PvdA GL Banner Middenweg

Algemene beschouwingen bij de Kaderbrief 2019

De Kaderbrief 2019, de richting voor de begroting 2020 en volgende jaren. Organisatie bedankt voor de stukken en de heldere technische toelichting.

Inleiding
De Kaderbrief, dit is ook het moment om aan te geven wat PvdA/GroenLinks zou willen. Om aan te geven wat voor gemeente wij
zouden willen zijn. Wij willen: moderne overheidsparticipatie, een gemeente die naast haar inwoners staat en luistert, die open staat voor kritiek. Een gemeente waar het vanzelfsprekend is om te reflecteren op het eigen handelen en op integriteit.  Waar keuzes worden gemaakt voor zinvolle investeringen met oog voor de langere termijn, zeker betreffende duurzaamheid, milieu en sociaal domein. Waar ondernemers kansen worden geboden en economische en maatschappelijke belangen en belangen van natuur en milieu zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Gelijkwaardigheid, respect, autonomie en sociale betrokkenheid zijn kernwaardes. Dat is in een notendop wat wij zouden willen en waar wij voor staan vanuit ons groene, sociaal-democratische gedachtegoed. 

Deze Kaderbrief komt niet in de buurt van wat wij willen. We zien in de kaderbrief juist “minder samenleving/meer overheid”. Inwoners en organisaties zijn gedaald op de participatieladder en de gemeentelijke organisatie groeit. Gelijkwaardigheid is ver te zoeken. Beloftes worden gebroken. Er wordt geen draagvlak gecreëerd maar eerder vervreemding, vervreemding van de samenleving, inwoners en ondernemers. Dat is niet dat wij willen. Het vertrouwen is dus geschaad. En wij vinden: alleen op vertrouwen kun je bouwen. Wat gaat het college doen om dat vertrouwen terug te krijgen? Het college doet een aanzet haar werkprogramma om te zetten naar nieuwe beleid. Daarbij wordt fors geïnvesteerd. PvdA/GroenLinks vindt dat bij nieuw beleid eerst gekeken moet worden wat we dan niet meer of anders gaan doen. Dat zien wij niet terug in de voornemens van dit college. De reflex is: uitbreiden, grotere formatie, meer geld erbij. Dat kan anders.

Voorbeelden:
Invoeren van de Omgevingswet.
Scholing is nodig, maar haal dat geld dan uit de scholingspot die er nu al is. Gebruik de ruimte die ontstaat omdat er minder aanvragen ID-bewijzen zullen komen (10 jaar geldig i.p.v. 5). Zoek meer Walcherse en Zeeuwse ambtelijke samenwerking.

€ 152.000 structureel voor twee casusregisseurs voor ondernemers.
Ondernemers kunnen hun vergunningen via een regisseur verkrijgen.Circa 2.800 uur per jaar. Als er 100 ondernemers een aanvraag doen in een jaar betekent dat 28 uur per ondernemer. Heel veel voor een regisseur die de aanvraag niet zelf hoeft af te handelen. De verenigde Veerse ondernemers zijn hier ook heel duidelijk over: verbeter de bestaande organisatie en maak niet iets nieuws. Het college kiest niet, maar breidt uit. En dat vinden we onacceptabel. Als er nieuw beleid moet komen, dan zorg je voor draagvlak. Als eenolifant in de porseleinkast weet deze coalitie de toeristische sector op de kast te jagen met eigenmachtig optreden.Dorpsraden, verenigingen en schoolbesturen staan op hun achterste benen over het maatschappelijk vastgoed. Inwoners van Veere zijn teleurgesteld door niet nagekomen verkiezingsbeloftes (geen extra verhoging OZB).

Plotselinge verhoging belastingen
Nog gekker: In het werkprogramma staat: “Gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief de toeristenbelasting, worden maximaal met het inflatiepercentage verhoogd“. Een jaar later is het zo ver. Alle belastingen extra omhoog.

Als de beleidskeuzes die gemaakt worden de juiste zijn, dan was dit misschien nog wel te pruimen. Maar wat gaat het college met het extra geld doen? Toeristisch zand en meer personeel op het gemeentehuis. Is het dan allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet. De top prioriteit maatschappelijk vastgoed is het kleine lichtpuntje in de duisternis. Alleen heel jammer dat er niet gekozen wordt voor voldoende geld en niet voor nieuw bouwen maar renoveren. Niet duurzaam, niet wat de mensen willen en dan hebben we over 25 jaar weer een probleem. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

€ 350.000 structureel voor zandsuppletie
Toeristisch zand: net als de toerist bezoekt het ons en gaat het na een tijdje weer weg. Absoluut niet duurzaam. Heeft het college überhaupt gelobbyd richting Ministeries, Tweede Kamer, Kabinet met de vraag om vaker zand te komen spuiten? Laat het vooral een verantwoordelijkheid van het rijk, en als u dat zo graag wilt, zorg er dan voor dat ze frequenter langs komen en breng de effecten in beeld. Hoe erg is het als de stranden hier en daar wat minder breed zijn? Over vier jaar € 1,4 miljoen, dat kunnen we beter ergens anders aan geven en niet “naar de zee dragen”. [ZIE MOTIE ZANDSUPPLETIE]

Topprioriteit ‘Duurzaamheid’

Uit het geraamde bedrag voor duurzaamheid wordt pijnlijk duidelijk dat duurzaamheid voor dit college helemaal geen topprioriteit is.
Dat merk je aan:
 Het hele lage bedrag wat hiervoor geraamd is. 4x € 150.000 staat zeker in schril contrast met de ernst van de klimaatcrisis en zeker in vergelijking met de kosten van zandsuppletie).
 Het duurzaamheidsplan 2017-2020 is in tegenspraak tot wat in het werkprogramma staat, niet verder uitgewerkt. In het duurzaamheidsplan 2017-2020 worden mijlpalen genoemd die voor 2020 moeten worden bereikt. Als PvdA/GroenLinks hechten wij er waarde aan in 2019 te kunnen bepalen in hoeverre we hierin succesvol zijn geweest. Wij missen de urgentie. We weten niet hoe de vlag er bij hangt v.w.b. de doelen voor 2030 en 2050. [ZIE MOTIE DUURZAAMHEID]

PvdA/GroenLinks steunt ook de oproep van de Agrarische Natuurvereniging “Natuurlijk Walcheren” om een bijdrage voor de
akkerranden. [ZIE MOTIE AKKERRANDEN]

Topprioriteit ‘structuur en cultuur organisatie’

33B5B39B 401D 426E 8F34 EB830998FBFC
We hebben het al gezegd, weer een forse uitbreiding van de organisatie. Structureel geld voor een te zware overhead waar we tot in lengte van
dagen aan vast zitten. Dat is een keuze van het college waar PvdA/GroenLinks niet achter staat. Het gaat om circa € 500.000 totaal,
exclusief Porthos. Kijk nu eerst eens goed naar mogelijkheden waar het wat minder kan, anders kan, waar intern geschoven kan worden, schuif naar juridische kwaliteit en het voorkomen van procedures. Het adagium van een financieel gezonde gemeente, wordt door het college
gebruikt als het gaat om investeringen in de samenleving, bijv. in maatschappelijk vastgoed, maar verdwijnt volledig uit het zicht bij de
groei van de eigen organisatie. [ZIE MOTIE Structuur en cultuur organisatie] 

Topprioriteit ‘vraaggerichte woningbouw’
In het werkprogramma lazen wij: We maken een specifiek handhavingsplan m.b.t. tweede woningen? Is dit plan al klaar? Wanneer
krijgen we dat plan? Uitlating wethouder Steketee in PZC d.d. 22 december 2018: “volgend jaar pakken we 100 illegale tweede woningen aan”.
In 2018 zijn 6 woningen teruggehaald naar de permanente voorraad.

Wij willen meer resultaat op dit punt. Elke woning terug is mooi, maar te mager, veel te mager. Meer voorlichting, efficiëntere handhaving en sneller reageren op situaties die niet lijken te deugen. We kunnen ze allemaal wel aanwijzen. Hoeveel woningen zijn er in de eerste helft 2019 teruggehaald naar de permanente woningvoorraad? Hoe staat het met de starterswoningen in onze gemeente?

Vacc

Topprioriteit ‘Toekomstgericht maatschappelijk vastgoed’
Door het kiezen voor een andere richting, is de voortgang in dit dossier in groot gevaar gebracht. In bestuurlijke gesprekken van mei jl. is draagvlak gevraagd voor de nieuwe koers in het maatschappelijk vastgoed. Wij horen graag vandaag de resultaten van deze gesprekken.
We lezen dat per kern begrip is gevraagd. Voor onze afweging is het belangrijk om te weten of dit begrip is verkregen. Wat wij namelijk terug
horen en lezen uit Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle, is dat er heel weinig begrip is voor de nieuwe richting.
In het werkprogramma lezen we: Steekwoorden zijn: van buiten naar binnen denken en van binnen naar buiten gaan, dialoog naast debat en
samen in plaats van alleen. De huidige opstelling van het college ligt volgens ons niet in lijn met deze insteek. Investeren in het maatschappelijk vastgoed doe je voor heel lange tijd. Het is ongelooflijk belangrijk om een goed draagvlak te hebben. Van de
hele gemeenteraad en de bevolking. De onderbesteding 2019 van € 318.000 gaat via de algemene reserve naar andere doelen. Wij stellen voor ook het niet bestede geld van 2019 beschikbaar te houden voor MV. En dus niet gebruiken voor parkeerautomaten, inhuur derden voor
gebiedsontwikkelingen, openbare verlichting enz. [ZIE MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED]

De programma's
Op de verschillende programma's gaan we nu niet in, we komen na de zomer op een aantal onderwerpen terug, zoals:
de twee parkeerterreinen onder de duinen in Domburg, die, zoals toegezegd, in 2020 worden veranderd in parkeerterreinen voor
belanghebbenden, de ontbrekende Zeeuwse en Walcherse samenwerking, de hoge snelheid op de Middelburgsestraat en de Vlissingsestraat in
Koudekerke en het nieuwe afwegingskader zonne-energie en kleine windmolens. PvdA/GroenLinks wil geen nieuwe rondwegen meer i.v.m. aantasting van het landschap en verdwijnen van groen. Dus ook geen tracé-studies.

GELD
Financiën
Een paar maanden geleden vond een meerderheid van de raad een onderzoek naar lastenverhoging voor maatschappelijk vastgoed niet
nodig. Wij hadden goede financiële voorstellen in het initiatiefvoorstel die meegenomen zouden worden. Daar zien we niks van terug.
Nu wordt er een belastingverhoging voorgesteld die zijn weerga in de Veerse geschiedenis niet kent. Er is geen draagvlak bij toeristische sector voor verhoging TB (te laat/geen/nauwelijks overleg). PvdA/GroenLinks is niet per definitie tegen verhoging TB en een eventuele andere lastenverhoging voor inwoners, als de inwoners er maar iets voor terugkrijgen. Goede maatschappelijke voorzieningen bijvoorbeeld. U kiest voor tijdelijk zand en vast personeel. 

Financieel gezond
De signaleringswaarden. We kunnen op vergelijkingssites en in onze eigen jaarrekening zien hoe we er nu voor staan ten aanzien van die
signaleringswaarden. Als het uitgangspunt “gemiddeld risico” is, zien we – met de stijgingen die al te voorzien waren - flink wat ruimte, ruimte die ingezet moet worden voor maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid wat PvdA/GroenLinks betreft.