PvdA GL Banner Middenweg

Uitbreiding Golfbaan

Maaike Walraven

Projectvoorstel De Golfbaan raadsvergadering d.d. 19 april 2012
Tekst uitgesproken door raadslid Maaike Walraven van de fractie PvdA-GroenLinks Veere

Aanleiding van het voorstel is de uitbreiding van de golfbaan. Alle overige zaken zijn volgens ons hieraan ondergeschikt. De toevoeging van de z.g. rode functies, hotel , appartementen en villa’s, moet direct in relatie staan tot het doel van het project.

 • Zoals door het college onderkend zijn de belangen groot. Bij het opstellen van het kaderdocument dient rekening gehouden te  worden met die verschillende belangen van de golfclub, de ontwikkelaar, de burger, natuur en gemeente. Het  moet duidelijk zijn wat de lusten en de lasten voor partijen zijn en zijn deze evenredig zijn verdeeld?
 • De randvoorwaarden notitie gaat naar ons idee onvoldoende in op de ruimtelijke kaders en  stedenbouwkundige uitgangspunten;hoe en waar worden diverse functies gerealiseerd, hoe zien overgangen naar omgeving eruit? En een ander belangrijk uitgangspunt is het hoe wordt het verkeer en de ontsluiting geregeld.

De notie geeft ons inziens geen duidelijke afweging m.b.t  de programmatische kaders; welke rode functies mogen worden toegevoegd en met welke aantallen en past dit de woonvisie? Etc.


Tot op heden hebben wij feitelijk onvoldoende informatie om hier een gewogen oordeel over te kunnen vormen. Wel lezen we in de krant de wensen van de ontwikkelaar!

De financiële kaders:

 • Wat zijn de begrote investeringskosten voor uitbreiding van de golfbaan en welke kostendragers horen hierbij?
 • Is de uitbreiding van de golfbaan alleen te financieren met de realisatie van de hotelfunctie?
 • Welke garanties zijn er op de langere termijn om invulling van de diverse functies te  waarborgen zodat de recreatiefunctie op kwalitatief hoog niveau blijft. U verwijst naar de badstatus Domburg!

Wat gaat het golfproject Domburg en de inwoners van de gemeente Veere opleveren?

 • Wij hebben gezocht naar de plussen in het plan… want een plus geeft je meer…
  In onze ogen zou het voor Domburg een mooi resultaat zijn als  door een goede verkeersafwikkeling de verkeersdruk in het centrum  verminderd. Dat vinden we een plus voor de inwoners van Domburg.
  Dat zou ook plus kunnen betekenen voor Oostkapelle en Aagtekerke!
  Daarom is verder onderzoek naar de verkeersafwikkeling en verkeersbewegingen noodzakelijk. Nu is onvoldoende inzicht in de mogelijkheden en de kosten van een rondweg;
 • De volgende plus is een optimale landschappelijke inpassing; dat is iets anders dan een groene omwalling. Wij bepleiten voor een natuurlijke aansluiting bij de  Ecologische Hoofdstructuur (EHS). En een echte investering in het landschap, met een voorkeur voor terugbrengen van het heggenlandschap. Dit is dan ook overeenkomstig de landschapsvisie en eerdere nota’s;
 • De golfbaan is als groene trekker van recreatie & toerisme in economische zin ook voor ons een plusje;
 • En tenslotte is de voornaamste plus van het project dat de inwoners zich er wel bij voelen en geen onnodige overlast wordt toefgebracht aan de leefomgeving.

Onze conclusie :

 • De huidige opzet van de notitie is te algemeen en niet geschikt om op hoofdlijnen te kunnen sturen of om het plan in later stadium te kunnen toetsen;
 • Het biedt onvoldoende kaders om de belangen van de gemeente en burgers te waarborgen;
 • De voorwaarden waaronder de raad medewerking verleent zijn onvoldoende benoemd. Hier moet meer uit te halen zijn;
 • Onze fractie wil op basis van informatie een overwogen besluit kunnen nemen over een tracé en de toegevoegde kostendragers aan het plan. 

En de voorlopig uitkomst van de discussie in de Raad is dat door het college  verschillende scenario’s inclusief de verkeerssituatie wordt onderzocht. En zal er vermoedelijk in november 2012 opnieuw een besluit  worden gevraagd aan de raad!