PvdA GL Banner Middenweg

Operatie Steenbreek

De gemeente Veere bereidt zich voor op een veranderend klimaat met hevige buien en langere periodes van droogte. En in het werkprogramma is uitgesproken om klimaat-adaptief inrichten van de leefomgeving te stimuleren. Ook bewoners kunnen bijdragen aan het klimaatadaptief maken van onze omgeving, bijvoorbeeld door verharding in tuinen te vervangen door groen.  Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen.

Operatie Steenbreek is een initiatief die wil enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Onder andere de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Goes zijn al aangesloten bij Operatie Steenbreek (www.operatiesteenbreek.nl).  

 

De raad van de gemeente Veere op 27 september in vergadering bijeen; gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

- In het werkprogramma van de coalitie de intentie is uitgesproken om klimaat-adaptief ingerichten van de leefomgeving te stimuleren;

- Groen goed is voor, de gezondheid van de inwoners, verkoeling, luchtkwaliteit en biodiversiteit;

- Te veel bestrating (in tuinen) zorgt voor problemen tijdens (steeds frequenter voorkomende) hoosbuien;

- Tuinen maar ook schoolpleinen bij voorkeur meer uit groen en minder uit steen zouden moeten bestaan;

- Te veel bestrating voor vermindering van biodiversiteit en opwarming van stedelijk gebied zorgt;

- Operatie Steenbreek een landelijke campagne is waarbij diverse gemeenten (waaronder ook Middelburg, Vlissingen en Goes) zijn aangesloten, met als doel inwoners te stimuleren en te inspireren om hun tuinen groener in te richten;

Is van mening dat:

- De gemeente een voorbeeldfunctie heeft;

- Gezamenlijk stappen zetten om te vergroenen voordelen heeft;

- We samen kunnen zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving én leefomgeving;       

Draagt het college op om:

- Als gemeente het goede voorbeeld te geven en waar mogelijk te kiezen voor groen in de openbare ruimte en waar mogelijk te zorgen voor ontstening.  

- Samen te werken met inwoners en organisaties in de gemeente en hen actief te informeren en te ondersteunen, zodat zoveel mogelijk groen in stand blijft en steen vervangen wordt door groen.  

- Zich aan te sluiten bij Operatie Steenbreek.  

- Inzichtelijk te maken welke stappen de gemeente kan zetten in het kader van Steenbreek met de daarbij behorende kosten en het beoogde effect van deze stappen. En dit voor te leggen aan de raad.

- De kosten van € 2.500 per jaar voor dit jaar te dekken uit het budget voor duurzaamheid en daarna mee te nemen in de kadernota;

En gaat over tot de orde van de dag,

Is ondertekend door:

De fracties van PvdA/GroenLinks, SGP/ChristenUnie, CDA, VVD en DTV.

Tom Lievense