PvdA GL Banner Middenweg

Informatieronde coalitievorming

Direct na de verkiezingen zijn ook in Veere de besprekingen gestart voor het vormen van een coalitie. Namens de grootste partij (in stemmenaantal) SGP/CU is Jaap Melse aangewezen als informateur. Reeds op donderdagmiddag 4 maart hebben alle partijen gesproken over de te volgen procedure. De informatiefase is direct van start gegaan. Alle partijen gaan een aantal vragen schriftelijk beantwoorden en in een gesprek met de informateur mondeling toelichten.

Namens PvdA/GroenLinks zullen de fractievoorzitter Peter Holtring en beoogd wethouder Chris Maas deelnemen aan de informatieronde. Onze inbreng daarvoor is afgestemd in een eerste vergadering van nieuwe raadsleden en bestuursleden op donderdagavond 4 maart. Deze luidt als volgt:

De PvdA/GroenLinks wil deelnemen aan de coalitie. Belangrijke punten voor de PvdA/GroenLinks in willekeurige volgorde zijn:

  • Achtergestelde en kwetsbare groepen in onze samenleving moeten worden beschermd; dit betekent ondermeer dat het huidige voorzieningenniveau in de WMO behouden moet blijven;
  • Bescherming van natuur, milieu en landschap, door de kansen van het nationaal landschap optimaal te benutten en het ontwikkelen van energie besparingsprogramma’s met als doel reductie van de CO2 uitstoot;
  • Recreatie en toerisme is één van de belangrijkste economische sectoren in Veere. PvdA/GroenLinks wil bereiken dat deze sector zich blijft ontwikkelen, innoveert en versterkt. Dit willen wij bereiken door het stimuleren en ondersteunen van innovatieve en duurzame ontwikkelingen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Grootschalige uitbreidingen van verblijfsaccommodaties wijzen we af;
  • PvdA/GroenLinks staat voor een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling van de gemeente Veere. Dit willen we bereiken door te streven naar evenwicht en samenhang tussen leefbaarheid, milieu en economie (people, planet and profit);
  • Burgerparticipatie is van belang om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. Hiertoe worden stads- en dorpsraden en direct belanghebbenden vroegtijdig en intensief betrokken bij plannen en ontwikkelingen van de kern, wijk of straat.

Met betrekking tot de bezuinigingen stelt PvdA/GroenLinks voor om zo snel mogelijk een kerntakendiscussie te starten. Op basis van deze uitkomsten van deze discussie kan vastgesteld worden waar bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd door taken te schrappen, efficiencyslagen gemaakt kunnen worden en de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. PvdA/GroenLinks is van mening dat bij de start van de discussie op voorhand geen taken van bezuinigingen uitgesloten moeten worden.De PvdA/GroenLinks kiest voor voortzetting van de huidige coalitie (mogelijk met steun van D’66). De voorgestelde vervolg procedure wordt door PvdA/GroenLinks onderschreven. Steun aan een college waar PvdA/GroenLinks geen deel van uitmaakt, is afhankelijk van het collegeprogramma. PvdA/GroenLinks kiest voor 3 wethouders.

Op zaterdag 5 maart zijn deze zaken besproken met de informateur. In een gezamenlijk overleg van alle partijen op dinsdag 9 maart zal de informateur aan de hand van een overzicht van de resultaten van de informatiegesprekken bekend maken met welke partijen de formatieronde gaat starten.