PvdA GL Banner Middenweg

Raadsvergadering 8 juni 2017

Standpunten PvdA/GroenLinks


Agendapunt 4 vragenuurtje


Grotere projecten waaraan ambtelijk wordt gewerkt moeten volgens ons eerder aan de raad worden gemeld. Zulke ontwikkelingen hebben een grote impact op leefbaarheid, verkeers(overlast) en beeldkwaliteit. We willen niet het risico lopen dat we alleen nog ja kunnen zeggen. Het CDA vroeg in aansluiting hierop hoe het kan dat de dorpsraad in Biggekerke met de vraag komt of er een tankstation bij Biggekerke komt. De burgemeester zegde toe dat we dit onderwerp in een commissievergadering zullen bespreken.

Agendapunt 7. masterplan Fort den Haakweg


De plannen voor Vrouwenpolder hebben zich anders ontwikkeld dan in het begin is besproken. Er wordt veel verblijfsrecreatie gerealiseerd. Is er nog een meerwaarde voor het dorp? Het college verzekert dat realisatie van het groen rond de bebouwing goed geborgd is. De raad gaat het hele proces naar de besluitvorming evalueren. We zijn, met deze kritische noten, akkoord gegaan met het plan.

Agendapunt 8. Grote Kerk Veere

We staan achter de plannen voor een goed cultuuraanbod in de Grote Kerk.

We erkennen de financiële risico’s, maar achten deze veel kleiner dan de kansen.

De bewoning van de kerk door vleermuizen is geborgd, goed voor de biodiversiteit.

Agendapunt 9. Optimaliseren windparken op en rondom de Oosterscheldekering

Wij zijn een voorstander van windmolens op Neeltje Jans. Voor een vlotte vergunningverlening stemmen we in met een vlotte verwerking van de vergunningverlening.

Agendapunt 10. Zonnepark aan de Braamweg

Wij denken ook positief over zonne-energie, we stemmen uiteraard in met het verlenen van een omgevingsvergunning.