• Home
  • Raadsvragen over bomenkap

PvdA GL Banner Middenweg

Raadsvragen over bomenkap

Vragen aan het college van Burgemeester en wethouders van Veere.
(ex. art. 33 RvO)

Datum: 29-07-2019
Betreft: Bomenkap op diverse locaties in de gemeente Veere


Onze fractie heeft vernomen dat door Waterschap Scheldestromen verschillende aanvragen zijn gedaan voor het kappen van bomen. Alle aanvragen bij elkaar opgeteld betreft het 342(!) bomen. Bomen zijn voor onze fractie belangrijk: ze leveren zuurstof, nemen CO2 en NOx op, hebben een effect op de waterstand en temperatuur en verbeteren de luchtkwaliteit. Ook zorgen bomen voor o.a. een positief effect op de waarde van vastgoed.


Het betreft de volgende aanvragen:
1. Domineeshofweg in Westkapelle, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 41 bomen
2. Breeweg in Koudekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 93 bomen
3. Noordweg in Biggekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 119 bomen
4. Kloosterweg in Aagtekerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 41 bomen
5. Veldersweg en Kluithoekweg in Grijpskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 48 bomen

Bij het lezen van de stukken zijn ons verschillende zaken opgevallen en daarom hebben we opmerkingen en vragen.

De volgende zaken zijn ons opgevallen bij het lezen van de stukken:
1. De door het waterschap genoemde plantafstand voor herplant is 10 meter. Bij deze plantafstand zullen er aanmerkelijk minder bomen terugkeren dan er zijn verwijderd. Dit zal impact hebben op het landschap. Evenals bij de Rijnsburgseweg zou bijvoorbeeld een plantafstand van 8 meter (of minder) kunnen worden gehanteerd.

2. Onduidelijk is hoe en of het nettoverlies aan bomenbestand door het waterschap zal worden gecompenseerd. Het lijkt ons goed om hierover met het waterschap in overleg te gaan met als doel om het aantal bomen (minimaal) gelijk te houden. Dit past in onze duurzaamheidsambities. Mogelijk kan een beroep worden gedaan op het Nationaal Bossenfonds.

3. Het is onduidelijk hoe de omgeving betrokken is bij de plannen (participatie). Participatie is volgens onze fractie meer dan alleen de mogelijkheid te geven om in beroep te gaan.

4. Buijs Eco Consult B.V. benoemt fasering als mogelijkheid. Toch heeft het waterschap niet gekozen voor fasering. Fasering (eerst de ene zijde, daarna de andere) geeft nieuwe aanwas de mogelijkheid om enkele jaren in de luwte van bestaande beplanting te groeien. Dit vergroot de kans de de bomen succesvol zullen aanslaan en bovendien wordt de impact op het landschap hiermee verzacht. Ook is de impact op o.a. vleermuizen hiermee kleiner. 

5. Als reden voor de kap wordt aangevoerd verwijderen van o.a. slechte essen. Er worden dus kennelijk meer bomen verwijderd dan alleen slechte essen. Onduidelijk is welke bomen er behalve slechte essen nog meer verwijderd zullen worden. Ook hier hebben we vragen over.

6. Ook wordt gesproken over het weghalen van onderbeplanting. Dit heeft een mogelijke impact op dieren en het directe milieu rond de bomen. Er is niets terug te vinden in de aanvraag of er aandacht is voor het aanbrengen van nieuwe onderbeplanting en of er gedacht wordt aan biodiversiteit.

VRAGEN

1. We willen graag weten of, waar en waarom gezonde bomen zullen worden verwijderd?

2. Is het college het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat voor de herplant er in ieder geval een plantafstand van maximaal 8 meter moet worden gehanteerd?

3. Hoe kijkt het college aan tegen de compensatie van de te kappen bomen? Is het college bereid om hierover in overleg te treden met het waterschap met als doel geen nettoverlies aan bomenbestand?

4. Ziekte wordt aangedragen als reden voor het kappen van de bomen. Wij steunen het kappen van zieke essen, maar zijn geen voorstander van het preventief kappen van essen. Deelt het college deze mening van de fractie van PvdA/GroenLinks? Is het college bereid een second opinion te laten uitvoeren naar de staat van de betreffende bomen?

5. Met fasering van de werkzaamheden kunnen we natuurvriendelijker werken en de impact op het landschap verkleinen. Hoe kijkt het college aan tegen (het ontbreken van) de fasering van de werkzaamheden (in de aanvragen van het Waterschap)?
Is het college bereid omwonenden alsnog actief bij de plannen voor het kappen van de bomen te betrekken?

6. Is het college voornemens om de aanvragen van Waterschap Scheldestromen te honoreren en zo ja, onder welke voorwaarden?

7. Welke visie heeft het college over de eventuele herbeplanting en onderbeplanting, en specifiek ten aanzien van biodiversiteit?

Indieners hebben een voorkeur voor schriftelijke beantwoording.
Namens de fractie PvdA/GroenLinks

 

LEES MEER:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/114344/Vraagtekens-bij-omkappen-honderden-bomen-op-Walcheren

https://www.pzc.nl/walcheren/raadsleden-veere-moet-zich-bemoeien-met-de-bomenkap-door-het-waterschap~a4928013/