PvdA GL Banner Middenweg

Bestemmingsplan Buitengebied Veere

 

foto maaike mei  2013 1

 Maaike Walraven, raadslid PvdA-GroenLinks Veere

 

In de afgelopen 2 jaar heeft de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad van Veere diverse keren gesproken over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan regelt wat wel en niet kan in het buitengebied van de gemeente Veere. En daar hoort ook bij duin en strand. Tegelijkertijd was ook de Structuurvisie volop in discussie binnen de gemeente. Deze twee processen liepen bijna gelijktijdig. Het verschil is dat de Structuurvisie een visiedocument is op hoofdlijnen en het Bestemmingsplan een wettelijk document met juridisch afdwingbare regels die vooraf worden afgesproken en vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente hield inspraakbijeenkomsten en nodigde belanghebbenden – dorpsraden, inwoners, agrariërs – uit om mee te praten over specifieke onderdelen van het conceptbestemmingsplan. Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, de recreatie en natuur- en landschapswaarde waren belangrijke onderwerpen.


Ook de conclusies uit de landbouwnota en de landschapsnota, al veel eerder vastgesteld door de raad, zijn in dit bestemmingsplan meegenomen. Voor onze fractie is behoud en beheer van het landschap een belangrijk uitgangspunt. Tijdens de discussie in commissie en raad heb ik dit standpunt namens de fractie ingebracht. Wel met oog voor kansen voor jonge agrarische ondernemers en tegelijkertijd met oog voor landschapswaarden. Onze opvatting daarbij is: "Het buitengebied hoeft niet op slot".


Uitbreiding van glastuinbouw en ruimte voor aquacultuur zijn onder voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan. Jammer dat we niet konden voorkomen dat de 350 agrarische bouwvlakken kunnen uitbreiden tot 1,5 ha. En met een wijzigingsbevoegdheid kan een volwaardig agrarisch bedrijf zijn bouwblok vergroten tot 2 ha. Ik noemde deze uitbreiding voor alle 350 bouwblokken een te ruimhartig beleid omdat dit een ruimtebeslag zal doen op het landschap! Een meerderheid in de raad maakt dit echter mogelijk. En wat wel overeind bleef is dat het college maatwerk zal bieden bij de afbouw van de 11 intensieve veehouderijen. Overigens zullen er op Walcheren geen intensieve bedrijven bij komen en dat is een (provinciaal) Zeeuws brede opvatting! Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan is ook de Commissie Milieu Effect Rapportage ofwel Commissie M.E.R. betrokken. De wet Milieubeheer regelt de inschakeling van de Commissie M.E.R. Zij bracht een kritisch rapport uit dat o.a. ging over de stikstof-uitstoot die in de gemeente Veere al hoger is dan gewenst. De Commissie M.E.R. vroeg om rapportage van maatregelen om de toekomstige meer-uitstoot te beperken vanwege mogelijke schadelijke effecten op de Natura 2000–gebieden waaronder het Veerse Meer en de Manteling van Walcheren. Het college is van mening dat het probleem in werkelijkheid wel meevalt. In de commissie RO bleek dat de overige fracties ook niet zwaar tilden aan de Rapportage van de Commissie M.E.R. Onze fractie is van mening dat dit duurzaamheidsprobleem zich de komende jaren opnieuw zal aandienen als het gaat om de bescherming van het gebied Nationaal Landschap van Zuidwest Zeeland. Terugkijkend is de fractie tevreden over het gemeenschappelijk proces zoals dat gelopen is voor dit Bestemmingsplan Buitengebied. En in de komende jaren zullen we als fractie met eenzelfde inzet het gesprek voeren voor onze Veerse natuur- en landschapswaarde!

 

Maaike Walraven, raadslid PvdA-GroenLinks Veere