• Home
  • Raadsvragen Maatschappelijk Vastgoed (28-5-2019)

PvdA GL Banner Middenweg

Raadsvragen Maatschappelijk Vastgoed (28-5-2019)

Raadsvragen
Conform - Art. 33 RvO

Van: Fracties PvdA/GroenLinks en CDA
Aan: College van Burgemeester en Wethouders, Griffie
Datum: 28 mei 2019
Betreft: Maatschappelijk vastgoed

Naar wij hebben vernomen, heeft het college een besluit genomen over een nieuwe koers met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed. De leden van de gemeenteraad, in ieder geval de leden van de oppositie, zijn niet op de hoogte van het genomen besluit. Van verenigingen en dorpsraden hebben wij de inhoud van de nieuwe koers moeten vernemen.
De fracties van de PvdA/GroenLinks en CDA vinden dat de gemeenteraad hierover ten minste geïnformeerd had moeten worden. En de fracties zijn van mening dat niet het college maar de gemeenteraad (nieuwe) kaders voor het maatschappelijk vastgoed dient vast te stellen.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

1. Klopt het dat het college een besluit heeft genomen voor de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed fase 1 en klopt het dat dat besluit nieuwe kaders bevat?

2. Waarom is de gemeenteraad niet in kennis gesteld van de inhoud van het besluit?

3. Is het college het met de fracties van PvdA/GroenLinks en CDA eens dat (nieuwe) kaders c.q. een nieuwe richting voor de toekomst van het maatschappelijk vastgoed door de gemeenteraad moeten/moet worden vastgesteld.


4. In de brief van dorpsraad, stuurgroep dorpsvisie en verenigingen in Westkapelle d.d. 9 mei 2019 wordt het besluit over het maatschappelijk vastgoed geschetst? Is dit een juiste weergave van wat het college heeft besloten?


5. Tot op heden heeft de gemeenteraad geen informatie gekregen over dit besluit. Kan dit besluit alsnog met de leden van de gemeenteraad worden gedeeld, zodat alle raadsleden over dezelfde informatie beschikken?


6. Wethouder Schot heeft toegezegd te overleggen met de schoolbesturen van de Lichtboei en de Lichtstraal te Westkapelle. Heeft dat gesprek plaatsgehad en wat heeft het opgeleverd?

Wij nemen tevens de volgende vragen vanuit Westkapelle integraal over.

7. Uit de Dorpsvisie Westkapelle blijkt duidelijk dat de bevolking kiest voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Waarom schuift het college deze wens van de bevolking, zonder verder overleg, nu volledig aan de kant?

8. Waarop baseert het college zich bij de bedragen die genoemd worden voor nieuwbouw?

9. Is er een financiële onderbouwing voor een mogelijke renovatie en uitbreiding van bestaande gebouwen?

Graag zien wij schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,
De fracties van PvdA/GroenLinks en het CDA in de gemeenteraad van Veere