• Home
  • Uit de gemeenteraad

PvdA GL Banner Middenweg

Algemene beschouwing 2021

Voorzitter, leden van de raad, college, inwoners van Veere,

Inleiding
Ongeveer drie maanden geleden hebben we het huidige college geïnstalleerd. Vervolgens moest een groot deel van het personeel van de gemeente naar huis, vanwege de COVID19-crisis. Vandaag bespreken we het ‘Financieel Perspectief Veere 2021-2024’. Dat het gelukt is om deze nota tijdig gereed te hebben, is te danken aan de enorme inzet van alle medewerkers van onze gemeente en aan het college. Zij verdienen een groot compliment voor de uitwerking van het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, Samen Verder!’. Een kadernota opstellen tijdens een pandemie is een huzarenstukje.
Er ligt een grote uitdaging voor ons, in de keuzes die gemaakt moeten worden en in de afstemming van onze ambities op de harde realiteit van de COVID19-crisis. Niet alle gemaakte keuzes zijn gemakkelijk te accepteren en we kunnen ons voorstellen dat het perspectief dat nu aangeboden wordt door menigeen als een overval wordt ervaren.
De voorgestelde verhoging van b.v. de OZB in combinatie met een stijging van de kosten voor riool- en afvalheffing vinden we zeer pijnlijk. Toch steunen we als fractie PvdA/GroenLinks dit voorstel wel en nemen onze verantwoordelijkheid. We vragen aan anderen om dit óók te doen.


Voor onze steun hebben we een aantal argumenten:
1. De uitdaging voor Veere is mooi verwoord in het rapport ‘Leefbaarheid en Toerisme’. Het
behoud van een evenwicht tussen die twee heeft ook een financiële dimensie. De kracht van het voorgestelde ‘Financieel Perspectief 2021-2024’ zit naar ons idee in de mix van maatregelen. Inwoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen dragen gezamenlijk de kosten voor een sterke en vitale gemeente Veere. De lusten en de lasten worden over het geheel gezien eerlijk verdeeld. We kunnen ons ook vinden in het differentiëren van de tarieven voor toeristenbelasting. Daarbij vragen we ons wel af of groepen die overnachten in groepsaccommodaties niet te zwaar worden getroffen. Is het college bereid om de mogelijkheden van een aangepaste differentiatie voor groepsaccommodaties te onderzoeken?


2. Wij vinden het een goede zaak om de financiële risico’s voor de komende tijd behoedzaam te benaderen en dat er een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Onze fractie steunt daarmee het huidige gekozen scenario, waar het gaat om de inschatting van de effecten van de COVID19-crisis. We achten deze maatregelen de gemeente Veere waardig. Partijen en organisaties die zich, op basis van dagkoersen, daarover optimistisch uitlaten, stellen we de vraag: Wie komt er over de brug met geld als het in november 2020 of in april 2021 tegen blijkt te vallen?


3. We hebben gehoord en gelezen dat een verhoging van belastingen door sommigen als een groot probleem wordt ervaren. Wij zijn het er mee eens dat het geen gemakkelijke maatregelen zijn en begrijpen de weerstand. Maar draai de vraag eens om! Wat betekent het als we niet kiezen? Een jaar geleden stuurde deze raad het college zonder financiële middelen op pad. De klem die daar uit voortkwam, was groot en had uiteindelijk grote consequenties. Onze inwoners hebben dat gezien en waren daar zeer ontstemd over. Wij denken dat onze inwoners een stabiel en vooruitdenkend gemeentebestuur belangrijk vinden en dat zij begrijpen dat een goede WMO en een goede Jeugdzorg geld kosten. Daarnaast is er tot nu toe is nooit gespaard voor maatschappelijke voorzieningen in de nabije en verdere toekomst. Díe inhaalslag moeten we nu wel maken. Met Investeringen in maatschappelijk vastgoed maken we een grote sprong voorwaarts in het halen van de vanuit de overheid gestelde klimaatdoelen en kan het juist in deze economische crisis een stimulans vormen voor de lokale en regionale economie (Zie Sectorale Routekaart Gemeentelijk Vastgoed van de VNG).


4. Het laatste argument dat we hier willen noemen, is dat we voor alle vormen van belasting, die we hier onder de loep nemen, een vergelijkingstoets met andere gemeenten glansrijk doorstaan in 2021. Inwoners en bezoekers van Veere krijgen nu én straks waar voor hun geld en kunnen daar tevreden over zijn!
Samenwerking

 

Hoofdlijnenprogramma
In het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, samen verder!’ hebben we een koerswijziging afgesproken. Een koerswijziging, en zeker een tussentijdse zoals nu, zal bij sommigen gefronste wenkbrauwen opleveren. In een crisisperiode, zoals we die met COVID-19 doormaken, zal dat eerder meer dan minder vragen oproepen. In het hoofdlijnenprogramma nemen ‘samenwerking’ en ‘verbinding’ een belangrijke plaats in. Onze vraag aan het college is hoe het deze samenwerkingsgedachte vorm gaat geven in relatie tot het financieel perspectief 2021-2024. En dan met name waar het gaat om de verhoging van de toeristenbelasting en de uitbreiding van het betaald parkeren? En ook intern, bijvoorbeeld richting de oppositie?


Duurzaamheid, Landschap en Groen.
We ervaren het kader van het ‘Financieel Perspectief’ als helder en goed leesbaar. De onderdelen duurzaamheid en landschap/groen blijven echter wat ons betreft onder de maat. Waar het gaat om natuur en groen doet de gemeente Veere al het een en ander (bijv. Vlinderidylle Veere en subsidie voor vergroening schoolpleinen). Maar het kan meer en beter! De PvdA/GroenLinks-fractie vindt dat ook wegbermen en het groen van onze steden en dorpen deel moeten gaan uitmaken van een samenhangend, groen netwerk dat de biodiversiteit versterkt. Wij vragen het college daarom om een natuur- en biodiversiteitsimpuls in de gemeente-eigendommen. Het gaat ons daarbij niet primair om extra budget (al zou het natuurlijk mooi zijn als dat gevonden kan worden), maar vooral om een aangepaste inrichting en beheer binnen het bestaande budget.


Waar het gaat om duurzaamheid staat onze gemeente voor grote uitdagingen. In 2017 hebben wij ons duurzaamheidsplan vastgesteld. Na het afschaffen van het aanjaagteam is ons verzekerd dat duurzaamheid geborgd zou worden in de eigen organisatie van de gemeente. Hoe staat het daar nu mee?
We verwachten van het college een actieve rol ten aanzien van het stimuleren van lokale initiatieven per kern of woonwijk. Hoe denkt het college hier vorm aan te geven?
Verder kijken wij reikhalzend uit naar het toetsingskader van landschappelijke inpassing van duurzame energie (Energie als Landschapsmotor) en naar de Participatienota. PvdA/GroenLinks wil dat duurzaamheid een prominente plaats krijgt in deze laatste nota. Wanneer kunnen we die overigens verwachten?

Leefbaarheid
We roepen iedereen op om de conclusies uit het onderzoek ‘Leefbaarheid en Toerisme’ ter harte te nemen en dit te vertalen naar beleid. Ons streven is dat het voor iedereen in de gemeente Veere goed toeven is en blijft! Al jarenlang gaat er binnen de gemeente veel aandacht naar de grote toeristische trekpleisters. PvdA/GroenLinks pleit ervoor om ook de andere kernen de aandacht te geven die ze verdienen en ook daarin te investeren. Als voorbeeld noemen we de verkeersituatie in Grijpskerke en de mogelijke herinrichting van het dorpsplein in Koudekerke. Kan het college aangeven of hiermee rekening is gehouden in het financieel perspectief?


Tot slot

We leven in onzekere tijden. De risico’s van COVID-19 zijn moeilijk in te schatten en de kosten zijn hoog. We steunen de ‘voorzichtige’ koers van het college. Juist in deze ingewikkelde tijd verdienen onze inwoners perspectief en duidelijkheid. We vragen het college om een vergezicht te schetsen dat inspireert en uitdaagt. Wat PvdA/GroenLinks betreft is dit financieel perspectief dan ook een ambitieus en veelbelovend begin.

Dank voor uw aandacht, 

Ineke Rijken, fractie PvdA/GroenLinks

De bijdrages van de overige partijen vind u hier.

 

Algemene beschouwingen bij de Kaderbrief 2019

De Kaderbrief 2019, de richting voor de begroting 2020 en volgende jaren. Organisatie bedankt voor de stukken en de heldere technische toelichting.

Inleiding
De Kaderbrief, dit is ook het moment om aan te geven wat PvdA/GroenLinks zou willen. Om aan te geven wat voor gemeente wij
zouden willen zijn. Wij willen: moderne overheidsparticipatie, een gemeente die naast haar inwoners staat en luistert, die open staat voor kritiek. Een gemeente waar het vanzelfsprekend is om te reflecteren op het eigen handelen en op integriteit.  Waar keuzes worden gemaakt voor zinvolle investeringen met oog voor de langere termijn, zeker betreffende duurzaamheid, milieu en sociaal domein. Waar ondernemers kansen worden geboden en economische en maatschappelijke belangen en belangen van natuur en milieu zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Gelijkwaardigheid, respect, autonomie en sociale betrokkenheid zijn kernwaardes. Dat is in een notendop wat wij zouden willen en waar wij voor staan vanuit ons groene, sociaal-democratische gedachtegoed. 

Deze Kaderbrief komt niet in de buurt van wat wij willen. We zien in de kaderbrief juist “minder samenleving/meer overheid”. Inwoners en organisaties zijn gedaald op de participatieladder en de gemeentelijke organisatie groeit. Gelijkwaardigheid is ver te zoeken. Beloftes worden gebroken. Er wordt geen draagvlak gecreëerd maar eerder vervreemding, vervreemding van de samenleving, inwoners en ondernemers. Dat is niet dat wij willen. Het vertrouwen is dus geschaad. En wij vinden: alleen op vertrouwen kun je bouwen. Wat gaat het college doen om dat vertrouwen terug te krijgen? Het college doet een aanzet haar werkprogramma om te zetten naar nieuwe beleid. Daarbij wordt fors geïnvesteerd. PvdA/GroenLinks vindt dat bij nieuw beleid eerst gekeken moet worden wat we dan niet meer of anders gaan doen. Dat zien wij niet terug in de voornemens van dit college. De reflex is: uitbreiden, grotere formatie, meer geld erbij. Dat kan anders.

Voorbeelden:
Invoeren van de Omgevingswet.
Scholing is nodig, maar haal dat geld dan uit de scholingspot die er nu al is. Gebruik de ruimte die ontstaat omdat er minder aanvragen ID-bewijzen zullen komen (10 jaar geldig i.p.v. 5). Zoek meer Walcherse en Zeeuwse ambtelijke samenwerking.

€ 152.000 structureel voor twee casusregisseurs voor ondernemers.
Ondernemers kunnen hun vergunningen via een regisseur verkrijgen.Circa 2.800 uur per jaar. Als er 100 ondernemers een aanvraag doen in een jaar betekent dat 28 uur per ondernemer. Heel veel voor een regisseur die de aanvraag niet zelf hoeft af te handelen. De verenigde Veerse ondernemers zijn hier ook heel duidelijk over: verbeter de bestaande organisatie en maak niet iets nieuws. Het college kiest niet, maar breidt uit. En dat vinden we onacceptabel. Als er nieuw beleid moet komen, dan zorg je voor draagvlak. Als eenolifant in de porseleinkast weet deze coalitie de toeristische sector op de kast te jagen met eigenmachtig optreden.Dorpsraden, verenigingen en schoolbesturen staan op hun achterste benen over het maatschappelijk vastgoed. Inwoners van Veere zijn teleurgesteld door niet nagekomen verkiezingsbeloftes (geen extra verhoging OZB).

Plotselinge verhoging belastingen
Nog gekker: In het werkprogramma staat: “Gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief de toeristenbelasting, worden maximaal met het inflatiepercentage verhoogd“. Een jaar later is het zo ver. Alle belastingen extra omhoog.

Als de beleidskeuzes die gemaakt worden de juiste zijn, dan was dit misschien nog wel te pruimen. Maar wat gaat het college met het extra geld doen? Toeristisch zand en meer personeel op het gemeentehuis. Is het dan allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet. De top prioriteit maatschappelijk vastgoed is het kleine lichtpuntje in de duisternis. Alleen heel jammer dat er niet gekozen wordt voor voldoende geld en niet voor nieuw bouwen maar renoveren. Niet duurzaam, niet wat de mensen willen en dan hebben we over 25 jaar weer een probleem. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

€ 350.000 structureel voor zandsuppletie
Toeristisch zand: net als de toerist bezoekt het ons en gaat het na een tijdje weer weg. Absoluut niet duurzaam. Heeft het college überhaupt gelobbyd richting Ministeries, Tweede Kamer, Kabinet met de vraag om vaker zand te komen spuiten? Laat het vooral een verantwoordelijkheid van het rijk, en als u dat zo graag wilt, zorg er dan voor dat ze frequenter langs komen en breng de effecten in beeld. Hoe erg is het als de stranden hier en daar wat minder breed zijn? Over vier jaar € 1,4 miljoen, dat kunnen we beter ergens anders aan geven en niet “naar de zee dragen”. [ZIE MOTIE ZANDSUPPLETIE]

Topprioriteit ‘Duurzaamheid’

Uit het geraamde bedrag voor duurzaamheid wordt pijnlijk duidelijk dat duurzaamheid voor dit college helemaal geen topprioriteit is.
Dat merk je aan:
 Het hele lage bedrag wat hiervoor geraamd is. 4x € 150.000 staat zeker in schril contrast met de ernst van de klimaatcrisis en zeker in vergelijking met de kosten van zandsuppletie).
 Het duurzaamheidsplan 2017-2020 is in tegenspraak tot wat in het werkprogramma staat, niet verder uitgewerkt. In het duurzaamheidsplan 2017-2020 worden mijlpalen genoemd die voor 2020 moeten worden bereikt. Als PvdA/GroenLinks hechten wij er waarde aan in 2019 te kunnen bepalen in hoeverre we hierin succesvol zijn geweest. Wij missen de urgentie. We weten niet hoe de vlag er bij hangt v.w.b. de doelen voor 2030 en 2050. [ZIE MOTIE DUURZAAMHEID]

PvdA/GroenLinks steunt ook de oproep van de Agrarische Natuurvereniging “Natuurlijk Walcheren” om een bijdrage voor de
akkerranden. [ZIE MOTIE AKKERRANDEN]

Topprioriteit ‘structuur en cultuur organisatie’

33B5B39B 401D 426E 8F34 EB830998FBFC
We hebben het al gezegd, weer een forse uitbreiding van de organisatie. Structureel geld voor een te zware overhead waar we tot in lengte van
dagen aan vast zitten. Dat is een keuze van het college waar PvdA/GroenLinks niet achter staat. Het gaat om circa € 500.000 totaal,
exclusief Porthos. Kijk nu eerst eens goed naar mogelijkheden waar het wat minder kan, anders kan, waar intern geschoven kan worden, schuif naar juridische kwaliteit en het voorkomen van procedures. Het adagium van een financieel gezonde gemeente, wordt door het college
gebruikt als het gaat om investeringen in de samenleving, bijv. in maatschappelijk vastgoed, maar verdwijnt volledig uit het zicht bij de
groei van de eigen organisatie. [ZIE MOTIE Structuur en cultuur organisatie] 

Topprioriteit ‘vraaggerichte woningbouw’
In het werkprogramma lazen wij: We maken een specifiek handhavingsplan m.b.t. tweede woningen? Is dit plan al klaar? Wanneer
krijgen we dat plan? Uitlating wethouder Steketee in PZC d.d. 22 december 2018: “volgend jaar pakken we 100 illegale tweede woningen aan”.
In 2018 zijn 6 woningen teruggehaald naar de permanente voorraad.

Wij willen meer resultaat op dit punt. Elke woning terug is mooi, maar te mager, veel te mager. Meer voorlichting, efficiëntere handhaving en sneller reageren op situaties die niet lijken te deugen. We kunnen ze allemaal wel aanwijzen. Hoeveel woningen zijn er in de eerste helft 2019 teruggehaald naar de permanente woningvoorraad? Hoe staat het met de starterswoningen in onze gemeente?

Vacc

Topprioriteit ‘Toekomstgericht maatschappelijk vastgoed’
Door het kiezen voor een andere richting, is de voortgang in dit dossier in groot gevaar gebracht. In bestuurlijke gesprekken van mei jl. is draagvlak gevraagd voor de nieuwe koers in het maatschappelijk vastgoed. Wij horen graag vandaag de resultaten van deze gesprekken.
We lezen dat per kern begrip is gevraagd. Voor onze afweging is het belangrijk om te weten of dit begrip is verkregen. Wat wij namelijk terug
horen en lezen uit Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle, is dat er heel weinig begrip is voor de nieuwe richting.
In het werkprogramma lezen we: Steekwoorden zijn: van buiten naar binnen denken en van binnen naar buiten gaan, dialoog naast debat en
samen in plaats van alleen. De huidige opstelling van het college ligt volgens ons niet in lijn met deze insteek. Investeren in het maatschappelijk vastgoed doe je voor heel lange tijd. Het is ongelooflijk belangrijk om een goed draagvlak te hebben. Van de
hele gemeenteraad en de bevolking. De onderbesteding 2019 van € 318.000 gaat via de algemene reserve naar andere doelen. Wij stellen voor ook het niet bestede geld van 2019 beschikbaar te houden voor MV. En dus niet gebruiken voor parkeerautomaten, inhuur derden voor
gebiedsontwikkelingen, openbare verlichting enz. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

De programma's
Op de verschillende programma's gaan we nu niet in, we komen na de zomer op een aantal onderwerpen terug, zoals:
de twee parkeerterreinen onder de duinen in Domburg, die, zoals toegezegd, in 2020 worden veranderd in parkeerterreinen voor
belanghebbenden, de ontbrekende Zeeuwse en Walcherse samenwerking, de hoge snelheid op de Middelburgsestraat en de Vlissingsestraat in
Koudekerke en het nieuwe afwegingskader zonne-energie en kleine windmolens. PvdA/GroenLinks wil geen nieuwe rondwegen meer i.v.m. aantasting van het landschap en verdwijnen van groen. Dus ook geen tracé-studies.

GELD
Financiën
Een paar maanden geleden vond een meerderheid van de raad een onderzoek naar lastenverhoging voor maatschappelijk vastgoed niet
nodig. Wij hadden goede financiële voorstellen in het initiatiefvoorstel die meegenomen zouden worden. Daar zien we niks van terug.
Nu wordt er een belastingverhoging voorgesteld die zijn weerga in de Veerse geschiedenis niet kent. Er is geen draagvlak bij toeristische sector voor verhoging TB (te laat/geen/nauwelijks overleg). PvdA/GroenLinks is niet per definitie tegen verhoging TB en een eventuele andere lastenverhoging voor inwoners, als de inwoners er maar iets voor terugkrijgen. Goede maatschappelijke voorzieningen bijvoorbeeld. U kiest voor tijdelijk zand en vast personeel. 

Financieel gezond
De signaleringswaarden. We kunnen op vergelijkingssites en in onze eigen jaarrekening zien hoe we er nu voor staan ten aanzien van die
signaleringswaarden. Als het uitgangspunt “gemiddeld risico” is, zien we – met de stijgingen die al te voorzien waren - flink wat ruimte, ruimte die ingezet moet worden voor maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid wat PvdA/GroenLinks betreft.

Motie Op weg naar een rookvrije generatie

Motie Op weg naar een rookvrije generatie
(Deze motie is aangenomen met steun van SGP/CU en CDA)

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 6 juni 2019

overwegende dat:
❏ In Nederland iedere week honderden kinderen verslaafd raken aan roken;
❏ Een op de vijf Zeeuwen rookt;
❏ Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen van roken;
❏ Roken veel ziektes veroorzaakt en meeroken helaas dezelfde gevolgen kan hebben als roken;
❏ Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is ontstaan om het roken een halt toe te roepen;
❏ Het goed is dat hierbij wordt gestreefd om kinderen niet in aanraking te laten komen met roken;
❏ Er nu op initiatief van Veerse organisaties zelf, zoals sportverenigingen en scholen rookvrije plekken zijn in Veere
❏ Die initiatieven uitgebreid en ondersteund dienen te worden

is van mening dat:
❏ Er helaas nog (te veel) gerookt wordt, ook op locaties waar veel kinderen zijn (schoolpleinen, speeltuinen, sportclubs etc);
❏ De gemeente Veere kan stimuleren om meer rookvrije plekken te organiseren en daarbij het goede voorbeeld kan geven door in en in de nabije omgeving van haar eigen accommodaties maatregelen te treffen;
❏ Het goed is om dit met belanghebbenden te doen, zoals scholen, speeltuinverenigingen, sportclubs, mede-overheden, muziekverenigingen.

Draagt het college op om:
❏ Zich aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie;
❏ Met belanghebbenden een plan op te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad om het roken (onder kinderen) fors te verminderen en hierbij te denken aan rookvrije gebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van PvdA/GroenLinks,
Chris Maas, Maaike Walraven, Tom Lievense, Peter Blom, Peter Meijs

Een vergelijkbare motie is op 12 november door de gemeenteraad van Middelburg unaniem vastgesteld: 

https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/6852856/1#search=%22Rookvrije%20generatie%2

 

Vaccinatiegraad Veere

De vaccinatiegraad in Veere volgt een dalende trend. De PvdA/GroenLinks vindt dit zorgelijk. 

De GGD geeft in haar MEMO aan dat het op verzoek mogelijk om op gemeentelijk niveau een analyse te maken van de vaccinatiegraad. De arts infectieziektebestrijding en de medisch adviseur publieke gezondheid kunnen samen met de gemeente zo’n analyse maken van de achtergronden van lokale vaccinatiegraad en daar waar nodig samen met de gemeente (en andere relevante partijen) een lokaal plan van aanpak opstellen met aanvullende maatregelen.

Als PvdA/GroenLinks hebben we voorgesteld om van dit aanbod gebruik te maken. Wethouder Van Halderen zegt toe dat er een analyse van de GGD vaccinatie informatie wordt verstrekt.

Vragen: 'Afkoppelen van hemelwater'

Wie in Son en Breugel zijn regenwater zelf opvangt in plaats van afvoert via het riool, betaalt vanaf 2020 minder aan rioolheffing. Op die manier willen ze het afvoersysteem beter bestand maken tegen extreme buien. Het college van Son en Breugel verwacht dat het niet alleen een duurzame, maar uiteindelijk ook een goedkopere oplossing is.

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/son-en-breugel-beloont-afkoppelen-regenwater
https://www.ed.nl/son-en-breugel/in-son-en-breugel-betaal-je-straks-minder-belasting-met-een- regenton~ac9257e4/

Naar aanleiding hiervan komen wij tot de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om burgers financieel te stimuleren daken en/of andere verharding van de riolering af te koppelen?

Beantwoording college:
"Wij kijken daar positief tegenaan. Tijdens de informerende raadscommissie van 1 april hebben we deze wens al vernomen."

2. Is het college ertoe bereid de mogelijkheid om een financiële prikkel in te stellen, mee te nemen bij de uitwerking van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
Beantwoording college:
"Wij zullen enkele dilemma’s voorleggen tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van september. Een van deze dilemma’s gaat over het stimuleren van burgers om schoon hemelwater af te koppelen."

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom