PvdA GL Banner Middenweg

Motie rubbergranulaat in Kunstgras

                                                                 

Motie

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 4 juli 2018,

Constaterende dat:

Uit recent onderzoek van RIVM is gebleken dat rondom negen voetbalvelden waar rubbergranulaat is gebruik verontreiniging is aangetroffen.
-
Er ook sterke aanwijzingen zijn dat het drainagewater dat van de velden komt verontreinigd is,
-
Er steeds meer bewijs komt over de schadelijkheid van rubbergranulaat voor mens, dier, natuur en milieu,
- Hoe langer de rubbergranulaatkorrels op het kunstgrasveld blijven liggen, hoe hoger de kosten zijn voor het saneren van verontreinigde bodem.
- Onduidelijk is in hoeverre er bij het voetbalveld van VCK in Koudekerke sprake is van verontreiniging met zink, cobalt en minerale olie,

Overwegende dat
- Gezondheid een speerpunt van de Veerse raad is voor de komende jaren,
- De gemeente een zorgplicht heeft in het kader van de wet bodembescherming.

Is van mening dat:
- Recente onderzoeksresultaten zorgelijk zijn en dat daarom snel actie gewenst is,                              

Draagt het college op om:
- na te gaan of deze korrels ook bij VCK zijn gebruikt,
- En zo ja, om maatregelen te nemen om schade aan het milieu te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA/GroenLinks

Tom Lievense
Chris Maas
Maaike Walraven
Ineke Rijken
Peter Meijs

Met dank aan Tiny Polderman