• Home
  • De nieuwe hoogspanningskabels van Tennet hangen boven ons hoofd

PvdA GL Banner Middenweg

De nieuwe hoogspanningskabels van Tennet hangen boven ons hoofd

Fotoverkleindjandejongefotografie-70206

De beslissing van de minister om voor de Zeeuwse kust nog een Nederlands windmolenpark te gaan bouwen, naast de al bestaande Belgische, heeft tot gevolg dat netbeheerder Tennet de aansluiting van dat park in zee moet gaan verzorgen. Daartoe heeft Tennet een viertal opties gepresenteerd, die inmiddels velerlei reacties hebben gekregen van belangenpartijen. Het gaat hierbij om alternatieve routes en locaties: bovengrondse masten, ondergronds en onder water. De boeren, verenigd via de ZLTO, hebben bezwaren tegen bovengrondse masten waarvan de straling hun hightech apparatuur kan verstoren. Er zijn landschappelijke bezwaren geuit voor ‘het gezicht van Zeeland’, zowel voor het tracé over Walcheren als dat van Zuid-Beveland en er staan inmiddels protestborden langs de A58 naast die van de kerncentrale. De ZMF heeft haar voorkeur uitgesproken voor een tracé over de zeebodem en die van de Westerschelde. 

Voor de gemeente Veere is bezwaar geuit door onze fractie en die van de VVD, tegen een ondergronds tracé met een breedte van 20 m. over Walcheren. Ook de gezamenlijke colleges van B&W op Walcheren hebben de minister laten weten hiertegen te zijn en voor het traject over de zeebodem tot aan Borssele. We moeten daarbij wel oppassen voor het ‘Not-in-my-backyard syndroom’ dat we zo goed kennen van het zoeken naar windmolen-locaties. Maar goed, gemeenten hebben hun grenzen en reageren op eigen gebiedsproblematiek uiteraard. Onze voorkeur als fractie PvdA/GroenLinks Veere gaat uit naar een tracé over zee- en Westerscheldebodem. Dat is technisch goed mogelijk. Er liggen dergelijke kabels over de hele wereld en dus ook vanaf Engeland en Noorwegen naar ons toe. Er zijn wat ons betreft te veel en zeer diverse argumenten tegen de andere opties: van gezondheidsaard, landschappelijke waarden en het open landschap. En als we iets breder kijken dan ons Walcheren, dan gunnen we o.a. ook de inwoners van het dorp Krabbendijke met dezelfde argumenten een veiliger en gezonder weidse blik over Ooster- en Westerschelde. Het gezicht van Zeeland is dus hiermee stevig aan de orde. De Provincie heeft heel recent laten weten voorstander te zijn van een onder water traject, ook al hebben zij niet de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Maar gezien het megalomane project van de aansluiting A58 op de beide tunnels richting België lijkt het Zeeuwse landschappelijke vergezicht niet een eerste Provinciale prioriteit en wegen economische belangen van de grootindustrie zwaarder (ook al gaat het m.n. om transitie-transporten). Ook de Recron en SVR kunnen hun protest laten horen vanuit het toeristisch belang om het Zeeuwse landschap weids en open te houden. Helaas blijkt dat de minister al deze Zeeuwse belangen kan overrulen met zijn besluitvorming om het toch te doen. Waarschijnlijk kan alleen een gezamenlijk en zeer sterk burgerprotest naast de lobby van bovengenoemde belangenpartijen zo’n Rijksbesluit tegenhouden danwel voor zijn. Dit zal dan onze Veerse inzet overstijgen, maar we gaan er voor!

Peter Geene, fractievolger