PvdA GL Banner Middenweg

Werkbezoek aan Orionis

Peter Geene, raadslid (foto www.jandejongefotografie.nl)

Fotoverkleindjandejongefotografie-70206

De raadsleden van Walcheren werden 6 november jl. uitgenodigd in het nieuwbouwpand van Orionis voor een presentatie van voortgang en ambities met een rondleiding door het nu nog lege gebouw. Dit was een tweede informatieronde vanuit Orionis. De eerste werd eerder gehouden in Veere. Toen liep nog een lastige rechtszaak en waren de protesten van OR en personeel aan de orde van de dag. Inmiddels zijn deze perikelen naar zeggen van de interim-directie opgelost.

Voorafgaande aan een enthousiaste presentatie door enkele werkgeversadviseurs, account-managers en directeur a.i. worden we in groepjes door het gebouw geleid: vooral grote lege hallen waarin de afdelingen van de Werkbedrijven zullen worden ondergebracht (uit de Grevelingenstraat m.n. maar ook inhuur door ZZPers). De indruk is daarbij vooral dat dit gebouw wel een erg grote jas cq broek is om aan te trekken, maar we worden gerustgesteld door een oud-werkmeester, dat dit allemaal vol zal komen met apparatuur voor de werkzaamheden. Weliswaar stammen, zo blijkt na een vraag van onze kant, de logistieke berekeningen van enkele jaren voor de huidige kortingen en de vermindering van 2/3 klantenbestand (zo'n 750 momenteel, zonder de 2/3 uitplaatsingen) maar volgens onze rondleider is ook dat geen probleem, want 'dan hebben ze een beetje meer ruimte om zich heen'. Al met al is de indruk dat de uitplaatsingen 'naar buiten' zeer waarschijnlijk zo'n vaart niet zullen lopen. Dat is een hele geruststelling voor de zorgen die gemeenteraden hebben geuit over de zwakste groepen. Ook het hele ICT-gedeelte komt hier en dit biedt aan de gemeenten de mogelijkheid om te participeren in de nieuwe digitale technieken: bij wijze van spreken, zegt de trotse rondleider, "hoeven de gemeenten slechts hun stekker er in te pluggen"... Bij ons rijst dan de vraag of de perikelen rondom de afstemming en samenwerking op ICT-gebied hier bekend zijn... Aan het einde aangekomen, blijkt er een kantine met terras te komen aan de straatkant die ruimte moet gaan bieden aan zo'n 2000 mensen per dag.

Daarna volgden dan de beloofde toespraken. Ondanks alle personele perikelen van het afgelopen jaar, zijn er enthousiaste mensen bereid gevonden om de nieuwe ambities uit te voeren. Een van de werkgeversadviseurs schetst het proces dat een klant doorloopt van 'binnen naar buiten' als een bedrijf is gevonden dat iemand van de WSW of WWB gedetacheerd wil krijgen. Hierbij wordt een financiële prikkel (meevaller) aangeboden: alleen de daadwerkelijke loonkosten hoeven te worden betaald. De rest van overhead, scholing en begeleiding komt voor rekening van Orionis cq. de subsidie. Op de vraag uit de zaal dat die werkgevers zelf toch een budget hebben voor opleidingen van werknemers wordt handig omheen gemanoeuvreerd. Al met al zijn er voldoende bedrijven die belangstelling hebben, ook al is een detachering geen volledige re-integratie.
Dat plaatje over de detachering van klanten cq werknemers van Orionis wordt hierna helaas enigszins afgezwakt door een financieel medewerker: cijfermatig is over 2013 die detachering nogal tegengevallen. Aan de Gemeenteraden waren de afgelopen weken al zowel de cijfers over 2013 bekend gemaakt als de eerste Begrotingswijziging 2014. Over 2013 is er, ondanks een tekort van € 2.1 miljoen, sprake van een klein overschot op Exploitatie dat intern zal worden ingezet; ook het aantal boventallig verklaarde fte's is hoger dan geraamd, daarmee worden de (wachtgeld)regelingen (loonkosten) de komende jaren hoger. Over 2014 wordt een daling verwacht van de uitkeringslasten (i-deel) van € 1.8 Miljoen naar € 0.7 Miljoen en de bezuinigingsopdracht is nagenoeg gehaald. Het ziet er naar uit dat het gedeelte voor de WSWers wel in orde zal komen, maar het gedeelte van de oude Sociale Dienst blijft met enige zorg omgeven, niet in de laatste plaats vanwege de afstemming met collega-instellingen.

Kortom, het nieuwe Orionis in het nieuwe pand te Vlissingen biedt nieuwe kansen. Men gelooft er in. De uitdaging zal worden hoe we die ingeschatte kansen samenbrengen met de bedreigingen van kortingen en de lastige arbeidsmarkt van dit moment. Onze inzet als fractie PvdA/GroenLinks Veere is dat zo spoedig mogelijk zoals afgesproken in januari a.s. een nieuwe directeur aan de slag kan gaan. 

Peter Geene, raadslid PvdA-GroenLinks Veere