PvdA GL Banner Middenweg

KPN-gebouw Domburg

Maaike Walraven

KPN-gebouw Domburg raadsvergadering d.d. 31 mei 2012

Tekst uitgesproken door raadslid Maaike Walraven van de fractie PvdA-GroenLinks Veere 

U vraagt ons vandaag  in te stemmen met de beslispunten om het KPN–herontwikkelingsplan mogelijk te maken. Onze fractie wil het plan graag  beoordelen op duurzame en  ruimtelijke kwaliteitsontwikkeling.

We vinden  het een gemiste kans dat de oplossing niet is gezocht binnen de structuur van het KPN-gebouw. Er is toch lang gedacht aan een bouwkundige invulling als woonbestemming. Zeker voor deze gevoelige locatie waar in het verleden al flink wat gemeenschapsgeld is gestoken door sanering van twee bedrijven en nieuwbouw.

 1. Stedenbouwkundige randvoorwaarden
  Voor de fractie zijn deze te vaag. Het is  onduidelijk hoe de contouren van het gebouw - de hoogte en de omvang - er bij realisatie uit zullen zien. Er is onvoldoende zicht op de belofte dat het gebouw/appartementen zich zal  voegen in zijn omgeving. De omgevingsbebouwing is immers lager dan het nieuw op te richten hotel en appartementen, en de bebouwde omgeving verandert de komende jaren niet.

  Daarom zou een maquette of een uitgewerkte schets een beter beeld geven van het op te richten bouwwerk! Vervolgens kunnen de randvoorwaarden scherper worden gesteld qua hoogte en omvang, en er is meer inzicht t.a.v. de massa (bebouwingsvlak. Daarnaast vinden we dat er minimale gesteld worden aan duurzaamheid? Een green key label is een wel erg minimale eis bij een hotel met welness!

 2. Financiële haalbaarheid
  Ten aanzien van  financiële haalbaarheid van het plan vraagt de fractie om een haalbaarheidsonderzoek, precies zoals dit onlangs  is gevraagd door het CDA  t.a.v. hotel/appartementen bij de golfbaan

 3. Verkeersafwikkeling
  Onze zorg geldt ook de verkeersafwikkeling door de Weststraat, de hoofdstraat! De beoogde ontwikkeling zal meer verkeer aantrekken en  tot parkeerdruk leiden in de woonomgeving. U geeft aan dat de verkeersafwikkeling in een later stadium  aandacht krijgt: dat vinden we gewoon  te laat!

 4. Plussen voor Domburg
  En wat zijn de economische effecten ofwel de plussen voor Domburg?  Het gaat om een uitbreiding van verblijfsaccommodatie  en is dit hotel niet meer van zelfde?
  En wat krijgen we ervoor terug?  Is het bijvoorbeeld mogelijk dat de ontwikkelaar meebetaalt aan oplossing van de verkeersdruk in Domburg?

 5. Behoud Parkje en begraafplaats
  Het afgraven van het terrein ten behoeve van de parkeergarage en de nieuwbouw  tast mogelijk ook de aanwezige waardevolle bomen aan en die gaan dan alsnog voor de bijl. Wij vinden deze groen plek met de grafzerken en bomen belangrijk om te handhaven. U geeft hierover weinig zekerheid.

 6. Maatschappelijk Draagvlak
  Het is onduidelijk op welke wijze u de inspraakreacties meeneemt en  hoe u deze  zult wegen.  Dat de omgeving ook ongerust is over het plan is duidelijk. In de commissie heb ik u ook al gevraagd om zorgvuldige communicatie  met de inwoners en omgeving.  Welke communicatieprocedure volgt u hier?
  In afwachting van een nieuwe stedenbouwkundige visie voor Domburg  lijkt het  onze fractie  beter om dit ontwikkelingsplan hieraan ondergeschikt te maken zodat ook de inwoners echt kunnen meedenken over  de gewenst ontwikkelingen.  (voorbeeld Oostkapelle- Veere – Vrouwenpolder)
  En  voor ons geldt: Kwaliteit gaat voor snelheid….  ( denk aan  Dishoek)

 7. Planologische procedure
  U bent ook bewust vaag over de te volgen planologische procedure. Wij vinden de z.g. “uitgebereide regeling” onder regiem van de Wabo ongewenst.

Om alle deze reden kunnen we niet instemmen met de beslispunten!