• Home
  • Vragen ‘Landschappelijke Inpassing Duurzame Energie’

PvdA GL Banner Middenweg

Vragen ‘Landschappelijke Inpassing Duurzame Energie’

Wij lazen in de PZC (28-01-2019) dat wethouder Steketee heeft gezegd dat het overdekken van alle parkeerplaatsen langs de kust met zonnepanelen een mogelijkheid is. De fractie van PvdA/GroenLinks vindt het beter om dit soort oplossingen in een breder, goed onderbouwd perspectief te bezien.

Maart 2018 is in opdracht van de gemeente het rapport ‘Energie als landschapsmotor’ van OTO Landscape Architecture verschenen [zie link]. De opgaven die in dit rapport uitgewerkt worden, zijn: 

- Hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen om het landschap van Veere te versterken?
- Welke Walcherse landschappen zijn geschikt voor welk type duurzame energie?
- En op basis van welke criteria?
- Hoe houden we het landschap aantrekkelijk voor bewoners, recreanten, dieren en planten op een manier die de energietransitie verder helpt?
- En hoe kunnen we het landschap hierbij inzetten, bijvoorbeeld door het vastleggen van CO2 in bodem en gewas?

Helaas is dit rapport van het aanjaagteam nooit behandeld in de gemeenteraad of in een raadscommissie. Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de raadsfractie van PvdA/GroenLinks de volgende vragen aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere:

1. Wat is de status van het rapport ENERGIE ALS LANDSCHAPSMOTOR? Wanneer kan de gemeenteraad inhoudelijke bespreking verwachten?
2. Is het college het met PvdA/GroenLinks eens dat Veere haar doelstelling, om in 2050 energieneutraal te zijn, dient te halen?
3. En welke rol ziet het college voor het rapport ‘Energie als Landschapsmotor’ bij het behalen van de energiedoelstellingen?
4. In hoeverre loopt de gemeente op schema met de kortetermijndoelstellingen uit het duurzaamheidsplan? Wanneer kan het college een tussenstand van deze doelstellingen presenteren?

Indieners hebben een voorkeur voor schriftelijke beantwoording.

Hoogachtend namens de fractie PvdA/GroenLinks,

Chris Maas
Maaike Walraven-Janssen
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom

de beantwoording vindt u hier: https://veere.raadsinformatie.nl/document/7483770/1/s19b_00745_3_58202_tds