PvdA GL Banner Middenweg

Beantwoording vragen over parkeren Hopmande

Geachte leden van de fracties van PvdA/Groen Links en CDA,

In antwoord op uw vragen d.d. 30 november 2018, delen wij u het volgende mee.

Vraag 1:
In het werkprogramma van de coalitie staat dat u autoluwe kernen wil om de leefbaarheid te verbeteren en dat u streeft naar een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur. Bent u het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat door realisatie van dit plan de verkeersbewegingen in de omliggende woonstraten zullen toenemen, er groen in de woonbuurt zal verdwijnen ten gunste van “blik” en de verkeersonveiligheid zal toenemen? Bent u het met ons eens dat dit de leefbaarheid en het woongenot ingrijpend zal aantasten?

Zoals u weet vloeit het plan zoals dat nu voorligt voort uit de sanering van de Nijverheidsweg-noord. Voorheen stonden de auto’s waar het hier om gaat geparkeerd in de Nijverheidsweg. Om een herontwikkeling op gang te krijgen is in de nabijheid een andere locatie gezocht. Door een oplossing te zoeken voor het parkeren maken we de Nijverheidsweg weer tot een leefbaar gebied waar het woongenot voor de omgeving zal toenemen. De keuze voor deze oplossing heeft inderdaad tot gevolg dat een stukje groen verdwijnt. De voorzieningen werden echter niet tot nauwelijks gebruikt en door het terrein zeer gericht te bestemmen tot parkeren ten behoeve van hotelfuncties weten wij dat de hoeveelheid verkeersbewegingen beperkt zal blijven. De aantasting van de leefbaarheid en het woongenot zal derhalve niet ingrijpend worden aangetast.

Vraag 2:
Bent u bereid om samen met de ondernemer naar alternatieve
parkeerruimte te zoeken, waarbij ook terreinen die de ondernemer zelf in bezit heeft, worden betrokken?
We zijn zeker bereid om samen met de ondernemer naar een alternatieve locatie te zoeken. Vanuit een zorgvuldig proces hebben we de omwonenden gesproken over deze ontwikkeling voordat het bestemmingsplan in procedure zou gaan en voordat de volgende informatiebijeenkomst voor de plannen van Domburg zou worden gehouden. De ondernemer was hierbij ook aanwezig. We heroverwegen naar aanleiding van die avond ons besluit en onderzoeken alternatieven. Hierbij zoeken we naar een balans tussen de belangen van heel Domburg als het gaat om de herontwikkeling van de Nijverheidsweg Noord en de belangen van de omwonenden van de Hopmande.

Vraag 3:
Bent u bereid de bewoners in de omgeving van het bewuste terrein duidelijkheid te bieden en de onrust weg te nemen door de voorbereidingen voor de bestemmingsplanherziening stop te zetten?
Dit proces staat al stil en dat duurt zolang geen akkoord is bereikt over de definitieve locatie.

Vraag 4:
Bent u het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat, als u de beweegvoorzieningen voor ouderen wilt verplaatsen, u de omwonenden in de gelegenheid moet stellen om mee te denken en te beslissen over het gebruik en de inrichting van het terrein?
Zoals bekend worden bij de herinrichting van openbare ruimte en bij mogelijke herzieningen van bestemmingsplannen omwonenden betrokken.