PvdA GL Banner Middenweg

Vanuit de Raadsvergadering (02-02-2017)

Op 2 februari was de gemeenteraad bijeen. Rina noteerde de belangrijkste punten die zijn besproken:

Veiligheidsregio
De gemeenteraden krijgen op korte termijn uitleg over het rapport van Twijstra en Gudde. PvdA/GroenLinks vindt dat het bestuur met een plan moet komen.

Verkoop Delta retail
We stemmen hier mee in. Met dit besluit blijft de werkgelegenheid in ieder geval voorlopig bestaan. Dat is voor PvdA/GroenLinks steeds het uitgangspunt geweest. 


Bestemmingsplan Metzgerweg Domburg
De raad stelt het gewijzigd bestemmingsplan vast. Dit betekent weer een stap in de ontwikkelingen in Domburg.

Ontwerpbestemmingsplan Kom Biggekerke MFA
Als alles gaat volgens plan kan na de zomer met de bouw van de school en de multifunctionele accommodatie worden begonnen.

Orionis Walcheren
Na een uitgebreide discussie gaat de raad unaniem akkoord met het plan van aanpak van Orionis. Het rapport van de rekenkamer onderzoek sociaal domein. Dit rapport wordt onder dankzegging aanvaard. Burgemeester en wethouders gaan werken aan de aanbevelingen in het rapport.


De raadsvergadering kan worden teruggekeken op de website van de gemeente:
https://veere.notubiz.nl/vergadering/364919/gemeenteraad%2002-02-2017

 RinaJ