PvdA GL Banner Middenweg

Structuurvisie Veere 2025

Bijdrage Maaike Walraven Raadsvergadering 13 september 2012Maaike Walraven

Vanavond stellen we de Structuurvisie Veere 2025 vast. Dat is ruim twee jaar na de startnotitie (1 juni 2010). Volgens planning is dit proces qua tijd goed gelukt! Natuurlijk had u het plan al wel enkele maanden eerder willen vast stellen. De reden hiervan is in de afgelopen weken voldoende besproken. (Gelukkig gaat kwaliteit boven snelheid!). In de Commissie Ruimtelijke Ordening heeft onze fractie reeds haar complimenten uitgesproken aan college en organisatie over de wijze waarop men met reacties van de inwoners en de fracties is omgegaan.

Nu het document er ligt is het de vraag of het ons is gelukt te voldoen aan de doelstellingen zoals verwoord in de startnotitie Structuren en Contouren? Met andere woorden is de visie voldoende samenhangend en richtinggevend genoeg om ad hoc beslissingen en gelegenheidsplanologie te voorkomen?

Het was niet eenvoudig een breed visiedocument samen te stellen en misschien is het in deze snelle en snel veranderde tijd ook niet altijd handig!

Toch menen wij dat het wel is gelukt om keuzes te maken en vooral het koesteren en behouden spreekt ons aan. En er is ruimte voor duurzame ontwikkeling. We gooien de zaken niet op slot!

De Structuurvisie geeft aan hoe Veere er in 2025 uit zou kunnen zien! Dat brengt ons wel bij het volgende hoofdstuk namelijk die van het Hoe! Hoe gaan we in de komende jaren uitvoering geven aan zaken? Wij vinden de hoe vraag erg belangrijk. Onze fractie wil nieuwe ontwikkelingen kunnen toetsen aan eigen politieke visie en waarden (denk aan de onderwijshuisvestingsdiscussie, wonen, toerisme, landschap en strand.

Wij menen daarom dat geen uitvoering aan nieuwe projecten kan worden gegeven zonder de Raad er bij te betrekken, tenzij het college op onderdelen over zaken zelfstandig mag besluiten.

Tot slot: wij kunnen ons vinden in uw voorstel om de Uitvoeringsnota van de structuurvisie tweejaarlijks bij te stellen/te actualiseren. Om op deze wijze de Uitvoeringsagenda als Raad te bewaken lijkt het ons prima om de uitvoeringsnota iedere twee jaar teĀ  evalueren en bij te stellen.