Geplaatst op

Beschouwingen op financieel perspectief 2022-2026

De eerste beschouwingen in de nieuwe raadsperiode met een nieuw college.

Mogelijk nog wat onwennig maar op voorhand vanuit mijn fractie veel succes toegewenst  aan het nieuwe college en onze collega’s in de raad bij wat we beschouwen als 1 van de meest belangrijke politieke debatten die we dit jaar hebben. Nu even niet opgelet en beleid schuift een jaar door omdat er geen geld voor is. Mooi om te lezen dat we in ieder geval de komende drie jaar investeringsruimte hebben.

Namens mijn fractie wil ik onze dank overbrengen richting het ambtelijk apparaat voor het vele werk dat ook dit jaar weer verricht is aan het opstellen van het financieel perspectief.

Over de ordening van dit financieel perspectief valt nog wel het een en ander te zeggen. Kunnen we het zeker nog over hebben maar we kiezen er nu voor ons tot de hoofdlijnen te beperken.

1

Allereest willen we onze verbazing uitspreken over het gemak waarmee mijn collega’s van de coalitie omgesprongen zijn met ons budgetrecht. Ik doel daarbij op de toezegging van het college om 500.000,- euro incidenteel geld te bestemmen naar goeddunken van de raad. Leef nog steeds in de veronderstelling dat we over al het geld van de gemeente budgetrecht hebben. We zijn het ook niet eens met het plan on 50 euro te bestemmen voor elk huishouden in Veere. Kosten 600.000,- euro. 

In het 3ekwartaalkomt het college met een planning van het hoofdlijnen programma. College Molenaar waarschuwde meteen voor te optimistische verwachting omdat we niet alles tegelijk kunnen gezien de hoge kosten. Hoe valt dat te rijmen met een ongerichte bijdrage aan alle huishoudens in Veere?Dat duidt niet op doelgerichtheid en ondernemerschap maar op kortzichtigheid en potverteren.

Het lijkt ons een uitstekend plan om groepen die echt financieel heel moeilijk zitten tegemoet te komen. Mag wat ons betreft nog wel wat meer zijn dan 50 euro. Hierover meer in het amendement dat we hierover hebben voorbereid. 

Voor heel veel inwoners van Veere zet 50 euro ook geen zoden aan de dijk. Sterker nog. Veel mensen zullen er niets van snappen. Zij willen dat er begonnen wordt met het oplossen van knelpunten. Bewoners aan doorgaande wegen in Aagtekerke en Grijpskerke zouden het wel weten. Wat dacht u van realisatie van een verkeers-hub in Koudekerke in combinatie met het zonnepark daar. Parkeren en verder met de fiets. Meervoudig grondgebruik, bijdrage aan de energietransitie en verkeersdruk wordt minder in Grijpskerke/Aagtkerke en aan de kust. Win, win, win dus

2

Als PvdA/GroenLinks maken ons zorgen over het gebrek aan daadkracht om concreet aan de slag te gaan met biodiversiteit, hittebestendig worden en de energietransitie. Daar moet naar ons idee veel meer geld naar toe.Ben benieuwd hoe mijn collega’s in de raad hiertegen aan kijken?

3

Zowat alles wordt geïndexeerd behalve de investering voor het maatschappelijk vastgoed. Die dienen prijsontwikkeling maar budgettairneutraal op te lossen. Geen goede keuze. Hebben we dan niets geleerd van de problemen die er zijn ontstaan door jarenlang onvoldoende te reserveren voor investeringen in scholen, andere maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties? Concreet betekent dit dat alle projecten achterin in de rij het kunnen vergeten omdat het geld dan op is? 

Wat bedoelt u met bijstellingen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen? Graag een reactie van het College hierop?

4

Dit college stelt een aantal tarieven bij voor betaald parkeren. Daarbij gaat u er wel heel gemakkelijk van uit dat de kosten hiervan op te vangen zijn met meevallers in parkeerinkomsten. Wat ons betreft iets te makkelijk. Watbetekent dit voor het parkeer/mobiliteit fonds? Gaat het nieuwe college de financiële stabiliteit in gevaar brengen door dat fonds maar achterwegen te laten? Welke financiële gevolgen heeft het wijzigen van de parkeertarieven voor de OZB, de mogelijkheid extra boa’s in te zetten of te investeren in verkeersknelpunten in de kernenEen van de doelen van invoering van betaald parkeren is het reguleren van verkeers- en parkeerdruk. We maken ons ernstig zorgen over de toename van deze druk op het moment dat parkeertarieven worden aangepast. Heeft het College onderzoek gedaan naar deze gevolgen en wat zijn daar de resultaten van? Graagreactie van het College.

5

Ten aanzien van dienstverlening. Welke reden hebt u om mee tedenken met initiatiefnemers? Wat doet dat met de rol van de gemeente als beoordelaar van initiatieven. Zeker met de omgevingswet moeten die rollen klip en klaar zijn. Kunt u dat niet veranderen in open reflectie? Veel duidelijker voor initiatiefnemers en voor de collega’s die het werk binnen de gemeente moeten doen.

6

Over het sociaal domein en gezondheid. Op dat gebied kunnen we het verschil maken voor onze inwoners. Mis het vergezicht voor onze gemeente. Vraag het College daar het voortouw in te nemen. Er is immers van alles aan de hand in het sociaal domein. Deze week kwam ik een boek tegen met de titel Ouder worden 2040. Een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Geen verbeteringen of veranderingen maar transformatie. Daar wordt in samenhang gezondheid welzijn en maatschappelijke ontwikkeling beschreven. Ook de gevolgen voor jongeren komen daarin terug. Stel voor hier een RIB aan te besteden als gemeenteraad.

Een vraag is of wij in kunnen stemmen met dit financieel perspectief.

Gezien de keuzes die gemaakt worden ligt dat lastig. We hebben nog een aantal wensen.

Het gaat ons dan om de volgende onderdelen.

• 50 Euro voor iedereen is een slecht idee. We hebben daarover het volgende amendement opgesteld. 
• Indexeer de kosten voor MFA’s
• Ga je niet bemoeien met meedenken maar hou het op open reflectie, faciliteren en grenzen aangeven.
• Werk het parkeer/mobiliteitsfonds uit, zorg dat dit gevuld wordt en draag daarmee bij aan stabiele financiën basis voor de gemeente Veere met investeringsruimte voor knelpunten.
• Reserveer meer geld aan biodiversiteit, voorkomen hitte stres en energietransitie.
• Focus veel meer opeen heldere visie voor het sociaal domein en reserveer daar de komende jaren meer middelen voor. Ook goed voor jongeren en middengroepen.

Een aantal belangrijke zaken moeten naar het idee van PvdA/GroenLinksidee dus anders. Als symbool van mijn persoonlijke solidariteit met inwoners met een smallere beurst of voor het oplossen van knelpunten, overhandig ik bij deze 50 euro aan de wethouder. Dit kunt u zien als een aansporing om ons geld gericht te investering in de Veerse samenleving.

Dank u voor uw aandacht.