PvdA GL Banner Middenweg

Algemene beschouwing 2021

Voorzitter, leden van de raad, college, inwoners van Veere,

Inleiding
Ongeveer drie maanden geleden hebben we het huidige college geïnstalleerd. Vervolgens moest een groot deel van het personeel van de gemeente naar huis, vanwege de COVID19-crisis. Vandaag bespreken we het ‘Financieel Perspectief Veere 2021-2024’. Dat het gelukt is om deze nota tijdig gereed te hebben, is te danken aan de enorme inzet van alle medewerkers van onze gemeente en aan het college. Zij verdienen een groot compliment voor de uitwerking van het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, Samen Verder!’. Een kadernota opstellen tijdens een pandemie is een huzarenstukje.
Er ligt een grote uitdaging voor ons, in de keuzes die gemaakt moeten worden en in de afstemming van onze ambities op de harde realiteit van de COVID19-crisis. Niet alle gemaakte keuzes zijn gemakkelijk te accepteren en we kunnen ons voorstellen dat het perspectief dat nu aangeboden wordt door menigeen als een overval wordt ervaren.
De voorgestelde verhoging van b.v. de OZB in combinatie met een stijging van de kosten voor riool- en afvalheffing vinden we zeer pijnlijk. Toch steunen we als fractie PvdA/GroenLinks dit voorstel wel en nemen onze verantwoordelijkheid. We vragen aan anderen om dit óók te doen.


Voor onze steun hebben we een aantal argumenten:
1. De uitdaging voor Veere is mooi verwoord in het rapport ‘Leefbaarheid en Toerisme’. Het
behoud van een evenwicht tussen die twee heeft ook een financiële dimensie. De kracht van het voorgestelde ‘Financieel Perspectief 2021-2024’ zit naar ons idee in de mix van maatregelen. Inwoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen dragen gezamenlijk de kosten voor een sterke en vitale gemeente Veere. De lusten en de lasten worden over het geheel gezien eerlijk verdeeld. We kunnen ons ook vinden in het differentiëren van de tarieven voor toeristenbelasting. Daarbij vragen we ons wel af of groepen die overnachten in groepsaccommodaties niet te zwaar worden getroffen. Is het college bereid om de mogelijkheden van een aangepaste differentiatie voor groepsaccommodaties te onderzoeken?


2. Wij vinden het een goede zaak om de financiële risico’s voor de komende tijd behoedzaam te benaderen en dat er een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Onze fractie steunt daarmee het huidige gekozen scenario, waar het gaat om de inschatting van de effecten van de COVID19-crisis. We achten deze maatregelen de gemeente Veere waardig. Partijen en organisaties die zich, op basis van dagkoersen, daarover optimistisch uitlaten, stellen we de vraag: Wie komt er over de brug met geld als het in november 2020 of in april 2021 tegen blijkt te vallen?


3. We hebben gehoord en gelezen dat een verhoging van belastingen door sommigen als een groot probleem wordt ervaren. Wij zijn het er mee eens dat het geen gemakkelijke maatregelen zijn en begrijpen de weerstand. Maar draai de vraag eens om! Wat betekent het als we niet kiezen? Een jaar geleden stuurde deze raad het college zonder financiële middelen op pad. De klem die daar uit voortkwam, was groot en had uiteindelijk grote consequenties. Onze inwoners hebben dat gezien en waren daar zeer ontstemd over. Wij denken dat onze inwoners een stabiel en vooruitdenkend gemeentebestuur belangrijk vinden en dat zij begrijpen dat een goede WMO en een goede Jeugdzorg geld kosten. Daarnaast is er tot nu toe is nooit gespaard voor maatschappelijke voorzieningen in de nabije en verdere toekomst. Díe inhaalslag moeten we nu wel maken. Met Investeringen in maatschappelijk vastgoed maken we een grote sprong voorwaarts in het halen van de vanuit de overheid gestelde klimaatdoelen en kan het juist in deze economische crisis een stimulans vormen voor de lokale en regionale economie (Zie Sectorale Routekaart Gemeentelijk Vastgoed van de VNG).


4. Het laatste argument dat we hier willen noemen, is dat we voor alle vormen van belasting, die we hier onder de loep nemen, een vergelijkingstoets met andere gemeenten glansrijk doorstaan in 2021. Inwoners en bezoekers van Veere krijgen nu én straks waar voor hun geld en kunnen daar tevreden over zijn!
Samenwerking

 

Hoofdlijnenprogramma
In het hoofdlijnenprogramma ‘Veere, samen verder!’ hebben we een koerswijziging afgesproken. Een koerswijziging, en zeker een tussentijdse zoals nu, zal bij sommigen gefronste wenkbrauwen opleveren. In een crisisperiode, zoals we die met COVID-19 doormaken, zal dat eerder meer dan minder vragen oproepen. In het hoofdlijnenprogramma nemen ‘samenwerking’ en ‘verbinding’ een belangrijke plaats in. Onze vraag aan het college is hoe het deze samenwerkingsgedachte vorm gaat geven in relatie tot het financieel perspectief 2021-2024. En dan met name waar het gaat om de verhoging van de toeristenbelasting en de uitbreiding van het betaald parkeren? En ook intern, bijvoorbeeld richting de oppositie?


Duurzaamheid, Landschap en Groen.
We ervaren het kader van het ‘Financieel Perspectief’ als helder en goed leesbaar. De onderdelen duurzaamheid en landschap/groen blijven echter wat ons betreft onder de maat. Waar het gaat om natuur en groen doet de gemeente Veere al het een en ander (bijv. Vlinderidylle Veere en subsidie voor vergroening schoolpleinen). Maar het kan meer en beter! De PvdA/GroenLinks-fractie vindt dat ook wegbermen en het groen van onze steden en dorpen deel moeten gaan uitmaken van een samenhangend, groen netwerk dat de biodiversiteit versterkt. Wij vragen het college daarom om een natuur- en biodiversiteitsimpuls in de gemeente-eigendommen. Het gaat ons daarbij niet primair om extra budget (al zou het natuurlijk mooi zijn als dat gevonden kan worden), maar vooral om een aangepaste inrichting en beheer binnen het bestaande budget.


Waar het gaat om duurzaamheid staat onze gemeente voor grote uitdagingen. In 2017 hebben wij ons duurzaamheidsplan vastgesteld. Na het afschaffen van het aanjaagteam is ons verzekerd dat duurzaamheid geborgd zou worden in de eigen organisatie van de gemeente. Hoe staat het daar nu mee?
We verwachten van het college een actieve rol ten aanzien van het stimuleren van lokale initiatieven per kern of woonwijk. Hoe denkt het college hier vorm aan te geven?
Verder kijken wij reikhalzend uit naar het toetsingskader van landschappelijke inpassing van duurzame energie (Energie als Landschapsmotor) en naar de Participatienota. PvdA/GroenLinks wil dat duurzaamheid een prominente plaats krijgt in deze laatste nota. Wanneer kunnen we die overigens verwachten?

Leefbaarheid
We roepen iedereen op om de conclusies uit het onderzoek ‘Leefbaarheid en Toerisme’ ter harte te nemen en dit te vertalen naar beleid. Ons streven is dat het voor iedereen in de gemeente Veere goed toeven is en blijft! Al jarenlang gaat er binnen de gemeente veel aandacht naar de grote toeristische trekpleisters. PvdA/GroenLinks pleit ervoor om ook de andere kernen de aandacht te geven die ze verdienen en ook daarin te investeren. Als voorbeeld noemen we de verkeersituatie in Grijpskerke en de mogelijke herinrichting van het dorpsplein in Koudekerke. Kan het college aangeven of hiermee rekening is gehouden in het financieel perspectief?


Tot slot

We leven in onzekere tijden. De risico’s van COVID-19 zijn moeilijk in te schatten en de kosten zijn hoog. We steunen de ‘voorzichtige’ koers van het college. Juist in deze ingewikkelde tijd verdienen onze inwoners perspectief en duidelijkheid. We vragen het college om een vergezicht te schetsen dat inspireert en uitdaagt. Wat PvdA/GroenLinks betreft is dit financieel perspectief dan ook een ambitieus en veelbelovend begin.

Dank voor uw aandacht, 

Ineke Rijken, fractie PvdA/GroenLinks

De bijdrages van de overige partijen vind u hier.