PvdA GL Banner Middenweg

Voortvarende formatie

De afgelopen week zijn de onderhandelingen voortvarend verlopen en zijn flinke resultaten geboekt. Op basis van de inbreng van de 3 partijen is een ontwikkelingsvisie en een programma met nieuwe beleidspunten geschreven. In twee onderhandelingsronden zijn de teksten bijgeschaafd. De fractie PvdA/GroenLinks heeft hierin zijn aandeel met veel inzet geleverd (klik op LEES MEER). Binnenkort zal het definitieve coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling voor de 3 wethouders bekend zijn. Hou deze website dus in de gaten.

PVDA/GROENLINKS VEERE

 Bijdrage PvdA/GroenLinks aan het coalitieprogramma van de gemeente Veere 2010-2014.

 Woongebied

 Maatwerk in de woningbouw

Er wordt een integrale visie voor woningbouw en voorzieningen ontwikkeld gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten in “Op weg naar de Veerse woonvisie 2010 – beperkte groeiscenario”.

Op basis van het uitgevoerde woningbehoeftenonderzoek wordt ingezet op omvorming van delen van de bestaande woningvoorraad. De gemeente, Woonburg en andere partners dragen hieraan financieel bij in de vorm van het fonds sociale woningbouw.

De gemeente bevordert de realisatie van betaalbare woningen voor starters en senioren. Projecten met maatschappelijk gebonden eigendom voor starters worden uitgebreid.

Duurzaam (ver)bouwen is het uitgangspunt. Met subsidies en regelgeving wordt het toepassen van energiebesparende maatregelen en CO2 neutraal bouwen gestimuleerd.

Tweede woningenbeleid

Het bestaande tweede woningenbeleid wordt voortgezet. Bevolkingskrimp is geen argument om het tweede woningbeleid te heroverwegen.

Kernen

Woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen wordt getoetst aan schaal, identiteit en ontstaansgeschiedenis. Bij ontwikkelingen betekent dit een keuze voor het “organisch groeimodel”.

Dorpsplannen

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek “de sociale atlas van Zeeland” en het woningbehoefte onderzoek “sociale profielen” wordt in samenspraak met stads- en dorpsraden bezien welke acties per kern nodig zijn om de leefbaarheid en het woonklimaat te optimaliseren.

 Buitengebied

Nationaal landschap

Door de combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen is het Veerse landschap uniek. Het Nationaal Landschap is een kans voor de natuur, landbouw en (duurzaam) toerisme.

Uitbreiding van agrarische bebouwing wordt afgestemd op de schaal en het karakter van het Veerse landschap. Grootschalige verstening van het buitengebied is niet aan de orde.

Mogelijkheden voor financiële steun vanuit het Nationaal Landschap worden optimaal benut.

Het versterken van de kennis van en de betrokkenheid van inwoners en toeristen bij het landschap wordt vergroot onder andere door een informatiepunt Nationaal Landschap Walcheren (landschapsvisie), excursies van scholen aan agrarische bedrijven en natuurorganisaties, het verstrekken van publieksvriendelijke publicaties en een terugkerende prijs voor het mooiste project op het gebied van (agrarisch) landschap.

Realisatie N57; Belvedere

De gemeente ziet er op toe dat de provincie de twee projecten onder de Belvedèrevlag uitvoert; het project voor de landschappelijke inpassing van de N57 en het project voor de wegen en kernen die als gevolg van de realisatie van de N 57 verkeersluw(er) zullen worden aangepast.

 Leren en leven

Huisvesting basisscholen

De gemeente spant zich in om in alle kernen een basisschool te behouden en zodoende de leefbaarheid van de kernen te behouden, mits er sprake is van eigentijds en kwalitatief goed onderwijs.

De gemeente zal voor de basisscholen waar dit aan de orde is, actief aan de slag gaan om, in overleg met betrokkenen in de betreffende kernen, tot realisatie van een brede schoolvoorziening te komen.

 Jongeren

Het Jongerenwerk wordt blijvend gefaciliteerd middels de jeugdraad en jongerenbus. (is bestaand beleid, dus kan weg)

Het verstrekken van alcohol bij jongeren wordt aangepakt. In regionaal verband zal er naar worden gestreefd de leeftijdsgrens te verhogen van 16 naar 18 jaar.

 Sport

De maatschappelijke- en sociale functie van sport is groot. Het gemeentelijk beleid blijft gericht op sportstimulering en -kennismaking voor jong en oud, voor arm en rijk en zet in op voortzetting van subsidiëring van sportverenigingen. (is bestaand beleid, dus kan weg)

Voorzieningen in de kernen

In de kernen worden voorzieningen, privaat en publiek, zoveel mogelijk gecombineerd in één multifunctioneel gebouw. Hierbij moet gedacht worden aan combinaties van school, zorg, kinderopvang, woningen voor senioren en starters, huisarts, loketfuncties en de buurtsuper. Bij elk initiatief, ook op het gebied van horeca en detailhandel, wordt bekeken of slimme combinaties mogelijk zijn.

Millennium Gemeente

Onderzocht wordt welke stappen er nog moeten worden gezet om Millennium Gemeente te worden en wat de (financiële) consequenties daarvan zijn en zo bij te dragen aan de millenniumdoelen.

 Sociale voorzieningen

 Effectief gebruik

Achtergestelde en kwetsbare groepen in onze samenleving worden beschermd.

Mensen die geen werk hebben maar die wel kunnen werken, krijgen hulp om werk te vinden. Uitgangspunt is dat iedereen die ouder is dan 23 jaar werk verricht of een actieve rol in het vrijwilligerswerk met behoud van uitkering heeft.

De bijstand is bedoeld als tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een inkomen te verwerven. Om een voldoende maatschappelijk draagvlak voor bijstandsverlening te behouden, wordt fraude bestreden.

Er is extra financiële zorg voor kinderen die als gevolg van (financiële) problemen thuis niet meer mee kunnen doen aan normale sociale en buitenschoolse activiteiten.

 Het kwijtscheldingsbeleid wordt voortgezet. (is bestaand beleid, dus kan weg)

 Zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning

Handhaving van het bestaande voorzieningenniveau is en blijft het minimale uitgangspunt. De prioriteiten van het uitvoeringsplan WMO zoals het ontwikkelen van een “Vraagpunt Veere” waar inwoners met maatschappelijke vragen of problemen terecht kunnen, het belonen van sportverenigingen die alcohol matigingsbeleid voeren en het opzetten van een Zorg Advies Team voor het basisonderwijs, worden uitgevoerd.

Preventief beleid voor ouderen

Er wordt beleid ontwikkeld gericht op preventieve zorg voor ouderen, zodat via een integrale benadering gezondheidsrisico's opgespoord worden en ouderen worden geïnformeerd over gezond en actief ouder worden. Hierbij spelen sport- en ontmoetingsactiviteiten een belangrijke rol ook als sociaal bindmiddel. Deze en andere voorzieningen voor zoals maaltijdvoorzieningen worden financiële ondersteund. Signalen van vereenzaming en andere problematiek worden nu door verschillende organisaties opgevangen terwijl het aan coördinatie ontbreekt. Een consultatiebureau voor ouderen kan daarvoor een goed middel zijn.

Thuiszorg

In het kader van de thuiszorg worden de tarieven daarvan zodanig vastgesteld, dat dit een volwaardige thuiszorgvoorziening voor cliënten mogelijk maakt.

Ondersteuning vrijwilligers

Vrijwel alle maatschappelijke organisaties, van sportclub tot brandweer, kerk en vrijwillige thuiszorg, drijven op de inzet van vrijwilligers. De waardering van vrijwilligerswerk dient nog meer tot uiting worden gebracht, bijvoorbeeld door de organisatie van een dag voor de vrijwilligers of de verkiezing van vrijwilliger van het jaar.

Milieu

Werken aan klimaatbeleid

Het pilot project "Meer met minder" voor energiebesparing in bestaande woningen wordt verder ontwikkeld. Het project Energiebeheer voor vermindering van het energiegebruik door de gemeente wordt voortgezet en verruimd. Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd met voorlichting en voorschriften voor bedrijventerreinen. Daarbij worden ondernemers gestimuleerd groene energie op te wekken. Elektrische gemeenteauto's worden aangeschaft. Het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto's wordt gefaciliteerd. Voor nieuwe en te vervangen openbare verlichting wordt maximaal gebruik gemaakt van LED-verlichting in combinatie met statische of dynamische dimapparatuur.

Stimuleren alternatieve energiebronnen

De gemeente voert een actief beleid v.w.b. toepassing van alternatieve energiebronnen door voorlichting en subsidiëring. Aan initiatieven op het gebied van milieuvriendelijke en duurzame energiebronnen wordt constructief meegewerkt, waarbij windmolens in het landelijk gebied vermeden worden. Windmolens worden geconcentreerd op Neeltje Jans. Als aandeelhouder van Delta N.V. zal de gemeente Delta actief stimuleren tot het ontwikkelen van milieuvriendelijke energie. Hierbij hoort geen kernenergie.

Duurzaam inkopen

De gemeente stimuleert en investeert in duurzame goederen voor eigen gebruik en stelt eisen aan duurzaamheid bij planning van projecten en bij investeringen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en zorgt voor bewustwording van duurzame ontwikkeling bij haar inwoners.

Economische zaken

Werk voor iedereen

De gemeente spant zich in om werkloosheid en schooluitval van jongeren te voorkomen. De gemeente neemt initiatieven en maakt afspraken in de regio over de aanpak van jeugdwerkloosheid. De gemeente stelt hiervoor budgetten beschikbaar en zoekt samen met andere overheden en maatschappelijke instellingen naar oplossingen.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme is een van de belangrijkste economische pijlers in Veere. Deze sector moet zich blijven kunnen ontwikkelen en versterken, door het stimuleren en ondersteunen van innovatieve en duurzame ontwikkelingen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering waarbij landschaps- en natuurwaarden worden versterkt. Bij kwaliteitsverbetering van de bestaande verblijfsaccommodaties (incl. veiligheid) kan het noodzakelijk zijn om meer fysieke ruimte een recreatieve functie te geven, binnen de kaders van een verantwoorde landschappelijke en stedebouwkundige inpassing. In principe is uitbreiding van slaapplaatsen niet aan de orde. Beperkte uitbreiding moet gepaard gaan met aanmerkelijke versterking van de landschaps- en natuurwaarden.

Aan grootschalige uitbreiding en nieuwe vestigingen van verblijfsrecreatie wordt geen medewerking verleend.

Ecologisch toerisme en strandbeheer wordt bevorderd. Voor de innovatie van het toeristisch product kan de gemeente bijvoorbeeld het keurmerk Green Key promoten bij de recreatieondernemers.

Bedrijventerreinen

Concentratie van bedrijven op terreinen te Koudekerke en Serooskerke is staand beleid. Grootschalige, milieubelastende bedrijfsactiviteiten horen niet thuis in de gemeente Veere. Middelgrote lokale bedrijven met een regionale betekenis en een geringe milieubelasting kunnen terecht op de twee bedrijventerreinen. Kleine bedrijfjes zonder milieubelasting kunnen gehandhaafd worden, c.q. zich vestigen in of bij alle kernen. Bedrijventerreinen worden door de gemeente zelf ontwikkeld.

Nieuwe economische dragers

In het project ‘Vitaal platteland Zeeland’ is gekozen voor een positieve lijst van mogelijke nieuwe economische activiteiten in het buitengebied. Andere dan agrarische activiteiten dienen beperkt te blijven tot landbouwgerelateerde activiteiten en/of plattelandstoerisme en een en ander moet gepaard gaan met een duidelijke versterking van het landschap. Van belang is dat het landschap en de boerderijen (met name de gebouwen met een grote cultuurhistorische waarde) behouden blijven.

Biologische landbouw

Biologische landbouw wordt gestimuleerd door ruimte te bieden, maatwerk te leveren in de ruimtelijke ordening en door voorlichting te geven over de positieve effecten van deze vorm van landbouw. De gemeente Veere zal terreinbeheerders w.o. Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten vragen om hun grond bij voorkeur te verpachten aan biologische boeren.

 Minicampings

Minicampings zijn een kenmerkend onderdeel van Veere. Minicampings zijn zodanig ingericht dat ze passen in het landschap. Vijftien eenheden per minicamping en voor een aantal 25 eenheden per minicamping (onder voorwaarden) zijn het maximum.

 Strand en kust

De Stichting SW dient haar taken op gebied van onderhoud en beheer op een hoog niveau uit te voeren. (is bestaand beleid, dus kan weg)

Vanwege de ligging gelden voor horecabedrijven aan de zeezijde andere openingstijden dan voor de horecabedrijven aan de landzijde. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stranden voor ouderen en minder validen dient te worden verbeterd.

Veerse Dam en Neeltje Jans

Dagrecreatieve voorzieningen aan de Veerse Dam mogen de zichtlijnen richting Veere en het Veerse Meer niet aantasten. Verblijfsrecreatie op en rond de Veerse dam, op de eilandjes in het Veerse Meer en op Neeltje Jans wordt niet toegestaan.

Openbare ruimte

Verkeer

De overlast van het toeristisch autoverkeer in de kernen wordt beperkt. Daarvoor wordt een verkeerscirculatieplan gemaakt. Daarnaast wordt ingezet op beperking van het autoverkeer door stimulering van het fietsverkeer en het gebruik van openbaar vervoer.

Op basis van de verkeersmodellen afwikkeling N57 van Goudappel Coffeng zal onderzoek worden uitgevoerd om te bezien op welke wijze kernen (vooral Oostkapelle en Grijpskerke) van doorgaand verkeer kunnen worden ontlast met minimale schade voor het landschap. Daarbij worden de ontwikkelingen betreffende de nieuwe Maasvlakte, de verdubbeling van de toevoerwegen naar de Westerscheldetunnel en de aanleg van de tunnel bij Sluiskil betrokken.

Fiets-, ruiter- en voetpaden

De verdere aanleg en verbetering van fiets- ruiter-  en voetpaden in onze gemeente wordt gesteund. Hierbij hoort ook het in ere herstellen van de kerkenpaadjes. Er moet nog meer werk gemaakt worden van “trage” wegen, ook t.b.v. de toeristische infrastructuur.

Cultuur

Breed aanbod, ruime toegankelijkheid

Gestreefd wordt naar een gevarieerd (en betaalbaar) cultureel(historisch)- en archeologisch aanbod, gericht op alle lagen van de bevolking en de recreant. Manifestaties, exposities en instellingen zijn ook op zondag toegankelijk. Museumbezoek door de Veerse basisschoolgroepen wordt gestimuleerd.

Beeldkwaliteit cultuurlandschap

De beeldkwaliteit van het historische cultuurlandschap dient versterkt te worden. Daarom wordt de Stimuleringsregeling behoud beeldbepalende en/of historische landbouwschuren gecontinueerd. Aan andere initiatieven tot behoud en versterking van stads-, dorps- en plattelandsaangezicht wordt medewerking verleend. In deze raadsperiode wordt het beeldkwaliteitplan van de toeristische kernen gepresenteerd.

Bestuur

Kerntakendiscussie/bezuinigingen

Er wordt zo snel mogelijk een kerntakendiscussie gestart. Op basis van de uitkomsten van deze discussie kan vastgesteld worden waar bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd door taken te schrappen, efficiencyslagen gemaakt kunnen worden en de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Bij de start van de discussie worden op voorhand geen taken van bezuinigingen uitgesloten.

Burgerparticipatie

Bij de voorbereiding van belangrijke plannen en projecten worden burgers betrokken. Beleid komt zoveel mogelijk tot stand in samenspraak met burgers. Leidraad daarbij zijn de tien spelregels die de nationale ombudsman heeft geformuleerd voor burgerparticipatie in gemeenten.

Dorps- en stadsraden

Dorps- en stadsraden worden actief betrokken bij de plannen en projecten die hun kern betreffen. Kernavonden die eenmaal per 2 jaar worden gehouden worden in samenspraak met de dorps- en stadsraden voorbereid.

Veiligheid

Transparante organisatie en financiële huishouding van de Veiligheidsregio

Representatie

De gemeente maakt in de eigen kantine en op recepties zo veel mogelijk gebruik van streekproducten en biologische producten.

Communicatie

De gemeente Veere is open, klantvriendelijk en transparant naar zijn bewoners. Daartoe worden communicatiemiddelen ingezet die aansluiten bij de verschillende groepen die er binnen de gemeente te onderscheiden zijn. Uitgangspunt is dat politiek en ambtenarij zich laagdrempelig willen verantwoorden naar de burgers via de Veerse krant, bijeenkomsten, nieuwe media  en heldere beleids- en raadsstukken.

Ontwikkelingssamenwerking

Binnen de gemeente Veere zijn een groot aantal organisaties en kerken actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Veere kan dit nog meer zichtbaar maken, versterken en faciliteren. Om ook buiten Nederland een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de Millennium doelen heeft VNG het Millennium Development Goal programma ontwikkeld. Het doel hiervan is versterking van het lokaal bestuur. De gemeente onderzoekt hoe hierbij kan worden aangesloten

Lokale heffingen

Belastingen

Extra verhogingen zijn alleen aanvaardbaar als die een duidelijk positief effect op de kwaliteit van de samenleving hebben. Belastingvrijstelling wordt zoveel mogelijk automatisch toegekend aan diegene die daar recht op hebben.

Toeristenbelasting

De Toeristenbelasting is van groot belang omdat deze ten goede komt aan één van onze belangrijkste economische pijlers: het toeristisch product. De gemeente dient waar mogelijk helder en transparant aan te tonen hoeveel gemeenschapsgeld direct besteed wordt aan de toeristische producten; dit ook met het oog op het draagvlak. Het systeem voor het innen, controleren en handhaven willen wij graag nog verbeteren, met als doel dat alle toeristische overnachtingen op doelmatige en doeltreffende wijze worden bepaald en afgerekend.

Projecten

Serooskerke: Inbreiding en wozoco

De inbreidingslocaties “Knipping”(Torenstraat) en “Groenleer” (Wilgenhoekweg) en een wozoco worden zo spoedig mogelijk gerealiseerd.

Veere Anno

Belangrijke onderdelen van Veere Anno worden uitgevoerd. Daarmee bedoelen we onder andere het autoluw maken van delen van het kerngebied in combinatie met nieuwe parkeervoorzieningen en beperkte bebouwing van het Oranjeplein.

Houtenburg: Zwakke schakels

De landwaartse versterking van de duinen met natuur- en recreatieontwikkeling van de kustzone, zoals eerder besloten, wordt verder uitgewerkt.

Domburg: Singelgebied

Belangrijke onderdelen van de plannen voor het Singelgebied worden uitgevoerd. Daarmee bedoelen we onder andere de verplaatsing van school en supermarkt en het saneren van locaties aan de Nijverheidsweg en beperkte inbreiding van woningen.