• Home
  • Een terugblik van de wethouder op de eerste 100 dagen

PvdA GL Banner Middenweg

Een terugblik van de wethouder op de eerste 100 dagen

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van 14 maart jl. keurden de aanwezige leden het “Hoofdlijnenprogramma 2020-2022, Veere, samen verder” van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV goed. Een programma op hoofdlijnen, met een focus op een aantal speerpunten voor de komende twee jaar. Inmiddels zijn we vier maanden verder. Hieronder een impressie van de eerste (ruim) 100 dagen in een bijzondere tijd.

het nieuwe college en de impact van Covid-19 
In de raadsvergadering op 19 maart jl. – vanwege de corona-maatregelen met een
kleine, evenredige vertegenwoordiging van de verschillende fracties – werd het Hoofdlijnenprogramma 2020–2022 door een meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld en werd ik, samen met mijn collega’s Pieter Wisse (CDA) en Adri Roelse (DTV) benoemd. We spraken af dat we het Hoofdlijnenprogramma nog een keer in de volle breedte en in openbaarheid zouden bespreken, zodra dat weer mogelijk zou zijn.
Op 20 maart jl. zijn we als nieuw college begonnen in een nagenoeg leeg gemeentehuis, de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken, volgden elkaar snel op. En al gauw werd duidelijk dat zich, naast de uitdagingen en ambities die we in ons Hoofdlijnenprogramma hebben geformuleerd, nieuwe uitdagingen aandienden. Uitdagingen die we in het college in een fijne sfeer en goede samenwerking aangaan.


De zorg voor de gezondheid van onze inwoners stond en staat natuurlijk bovenaan. Over noodmaatregelen en de richtlijnen wordt door de regering en de Veiligheidsregio besloten. Maar om de gevolgen ervan te beperken, neem je passende besluiten. Je bent een luisterend oor en wil laten zien dat we er voor iedereen zijn. Die zichtbaarheid is belangrijk. We doen wat we kunnen, maar kunnen niet alles oplossen. Ik heb met bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcomplexen gesproken. En ook met verzorgers en verplegers. Het personeel, dat fantastisch werk verricht, heeft er alles aan gedaan om het de bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken, maar de verdrietige situatie van maanden zonder bezoek raakte mij bijzonder.

Veiligheidsregio, GGD en medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen maanden uitstekend werk verricht en doen dat nog steeds. Een tweede uitbraak ligt op de loer, we moeten alert en voorzichtig blijven. Ook de medewerkers van Orionis hebben hun steentje bijgedragen om de effecten van de corona-maatregelen te beperken: snelle afdoening van de duizenden verzoeken van ZZP’ers om tijdelijke steun en daarnaast het toenemende aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening en inkomensondersteuning op een goede manier helpen.

financieel perspectief voor de komende jaren
Een andere zorg: het achterblijvende toerisme, de gevolgen voor de bedrijven en indirect voor de inkomsten van de gemeente (minder inkomsten toeristenbelasting en parkeergelden) en kosten als gevolg van de corona-crisis. Waar mogelijk hebben we
de negatieve gevolgen van de corona-maatregelen voor ondernemers enigszins kunnen beperken. Onder andere door latere inning belastingen en ruimte voor uitbreiding terrassen.

In deze voor iedereen moeilijke tijd hebben we een Financieel Perspectief aan de gemeenteraad kunnen voorleggen, dat het hoofd kan bieden aan financiële tegenslagen en tegelijkertijd mogelijkheden biedt om te blijven investeren in leefbaarheid, zorg en goede voorzieningen voor onze inwoners en toeristen. Eerst doen we een beroep op de Algemene Reserve om het financiële tekort aan te vullen.

Dat kan maar één keer. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad besloten dat de tarieven in 2021 voor iedereen omhoog gaan. Dat gebeurt op een evenwichtige manier. De toeristenbelasting krijgt in 2021 twee tarieven. Voor toeristen met een eigen verblijfsmiddel blijft het tarief € 1,30 per persoon per nacht. Voor toeristen die verblijven in accommodaties zoals hotels en vakantiehuisjes, de zogenaamde vaste eenheden, wordt de toeristenbelasting € 2,– per persoon per nacht.

Op alle parkeerterreinen langs de kust gaan we betaald parkeren invoeren. Daarmee betaalt ook de dagtoerist mee aan voorzieningen. De onroerend-zaak-belasting (OZB) wordt in 2021 en 2022 jaarlijks verhoogd met 5% bovenop de indexering. We vinden deze maatregel verdedigbaar, gelet op de forse stijging van de kosten in het Sociaal Domein (jeugdzorg, Wmo en uitkeringen) en de wensen voor betere maatschappelijke voorzieningen in de kernen, die we hiermee op peil houden. Veere blijft bij de goedkoopste gemeenten horen en het kwijtscheldingsbeleid voor de minima houden we in stand.

Afgelopen twee jaar zijn de stijgende uitgaven in het Sociaal Domein met eenmalig geld gedekt. Voor uitgaven die elk jaar terugkomen, kan dat natuurlijk niet. Daarom is nu besloten om structureel € 1,3 miljoen meer voor het Sociaal Domein in de
begroting op te nemen. Zodat onze inwoners kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Net als andere gemeenten gaan wij ook kijken hoe we de stijgende kosten kunnen beheersen. Vanzelfsprekend kijken we dan goed
wat de effecten van bepaalde maatregelen zullen zijn. Wat de mensen nodig hebben om goed mee te kunnen doen aan de samenleving en kwaliteit van de zorg en ondersteuning staan voorop.

onze speerpunten
Gelukkig hebben we de afgelopen maanden ook een begin kunnen maken met de aangekondigde koerswijziging op het gebied van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties en de beperking van de groei van de recreatie. We zijn zeer terughoudend met plannen voor groei van verblijfsrecreatie. Zo hebben we bijvoorbeeld de regeling voor Nieuwe Economische Dragers voor wat betreft
recreatieappartementen in agrarische schuren, “on hold” gezet. We gaan onderzoeken of en in welke vorm we daarmee verder willen.
Direct na de zomer gaan we met de kernen in gesprek over de Omgevingsvisie, die de gemeenteraad moet vaststellen. Die gaat over de toekomst van de gemeente Veere. Over het landschap, duurzaamheid, de sociale samenhang, gezondheid, wonen en de
balans leefbaarheid en toerisme. We gaan voor goede voorzieningen in de kernen. Er is geld om het volledige
programma voor de multifunctionele dorpsvoorzieningen uit te voeren.

Voorzieningen waar onze inwoners behoefte aan hebben. Eerst in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. Daarna volgen de multifunctionele accomodaties in andere kernen. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de herinrichting van het Dorpsplein Koudekerke en voor het verkeersluw maken van Domburg en Veere. En we kunnen echt werk gaan maken van de ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat-adaptatie, energietransitie en circulair bouwen.

Als er meer inzet nodig is voor handhaving van bijvoorbeeld het tweede woningbeleid, zullen we daar geld voor beschikbaar stellen.
Twee jaar is er nauwelijks overleg geweest met onze woningcorporatie Zeeuwland. De afgelopen drie maanden heb ik goede gesprekken gehad met Zeeuwland en zijn er tussen de gemeente en Zeeuwland afspraken gemaakt en vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Afspraken over de kwaliteit, verduurzaming en betaalbaarheid van de bestaande sociale huurwoningen en over plannen om betaalbare koopwoningen voor starters en doorstromers te bouwen.

En nu samen verder
Hierboven heb ik een impressie gegeven van mijn eerste (ruim) 100 dagen in het nieuwe college, van het financieel perspectief voor de komende jaren dat door (een meerderheid van) de gemeenteraad is vastgesteld en van enkele van onze speerpunten waar ik mee aan de slag ben gegaan. Covid-19, de grote impact van het virus zelf en de ingrijpende gevolgen ervan hebben wereldwijd iets pijnlijk duidelijk gemaakt. En dus ook in Nederland en in onze gemeente Veere. Kwetsbaarheid: mensen met een kwetsbare gezondheid die het hardst getroffen worden, economische sectoren zoals het toerisme, die kwetsbaar blijken te zijn, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die als eerste ontslagen worden. Het is ongewis wat de maatschappelijke, financiële en economische schade op de lange termijn zal zijn. Waar zal de grootste sociale schade zich manifesteren. Waar wordt straks de rekening gelegd?

Als PvdA/GroenLinks’ers kunnen we ook op lokaal niveau op bepaalde momenten het verschil maken voor onze kwetsbare inwoners.
Ik blijf me komende tijd vol goede moed inzetten voor ons prachtige landschap, leefbare kernen, een duurzame toekomst, goede zorg en goede voorzieningen voor onze inwoners en gasten. Voor een rood-groen Veere!

Neem gerust contact met me op als u vragen of suggesties heeft.
Ik wens u een goede gezondheid en een fijne zomervakantie.

Chris Maas
wethouder PvdA/GroenLinks Veere
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.