• Home
  • Uit de gemeenteraad

PvdA GL Banner Middenweg

Vaccinatiegraad Veere

De vaccinatiegraad in Veere volgt een dalende trend. De PvdA/GroenLinks vindt dit zorgelijk. 

De GGD geeft in haar MEMO aan dat het op verzoek mogelijk om op gemeentelijk niveau een analyse te maken van de vaccinatiegraad. De arts infectieziektebestrijding en de medisch adviseur publieke gezondheid kunnen samen met de gemeente zo’n analyse maken van de achtergronden van lokale vaccinatiegraad en daar waar nodig samen met de gemeente (en andere relevante partijen) een lokaal plan van aanpak opstellen met aanvullende maatregelen.

Als PvdA/GroenLinks hebben we voorgesteld om van dit aanbod gebruik te maken. Wethouder Van Halderen zegt toe dat er een analyse van de GGD vaccinatie informatie wordt verstrekt.

Vragen: 'Afkoppelen van hemelwater'

Wie in Son en Breugel zijn regenwater zelf opvangt in plaats van afvoert via het riool, betaalt vanaf 2020 minder aan rioolheffing. Op die manier willen ze het afvoersysteem beter bestand maken tegen extreme buien. Het college van Son en Breugel verwacht dat het niet alleen een duurzame, maar uiteindelijk ook een goedkopere oplossing is.

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/son-en-breugel-beloont-afkoppelen-regenwater
https://www.ed.nl/son-en-breugel/in-son-en-breugel-betaal-je-straks-minder-belasting-met-een- regenton~ac9257e4/

Naar aanleiding hiervan komen wij tot de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om burgers financieel te stimuleren daken en/of andere verharding van de riolering af te koppelen?

Beantwoording college:
"Wij kijken daar positief tegenaan. Tijdens de informerende raadscommissie van 1 april hebben we deze wens al vernomen."

2. Is het college ertoe bereid de mogelijkheid om een financiële prikkel in te stellen, mee te nemen bij de uitwerking van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
Beantwoording college:
"Wij zullen enkele dilemma’s voorleggen tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van september. Een van deze dilemma’s gaat over het stimuleren van burgers om schoon hemelwater af te koppelen."

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom

Veerse visie op sociaal domein

Concept reactie PvdA/Groen Links, Veere visie op sociaal domein, Com. Maatsch. Ontwikkelingen 15 januari 2010. Een eerste inhoudelijke reactie van PvdA/Groen links op het visiedocument Sociaal domein.

Deze visie is wat ons betreft bedoeld om richting te geven en te inspireren.

We hebben een compact leesbaar document voor ons liggen en de inhoud is op hoofdlijnen te onthouden. Complimenten daarvoor. Voor beide functies is dit van groot belang.
Een goede zaak dat de definitie van Machteld Huber over gezondheid en het bijbehorende gedachtengoed als onderlegger voor deze visie is opgenomen. Wij juichen dat van harte toe.

Over de definities:
Om de visie bepalend te laten zijn voor onze richting moeten de definities afbakenen. Het onderscheid tussen zorgprofessional en toegangsprofessional spreekt ons aan. We ervaren de definities echter nog als te ruim. We vragen het college deze tegen het licht te houden. Met name de definitie van toegangsprofessional is naar ons idee nog niet goed genoeg.

Dat geld ook voor het begrip veiligheid. Dat maakt een eenduidige toepassing van dit begrip voor de inwoners van Veere nog niet aannemelijk. Iets waar we wel aan hechten als fractie. Hier zijn dus nog flinke verbeteringen in dit deel van de tekst mogelijk en gewenst.

Over de ambities.
Iedereen is veilig! Zeker. Mag dat een onsje meer zijn. Mogen persoonlijk geluk, economische zelfstandigheid, zelfrealisatie en persoonlijke ontwikkeling ook mee doen! Oproep aan het college om hier in de visie werk van te maken.

Iedereen is zelfredzaam. Gezien de onderlegger “Positieve gezondheid” vragen we daar het begrip eigen regie aan toe te voegen.

De gemeente faciliteert preventie. Dat is wat ons betreft ruim onvoldoende. Wil het geheel betaalbaar blijven moet op basis van een geïntegreerde aanpak, veel meer aan bevorderen van gezond gedrag gedaan worden. Gezien haar verantwoordelijkheden heeft de gemeente daar een initiërende rol is. Wij roepen het College op de tekst hierover aan te passen. Dit is voor ons een belangrijk punt.

We maken ons zorgen over de bruikbaarheid van deze visie binnen het kader van werk en inkomen. Wordt de gemiddelde professional in dit werkgebied geïnspireerd door deze visie. Weet het granieten bestand bij Orionis zich met deze visie uitgedaagd mee te doen en gesteund in het ervaren van zingeving. Is het mogelijk om met die bril op de visie nog een keer door te lopen en waar nodig aan te passen?

Over de tekst.
Naast deze inhoudelijke reacties hebben we een aantal tekstuele suggesties die naar ons idee de visie sterker maakt.
Deze willen we graag delen maar gaan wat ons betreft te ver voor deze behandeling. Is het college geïnteresseerd in deze aanvullingen en hoe kunnen we dit praktisch organiseren.

Over de gezamenlijkheid.
Het zal vast geen verrassing zijn maar mijn fractie hecht aan een gezamenlijke visie en uitvoering op Walcheren. We vragen het college de raad goed op de hoogte te houden van de overeenkomsten en verschillen in visie die ontstaan. Kunt u ons daarin faciliteren zodat we niet steeds op zoek hoeven naar de verschillen in de relevante documenten van Middelburg, Vlissingen en Veere.

Vragen over verplaatsing Supermarkt Vrouwenpolder

Op de agenda van commissievergadering van 14 januari 2019 staat het agendapunt stedenbouwkundige versie nieuwe locatie supermarkt Vrouwenpolder. Er is wat ons betreft onvoldoende gecommuniceerd met de omwonenden en de plannen zijn voor ons nog onvoldoende duidelijk. De raadsfractie van PvdA/GroenLinks geeft hierbij schriftelijk een eerste aanzet van haar vragen aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere:

COMMUNICATIE
1. Is de gemeente op enige wijze betrokken geweest bij de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad Vrouwenpolder en gelijktijdige presentatie van de plannen van Corbijn op 9 januari in het dorpshuis in Vrouwenpolder?
2. Heeft de wethouder het initiatief genomen om in contact te treden met omwonenden, waartoe in de commissievergadering in december door meerdere partijen is opgeroepen en wat is door de wethouder toegezegd?

KEUZE VAN DE LOCATIE
3. Bij zijn inspreken vertelde de heer Corbijn dat op 10 oktober zijn initiatief door B&W behandeld is. Er werden toen drie mogelijke locaties besproken. Ervan uitgaande dat twee van deze drie locaties zijn aangegeven in respectievelijk de plannen van Stegenga en Spacevalue; wat is de derde besproken locatie?
4. In de brief van Plus Vastgoedbeheer aan de gemeente Veere dd. 31 augustus 2018 wordt gesteld dat “Het College heeft stedenbouwkundig bureau SpaceValue gevraagd om een second opinion te maken voor de locatie van de supermarkt binnen het plangebied. Dit in navolging op een eerder advies van een ander stedenbouwkundig bureau, waarbij de nodige bedenkingen waren van initiatiefnemer, de heer Corbijn en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.” Welke bedenkingen hadden initiatiefnemer en commissie?
5. In de beantwoording van de in de commissie gestelde vragen aan het college wordt gesteld dat de Groene Spie om ruimtelijke redenen afgewezen als niet geschikt en dat een supermarkt op die plek een te grote aantasting is van het zicht op het lint van de Dorpsdijk.
Wie heeft deze beoordeling gemaakt? Wie heeft dit beoordeeld?
6. In de beantwoording van de in de commissie gestelde vragen aan het college wordt gesteld dat één van de argumenten tegen de locatie van de Groene Spie is dat de aansluiting van het supermarkt terrein met de rest van het dorp onvoldoende zou zijn. Is deze aansluiting bij de huidige plannen beter en waaruit blijkt dat?
7. In de presentatie door de architect van tecton is aangegeven dat het kruisen van het fietspad een belangrijk aandachtspunt is; het hoogteverschil tussen parallelweg en de gewenste locatie vergt de aanleg van een hellingbaan. Voorziet het college geen gevaarlijke situaties tussen fiets- en autoverkeer? Zo, gaat het college eraan doen?

OVERIGE VRAGEN
8. Wat is een marktconforme waarde voor het overloopterrein?

Indieners heb een voorkeur voor mondelinge beantwoording.
Hoogachtend namens de fractie(s) PvdA/GroenLinks,
Peter Blom
Tom Lievense
Arie van Vliet

Vragen over kwijtschelding door SaBeWa

Geacht college,

Afgelopen maand zijn er verschillende publicaties geweest over de uitvoering van de kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelasting. In de gemeenteraad van 13 december is afgesproken dat onze fractie hierover een aantal schriftelijke vragen zal stellen. Het betreft de volgende vragen:

 

1. Uit onderzoek en rapportage van de landelijke ombudsman (ombudsman.nl) blijkt dat de overheid, door een verkeerde inschatting van de financiële regelvaardigheid bij burgers, mede veroorzaker is van schuldenproblematiek. Bent u het met PvdA/Groen Links eens dat in dat kader een toegankelijk en goed functionerend gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid een rol kan spelen in de preventie van de schuldenproblematiek bij inwoners van Veere?

2. Bent u het met PvdA/Groen Links eens dat op dit moment de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid door Sabewa onder de maat is zoals onder meer blijkt uit de reactie van de Zeeuwse Ombudsman?

3. Welke criteria hanteert u als college voor een goed functionerend kwijtscheldingsbeleid, voldoet Sabewa aan deze criteria, als dat niet zo is, wat gaat u er de komende tijd aan doen de uitvoering van het beleid door Sabewa in overeenstemming te brengen met deze criteria? Wat is een redelijke termijn om hier duidelijkheid over te verschaffen?

4. Bent u bereid deze inspanning samen met de gemeente Vlisingen en Middelburg vorm te geven?

5. Hoe kijkt u aan tegen de suggesties vanuit Dhr. Herselman van Sabewa dat het beter is dat de gemeenten deze taak weer zelf gaan uitvoeren. Ook in het kader van de door de raden van Middelburg en Vlissingen aangenomen moties?

Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Fractie PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Veere,

Peter Meijs
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Blom

L
ees ook: https://www.pzc.nl/walcheren/pvda-gl-wil-duidelijkheid-over-functioneren-sabewa-in-veere~a19e2573/