Geplaatst op

Ambitieus beheerplan Groen afgezwakt

Ambitieus beheerplan Groen afgezwakt

PvdA-GroenLinks was in eerste instantie enthousiast over het door het college gepresenteerde en in de raadsvergadering van 5 juli te behandelen Beleidsplan Groen en Beheerplan Groen. Hierin werd voorzien in een zo ecologisch mogelijk beheer van het openbaar groen. En de ambitie was om van het plantmateriaal 10% biologisch in te kopen. Voor de broodnodige transitie naar een meer natuurinclusief grondgebruik en een groenere toekomst is het belangrijk dat ook het openbaar groen ‘meedoet’. Belangrijke pijlers in het beleidsplan waren het verhogen van de biodiversiteit en het aanpakken van klimaatverandering (uit de inleidende woorden van de wethouder). Daar kunnen we als groene en sociale fractie alleen maar mee instemmen!

Wie of wat schetste onze verbazing toen de VVD een amendement presenteerde waarin het college werd opgedragen de tekst op een belangrijk onderdeel te wijzigen. In plaats van minimaal 10% biologisch wil de VVD autochtoon, inheems en liefst streekeigen plantmateriaal toepassen. Daarmee is niets mis, maar het amendement ging in een begeleidende mail gepaard met een aantal argumenten die ‘biologisch’ ten onrechte in een kwaad daglicht stellen. D’66 had het in de raadsvergadering over een ‘kruistocht’ tegen biologisch en daar kunnen we ons in vinden.

De VVD stelde voor om de tekst in het plan “We zetten in op gebruik van biologisch plantmateriaal, streven is 10% van onze inkoop, de beschikbaarheid is nog beperkt” te wijzigen in “We zetten in op gebruik van autochtoon inheems plantmateriaal, waar mogelijk streekeigen.” En het raadsvoorstel: “We gebruiken zo veel mogelijk biologisch en inheems platmateriaal en richten de buitenruimte natuurinclusief in” te vervangen door “We gebruiken zo veel mogelijk inheems, en bij voorkeur streekeigen en autochtoon plantmateriaal en richten de buitenruimte natuurinclusief in.”

In de toelichting schrijven ze: “De automatische vertaling van de termen natuurinclusief, (vergroting) biodiversiteit en duurzaamheid in biologisch is niet vanzelfsprekend.” Het amendement werd aangenomen waardoor PvdA/GroenLinks zich met pijn in het hart genoodzaakt zag tegen het (geamendeerde) Beleidsplan Groen te stemmen. Wat de VVD betreft blijft alles bij het oude, sterker nog, ze doen een stap terug. Men is er blijkbaar nog steeds niet van doordrongen dat we echt op een andere manier moeten omgaan met ons groen en de natuur.

Een keuze voor autochtoon, inheems en liefst streekeigen plantmateriaal heeft ook ónze voorkeur. Dáár kunnen we mee instemmen, maar het zou een extra plus als dit plantmateriaal ook nog eens biologisch zou zijn. Dit heeft raadslid Peter Blom in zijn inbreng ook als suggestie meegegeven, maar dat was voor de indieners van het amendement onbespreekbaar.

Even wat feiten op een rijtje:

  • De kosten voor biologisch plantmateriaal zijn inderdaad hoger, daarvan zijn we ons bewust. Maar bij ‘regulier’ zijn milieukosten/schade niet meegerekend, zoals de uitputting van de bodem, vervuiling van grondwater, het doden van nuttige insecten (zoals wilde bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen), CO2-uitstoot, resistentie en dus steeds meer bestrijdingsmiddelen nodig hebbend. En van biologische bloemen en bollen is bekend dat ze zich sneller en makkelijker vermenigvuldigen, dus het volgende jaar heb je weer minder nodig.
  • Dan het misverstand over bestrijdingsmiddelen. Bij biologische teelt wordt er inderdaad ook gebruikgemaakt van (natuurlijke!) bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen (nooit tegen onkruid), in uitzonderlijke gevallen en alleen in uiterste nood, als andere methoden niet helpen. Het spreekt voor zich dat dit veel beter is voor het milieu en de biodiversiteit. Vooral in de reguliere bomen- en bollenteelt wordt veel gif gebruikt, dus biologisch is aantoonbaar minder schadelijk.
  • Als we met de landbouw en het openbaar groen echt een stap willen maken richting de broodnodige transitie, dan moeten we de handen ineenslaan slaan om inheems, autochtoon, streekeigen EN biologisch plantmateriaal te verweven en toe te passen.

TP/090723