PvdA GL Banner Middenweg

Beschouwingen bij de begroting 2018, een verkorte versie

De laatste begroting van dit college. Het moment om de balans op te maken. Is Veere de afgelopen “regeerperiode” duurzamer, socialer, mooier, leefbaarder en groener geworden.

Misschien nog wel een grotere vraag: zijn de inwoners van Veere gelukkiger geworden in de afgelopen periode?

Ons oordeel is dat dit college niet heeft stilgezeten. In de inleiding van de begroting geeft het college een overzicht van de zaken die zijn opgepakt. En die hebben zeker bijgedragen aan dat duurzamer, socialer, mooier, leefbaarder en groener Veere.

Eén onderwerp wil ik daar nog wel uitlichten en wel het begrip duurzaamheid, dit is  gaan behoren tot het dagelijks taalgebruik in de gemeenteraad. En dat is winst.

Blijft die ene grote vraag zijn onze inwoners er gelukkiger van geworden?

Door geluk als principe te bestempelen ga je anders naar dingen kijken. Meer dan de moeite waard om dit in de volgende periode op te pakken.

Nu de vraag: wat we nog willen bereiken, want helaas niet alles is bereikt.

De begroting ziet er in financiële zin goed uit. Er is zelfs de komende jaren een ruim overschot en de lasten voor de inwoners kunnen omlaag. Niet veel gemeenten doen ons dat na.

Het college snijdt het onderwerp leefbaarheid en de verhouding toerisme en vaste inwoners gelukkig zelf aan. Want dat staat wat ons betreft al langer onder druk. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer we de toename van de druk op dorpskernen en omgeving een halt toe roepen veel van onze inwoners gelukkiger worden.

Waar staan we nu? Hoeveel verblijfseenheden hebben we nu? Als we dat weten kunnen we afspreken hoeveel groei we nog acceptabel vinden. Nul, vijf, tien, vijftien procent? Wij zien uit naar die discussie. Daar moeten we niet mee wachten. Het is vijf voor twaalf.

Over de ontwikkelingen in het buitengebied zijn we tijdens de behandeling van de kadernota uitgebreid ingegaan. Het beleid van Nieuwe Economische Dragers, ingezet om het platteland vitaal te houden, is verworden tot een simpele uitbreiding van het toerisme. We zien het allemaal gebeuren maar hebben het er niet over. College wanneer is deze maat vol?

Het oneigenlijke recreatieve gebruik van permanente woningen in de kernen en de daarmee gepaard gaande overlast zijn steeds meer inwoners beu. Vraag inwoners ernaar en je hebt zo een lijstje van adressen waar dit speelt. Wij vinden dat de handhaving op met name tweede woninggebruik moet worden geïntensiveerd.

We kunnen niet om het debacle bij Orionis heen. Bijna drie en half miljoen euro aan uitkeringslast te laag ingeschat. Op een totaal bedrag aan uitkeringslast van 50 miljoen. Oftewel een misser van 7% op je grootste kostenpost! Onbegrijpelijk.

Toegezegd is dat er in december openheid van zaken wordt gegeven hoe dit is kunnen ontstaan en welke maatregelen er getroffen worden om herhaling te voorkomen. We willen dat afwachten. En we willen weten of er niet nog meer verrassingen komen.

Recent zijn we geïnformeerd door medewerkers van Orionis en Porthos over het project Entry. Het lijkt niet meer dan een voor de hand liggende samenwerking tussen Porthos en Orionis. Gewoon een integrale aanpak lijkt ons. Iets waar betrokken inwoners gelukkig van worden.

We hebben niet de indruk dat integraal werken is geïmplementeerd binnen dit huis. Voorbeelden:

De verkoop van een stukje grond bij Biggekerke voor het realiseren van een tankstation. Het beleid is verkoop ongebruikt onroerend goed. Er zijn geen alarmbellen gaan rinkelen over een andere bestemming van dat stukje grond omdat het mooi aansluit bij een natuurgebied.

Het opdoeken van stukjes moeilijk bereikbare openbaar groen en deze vervolgens betegelen. Het beleid is bezuinigen op openbaar groen. Er is niemand die nu aan de bel trekt en zegt dat bezuinigen niet meer de grootste prioriteit is en in het kader van duurzaamheid bestraten niet echt past.

De sloop van het pompgebouw Oranjezon. Het beleid is alleen nieuwbouw als oud wordt gesloopt. Er is geen alarmbel gaan rinkelen toen deze sloopvergunning werd aangevraagd terwijl we al maanden bezig waren een lijst van historische gebouw vast te stellen. Hoe is het mogelijk dat het op dit soort punten fout gaat?

Integraal werken gaat ook over samenwerking in breder verband.

We gaan er vanuit dat de samenwerking binnen Porthos de komende weken weer perspectief krijgt. Het is zaak niet te blijven hangen in het eigen gelijk, verbeteringen gewoon doorvoeren, ruimte geven aan de professional, nadenken over betere werkwijzen en vooral elkaar opzoeken.

Walcheren voor elkaar wordt opgeblazen omdat er geen goede samenwerkingsvorm aan gegeven kan worden. Ondanks de aanbeveling van de Rekenkamer om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Gevolg is dat er nu in deze begroting extra personeel wordt gevraagd voor het sociaal domein. Daar wordt niemand gelukkig van.

Hoe is het met onze duurzaamheidaanjagers? Wat is hun inbreng geweest en wat heeft dat opgeleverd? Hebben ze meegepraat over de inrichting van het parkeerterrein aan het eind van de Verlengde Dishoekseweg waar het college ruim een half miljoen voor vraagt.

Het proces voor  nieuw parkeerbeleid is van start gegaan. Eerder hebben wij gepleit om te experimenteren met zonnepanelen op parkeerterreinen. Waarom is dat niet meegenomen?

We zijn ongerust over de voortgang van het duurzaamheidsplan. Duurzaamheid verdient voortvarendheid en nog meer enthousiasme bij het college. In de begroting zijn de maatregelen beperkt tot het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis, Couburg en drie openbare toiletten. Voorwaar geen spektakel.

We juichen een verruiming van de asbestregeling toe. Althans als dat betekent dat ook particuliere huizenbezitters aanspraak kunnen maken op de regeling.

Waar onze inwoners zeker ook gelukkig van worden is uw voornemen om tot een boombeleidsplan te komen. Op het stukje grond bij Biggekerke waar het benzinestation dreigde te komen kunnen we zo beginnen. Wij zouden het toejuichen als u bij het opstellen van dit beleidsplan ook het groenbeheerplan tegen het licht houdt. Dat stamt uit 2013 en geldt tot 2023, een erg lange periode. Inzichten veranderen in zo’n lange periode.

Uw voornemen schoolbesturen in staat te stellen om kwalitatief goed onderwijs te bieden ondersteunen wij van harte. Er van uitgaand dat u van plan bent meer te doen dan de wettelijke taken. Wij verwachten dat u met voorstellen komt hoe een rijke gemeente als Veere kan helpen de werkdruk binnen het onderwijs te verminderen en letterlijk en figuurlijk meer ruimte geeft aan de kinderen.

Over het geluk van kinderen gesproken. Wij zijn van mening dat clusteren van speelterreinen om bezuiniging redenen niet kan en niet moet.

Ver lopen om bij een bushalte te komen maakt niemand blij. Dit college vindt de “overlast” van hooguit één bus per uur door een kern zwaarder wegen dan een halte ver weg op een unheimische plek. Zo draaien we het openbaar vervoer zeker de nek om.

Tot slot nog iets echt financieels.

De lasten voor onze burgers kunnen we dit jaar verlichten. Dankzij het verlagen van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. We zijn aan onze stand verplicht dat de lastenverlichting eerlijk wordt verdeeld. Het college stelt voor als grondslag voor de rioolheffing de WOZ objectafbakening te hanteren. Voor zover wij nu zijn geïnformeerd pakt dit nadelig uit voor de huurder van een kleine woning en spint de eigenaar van grote objecten er meer garen bij. Dat moeten we niet willen. Daarom roepen we per motie het college op om de effecten van de herberekening in beeld te brengen zodat we een zodanige keuze kunnen maken dat de zwaarste schouders ook de zwaarste  lasten blijven dragen.

- Peter Holtring