PvdA GL Banner Middenweg

Chris Maas

Mijn naam is Chris Maas, ik ben 58 jaar, getrouwd met Dorien en woon in Domburg. We hebben drie kinderen, die alle drie al uit huis zijn. Ik ben van 2010 tot 2018 wethouder voor de PvdA/GroenLinks geweest. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Als wethouder kun je namelijk een grote bijdrage aan de samenleving leveren. Ik heb dat gedaan vanuit bepaalde waarden die voor mij de leidraad vormen, zoals: bestaanszekerheid, verbondenheid, samenredzaamheid, betrokken inwoners en ontplooiingskansen voor iedereen.

Er staat heel veel op de rails, mijn werk was nog niet af, veel dat ik nog had willen afronden:
− meer aandacht voor mensen met een beperking, dus ook voor mensen met een psychiatrische ziekte
− de multifunctionele accommodaties
− samenwerking tussen sportverenigingen naar het voorbeeld van Sportdorp Oostkapelle + rol van lokale ondernemers daarin
− de belangrijke rol die Welzijn Veere speelt in de Veerse samenleving
− de Zeeuwse samenwerking sociaal domein
− het beschermen van waardevolle, beeldbepalende panden
− sociale huurwoningen en starterswoningen, zoals in het Singelgebied in Domburg en in de Tienden in Zoutelande.

Helaas maakt de PvdA/GroenLinks momenteel geen deel meer uit van de coalitie, voor het eerst sinds het bestaan van de gemeente Veere. De manier waarop dat gegaan is, heeft bij mij een flinke deuk in het vertrouwen van mensen veroorzaakt, maar bij heel veel inwoners ook een deuk in het vertrouwen van de gemeentelijke politiek. De uitdagingen die er nog zijn, op het gebied van zorg, welzijn en wonen en sport maar ook op terreinen als recreatie en ruimtelijke ordening, vul ik nu vanuit een andere rol in, namelijk als gemeenteraadslid in de oppositie.

Het gaat goed met Veere en de Veerse inwoners, maar nog niet iedereen is in staat om mee te doen. Er zijn nog inwoners die in armoede leven, die problematische schulden hebben. En eenzaamheid is, net als in andere delen van Zeeland en Nederland, een probleem waar we meer aandacht aan moeten besteden. Mijn wens is dat iedereen in Veere de kans krijgt om mee te doen, dat niemand uit- of buitengesloten wordt. Niet iedereen is gelijk, de één heeft meer ondersteuning nodig om mee te doen dan de ander. Het zou mooi zijn als de Veerse inwoners nog gelukkiger worden.

Waar ik echt van onder de indruk blijf, is alle vrijwillige inzet van onze inwoners, vrijwilligerswerk dat de gemeente Veere leefbaar houdt.
De Veerse samenleving functioneert voor een groot deel op deze vrijwilligers.
Die gemeenschapszin, het behouden van die gemeenschapszin, plaatst ons allemaal voor een geweldige uitdaging. Vrijwilligers verdienen continue ondersteuning en waardering.

Onze prachtige kust, het mooie landschap en de fraaie, vitale kernen verdienen een bedachtzaam beleid. In sommige kernen staan de leefbaarheid en de identiteit onder druk door het groeiende toerisme. Dat vereist een positief kritische benadering: niet alles kan, leefbaarheid, kwaliteit, een schone, groene omgeving en duurzaamheid zijn daarbij mijn kompas. Een gemeente waar het goed wonen is, is namelijk ook aantrekkelijk voor toeristen.

Ik wens de Veerse inwoners toe dat we ons als gemeente bij alle investeringen en maatregelen afvragen of de inwoners daar gelukkiger van worden.

Artikelen