand opgeleverd. We zijn dan ook blij met de aanpassingen die het college heeft voorgesteld ten aanzien van dit onderwerp. Dat deze bijstellingen op basis van een gedegen evaluatie zijn gekozen, getuigt van bestuurlijke kwaliteit. In combinatie met het maatwerk dat in 2020 in gang is gezet, ontstaat naar ons idee een evenwichtig pakket. De kosten voor betaald parkeren zijn met de aanvullende wijzigingen voor inwoners van Veere en ondernemers wat onze fractie betreft bijzonder redelijk te noemen. 

We verdelen de parkeerkosten eerlijk, waarbij het uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt. Bij het toekennen van vergunningen hanteren we het principe van gelijke monniken/gelijke kappen. De regulerende werking van betaald parkeren is daarbij een belangrijke overweging. Ook in deze fase houden we vast aan het uniform houden van het beleid. 

Onze fractie staat ook achter de oplossing om een extra verhoging van de OZB het komend jaar achterwege te laten. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners/ondernemers dubbel worden getroffen in hun portemonnee. 

Een andere grote uitdaging is de interne organisatie. We doelen hier op de aansturing van het ambtelijk apparaat, tijdsoverschrijdingen en capaciteitsproblemen bij vergunningverlening en problemen met het vinden van nieuwe medewerkers. De fractie PvdA/GroenLinks maakt zich hier zorgen over en ziet die zorgen vertaald in de begroting. Daarmee is het nog niet opgelost, maar er is voorzien in de middelen. 

Mogelijk is er meer nodig om problemen op te lossen. Als dat zo is zal een dergelijke vraag door onze fractie serieus genomen worden. Het is een onderwerp dat ook na de aanstaande verkiezingen verdere aandacht behoeft en dat naar ons idee ook leeft bij de andere fracties.

De derde uitdaging die we zien, heeft betrekking op Leefbaarheid en toerisme. We willen niet het Venetië van het noorden of Barcelona aan de Noordzee worden. Tegelijkertijd is toerisme als economische motor waardevol. Het valt niet mee hier een goed evenwicht in te houden. Als we de drukte van het afgelopen jaar zien, maakt onze fractie zich zorgen over de toekomst. Wiens belangen wegen het zwaarst. Het meest actuele voorbeeld speelt momenteel in Biggekerke. Daar staan inwoners en toeristische ondernemers tegenover elkaar. Goed dat het college hier aandacht voor heeft en actie op onderneemt.

Om de juiste afweging te maken ten aanzien van Leefbaarheid en toerisme moeten we ons realiseren dat het een complex thema is dat betrekking heeft op veel onderwerpen. Denk aan overlast, schaarste in betaalbare huizen, gebruik van de openbare ruimte en groen, verkeersdrukte, een vitaal platteland, ruimte voor landbouw en een eerlijke verdeling van de kosten. Vanuit de gemeente wordt hier met verschillende instrumenten op gestuurd. Handhaving op verschillende gebieden, kamerverhuur, SSV, tweedewoningbeleid, stimuleringsbeleid via toeristische impuls en betaald parkeren. De afgelopen twee jaar is op veel deelonderwerpen vooruitgang geboekt en zijn er grote stappen gezet om leefbaarheid en toerisme meer in balans te brengen. Onze fractie denkt tegelijk dat we nog veel winst kunnen behalen via een betere integratie van beleid. Door te weinig samenhang komt de leefbaarheid nog steeds te veel onder druk te staan. De fractie ziet dit als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Deelt het college deze analyse van de PvdA/GroenLinks en hoe denkt u hier op te handelen?

Richting afronding.

Als fractie PvdA/GroenLinks Veere zijn we zeer tevreden met de resultaten die we de laatste anderhalf jaar geboekt hebben. Er is veel werk verzet door het huidige college en veel bereikt op belangrijke en ook lastige dossiers.

Er blijven nog uitdagingen op ons af komen, zoals bv de Omgevingswet en klimaatadaptatie. De verandering van het klimaat is wellicht de grootste uitdaging, zo niet bedreiging, van de komende tijd. Zeker voor ons als kustgemeente. Onze fractie is dan ook gemotiveerd om met al deze vraagstukken aan te slag te gaan. 

We zien de middelen beschikbaar komen om ook daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Het college heeft gekozen voor financiële ruimte voor keuzes na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Vanuit democratisch oogpunt is dat een groot goed. 

Wij steunen dan ook deze begroting. Dank u voor uw aandacht.