PvdA GL Banner Middenweg

Voorjaarsnota 2009

De voorjaarsnota is op 2 juli behandeld in de gemeenteraad. De fractie PvdA/GroenLinks had, naast complimenten voor het college voor de behaalde resultaten, een aantal opmerkingen over het bouwen van starterswoningen, wozoco's en scholen. Onze bijdrage vindt u elders op deze site.

 

Inleiding

"De enige limiet aan de realisatie van de toekomst is ons twijfelen van vandaag". Met dit citaat van de president van de Verenigde Staten van Amerika in de oorlogsjaren, Franklin D. Roosevelt, kijken wij naar deze voorjaarsnota. Enerzijds leven we nu in een economische crisis die vele mensen treft. Ook de gemeente Veere krijgt te maken met forse tekorten in de jaren 2012 en 2013, vooral omdat er dan minder geld van het Rijk zal komen.
 
Anderzijds leert ons, terugkijkend naar de algemene beschouwingen en de voorjaarsnota’s van de afgelopen 12 jaar, dat we de toekomst vaak te somber zien. Heel vaak waren de meerjarenramingen negatief. We hebben met z’n allen heel wat afgesomberd over de vermeende toekomstige tegenvallers. En wat is gebleken? Elk jaar kregen we de jaarrekening toch weer netjes sluitend zonder enorme lastenverzwaringen en zonder pijnlijke ingrepen! Met meestal ook nog ruimte voor nieuw beleid.

Wij zijn het dus eens met het college om, gezien alle onzekerheden van dit moment, de ontwikkelingen af te wachten. Het stelt ons gerust dat ook de provincie als toezichthouder dit goedkeurt.

Voor deze raad en dit college is dit de laatste voorjaarsnota en termijnkalender van het coalitieprogramma. We danken het college voor de prettig leesbare en overzichtelijk stukken. We mogen met z’n allen trots zijn op de vele behaalde successen die u op bladzijde 6 van de nota opsomt. 80% van de zaken uit het coalitieprogramma verloopt volgens planning en zijn deels gerealiseerd.

Maar toch moeten we vandaag vooral ook kijken naar de zaken die nog niet gerealiseerd zijn of achterlopen op de planning. Daarom wil onze fractie in deze bijdrage hier en daar wat prikkelen en wat olie op vastzittende onderdelen smeren. Ik zal per programma deze punten met u doornemen. Indien van toepassing noem ik ook het T-nummer van de termijnkalender, waarbij het college met geel en rode kleuren heeft aangegeven dat ze discussie wil met de raad of dat we achterlopen op de planning.


Woongebied
Het college is bezig met het woningbehoeftenonderzoek. Daarna kunnen de gevolgen van de ontwikkelingen per kern in beeld gebracht worden en op basis daarvan kan de raad het beleid aanpassen. Wij vragen het college dringend de discussie over het woningbouwprogramma in relatie tot de demografische ontwikkelingen (T2) in deze raadsperiode af te ronden.

Het realiseren van starterswoningen in een aantal kernen is een goede zaak. De belangstelling is groot. De lage kostprijs, de subsidiemogelijkheden en het duurzame energiegebruik van de woningen zijn sterke troeven. Graag willen wij een beknopte evaluatie van de uitgifte van deze 30 starterswoningen en dan met name aandacht voor de consequenties voor het loslaten van de bindingseisen. Verder willen wij deze starterswoningen ook in andere kernen bouwen en vragen het college hiervoor een voorstel in de loop van dit najaar.

Een discussie over de wozoco’s (T2 en T32) is aan de raad toegezegd, op basis van een nota van het college. Wij willen die discussie graag in september voeren. Wij verwachten dat de nota in gaat op de plannen voor Aagtekerke, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke en Koudekerke en een alternatief voor Meliskerke.

Over Serooskerke gesproken: Het college heeft toegezegd nog voor de zomer van 2009 te komen met een nota over de ontwikkeling van Serooskerke-Zandput versus Serooskerke-Oost. Inmiddels ligt het rapport van de denktank Serooskerke al anderhalfjaar te wachten en ook de visie van het kwaliteitsteam van de Provincie is al bijna een jaar geleden verschenen. Het college laat de dorpsraad en de inwoners van Serooskerke wel erg in de kou staan en de raad wordt zonder uitleg het beloofde rapport onthouden. Wat gaat het college hier aan doen?


Buitengebied
Er komt een algehele herziening van het bestemmingsplan buitengebied op basis van de Landschapsvisie en de Landbouwnota. Kan het college hier een tijdpad voor geven?

Nu de Landbouwnota door de raad is vastgesteld willen we het college vragen de biologische landbouw sterker te stimuleren via de ruimtelijke sturingsmogelijkheden. In overleg met beheerders en eigenaren van terreinen (zoals Natuur Monumenten, Zeeuws Landschap en Staats Bosbeheer) kan grond (tijdelijk) in pacht uitgegeven worden aan biologische boeren of aan boeren in omschakeling. Wij zien concrete resultaten graag te gemoed.


Leren en Leven
De informatiebijeenkomst op maandag 22 juni omtrent de VNG Millennium Gemeente campagne hebben wij als zeer zinvol ervaren. Wij willen graag samen met andere fracties werken aan een breed gedragen voorstel om de gemeente Veere te activeren tot het behalen van de Millenniumdoelen. Op Veerse schaal en met een eigen couleur locale. Met name aspecten van internationale hulpverlening en bewustwording vinden wij belangrijk.
Daarnaast kan de gemeente een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaam inkopen alsmede extra impulsen voor milieu en energiebeleid.

De huisvesting van het onderwijs baart ons zorgen. De geraamde budgetten zijn door het college aangegeven, maar de raad moet wel de goede keuzes gaan maken in relatie met de demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de kernen. De leerlingenaantallen nemen nu al flink af en dat gaat de komende jaren door. Met name voor Gapinge en Aagtekerke kunnen de gevolgen groot zijn maar ook voor Zoutelande en Biggekerke moeten we ons goed bezinnen voor we beginnen. Nadrukkelijk willen wij rekening houden met de wensen van de schoolbesturen en de dorpraden om te komen tot brede scholen met goede voorzieningen. Hierbij kan ook het handhaven van een consultatiebureau per kern (T31) betrokken worden.

We vragen het college aandacht voor de tekorten bij de Stichting Peuterspeelzalen Veere. We hebben begrepen dat door een stijging van de CAO lonen er al dit jaar een tekort ontstaat. Wat denkt u te kunnen doen?

Dit jaar moeten de problemen tussen de tennis- en korfbalvereniging in Westkapelle opgelost zijn en op het einde van deze raadsperiode moet ook het sportcomplex van Westkapelle als laatste geprivatiseerd zijn (T23 en T75). We willen hier een harde toezegging van het college.


Zorg
In 2011 krijgt Veere een centrum voor Jeugd en gezin. Kan de raad hier in het najaar inhoudelijk over geïnformeerd worden?


Milieu
We juichen het toe dat de focus van de gemeente Veere op Duurzaamheid en Energiebesparing ligt. In het vandaag vast te stellen milieubeleidsplan staan veel acties en wij gaan die als fractie nauwlettend volgen. We zullen bij elke Burap naar de stand van zaken vragen.


Economische Zaken
Herhaling van vorig jaar letterlijk: In de Termijnkalender (punt 43) staat dat er een plan gemaakt wordt tot verbetering van de omgevings- en ruimtelijke kwaliteit van de toeristische kernen. Daarbij wordt ingehaakt op het provinciale omgevingsplan en worden de lopende plannen voor Zoutelande, Domburg, Veere, Zeeduin Dishoek, Duinweg Oostkapelle en inpassing N57 Vrouwenpolder hierbij betrokken. Het college wil hierover graag in discussie met de raad. Wij vinden dat prima en wachten uw uitnodiging af en liefst dit jaar nog want we wachten al 3 jaar op de start van dit project.

Wij vinden het prima dat het huidige beleid voor Neeltje-Jans gehandhaafd blijft (T44). Dus geen verblijfsrecreatie toestaan. Op deze basis willen we graag met het college discussiëren over de ideeën die de Provincie heeft met het eiland.

 
Openbare ruimte
Wij willen eind dit jaar de eerste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen voor de verkeersciculatie in de Veerse kernen (naast Serooskerke en Vrouwenpolder vooral ook voor Oostkapelle en Grijpskerke) ten gevolge van de aanleg van de N57 en de Noordelijke rondweg Serooskerke, waarbij ook de Belvedère plannen worden betrokken. Bij het opstellen van de begroting 2010 willen we dat het college rekening houdt met de voorbereiding en uitvoering van de plannen in 2010 en 2011, omdat het Middelburgse deel eind 2010 gereed is en het Veerse deel eind 2011.

 
Cultuur
Kan het college ons vertellen wat het gaat doen nu de Rijksgebouwendienst de toegezegde voorzieningen ter oplossing van de verwarmings- en geluidsproblemen in de Grote Kerk in Veere nog niet ter hand heeft genomen (T65)?


Bestuur
Wij zijn zeer bezorgd over de vele juridische procedures waarbij Veere betrokken is en die niet altijd goed aflopen voor onze gemeente. Hebben we wel voldoende juridische kennis in huis om deze procedures, bijvoorbeeld met betrekking tot de minicampings, tot een goed einde te brengen of moeten we daar specialisten voor inhuren met alle financiële consequenties van dien? U heeft al 25.000 euro extra gevraagd. Wij stellen voor dat het college in de eerstvolgende commissievergadering FBA uitlegt waar de knelpunten zitten en hoe we deze gaan oplossen.

Wij stellen voor dat de evaluatie van het Leefbaarheidsfonds nog dit jaar plaatsvindt (T70). Kan het college dit toezeggen?


Financiële middelen
We vinden het voorstel van het college om de lastenstijging voor onze inwoners op 0% te houden met een inflatiecorrectie van 1% iets om trots op te zijn. In deze tijd van economische stagnatie, die voor sommige inwoners toch zwaar kan ingrijpen op hun levensstandaard, vinden wij dit een goed signaal. Wij hebben dat signaal niet alleen gewaardeerd maar ook begrepen, zodat onze fractie bij deze voorjaarsnota geen voorstellen heeft gedaan voor extra uitgaven.

Het college schrijft in de voorjaarsnota dat het financieel beleid de afgelopen jaren “behoedzaam” was. Die kwalificatie vinden wij aanvechtbaar. Het uitzetten van de 3 miljoen euro bij Landsbanki was geen behoedzame daad, ook niet binnen het toen geldende treasury beleid. De begeerte won het van de rede.


Projecten
Met het publiceren van de voortgangstabellen in de Termijnnota hebben we nu een veel beter inzicht in de stand van zaken per project. Dank daarvoor. Met de meeste grote projecten gaat het wel goed, zo lezen wij uit de tabellen. Met één grote uitzondering, helaas….

De uitvoering van het Singelgebied Domburg (T78) vinden wij niet goed. Er zit bijzonder weinig voortgang in het traject en er wordt weinig over gecommuniceerd naar raad en burgers. Slechts op 3 onderdelen (school, Oosterloo en Nijverheidsweg) wordt wat gedaan, maar wat doet het college met alle overige plannen? Is het niet eens tijd om het totaalplan drastisch ter herzien? Wij denken dat het goed is om keuzes te maken: wat kan wel, wat kan niet. Wellicht besparen we hierbij ook mankracht en geld.

In mindere mate geldt dit ook voor de plannen voor Zoutelande. Laten we deze raadsperiode afsluiten met realistische, goed gedefinieerde projecten die voor een nieuwe gemeenteraad ook uitvoerbaar zullen zijn.