PvdA GL Banner Middenweg

Art. 33 Vragen - Hopmande Domburg

Domburg, 30 november 2018 Geacht college,


U bent met de voorbereidingen bezig voor een bestemmingsplanherziening voor het terrein gelegen achter de Kanonweistraat, Brouwerijweg en Hopmande te Domburg. Een stukje openbaar terrein dat direct grenst aan tuinen van de ongeveer tien woningen en dat nu is ingericht met beweegtoestellen voor ouderen. Het is uw bedoeling om de bestemming te wijzigen zodat een recreatie-ondernemer het terrein na aankoop kan gebruiken als parkeerterrein voor gasten. Wij hebben begrepen dat de verkoop van dit terrein ten behoeve van parkeerterrein gekoppeld is aan de aan/verkoop van de bedrijfsloods van betrokkene aan de Nijverheidsweg.

Op 22 november jl. heeft u een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden van de Kanonweistraat, Brouwerijweg en Hopmande. Tijdens deze bijeenkomst hebben nagenoeg alle aanwezigen grote bezwaren geuit over het plan.
Over uw plan om het terrein te verkopen en te bestemmen voor parkeren voor gasten en de grote weerstand die tegen dit plan bestaat, hebben wij de volgende vragen.


1. In het werkprogramma van de coalitie staat dat u autoluwe kernen wil om de leefbaarheid te verbeteren en dat u streeft naar een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur. Bent u het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat door realisatie van dit plan de verkeersbewegingen in de omliggende woonstraten zullen toenemen, er groen in de woonbuurt zal verdwijnen ten gunste van “blik” en de verkeersonveiligheid zal toenemen? Bent u het met ons eens dat dit de leefbaarheid en het woongenot ingrijpend zal aantasten?


2. Bent u bereid om samen met de ondernemer naar alternatieve parkeerruimte te zoeken, waarbij ook terreinen die de ondernemer zelf in bezit heeft, worden betrokken?

3. Bent u bereid de bewoners in de omgeving van het bewuste terrein duidelijkheid te bieden en de onrust weg te nemen door de voorbereidingen voor de bestemmingsplanherziening stop te zetten?


4. Bent u het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat, als u de beweegvoorzieningen voor ouderen wilt verplaatsen, u de omwonenden in de gelegenheid moet stellen om mee te denken en te beslissen over het gebruik en de inrichting van het terrein?


Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.
Vriendelijke groet,


De fracties van PvdA/GroenLinks en het CDA