• Home
  • Uit de gemeenteraad

PvdA GL Banner Middenweg

Algemene beschouwingen bij de Kaderbrief 2019

De Kaderbrief 2019, de richting voor de begroting 2020 en volgende jaren. Organisatie bedankt voor de stukken en de heldere technische toelichting.

Inleiding
De Kaderbrief, dit is ook het moment om aan te geven wat PvdA/GroenLinks zou willen. Om aan te geven wat voor gemeente wij
zouden willen zijn. Wij willen: moderne overheidsparticipatie, een gemeente die naast haar inwoners staat en luistert, die open staat voor kritiek. Een gemeente waar het vanzelfsprekend is om te reflecteren op het eigen handelen en op integriteit.  Waar keuzes worden gemaakt voor zinvolle investeringen met oog voor de langere termijn, zeker betreffende duurzaamheid, milieu en sociaal domein. Waar ondernemers kansen worden geboden en economische en maatschappelijke belangen en belangen van natuur en milieu zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Gelijkwaardigheid, respect, autonomie en sociale betrokkenheid zijn kernwaardes. Dat is in een notendop wat wij zouden willen en waar wij voor staan vanuit ons groene, sociaal-democratische gedachtegoed. 

Deze Kaderbrief komt niet in de buurt van wat wij willen. We zien in de kaderbrief juist “minder samenleving/meer overheid”. Inwoners en organisaties zijn gedaald op de participatieladder en de gemeentelijke organisatie groeit. Gelijkwaardigheid is ver te zoeken. Beloftes worden gebroken. Er wordt geen draagvlak gecreëerd maar eerder vervreemding, vervreemding van de samenleving, inwoners en ondernemers. Dat is niet dat wij willen. Het vertrouwen is dus geschaad. En wij vinden: alleen op vertrouwen kun je bouwen. Wat gaat het college doen om dat vertrouwen terug te krijgen? Het college doet een aanzet haar werkprogramma om te zetten naar nieuwe beleid. Daarbij wordt fors geïnvesteerd. PvdA/GroenLinks vindt dat bij nieuw beleid eerst gekeken moet worden wat we dan niet meer of anders gaan doen. Dat zien wij niet terug in de voornemens van dit college. De reflex is: uitbreiden, grotere formatie, meer geld erbij. Dat kan anders.

Voorbeelden:
Invoeren van de Omgevingswet.
Scholing is nodig, maar haal dat geld dan uit de scholingspot die er nu al is. Gebruik de ruimte die ontstaat omdat er minder aanvragen ID-bewijzen zullen komen (10 jaar geldig i.p.v. 5). Zoek meer Walcherse en Zeeuwse ambtelijke samenwerking.

€ 152.000 structureel voor twee casusregisseurs voor ondernemers.
Ondernemers kunnen hun vergunningen via een regisseur verkrijgen.Circa 2.800 uur per jaar. Als er 100 ondernemers een aanvraag doen in een jaar betekent dat 28 uur per ondernemer. Heel veel voor een regisseur die de aanvraag niet zelf hoeft af te handelen. De verenigde Veerse ondernemers zijn hier ook heel duidelijk over: verbeter de bestaande organisatie en maak niet iets nieuws. Het college kiest niet, maar breidt uit. En dat vinden we onacceptabel. Als er nieuw beleid moet komen, dan zorg je voor draagvlak. Als eenolifant in de porseleinkast weet deze coalitie de toeristische sector op de kast te jagen met eigenmachtig optreden.Dorpsraden, verenigingen en schoolbesturen staan op hun achterste benen over het maatschappelijk vastgoed. Inwoners van Veere zijn teleurgesteld door niet nagekomen verkiezingsbeloftes (geen extra verhoging OZB).

Plotselinge verhoging belastingen
Nog gekker: In het werkprogramma staat: “Gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief de toeristenbelasting, worden maximaal met het inflatiepercentage verhoogd“. Een jaar later is het zo ver. Alle belastingen extra omhoog.

Als de beleidskeuzes die gemaakt worden de juiste zijn, dan was dit misschien nog wel te pruimen. Maar wat gaat het college met het extra geld doen? Toeristisch zand en meer personeel op het gemeentehuis. Is het dan allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet. De top prioriteit maatschappelijk vastgoed is het kleine lichtpuntje in de duisternis. Alleen heel jammer dat er niet gekozen wordt voor voldoende geld en niet voor nieuw bouwen maar renoveren. Niet duurzaam, niet wat de mensen willen en dan hebben we over 25 jaar weer een probleem. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

€ 350.000 structureel voor zandsuppletie
Toeristisch zand: net als de toerist bezoekt het ons en gaat het na een tijdje weer weg. Absoluut niet duurzaam. Heeft het college überhaupt gelobbyd richting Ministeries, Tweede Kamer, Kabinet met de vraag om vaker zand te komen spuiten? Laat het vooral een verantwoordelijkheid van het rijk, en als u dat zo graag wilt, zorg er dan voor dat ze frequenter langs komen en breng de effecten in beeld. Hoe erg is het als de stranden hier en daar wat minder breed zijn? Over vier jaar € 1,4 miljoen, dat kunnen we beter ergens anders aan geven en niet “naar de zee dragen”. [ZIE MOTIE ZANDSUPPLETIE]

Topprioriteit ‘Duurzaamheid’

Uit het geraamde bedrag voor duurzaamheid wordt pijnlijk duidelijk dat duurzaamheid voor dit college helemaal geen topprioriteit is.
Dat merk je aan:
 Het hele lage bedrag wat hiervoor geraamd is. 4x € 150.000 staat zeker in schril contrast met de ernst van de klimaatcrisis en zeker in vergelijking met de kosten van zandsuppletie).
 Het duurzaamheidsplan 2017-2020 is in tegenspraak tot wat in het werkprogramma staat, niet verder uitgewerkt. In het duurzaamheidsplan 2017-2020 worden mijlpalen genoemd die voor 2020 moeten worden bereikt. Als PvdA/GroenLinks hechten wij er waarde aan in 2019 te kunnen bepalen in hoeverre we hierin succesvol zijn geweest. Wij missen de urgentie. We weten niet hoe de vlag er bij hangt v.w.b. de doelen voor 2030 en 2050. [ZIE MOTIE DUURZAAMHEID]

PvdA/GroenLinks steunt ook de oproep van de Agrarische Natuurvereniging “Natuurlijk Walcheren” om een bijdrage voor de
akkerranden. [ZIE MOTIE AKKERRANDEN]

Topprioriteit ‘structuur en cultuur organisatie’

33B5B39B 401D 426E 8F34 EB830998FBFC
We hebben het al gezegd, weer een forse uitbreiding van de organisatie. Structureel geld voor een te zware overhead waar we tot in lengte van
dagen aan vast zitten. Dat is een keuze van het college waar PvdA/GroenLinks niet achter staat. Het gaat om circa € 500.000 totaal,
exclusief Porthos. Kijk nu eerst eens goed naar mogelijkheden waar het wat minder kan, anders kan, waar intern geschoven kan worden, schuif naar juridische kwaliteit en het voorkomen van procedures. Het adagium van een financieel gezonde gemeente, wordt door het college
gebruikt als het gaat om investeringen in de samenleving, bijv. in maatschappelijk vastgoed, maar verdwijnt volledig uit het zicht bij de
groei van de eigen organisatie. [ZIE MOTIE Structuur en cultuur organisatie] 

Topprioriteit ‘vraaggerichte woningbouw’
In het werkprogramma lazen wij: We maken een specifiek handhavingsplan m.b.t. tweede woningen? Is dit plan al klaar? Wanneer
krijgen we dat plan? Uitlating wethouder Steketee in PZC d.d. 22 december 2018: “volgend jaar pakken we 100 illegale tweede woningen aan”.
In 2018 zijn 6 woningen teruggehaald naar de permanente voorraad.

Wij willen meer resultaat op dit punt. Elke woning terug is mooi, maar te mager, veel te mager. Meer voorlichting, efficiëntere handhaving en sneller reageren op situaties die niet lijken te deugen. We kunnen ze allemaal wel aanwijzen. Hoeveel woningen zijn er in de eerste helft 2019 teruggehaald naar de permanente woningvoorraad? Hoe staat het met de starterswoningen in onze gemeente?

Vacc

Topprioriteit ‘Toekomstgericht maatschappelijk vastgoed’
Door het kiezen voor een andere richting, is de voortgang in dit dossier in groot gevaar gebracht. In bestuurlijke gesprekken van mei jl. is draagvlak gevraagd voor de nieuwe koers in het maatschappelijk vastgoed. Wij horen graag vandaag de resultaten van deze gesprekken.
We lezen dat per kern begrip is gevraagd. Voor onze afweging is het belangrijk om te weten of dit begrip is verkregen. Wat wij namelijk terug
horen en lezen uit Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle, is dat er heel weinig begrip is voor de nieuwe richting.
In het werkprogramma lezen we: Steekwoorden zijn: van buiten naar binnen denken en van binnen naar buiten gaan, dialoog naast debat en
samen in plaats van alleen. De huidige opstelling van het college ligt volgens ons niet in lijn met deze insteek. Investeren in het maatschappelijk vastgoed doe je voor heel lange tijd. Het is ongelooflijk belangrijk om een goed draagvlak te hebben. Van de
hele gemeenteraad en de bevolking. De onderbesteding 2019 van € 318.000 gaat via de algemene reserve naar andere doelen. Wij stellen voor ook het niet bestede geld van 2019 beschikbaar te houden voor MV. En dus niet gebruiken voor parkeerautomaten, inhuur derden voor
gebiedsontwikkelingen, openbare verlichting enz. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

De programma's
Op de verschillende programma's gaan we nu niet in, we komen na de zomer op een aantal onderwerpen terug, zoals:
de twee parkeerterreinen onder de duinen in Domburg, die, zoals toegezegd, in 2020 worden veranderd in parkeerterreinen voor
belanghebbenden, de ontbrekende Zeeuwse en Walcherse samenwerking, de hoge snelheid op de Middelburgsestraat en de Vlissingsestraat in
Koudekerke en het nieuwe afwegingskader zonne-energie en kleine windmolens. PvdA/GroenLinks wil geen nieuwe rondwegen meer i.v.m. aantasting van het landschap en verdwijnen van groen. Dus ook geen tracé-studies.

GELD
Financiën
Een paar maanden geleden vond een meerderheid van de raad een onderzoek naar lastenverhoging voor maatschappelijk vastgoed niet
nodig. Wij hadden goede financiële voorstellen in het initiatiefvoorstel die meegenomen zouden worden. Daar zien we niks van terug.
Nu wordt er een belastingverhoging voorgesteld die zijn weerga in de Veerse geschiedenis niet kent. Er is geen draagvlak bij toeristische sector voor verhoging TB (te laat/geen/nauwelijks overleg). PvdA/GroenLinks is niet per definitie tegen verhoging TB en een eventuele andere lastenverhoging voor inwoners, als de inwoners er maar iets voor terugkrijgen. Goede maatschappelijke voorzieningen bijvoorbeeld. U kiest voor tijdelijk zand en vast personeel. 

Financieel gezond
De signaleringswaarden. We kunnen op vergelijkingssites en in onze eigen jaarrekening zien hoe we er nu voor staan ten aanzien van die
signaleringswaarden. Als het uitgangspunt “gemiddeld risico” is, zien we – met de stijgingen die al te voorzien waren - flink wat ruimte, ruimte die ingezet moet worden voor maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid wat PvdA/GroenLinks betreft.

Motie Op weg naar een rookvrije generatie

Motie Op weg naar een rookvrije generatie
(Deze motie is aangenomen met steun van SGP/CU en CDA)

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 6 juni 2019

overwegende dat:
❏ In Nederland iedere week honderden kinderen verslaafd raken aan roken;
❏ Een op de vijf Zeeuwen rookt;
❏ Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen van roken;
❏ Roken veel ziektes veroorzaakt en meeroken helaas dezelfde gevolgen kan hebben als roken;
❏ Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is ontstaan om het roken een halt toe te roepen;
❏ Het goed is dat hierbij wordt gestreefd om kinderen niet in aanraking te laten komen met roken;
❏ Er nu op initiatief van Veerse organisaties zelf, zoals sportverenigingen en scholen rookvrije plekken zijn in Veere
❏ Die initiatieven uitgebreid en ondersteund dienen te worden

is van mening dat:
❏ Er helaas nog (te veel) gerookt wordt, ook op locaties waar veel kinderen zijn (schoolpleinen, speeltuinen, sportclubs etc);
❏ De gemeente Veere kan stimuleren om meer rookvrije plekken te organiseren en daarbij het goede voorbeeld kan geven door in en in de nabije omgeving van haar eigen accommodaties maatregelen te treffen;
❏ Het goed is om dit met belanghebbenden te doen, zoals scholen, speeltuinverenigingen, sportclubs, mede-overheden, muziekverenigingen.

Draagt het college op om:
❏ Zich aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie;
❏ Met belanghebbenden een plan op te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad om het roken (onder kinderen) fors te verminderen en hierbij te denken aan rookvrije gebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van PvdA/GroenLinks,
Chris Maas, Maaike Walraven, Tom Lievense, Peter Blom, Peter Meijs

Een vergelijkbare motie is op 12 november door de gemeenteraad van Middelburg unaniem vastgesteld: 

https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/6852856/1#search=%22Rookvrije%20generatie%2

 

Vaccinatiegraad Veere

De vaccinatiegraad in Veere volgt een dalende trend. De PvdA/GroenLinks vindt dit zorgelijk. 

De GGD geeft in haar MEMO aan dat het op verzoek mogelijk om op gemeentelijk niveau een analyse te maken van de vaccinatiegraad. De arts infectieziektebestrijding en de medisch adviseur publieke gezondheid kunnen samen met de gemeente zo’n analyse maken van de achtergronden van lokale vaccinatiegraad en daar waar nodig samen met de gemeente (en andere relevante partijen) een lokaal plan van aanpak opstellen met aanvullende maatregelen.

Als PvdA/GroenLinks hebben we voorgesteld om van dit aanbod gebruik te maken. Wethouder Van Halderen zegt toe dat er een analyse van de GGD vaccinatie informatie wordt verstrekt.

Vragen: 'Afkoppelen van hemelwater'

Wie in Son en Breugel zijn regenwater zelf opvangt in plaats van afvoert via het riool, betaalt vanaf 2020 minder aan rioolheffing. Op die manier willen ze het afvoersysteem beter bestand maken tegen extreme buien. Het college van Son en Breugel verwacht dat het niet alleen een duurzame, maar uiteindelijk ook een goedkopere oplossing is.

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/son-en-breugel-beloont-afkoppelen-regenwater
https://www.ed.nl/son-en-breugel/in-son-en-breugel-betaal-je-straks-minder-belasting-met-een- regenton~ac9257e4/

Naar aanleiding hiervan komen wij tot de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om burgers financieel te stimuleren daken en/of andere verharding van de riolering af te koppelen?

Beantwoording college:
"Wij kijken daar positief tegenaan. Tijdens de informerende raadscommissie van 1 april hebben we deze wens al vernomen."

2. Is het college ertoe bereid de mogelijkheid om een financiële prikkel in te stellen, mee te nemen bij de uitwerking van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
Beantwoording college:
"Wij zullen enkele dilemma’s voorleggen tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van september. Een van deze dilemma’s gaat over het stimuleren van burgers om schoon hemelwater af te koppelen."

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom

Veerse visie op sociaal domein

Concept reactie PvdA/Groen Links, Veere visie op sociaal domein, Com. Maatsch. Ontwikkelingen 15 januari 2010. Een eerste inhoudelijke reactie van PvdA/Groen links op het visiedocument Sociaal domein.

Deze visie is wat ons betreft bedoeld om richting te geven en te inspireren.

We hebben een compact leesbaar document voor ons liggen en de inhoud is op hoofdlijnen te onthouden. Complimenten daarvoor. Voor beide functies is dit van groot belang.
Een goede zaak dat de definitie van Machteld Huber over gezondheid en het bijbehorende gedachtengoed als onderlegger voor deze visie is opgenomen. Wij juichen dat van harte toe.

Over de definities:
Om de visie bepalend te laten zijn voor onze richting moeten de definities afbakenen. Het onderscheid tussen zorgprofessional en toegangsprofessional spreekt ons aan. We ervaren de definities echter nog als te ruim. We vragen het college deze tegen het licht te houden. Met name de definitie van toegangsprofessional is naar ons idee nog niet goed genoeg.

Dat geld ook voor het begrip veiligheid. Dat maakt een eenduidige toepassing van dit begrip voor de inwoners van Veere nog niet aannemelijk. Iets waar we wel aan hechten als fractie. Hier zijn dus nog flinke verbeteringen in dit deel van de tekst mogelijk en gewenst.

Over de ambities.
Iedereen is veilig! Zeker. Mag dat een onsje meer zijn. Mogen persoonlijk geluk, economische zelfstandigheid, zelfrealisatie en persoonlijke ontwikkeling ook mee doen! Oproep aan het college om hier in de visie werk van te maken.

Iedereen is zelfredzaam. Gezien de onderlegger “Positieve gezondheid” vragen we daar het begrip eigen regie aan toe te voegen.

De gemeente faciliteert preventie. Dat is wat ons betreft ruim onvoldoende. Wil het geheel betaalbaar blijven moet op basis van een geïntegreerde aanpak, veel meer aan bevorderen van gezond gedrag gedaan worden. Gezien haar verantwoordelijkheden heeft de gemeente daar een initiërende rol is. Wij roepen het College op de tekst hierover aan te passen. Dit is voor ons een belangrijk punt.

We maken ons zorgen over de bruikbaarheid van deze visie binnen het kader van werk en inkomen. Wordt de gemiddelde professional in dit werkgebied geïnspireerd door deze visie. Weet het granieten bestand bij Orionis zich met deze visie uitgedaagd mee te doen en gesteund in het ervaren van zingeving. Is het mogelijk om met die bril op de visie nog een keer door te lopen en waar nodig aan te passen?

Over de tekst.
Naast deze inhoudelijke reacties hebben we een aantal tekstuele suggesties die naar ons idee de visie sterker maakt.
Deze willen we graag delen maar gaan wat ons betreft te ver voor deze behandeling. Is het college geïnteresseerd in deze aanvullingen en hoe kunnen we dit praktisch organiseren.

Over de gezamenlijkheid.
Het zal vast geen verrassing zijn maar mijn fractie hecht aan een gezamenlijke visie en uitvoering op Walcheren. We vragen het college de raad goed op de hoogte te houden van de overeenkomsten en verschillen in visie die ontstaan. Kunt u ons daarin faciliteren zodat we niet steeds op zoek hoeven naar de verschillen in de relevante documenten van Middelburg, Vlissingen en Veere.