• Home
  • Verkiezingsprogramma 2018

PvdA GL Banner Middenweg

Ontvangsvoorzieningen parkeerterreinen

De vorige keer heb ik mijn eerste indrukken met u gedeeld over het werk in de gemeenteraad. Alles was nieuwe en deels onbekend. Gekozen worden als volksvertegenwoordiger is en blijft een hele eer. Ik geniet daar nog steeds van. Ook na het verraad van Veere tijdens de pinksterdagen. Ons uitzicht is ingrijpend gewijzigd sinds dat gedenkwaardige weekend. Onze fractievoorzitter heeft aangegeven hier nog op terug te komen. Dat zal ook zeker gebeuren. Ondertussen zijn we een oppositiepartrij en hebben we een heel andere rol. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het met “onze” onderwerpen blijft gaan zoals wij dat belangrijk vinden. Daarvoor hebt u immers op ons gestemd en hebben we 5 zetels in de raad. We zien nogal wat bedreigingen waar we mee te maken hebben. We willen er hier een uitlichten.

MFA
Wat is een MFA? De letters staan voor multifunctionele accommodatie. De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van een aantal zaken. Daarbij kan het gaan om scholen, consultatiebureaus, sportvoorzieningen en dorpshuisvoorzieningen. In Serooskerke kijken we ook naar inpassing van het zwembad. Onder het vorige College waar PvdA/Groen Links deel van uitmaakte, zijn er plannen gemaakt voor 7 MFA’s in verschillende kernen van de gemeente Veere. Over een aantal gebouwen is al overleg gevoerd met gebruikers. De multifunctionele voorzieningen staan onder het nieuwe college echter fors onder druk. De kosten zijn hoger dan gedacht door prijsstijgingen, energiemaatregelen en een aantal zaken die nog niet waren begroot. Ook zijn er nog extra wensen vanuit gebruikers naar voren die ook geld kosten.

Onze eerste vragen in de politiek zijn altijd: “Wat willen we bereiken? Wat gaan we vervolgens doen en wat mag het dan kosten (dan kunnen we het ook nog eens betalen)? Als PvdA/Groen Links zijn we voor MFA’s. Daarbij gaan we er vanuit dat we niet voor leegstand aan het bouwen zijn. Er moeten dus voorzieningen komen die ook in een behoefte voorzien. Daar is naar gekeken bij de plannen die er nu liggen. Wij denken dat de MFA’s bijdragen aan een gezonder Veere. Inwoners bewegen meer en hebben sociale contacten en een doel om voor op de fiets te springen. Ook kunnen we op deze manier het goede voorbeeld geven als het gaat over het energiezuinig bouwen in Veere. Door voorzieningen te combineren blijven ze ook in de toekomst betaalbaar. De komende tijd wordt er verder gerekend aan de haalbaarheid van de plannen. U mag van ons verwachten dat we als PvdA/Groen Links erg ons best doen de prachtige plannen die onder het vorige college zijn opgesteld ook daadwerkelijk uit te voeren. De MFA’s zijn immers voor alle inwoners van Veere.

Beloft
In Oostkapelle en Dishoek komen er dit jaar, naast een goede WC, voorzieningen waar gasten ontvangen worden en informatie kunnen inwinnen en mogelijk andere diensten kunnen kopen. Deze zullen niet concurrerend zijn voor bestaande ondernemers en bemenst worden door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit PvdA/Groen Links maakte we ons een zorgen over de landschappelijke inpassing. Het college heeft aangegeven dat hier voldoende aandacht voor is. Wij vinden het een goed plan dus we hebben ingestemd. Heb toen wel beloofd ze te gaan bekijken om na te gaan of het er inderdaad goed uit ziet.

Aan de Galgeweg in Dishoek heb ik de ontvang voorziening gevonden. In Oostkapelle was nog niets te zien. Zoals u ziet is het goed gekomen met de landschappelijke inpassing. Ziet er goed uit. Nu nog werken aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de niet concurrerende activiteiten.

Peter Meijs, raadslid PvdA/Groen Links, Koudekerke
06 17417878

Kalender

Kalender PvdA/GroenLinks

Datum Tijd Onderwerp Locatie
22 oktober 2018  19.30   Commissie Ruimtelijke Ordening  Gemeentehuis 
23 oktober 2018  19.30  Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling  Gemeentehuis
25 oktober 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
30 oktober 2018  19.30  Algemene Ledenvergadering  Gemeentehuis
4 november 2018  19.30 Fractievergadering

PvdA/GroenLinks

 Gemeentehuis
7 november 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis
8 november 2018  15.00  Begrotingsraad  Gemeentehuis
13 november 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
19 november 2018  19.30  Fractievergadering  Gemeentehuis
20 november 2018   19.30  Regionale Commissie Walcheren  Stadskantoor Middelburg
26 november 2018  19.30  Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling  Gemeentehuis
10 december 2018  19.30  Fractievergadering PvdA/GroenLinks  Gemeentehuis
13 december 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis

Vragen Nehalenniagebied

In de “visie Domburg” is onder meer opgenomen dat het Nehalenniagebied te Domburg toe is aan totale herontwikkeling. Verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum zou daarvoor de basis moeten zijn. In de visie staat verder dat de hotels en het bijbehorende parkeren een kwaliteitsimpuls dienen te ondergaan, in samenhang met het museum en dat dit onder meer mogelijk is door het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening. 

Het is de fractie van PvdA/GroenLinks bekend dat er besprekingen worden gevoerd met het bestuur van het MTvP museum en hoteleigenaren, de eigenaar van de Stenen Toko en ontwikkelaars en dat met deze partijen intentieovereenkomsten worden voorbereid.

Zoals u weet, maakt een groot deel van onze inwoners zich zorgen over de groei van verblijfsrecreatieve mogelijkheden en ruimtelijke ontwikkelingen in vooral de kuststrook van onze gemeente. In Domburg zijn deze zorgen er voor onder meer het Nehalenniagebied.

Onze fractie vindt dat het karakteristieke, kwetsbare Nehalenniagebied, naast goed ingepaste nieuwbouw van het MtvP museum, niet veel verstening en zeker geen hogere bebouwing dan de huidige hotels kan hebben.

Om te voorkomen dat we als gemeenteraad op achterstand komen te staan en om te bevorderen dat alle eigenaren in het Nehalenniagebied en de inwoners van Domburg van meet af aan betrokken worden in het proces, hebben wij over de voorbereidingen voor de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied, en met name de hotel- en parkeervoorzieningen, de volgende vragen.

1. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat in de visie Domburg geen/nauwelijks kaders voor de hotel- en parkeervoorzieningen in het Nehalenniagebied zijn opgenomen en dat de gemeenteraad juist heldere kaders aan de voorkant van dit proces zou moeten stellen?

2. Hoe gaat u de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om heldere kaders voor deze ontwikkelingen vast te stellen?

3. Zijn er al afspraken gemaakt met hoteleigenaren en/of ontwikkelaars? Zo ja, hoe luiden die afspraken?

4. Bent u het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat pas overeenkomsten met hoteleigenaren en ontwikkelaars kunnen worden gesloten als deze heldere kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld?

5. In het werkprogramma van de coalitie staat onder meer “We ontwikkelen voor alle kustkernen een plan waarin we nieuwe en innovatieve keuzes maken ten behoeve van een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur”. Wanneer start de ontwikkeling van dit plan voor de kern Domburg? En bent u het met ons eens dat de plannen voor het Nehalenniagebied op dit plan moeten wachten?

6. In het werkprogramma van de coalitie staat tevens dat u autoluwe kernen wil om de leefbaarheid te verbeteren.

't Groentje, dat zal worden heringericht om het verblijf van inwoners en gasten aangenamer te maken, en de Badstraat zijn flaneer-gebieden. Het aantal auto's op 't Groentje en in de Badstraat zal eerder moeten afnemen dan toenemen.

Bent u het met ons eens dat een ondergrondse parkeervoorziening in het Nehalenniagebied, met een capaciteit groter dan de huidige parkeercapaciteit voor de hotels, een verkeers- aantrekkende werking zal hebben en daarmee in strijd zal zijn met het werkprogramma en met de plannen voor 't Groentje?

7. In de “visie Domburg” staat ook dat de twee parkeerplaatsen onderaan de duinen worden getransformeerd voor “hoogwaardig lang parkeren” voor inwoners. Wanneer worden de plannen hiervoor voorbereid en op welke wijze worden de inwoners en de gemeenteraad daarbij betrokken?

Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

namens de fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Veere, Chris Maas

Wat we willen voor Veere/Zanddijk

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Veere en Zanddijk willen we:

- Het toerisme in het stadje Veere niet veel meer laten groeien. We willen meer spreiding over de gemeente.
- Ondersteuning Museum Veere en de plannen voor de grote kerk.
- Strenge handhaving van het permanent wonen zodat er meer betaalbare woningen voor starters beschikbaar komen.
- Snelle uitvoering van de maatregelen die de stadsraad voorstelt om Veere autoluw te maken.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas